Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2015r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Gość
2015-03-14 08:42:10
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie płaci za prace już dwa miesiące, trzeci miesiąc pracuję i zapłaty nie ma wcale, koszty rosną, długi też? jak rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy?
Zuzanna
2015-03-16 15:52:36
Odpowiedzi: 0
Witam, miałam podpisaną umowę o pracę na czas określony w wymiarze pół etatu. Otrzymałam wypowiedzenie z zachowaniem dwutygodniowego okresu owego wypowiedzenia. Pytanie moje, ile czasu każdego dnia powinnam być w pracy? Pracodawca uważa, iż powinnam być 8hx 6dni bo taki system pracy obowiązuje w firmie. Wg mnie, jeśli byłam zatrudniona na pół etatu, to godzinowo nie powinnam się znajdować dłużej niż 4h każdego dnia. Proszę mnie uświadomić, bo nie mogę takiej informacji znaleźć w kodeksie pracy. Proszę o rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam, Zuzanna
Gość
2015-03-22 21:14:34
Odpowiedzi: 0
Pracuje już u jednego pracodawcy prawie 8 lat. Chce się zwolnic czy musze czekac 3 m-ce? może okres wypowiedzenia wynieść tylko tydzień? oczywiście za porozumieniem stron.
krystian
2015-03-28 14:23:39
Odpowiedzi: 0
dostałem 2 tygodniowe wypowiedzenie o pracę a umowe miałem do grudnia 2016r.czy należy mi się tak zwana wyprawka.proszę o kontakt 517-508-458
Ewa
2015-03-29 12:52:16
Odpowiedzi: 0
Pracuje 8 lat w sklepie w tej chwili jestem 110 dni na chorobowym wlasciciel likwiduje sklep ,w ktorym pracowalam ale nie likwiduje dzialalnosci/brak etatu dla mnie/ mam 57 lat jakie powinnam dostac wypowiedzenie iczy moge je dostac w czasie chorobowego?
Bartek
2015-03-29 17:19:40
Odpowiedzi: 0
Mam zawartą umowę na czas określony na 3 lata. W umowie mam zapis "strony ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia". W przypadku chęci zerwania umowy przeze mnie zapis o miesięcznym okresie wypowiedzenia jest mniej korzystny niż określony w kodeksie okres dwutygodniowy. Jaki w takim razie okres wypowiedzenie mnie obowiązuje i jak jest naliczany?
Aleksandra
2015-04-23 05:16:18
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi,odnośnie poniższego art., gdzie w sposób bardzo dokładny można uzyskać od razu informację o ilości dni, które pozostały do przepracowania ? Pozdrawiam Aleksandra Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
kinga
2015-05-13 19:37:58
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry. Chciala bym dowiedziec czy po urlopie wychowawczym przysluguje mi bezrobocie mam umowe na czas nie okreslony czy musze wrucic do pracy czy moge isc odrazu na bezrobocie dziekuje
Ania
2015-05-18 15:55:30
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. Pytanie dotyczy bezpodstawnego zwolnienia z pracy. Pracodawca zwalnia mnie po 9 latach pracy - umowa na czas określony na 10 lat. 1. Wypowiedzenie umowy o pracę jest bezprawne, bowiem umowa o pracę wiążąca strony z dnia xxx nie przewiduje wcześniejszeo jej rozwiązania niż z upływem terminu na jaki została zawarta. 2. Wypowiedzenie nie zawiera wskazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę, co jest elementem obowiązkowym. 3. Nie zawiera również pouczenia o terminie i sposobie wniesienia odwołania do Sądu Pracy, co jest obowiązkiem pracodawcy. Przywrócenie do pracy nie jest możliwe. Za jaki okres maxymalnie mogę domagać sie odszkodowania i ile wynoszą odsetki?
Marta
2015-05-27 12:36:04
Odpowiedzi: 0
Pracownik ma umowę na czas określony /1 rok/. Po 10 miesiącach wypowiada pracodawcy umowę z 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Czy pracownik w pisemnym wypowiedzeniu powinien podać pracodawcy przyczynę wcześniejszego wypowiedzenia?
Monika
2015-06-03 13:15:35
Odpowiedzi: 1
Jestem na 3miesięcznym wypowiedzeniu za wypowiedzeniem z pracy.Jestem w stosunku pracy ale do niej nie chodzę w związku ze zdrowiem.Proszę mi napisać czyza te miesiące dostanę normalnie wypłatę czy nie ,czy zakład jest zobowiązany mi płacić ,bo to nie jest z mojej winy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-16 20:36:43
Jeżeli w trakcie wypowiedzenia przebywa Pani na L4 i taki dokument dostarczyła do pracodawcy zostanie wypłacony wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (to w zależności ile Pani chorowała w tym roku) i wynosi 80% wynagrodzenia
Dodaj odpowiedź
Ireneusz
2015-06-07 23:09:40
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na pół etatu. Czy będąc na chorobowym mogę rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.
Gość
2015-06-22 02:17:51
Odpowiedzi: 1
Witam.Wykorzystałem 182 dni zwolnienia.Jadąc do pracy miałem wypadek (ale nie uznano mi go jako wypadek w drodze do pracy,ponieważ jechałem z miejsca zamieszkania do zakładu pracy).po półtora miesiąca od tej kolizji chciałem już pracować, ale okazało się,że kolano daje o sobie znać. Więc snów L4 i czekanie na zabieg. W tym samym czasie dostałem Tel.informacje od właściciela firmy że po skończeniu zwolnienia zrywamy umowę.13 czerwca był to 182 dzien zwolnienia. Od 14 czerwca został mi przyznany zasiłek rehabilitacyjny na 3 m-ce, a umowę mam do 30 września 2015. Okres wypowiedzenia 14 dni(art.33kp). Może mi ktoś powiedzieć jaki jest teraz stosunek firmy do mnie,zasiłek się łączy ze zwolnieniem i jest ciągłość.czy to juz inne buty? Nie wiem czy jestem jeszcze pracownikiem firmy czy może Urząd Pracy. Z góry dziękuję za odp.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-23 23:51:24
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w trakcie okresu korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Dopiero po 272 dniach ( okres 182 dni zasiłku i 90 świadczenia rehab) może rozwiązać już umowę bez wypowiedzenia
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-24 09:31:16
Odpowiedzi: 0
mam 54 lata i 34 lata stażu, w tym 1,5 roku nieskładkowe. Pracodawca dołożył obowiązki których wcześnie j nie wykonywałam, są to obowiązki obciążając e pracownika, oraz bardzo odpowiedzialne. Czy jeżeli nie przyjmę tych warunków, mogę zwolnić się z pracy? czy mogę zarejestrować się w urzędzie pracy?
Gość
2015-06-24 15:10:58
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze wypowiedzieć umowę o pracę na czas okreslony w czasie chorobowego
Ania
2015-07-08 17:09:17
Odpowiedzi: 0
Witam, 11/06 podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony. 30/06 zaś otrzymałam wypowiedzenie tejże umowy. powodem podanym na dokumencie są "oszczędności w firmie". Czy jest to zgodne z Kodeksem? Czy przysługuje mi zadośćuczynienie, odprawa, cokolwiek co mnie uratuje z tej beznadziei? Bardzo dziękuję.
Michał
2015-07-08 18:30:17
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca (wyższa uczelnia niepubliczna, stanowisko administracyjne)może aneksem do umowy zobowiązać pracownika do obowiązkowego ponformowania pracodawcy z conajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rozwiązania umowy o pracę.
Gość
2015-07-14 18:00:44
Odpowiedzi: 0
pracuje 10 lat bez umowy (festfatrag)na (teilzeit)jaki okres wypowiedzenia obowiazuje pracodawce
Gość
2015-07-21 15:47:19
Odpowiedzi: 0
czy jak w ciągu 3 lat pracy byłam na urlopie bezpłatnym to jest ciągłość pracy.
Gość
2015-08-02 19:07:37
Odpowiedzi: 0
umowa o prace tymczasowo 1.7.15do31.7.15 o nieprzedluzeniu dowiedzialem sie sam 30ego idonc z nocnej zm.w dz kadr a pyt.schodze z nocki30/31 i robie obiegowke i czy mam pr.zadac nadgodzin
Gość
2015-08-05 13:31:20
Odpowiedzi: 0
Prosze o informację, mam umowe o prace na czas nieokreślony od 2 miesięcy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, chce wypowiedzieć umowe ale nie wiem czy w takim przypadku mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. I nie wiem na jaki artykuł sie powołać przy składaniu wypowiedzenia
Paula
2015-08-21 17:18:10
Odpowiedzi: 0
Witam, dziś złożyłam wypowiedzenie.Obowiązuje mnie 2 tyg okres wypowiedzenia.Pracodawca nie wyraził zgody żebym przez 2 tyg przychodziła i wysłał mnie na 2 tyg.urlopu bezpłatnego.Czy to jest zgodne z prawem?Proszę o pomoc
Gość
2015-08-26 18:06:55
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanko mam umowe o prace na czas nieokreslony na umowie mam napisane dwu tygodniowe wypowiedzenie zlorzylem wypowiedzenie ale pracodawca powiedzial ze obowiazuje mnie 3 miesieczne wypowiedzenie bo pracuje 4 lata czy to prawda i czy da sie to jakos obejsc
Gość
2015-08-27 21:58:44
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie. Czy pracodawca może cofnąć dodatek specjalny otrzymany na cały rok za wykonywane dodatkowo prace (dyżury) w czasie zwolnienia lekarskiego. Dodatek został cofnięty po 29 dniach zwolnienia lekarskiego poszpitalnego do końca roku.
Gość
2015-08-30 11:40:32
Odpowiedzi: 0
Witam, Pracuję w dużej firmie na umowę na czas nieokreślony. W związku z przejęciem niektórych procesów przez firmę zagraniczną moje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Otrzymałam wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Należy mi się odprawa- tak jest na wypowiedzeniu. Od 1 września firmę przejmuje inna firma zewnętrzna, która będzie prowadziła outsorcing. Dostałam propozycję pracy ale od połowy października (dokładnie będzie to połowa mojego okresu wypowiedzenia). Moje pytanie brzmi: Czy stracę prawo do odprawy podpisując nową umowę o pracę na nowym stanowisku? Na co mogę się powołać aby nie stracić odprawy? Dodam,że podpisałam rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie