Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

PRZEPISY OGÓLNE

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a.

§1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

§6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Art. 183b.

§1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:

§2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

§3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.

Art. 183c.

§1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Art. 183d.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 183e.

§1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Większe okno
Gość
2014-02-13 11:01:59
Odpowiedzi: 0
gdy były podwyżki byłam na macierzyńskim a przy podpisywaniu umowy na stałe byłam w ciąży z drugim dzieckiem obecnie mam najniższa stawkę godzinowa na dziale.Wykonuje tą samą prace co inni? czy mam prawo do takiej stawki co moi koledzy??????
Gość
2014-03-25 11:02:40
Odpowiedzi: 0
Czy jeżeli osoby dojeżdżające zbiorowo ok.90 km do pracy dostają dofinansowanie dojazdów do pracy czy inni dojeżdzający z poza miasta w którym znajduje się zakład oraz mieszkanący w tym mieście mogą czuć się pokrzywdzeni w myśl art. 18 3c o równym traktowaniu w zatrudnieniu
Gość
2014-04-09 13:12:43
Odpowiedzi: 0
W jakim czasie po rozpoczęciu pracy można przejść na urlop macierzyński ? Dopiero zaczełam pracować i zaszłam w ciąże
Gość
2014-05-14 22:20:26
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca miał prawo włączyć wysługę do pensji podstawowej. Ja nie pracuję zbyt długo i mi już wysługa nie wzroście. Kolezanki miały większą wysługę i maja dużo większe pensje podstawowe.
Gość
2014-09-05 12:36:13
Odpowiedzi: 0
Witam, co mogę zrobić w sprawie takiej gdyż 3-go Września tego roku nie otrzymawszy jeszcze umowy na zlecenie ponieważ menager jak zawsze zwlekał i to bardzo długo po 30min pracy koleżanka która dowodziła naszym zespołem nie mając żadnego doświadczenia i szkolenia postanowiła mnie zwolnić nagle bo przyjechałem 10min po 14 i zaraz po rozpoczęciu pracy poszedłem wynieść karton do śmieci. Główna przyczyna to taka że pracowałem z kolego po 12h nagle ucieli nam do 7h bo ruchu nie ma żeby zaoszczędzić ale dlaczego tylko mi i jemu a ona tzn ta koleżanka wraz z innym kolego nadal pracowali po 12,5h gdzie tu sprawiedliwość??? Chodzi o to czy mogli o tak mnie zwolnić??? Główna przyczyna nie znana mi do tej pory szefowa żadnego wyjaśnienia nie dała mydlą jej oczy nawet nie zadzwoni ani nie odpisze na sms. Co w tej sprawie mogę zrobić? pomóżcie. Pozdrawiam.
Gość
2014-09-11 11:56:50
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam nieaktualny zakres czynności w pracy. Pracuję w urzędzie miasta. Nie mam możliwości podnoszenia kwalifikacji, szef nie podpisuje udziału w szkoleniach. Nie jestem brana pod uwagę przy podwyżkach. Mojej naczelnik nie było w pracy przez pół roku z uwagi na stan zdrowia, prace wydziału podzielone były na wszystkich pracowników, z czego ja miałam najwięcej pracy, nikt z nas nie otrzymał dodatku za dodatkową pracę. Po powrocie pani naczenik usiłowałam z nią rozmawiać, prosząc by odciążyła mnie z obowiązków, i część moich zadań przydzieliła 2 nowo przyjętym osobom. Skończyło się na rozmowie. Naczelnik ani nie sporządziła aktualnych zakresów czynności ani też w żaden sposób nie odciążyła mnie z obowiązków. Jak mam się bronić? Czuję się wyeksploatowana, zmęczona a na biurku piętrzą się pisma i dokumenty, na które nie mam czasu ani możłiwości odpowiedzieć, bo brakuje mi czasu. Lubię swoją pracę bardzo. Zajmuję się gospodarką wodnościekową, eksploatacją i monitoringiem kanalizacji deszczowej, remontami kd, zwierzętami, pozwoleniami wodno prawnymi, dopłatami do wody i ścieków i jeszcze wieloma innymi trudnymi sprawami. Proszę o pomoc. Mam do [rzygotowania 22 postępowania z tego 2 duze specyfikacje i cały rok praca w terenie.
Gość
2014-10-09 21:26:13
Odpowiedzi: 0
co mam zrobić kiedy dostałem inny angaż niż powierzone mi obowiązki
tadeusz
2014-10-27 22:39:44
Odpowiedzi: 0
dyrekcja szkoły dzieli godziny wychowania fizycznego równo pomiędzy wszystkich nauczycieli,każdy otrzymuje przydział 16 godzin. Do rozdysponowania pozostaje jeszcze jedna grupa chłopców (4 godziny). Dyrekcja decyduje uzupełnić etaty (do 18 godzin) wszystkim nauczycielom zajęciami pozalekcyjnymi,a jednej osobie przydziela wakującą grupę chłopców (4 godziny. Wszyscy nauczyciele w-f w szkole posiadają wyższe wykształcenie,pracują w tych samych warunkach,mają różny staż pracy i różne doświadczenie w pracy z grupami chłopców,należą do różnych związków zawodowych. Nauczyciel, któremu dyrekcja przydzieliła dodatkową grupę chłopców jest kobieta bez doświadczenia w pracy z grupami męskimi, należąca do jednego z dwóch działających w szkole związków zawodowych. Nauczycielem o największym stażu i największym doświadczeniu w pracy z chłopcami jest mężczyzna należący do drugiego z działających w szkole związków zawodowych. Czy można w tym wypadku mówić o naruszeniu zasady równego traktowania z powodów przynależności do określonych związków zawodowych?
Paweł
2014-10-28 20:40:44
Odpowiedzi: 0
Mój pracodawca zatrudnił kilka nowych osób (niewielkie kwalifikacje, brak doświadczenia) na wydziale produkcji (ślusarz-mechanik), ustalając ich wynagrodzenie na poziomie wyższym niż wynagrodzenie "starych" z 30-sto letnim doświadczeniem pracowników. Czy postępując w ten sposób narusza Art.18 3c? Pracuję w Sp. z o.o.. Z góry dziękuję za odpowiedź
Gość
2014-11-02 13:42:15
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam bardzo złą sytuację związaną z pracą. Wszystko zaczęło się od wypadku, którego pod wpływem kierownika nie zgłosiłem jako wypadku w pracy (tzn. chciałem, ale otrzymałem telefon w którym dowiedziałem się że to wbrew interesom firmy i uległem).Była to moja pierwsza umowa o prace i bałem się, że jeśli będę się upierał to nie zostanie mi ona przedłużona (okres próbny więc mogli mnie zwolnić nawet bez podania przyczyny) Kierownik obiecał mi wyrównanie strat z tytułu pobierania zwykłego chorobowego nie wypadkowego. Ale czas upływał, a nie otrzymałem żadnej jasnej deklaracji co do tego zwrotu. Po miesiącu chorobowego poszedłem po rozum do głowy i postanowiłem wypadek w pracy jednak zgłosić (wypadki w pracy nie ulegają przedawnieniu). Nie przyjąłem żadnych korzyści majątkowych... Ale teraz boję się zwyczajnego " nie nawiązania stosunku" pracy. Czy mogę się jakoś bronić? Czy jest to dostateczna podstawa by zakwalifikować to jako dyskryminowanie lub molestowanie w pracy? Przyznam, że rozważam możliwość skierowania sprawy do sądu pracy jeśli nie zostanę teraz zatrudniony.
Łukasz
2014-11-07 11:28:50
Odpowiedzi: 0
Witam, Rok temu awansowałem na stanowisko kierownicze, podlegałem bezpośrednio pod dyrektora, niedawno firma zaczęła zmieniać strukturę i w wyniku tego jako jedyny w firmie zostałem przesunięty pod innego kierownika, którego bezpośrednim przełożonym jest dyrektor. W chwili obecnej mimo iż utrzymałem tytuł kierownika, nie podlegam jak inni pod dyrktora tylko pod kierownika. Czy takie działanie jest zgodne z prawem, czy nie jest to dyskryminacja i naruszenie kodeksu pracy? Dodam, że jestem jedyną osobą, z którą tak firma postąpiła.
Gość
2014-11-10 13:18:22
Odpowiedzi: 0
Witam, czy równe traktowanie co do wynagrodzenia ma też zastosowanie, co do posługiwania się różnymi językami w kontaktach z klientami? Np. w sytuacji kiedy pracodawca wypłaca wyższe wynagrodzenie pracownikom za obsługę klienta w języku niemieckim twierdząc, że jest bardziej 'pożądany' od języka angielskiego pomimo, że klienci są obsługiwani z tych samych zagadnień?
Gość
2014-11-10 17:59:54
Odpowiedzi: 0
Witam.Pracuje w przedszkolu wraz z dwoma jeszcze kolezankami jako sprzątaczki ponad 10 lat.Od pewnego czsu jedna z p.nauczycielek jest dla nas bardzo surowa,obserwuje naszą prace cały czas,upomina,obgaduje za plecami i to z wyśmiewaniem,czepia sie wszystkiego.Do naszej dyrektorki nie chcemy isc z tym problemem bo to niestety bardzo dobre koleżanki...co mamy robić?
Gość
2014-11-13 23:02:42
Odpowiedzi: 0
Witam.pracuje w przedszkolu jako wozna oddziałowa.czy to normalne ze sama jestem z dziećmi w sali(dzieci około 20 osób) np godzine jak w tym czasie pani nauczyciel jest nieobecna i pije kawe w innym pomieszczeniu??
Marek
2014-12-20 17:42:15
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo dysponować moim urlopem wypoczynkowym np.niema zamówienia i każe wypisywać urlop wypoczynkowy czy jest to zgodne z prawem
Gość
2015-01-23 16:33:03
Odpowiedzi: 0
Witam, opiszę sytuację do której mam pytanie. Pracownik na polecenie kierownika prosi o wykonanie pewnej czynności związanej z obowiązkami pracownika, natomiast pracownik przy współpracownikach z pretensjami mówi że nie ma w tej chwili czsu gdyż zajmuje się sprawami ważniejszymi co powoduje że kierownik prosi o rozmowę na osobności i zwraca uwagę pracownikowi mówiąc ze to jest polecenie służbowe i prosi o jego wykonanie. Powstaje dyskusja które sprawy są ważniejsze i kierownik mówi cytuję " nikt na siłę cię tu nie trzyma praca to twój wybór ". Pracownik zarzuca kierownikowi iż tym stwierdzeniem naryszył jego godność i ociera się to o mobbing czego nie omieszka zgłosić. Czy pracownik miał racje mówiąc ze to jest mobbing? podkreślę iż romowa toczyła się w nerwowej atmosferze na osobności natomiast nikt na nikogo nie podnosił głosu.
Gość
2015-01-29 15:04:11
Odpowiedzi: 0
Czy rada nadzorcza spółdzielni może podnieść stawki zaszeregowania dwóm z trzech członków zarządu.czy jest to dyskryminacja?Trzeci członek zarządu pozostaje na poprzedniej stawce.
Gość
2015-03-04 21:59:26
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony z innymi pracownikami gorzej uposażonymi, zatrudnionymi na czas określony. Podkreślę, że wszyscy wykonują takie same czynności, na takich samych stanowiskach.
Gość
2015-06-29 10:20:36
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wyznaczyć miejsce pracy dla kilku pracowników w dowolnej odległości od miejsca zamieszkania bez wypłacania dodatkowej gratyfikacji.
Gregory Peck
2015-07-01 22:44:31
Odpowiedzi: 0
W marcu tego roku w mojej firmie w której pracuję, wszyscy dostali aneksy do umowy o pracę oprócz mnie. Kiedy zapytałem się dlaczego ja nie dostałem, Kierownik powiedział ,że rozmawia z Szefem o zmianie stanowiska dla mnie. Sprawa miała się wyjaśnić do końca kwartału. Jednak kwartał się skończył a ja nadal nie dostałem żadnej odpowiedzi od niego. W tym momencie jestem stratny 3 miesiące podwyżki. Czy mogę założyć sprawę w Sądzie Pracy z tego powodu domagając się odszkodowania? I jakie mogło by to być odszkodowanie ( wysykość ) .
Bogumiła
2015-09-17 13:03:52
Odpowiedzi: 0
Cześć ;-) pracuję w przedszkolu od 1988 roku. Przyjmując się do pracy starsze koleżanki przekazały mi pewne zasady i podział pracy, które były
Gość
2015-09-17 13:17:19
Odpowiedzi: 0
Cześć ;-) pracuję w przedszkolu od 1988 roku. Przyjmując się do pracy starsze koleżanki przekazały mi pewne zasady i obowiązki, które były przekazywane każdemu nowemu pracownikowi. Zmieniały się dyrektorki,a zakres obowiązków się nie zmieniał. W tym roku objęła stanowisko nowa dyrektora i w zastępstwie za chorą koleżankę przyjęła swoją młodą protegowaną. Okazało się, że cały dotychczasowy zakres obowiązków został podporządkowany pod nową pracownice. Zdanie i prośby trzech pracownic po 50-tce nie są brane pod uwagę.!!! Czy muszę się zgodzić po tylu latach pracy na lekceważenie i nowe zasady pracy? Proszę odpisz!
Gość
2016-04-07 17:01:53
Odpowiedzi: 0
czy można zatrudnić na umowę cywilno-prawną kierownika komórki organizacyjnej np. kierownika oddziału szpitalnego
krystyna
2016-04-07 17:06:07
Odpowiedzi: 1
czy można na umowę cywilno-prawną zatrudnić kierownika oddziału szpitalnego
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 09:51:56
Oczywiście, teraz duża część lekarzy świadczy usługi w ramach np. umów kontraktowych opartych na działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej. Jeżeli jest rozpisany na to stanowisko konkurs, można w ogłoszeniu wskazać proponowaną formę zatrudnienia np. umowa o pracę i cywilnoprawna do wyboru przez pracownika.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-12 20:36:24
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może odmówić rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeśli pracownik nie chce wykorzystać urlopu przed przejściem na emeryturę? Pracodawca chce sam wypowiedzieć umowę o pracę po nabyciu praw emerytalnych przez pracownika.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-14 12:00:59
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron odbywa się przy obopólnej zgodzie, jeżeli któraś ze stron, pracownik lub pracodawca nie wyraża zgody na taką formę zwolnienia, to do porozumienia dojść nie może. Zarówno pracownik jak i pracodawca nie muszą wyrazić zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Tak więc, jeśli pracodawca wypowie pracownikowi umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wówczas zgodnie z art. 167 z indeksem 1 KP pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu. Pracownikowi przysługuje ponadto jednomiesięczna odprawa emerytalna (no chyba że w regulaminie wynagradzania wprowadzono dwu- lub 3-misięczną odprawę).
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie