Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Daria
2016-05-02 17:53:45
Odpowiedzi: 20
Witam, obecnie jestem zatrudniona przez urzad pracy na stażu 5mc, po stażu pracodawca musi mnie zatrudnic na 3mc, chciała bym się dowiedzieć czy będąc zatrudniona już na te 3mc mogę złozyć wymówienie czy muszę przepracować ten cały okres? Za ok półtora mc końcy mi sie staż i nie chciała bym kontynuować współpracy z owym pracodawcą.
Odpowiedzi (20):
Gość
2016-05-11 00:30:05
Bonjour,En Anglais, il faut en général remplacer le ; par une ,Vous pouvez aussi tester la formule dans une cellule avant de la mettre dans la vanntadioi.Espéralt que ca résolve le problème.Gaetan
Gość
2016-05-11 01:20:57
Buna, Mircea! Ma bucur ca iti place cum arata prajitura Negresa. Ai intuit bine, are si un gust foarte bun de ciaoalotc! Daca te hotarasti sa o prepari, nu iti va fi foarte greu. Succes!
Gość
2016-05-11 01:44:07
Crypticsue, I found this unusually hard to get started. In fact it took me an hour to get the first 4 clues in. If I had been the blogger today and that had happened to me I would have been a nervous wreck. So conltatugarions on solving and giving great explanations on a tough day. Despite it being difficult, I enjoyed it because you could get the answers from the clues and by that I mean the clues weren&#8217;t dubious. Perhaps 18a was easier for me because it&#8217;s the word we use for autumn in Chicago, where it is typical English weather like yours today. Gloomy and raining.
Gość
2016-05-11 02:46:37
yes it will support multiple lap points. I use this feature a lot while skiing. I will set a lap point just at the bottom and top of each list which allows me to isolate my uphill laps and downhill laps. Of course this means that you need to be diligent at rebmmeering to set your initial lap points the first time you ride each lift. @ray: a feedback point for Garmin. It would be really nice to be able to pre-set e lap points in a Course. This would basically allow something akin to creating geofences in your course files.
Gość
2016-05-11 12:45:43
Hi Tricia,It really depends on what you want. Are you looking for browns and neutrals (Naked), or do you want more purplish shades (Chanel Enigma)? If <a href="http://dcwlquj.com">yo;&28#17ure</a> interested in the Chanel quad, here&#8217;s a full review with some swatches.
Gość
2016-05-11 12:50:21
cenggini la retisss..mule2 nafi2..pestu nt..&#8221;hbungan sy serius dgn die&#8221;..&#8221;kami bukan kwn <a href="http://hvbqni.com">bin1u&#822s;..paiii..aext!!!!Hot</a> debate. What do you think? 7&nbsp; 11
Gość
2016-05-11 12:50:38
beklager Toro men jeg begynner å misslike bloggen din. Det er ikke meg det er deg. Neida, begynner bare å bli litt lei den <a href="http://eojisetwy.com">trnuumnten</a> din bare beklager Toro men jeg begynner å misslike bloggen din. Det er ikke meg det er deg. Neida, begynner bare å bli litt lei den trutmunnen din bare
Gość
2016-05-11 12:54:32
I look forward to renting your studio more in 2011. Thank you. The first time I rented your studio I realized I finally have access to everything I <a href="http://dzrzvmq.com">&#2&86;need.8#1217;</a> (I will always have a lot of &#8216;wants&#8217; but now my &#8216;needs&#8217; are covered)
Gość
2016-05-13 02:02:34
Those forums are full of clueless people... you should have more Google retatsenerpives reply to the questions and not some guy that still thinks that submitting a site to the search engines is the key to rankings! The only thing I like about Bing is that you can send them an email and eventually someone will reply, with google is all up to rumors and suggestions but no real, official answers. http://xbytiics.com [url=http://hmwqkhqfxc.com]hmwqkhqfxc[/url] [link=http://zjwtsrxcup.com]zjwtsrxcup[/link]
Gość
2016-05-13 02:06:29
I always envy women like her because obviously they have the money to buy clothes like this (and I don81&2#7;t) but she also has an innate sense of style, no one can deny that. Classic yet very daring! Another great discovery on your part, thanks! :) http://vbrvzkm.com [url=http://jlmfkq.com]jlmfkq[/url] [link=http://tjdzmglhuh.com]tjdzmglhuh[/link]
Gość
2016-05-13 02:06:40
Democracy in the Middle East. LOL!Welcome to Egypt Lara Logan.&quot;One can ignore reality, however one cannot ignore the consequences of reto.ayi&qult;Ayn RandGreat article, as usual, Daniel. http://pnigjxkt.com [url=http://dknzhrjnz.com]dknzhrjnz[/url] [link=http://uvvuqjdrv.com]uvvuqjdrv[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:35
The crazy lady is at it again&#8230; mad about the image on chrimescarraon.col. I find the irony about this hilarious&#8230; didn't anyone tell her don't dish it out if you can't take it? http://ivqfugt.com [url=http://hkretthv.com]hkretthv[/url] [link=http://pnwwsgonqah.com]pnwwsgonqah[/link]
Gość
2016-05-14 02:55:00
Heyvisiting this blog is our real pleasure. Should like to thank admin for sharing such a useful information and starting this thread in addition to that we suggest traders not to panic when Nifty is in profit booking state. Investors and traders should understand that in volatile stock market conditions they should switch to swing <a href="http://wligjrkn.com">tra.nigdGood</a> Day
Gość
2016-05-14 02:59:51
So you are saying that Walesa is *still* very *dangerous*, me?What incredible <a href="http://hdwrsrkjivj.com">ch&;&!&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;k#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212e&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;e#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Ge&#8217;ezWalesa</a> was very dangerous as a president. It is always not good for a country if for example the russian KGB, the german STASI institute or some former Polish SB agents know more about our president than the Polish society. Because in such cases they can blackmail him for example ,to do things which are good for them but not for Poland.Now he is of course not an active politician anymore ,but still very influential (so called moral authority) in the public debate&#8230;
Gość
2016-05-14 03:00:07
Hello, got thrilled to find this kind of website. Really only just found it via aol on the other hand was not searchin for anything at all similar <a href="http://nuvkyehi.com">spfceiically</a> to this really, though I really enjoyed checking up on the particular things had to express. Regards!
Gość
2016-05-14 03:04:12
I am also facing the same problem here. My tablet got locked after <a href="http://xtnyyeudgo.com">uncsuuessfcl</a> attempts. Finally we unlocked successfully by installing the factory settings. But we have a different problem now &#8211; we are not able to connect to internet using tata photon dongle which was working fine earlier. Anybody has found a solution for this.
Gość
2016-05-15 01:09:46
As well as called for some coinage, but just simply don&#8217;t understand it up to the point payday? The application happens that will enormous Us citizens across the nation everyday. A little something pops up and also you demand some money, your investigate isn&#8217;t settled noeeehnltss. But only if it has ways to get payday loans on line, appropriate? http://myqaxiwgt.com [url=http://afuwpea.com]afuwpea[/url] [link=http://kmetoyoo.com]kmetoyoo[/link]
Gość
2016-05-15 01:13:39
Jeg har lest mange fine omtaler om denne, nÃ¥ inkludert din, men har holdt meg unna. Tror rett og slett den er for trist for meg, slik stille tristhet er ofte mye verre en de tÃder¥eypprnde.Ble litt fristet nÃ¥, av dine vene ord, og nÃ¥r jeg sÃ¥ hvor kort den var - sÃ¥ kanskje, selv om psyken garantert ikke er sterk nok for Skomsvold. http://gmxwalw.com [url=http://szxmsvh.com]szxmsvh[/url] [link=http://szkfqs.com]szkfqs[/link]
Gość
2016-05-15 01:13:50
no i masz, gdybyś napisał tekst o tym, że mąż powinien przeprosić żoninego kochanka, to na pewno Twój tekst wylądowałby na podium.Jan Śniadecki właśnie wlazł z jakże przytomnym postulatem, aby Kaczor przepraszał Michnika. Hmmm. Tylko Kaczor jest kawaler. No i z przykrością stwierdzam, że tu moja teoria podiumowa się rypła.Może salon podałby kryteria kwalifikacyjne, bo trudno się rozeznać, za co?! no za co?. Chyba że to nie podium ino pręgierz i stawiają tam za trolling, klauning lub nuPtwarszwo.dozdraiiam. http://sctmauijq.com [url=http://fnkxigwdsxi.com]fnkxigwdsxi[/url] [link=http://rrvbbjtp.com]rrvbbjtp[/link]
Gość
2016-05-15 01:17:33
First-rate Material, even though I would have to assert that given the number of views this has received it will be desiiabilrty thinking about trying to revise the spelling and the english! Produced a remarkably good read though, crack stuff. http://meevgjztkt.com [url=http://aneeoracq.com]aneeoracq[/url] [link=http://vhnmtdapf.com]vhnmtdapf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-16 22:55:46
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem zatrudniona na umowę na czas określony kolejna taka u tego pracodawcy. Staż pracy większy niż 3lata.jak po zmianie przepisów wygląda sytuacja z moim wypowiedzeniem. Na umowie mam 2tyg. Wypowiedzenia.
Tomi
2016-05-18 14:03:26
Odpowiedzi: 0
witam. Jestem zatrudniony na umowę na czas nieokreślony od ponad 10 lat . Dostałem wypowiedzenie w związku zlikwidacją stanowiska pracy i restruktyryzajcą firmy, okres wypowiedzenia 3 miesiące. Firma sztucznie podzielona jest na mniejsze firemki zeby nie przekraczać 20 osób. Firemki korzystają jednak z tej samej infrsstruktury (samochody,magazyny,oprogramowanie, bazy danych itp)zatrudniony jestem w jednej z tych firemek,ale uslugi świadczę dla wszystkich znich w razie potrzeby bez dodatkowych umów. Pytania 1 - czy należy mi się lub jestem w stanie uzyskać od pracodawcy odprawę. 2- Czy pracodawca wlicza się w ilość osób zatrudnionych w firmie, 3- czy pracodawca może po wypowiedzeniu w okresie wypowiedzenia zarządać podpisania umowy o zakazie konkurencji. Pozdrawiam.
Krzysztof
2016-05-26 10:19:34
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony na czas próby 3 miesiące.Zapytuję czy mogę wcześniej rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.Czy będe ponosił jakieś konsekwencje. Pozdrawiam
Waldi
2016-05-27 15:48:19
Odpowiedzi: 0
Witam Do 30czerwca mam zwolnienie lekarskie.25lipca nabieram 4 letniej ochrony przedemerytalnej.jestem zatrudniony na umowę o pracę, na czas nieokreślony.czy 1 lipca pracodawca może mi wręczyć wypowiedzenie o pracę 3 miesięczne gdy 26 lipca nabywam prawo do ochrony.
EWA
2016-05-30 07:51:31
Odpowiedzi: 0
Jestem na wypowiedzeniu umowy o pracę do 31.05.2016 roku trzy miesięczne czyli do sierpnia. Otrzymałam nagrodę w marcu z funduszu zadaniowego, czy wlicza się ją do przeliczenia odszkodowania, bądź odprawy i jakie miesiące się wtedy uwzględnia.
TADEUSZ
2016-05-30 12:40:01
Odpowiedzi: 1
Mam umowe na czas określony ale po trzech tygodniach pracy zwolniłem się z dnia na dzień pisząc wypowiedzenie pracodawcy za porozumieniem stron.Czy coś mi za to grozi ze strony pracodawcy,czy to prawda że umowa musi się uprawomocnić do 30-stu dni od zawarcia a ja wtedy moge się zwolnić z dnia na dzień.Proszę o odpowiedz.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-05-31 08:39:29
Pierwsze słyszę o czymś takim. Umowa jest ważna od dnia jej zawarcia. Termin 30 dni obowiązuje w przypadku chorobowego - tzn. zasiłek chorobowy należy się pod warunkiem, że pracownik jest zatrudniony (=ubezpieczony) co najmniej miesiąc. No ale to nie Twój przypadek. Jeżeli pracodawca podpisał z Tobą porozumienie stron, to umowa rozwiązuje się zgodnie z datą widniejącą w porozumieniu. Na świadectwie pracy powinien Ci wpisać podstawę prawną rozwiązania umowy: Art.30 §1 pkt 1 na mocy porozumienia stron. Strony mają prawo rozwiązać umowę w tym trybie w każdym momencie trwania umowy.
Dodaj odpowiedź
Karolina
2016-06-10 16:06:36
Odpowiedzi: 0
Jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu L4 pracodawca z końcem miesiąca zamknął działalność termin porodu mam na 23 czerwca czy przysługuje mi macierzyński???? Na świadectwie pracy mam rozwiązanie umowy na podstawie art 30 par1 pk 2 kp. I co teraz z ubezpieczeniem ?czy wogole jestem ubezpieczona.???
Anna
2016-06-20 10:30:22
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może rozwiązać umowę na czas nieokreślony ( 10 lat zatrudnienia)po 3 miesiącach choroby ,po operacji
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-21 12:09:21
nie może. chyba że okres chorowania był dłuższy niż samej pracy (w sumie)
Dodaj odpowiedź
Nadzieja
2016-06-22 09:37:43
Odpowiedzi: 2
Dzień dobry. Moje pytanie wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnie z nowymi przepisami które weszły w życie z dniem 22.02.2016. . Jestem zatrudniona na umowie na czas nieokreślony od 2007r. Złożyłam wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu (wypowiedzenie złożono 31 maja ). Pracodawca nie przyjął moje wypowiedzenie, wypowiedzenia zostało tego samego dnia wysłano przez pocztę, oraz do wiadomości na skrzynka pocztową do sekretariatu firmy, oraz do kadrowego (firma zewnętrzna ). 2 tygodni pracodawca awizowal moi pisma. Proszę o informację czy mój okres wypowiedzenia powinien trwać 3 miesięcy??? Jak w tym przypadku liczy się okres wypowiedzenia, jeżeli pracodawca nie przyjmuje ( awizuje ) pisma. Pozdrawiam serdecznie i proszę o informację.
Odpowiedzi (2):
dky
2016-07-12 10:07:01
Pracodawca NIE MOŻE odrzucić/nie przyjąć wypowiedzenia. Idź z tym do INSPEKCJI PRACY!!!
Nadzieja
2016-07-13 16:01:41
Z całego serca dziękuję za odpowiedz. Udanego dnia!
Dodaj odpowiedź
marcin
2016-06-29 13:46:09
Odpowiedzi: 1
Co się dzieje z urlopem jesli rozwiązanie umowy o prace na czas określony zwypowiedzeniem nastąpi za porozumieniem stron
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-30 02:58:53
Obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Na prawo do ekwiwalentu nie ma również wpływu tryb, w jakim następuje rozwiązanie umowy o pracę (za porozumieniem stron, w drodze wypowiedzenia czy też w trybie dyscyplinarnym) lub wygaśnięcie umowy o pracę
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-01 10:20:23
Odpowiedzi: 3
NIEOKREŚLONY pisze się łącznie
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-07-12 10:03:00
Tą uwagę prześlij do ustawodawcy. Chyba Ministerstwo Pracy jest odpowiedzialne za redagowanie ustawy zwanej Kodeksem Pracy :-)
Gość
2016-07-18 10:50:25
Błąd nie znajduje się w ustawie tylko tutaj na stronie: art. 32, paragraf 1 ustęp 3.
Gość
2016-07-18 10:52:52
... również w art. 36 i być może jeszcze w innym miejscu, ale sprawdzenie tekstu pozostawię osobie za to odpowiedzialnej.
Dodaj odpowiedź
Toma
2016-07-04 23:03:14
Odpowiedzi: 1
Witam chce złozyc wypowiedzenie o prace pracodawcy jaki okres wypowiedzenia bedzie mnie obowiązywac 2 tyg czy 3 mies i co jesli mi pracodawca nie podpisze wypowiedzenia ? pracuje w firmie od luty 2011r umowa na czas okreslony kadrowa twierdzi ze w moim przypadku to 3 mies ???
Odpowiedzi (1):
dky
2016-07-12 09:59:30
Tak, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Proszę pamiętać, że jest on liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Czyli np. gdy złoży Pan wniosek w połowie lipca, to okres wypowiedzenia rozpocznie się 01.sierpnia, a umowa ulegnie rozwiązaniu 31.października. Pracodawca nie musi zgadzać się (podpisywać) wypowiedzenia. Nie ma on prawa się nie zgodzić, bo jest to Pana oświadczenie, a nie prośba. Warto mieć tylko potwierdzenie, że pracodawca otrzymał to pismo o rozwiązaniu umowy - najczęściej jest to data i podpis osoby, która pismo przyjęła. Takie pismo może Pan wysłać też pocztą, warto wówczas je nadać poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-11 19:54:58
Odpowiedzi: 1
jeśli pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony,a wypowiedzenie kończy się przed upływem roku kalendarzowego czy należy się urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze czy tylko za miesiące przepracowame
Odpowiedzi (1):
dky
2016-07-12 10:04:45
Wymiar urlopu liczy się proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy (wynik zaokrąglając zawsze w górę, na korzyść pracownika)
Dodaj odpowiedź
Mirosława
2016-07-15 04:57:53
Odpowiedzi: 0
Pracownik na czas nieokreślony ma zakres obowiązków napisany dość ogólnie, teraz każdy punkt został doprecyzowany, uszczegółowiony i taki aneks do zakresu obowiązków został pracownikowi przedłożony do podpisu. Pytanie: w jakim terminie musi go przyjąć lub nie? co w przypadku nie przyjęcia tego uszczegółowienia? pracownik pracuje 2 lata na czas nieokreślony?
Gość
2016-07-15 08:29:01
Odpowiedzi: 0
Pracownik przeszedł na emeryturę, chcemy ponownie go zatrudnić. Czy umowa musi być na czas nieokreślony? Czy obowiązują te same zasady, co pozostałych pracowników jeśli chodzi o terminowość umów?
Gość 123
2016-07-20 20:19:07
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. A jak należy postąpić w przypadku gdy pracownik w trakcie wypowiedzenia jest zwolniony ze świadczenia pracy i składa zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy? Czy pracodawca nadal wypłaca wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 kodeksu pracy a następnie zasiłek chorobowy? I jak z okresem zasiłkowym? Czy okres niezdolności do pracy w czasie wypowiedzenia jest wliczany do okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, gdy wypłatę ZUS ZLA przejmuje ZUS? Bardzo proszę o odpowiedź.
cham
2016-07-23 17:46:33
Odpowiedzi: 0
Czy związki zawodowe powinny dostać szczegółową treść wypowiedzenia, czy - jak napisano w art.38 kp - pismo pracodawcy informujące o zamiarze wypowiedzenia?
karolina
2016-07-29 14:46:33
Odpowiedzi: 0
witam. dostałam wypowiedzenie. umowa na okres próbny konczy mi sie 17 września. na papierze który dostałam nie pisze nic oprocz tego ze nalezy mi sie urlop 5 dni. czy dobre pismo dostalam bo wydaje mi sie ze stanowczo nie tak to powinno wygladac z góry dziekuje za odpwoeudz
Gość
2016-08-06 11:16:04
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony w zakładzie od 01.01.2015 na czas okreslony do 31.12.2017 z klauzurą dwa tygodnie okres wypowiedzenia. Wypowiadam umowę teraz z końcem sierpnia. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje jeden miesiąc czy dwa tygodnie ?
Zbigniew
2016-08-07 17:21:05
Odpowiedzi: 0
Jestem pod ochroną art.39 KP.W firmie pracuje 11 rok,czym będzie skutkowało nie przyjęcie zmiany warunków oraz stanowiska pracy. Z poważaniem ZB
mo_saomi
2016-08-17 14:02:54
Odpowiedzi: 0
Na moje stanowisko /ta sama nazwa, stanowisko kierownicze/ przyjęto nowa osobe. Zaproponowano mi zmiane stanowiska i zmiane wynagrodzenia. Nie chcę się na to zgodzić. Czy w tym przypadku /bo konsekwencja tego jest wypowiedzenie pracodawcy/ ja zachowuje prawo do odprawy i okresu wypowiedzenia? Jak wyglada rozwiazanie umowy o zakazie konkurencji? Co moge zrobic jesli firma mi jej nie bedzie chciala rozwiazac?
mo_saomi
2016-08-17 14:04:19
Odpowiedzi: 0
- dodam że mam umowe na czas nieokreślony i pracuje 5 lat
Gość
2016-08-17 19:17:48
Odpowiedzi: 0
Witam czy będą na umowie o prace na czas określony 6miesiecy mogę wcześniej wypowiedzieć umowę?
Gość
2016-08-22 12:03:51
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na 5 lat. Pracuje juz dwa lata. Zlozyłem wypowiedzenie 19.08.2016. W umowie mam zaznacony okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Po nowelizacji ustawy jaki mam okres wypowiedzenia?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie