Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2018r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Marek
2017-03-17 17:27:08
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia od pracownika. Co robić???? Wiem że to kuriozalna sytuacja ale jak widać takie sytuacje też mają miejsce.
Gość
2017-03-20 17:04:49
Odpowiedzi: 0
witam, chciałabym złożyć wypowiedzenie u obecnego pracodawcy. obecnie pracuję u niego krócej niż 3 lata, tak więc ustawowo powinnam mieć miesięczny okres wypowiedzenia. Jednakże podpisałam rok temu aneks do umowy, w którym mój okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące: "Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w dniu XXXXXX wynosi 2 miesiące licząc od pierwszego dnia kalenadarzowego następującego po miesiącu w którym jest składane oświadczenie wolio rozwiązaniu umowy o pracę przez którąkoleiwek ze stron" "Strony potwierdzają, żepowyższe ustalenie zostało dokonane w drodze negocjacji i za zgodą pracownika który oświadcza, że uznaje to postanowienie za korzystne dla siebie" moje pytanie brzmi - czy mogę poprosić pracodawcę o skrócenie mojego okresu wypowiedzenia, ponieważ nie jest to dla mnie już korzystne? bardzo proszę o odpowiedź. z góry dziękuję, XYZ
Gość
2017-03-25 15:41:37
Odpowiedzi: 0
Witam.Zatrudniona jestem w biedronce od 2008 roku do tej pory na czas nieokreślony.Od 2015 r miałam zwolnienie lekarskie 182 dni 12 miesięcy rehabilitacyjnego ze względu wszczepienia całkowitej endoprotezy.Teraz obecnie jestem na urlopie i byłam robic badania okresowe i kontrolne dla lekarz medycyny pracy dałam papier z orzeczeniem o niepełnosprawności i od ginekologa że nie mogę dzwigac powyżej 4 kg.I te dzwiganie to niestety nie podpisała mi zakładowa pracy.Podpisała że wobec istnienia przeciw skazań zdrowotnych jest niezdolna do wykonania pracy na określonym stanowisku(symbol 22).Zakład pracy mnie zwolni bo nie mają dla mnie stanowiska pracy bo w umowie mam kasjer-sprzedawca.Co pracodawca powinien napisac bo to oni będą wypowiadac mi umowę .Chciała bym kuroniówkę dostac chociaż bo tak to zostanę całkowicie bez środków do życia.Czy należy mi się odprawa przez to że nie mają dla mnie miejsca pracy a byłam przyjęta na czas nieokreślony i pracuję już u nich 9 lat?Proszę o szybką odpowiedz.Bardzo dziękuję.
Gość
2017-04-03 17:16:50
Odpowiedzi: 0
Byłem pracownikiem przez 3 lata. Firma postanowiła mnie zwolnić. Umowę o pracę miałem na czas określony (od 2013-2021 roku). Otrzymałem "odprawę" w wysokości...900 zł brutto. Czy w myśl ustawy z dn. 13 marca 2003 r. nie przysługuje mi wysokość odprawy 2 razy uposażenie (dwukrotnego zarobku)? Czy zakład pracy postąpił słusznie? Pozdrawiam
Gość
2017-04-04 13:34:22
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na stale i mam zmianę stanowiska w tym samym zakładzie dostaję umowę na okres próbny
Gość
2017-04-04 23:57:58
Odpowiedzi: 0
Witam.Mam zatrudnionego pracownika na umowę o pracę na czas określony od 15.05.2015 do 15.05.2017r kiedy muszę dać mu wypowiedzenie umowy i z jakimi datami.
PG0965
2017-04-16 00:20:38
Odpowiedzi: 0
Jestem na okresie wypowiedzenia. Zostałem przez firmę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Mam pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Czy w tym czasie mogę podjąć już zatrudnienie (pełny etat) u innego pracodawcy??
Anonimowa
2017-04-21 22:47:49
Odpowiedzi: 0
Czy mam jakieś prawa jeśli na okresie wypowiedzenia zajdę w ciążę? Dodam,ze okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące,i to ja złożyłam wypowiedzenie. Czy mogę cofnąć swoją decyzję?
Marina
2017-05-06 19:05:24
Odpowiedzi: 0
Witam! Miałam umowę na czas nieokreślony. Obecnie zwalniam się z pracy. Czy poza jak zwykle pensją, mam prawo otrzymać pieniądze za niewykorzystany urlop ( pracowałam 9 miesięcy ). dziękuję.
Halina
2017-06-16 19:03:52
Odpowiedzi: 0
jak prawidłowo wypisać na świadectwie pracy zwolnienie z przyczyn ekonomicznych z tytułu likwidacji stanowiska pracy umowa na czas nieokreślony jaki paragraf
Gość
2017-08-30 18:53:10
Odpowiedzi: 0
Otrzymałem umowę na stanowisku kierowniczym z odpowiedzialnością materialna na czas nie określony w lipcu , w sierpniu otrzymałem wypowiedzenie .czy okres wypowiedzenia wynosi 2 tyg. Czy miesiąc? Drugie pytanie podejmując współpracę z firma otrzymałem list intencyjny z wyszczegulnieniem okres próbny- stawka plus premia , po próbnym czas nieokreślony -stawka plus premia . Podpisujac umowę na czas nie określony warunki finansowe zostały zmienione na nie korzyść , czyli mniej niż w liście intencyjnym . Praca na stanowisku kierowniczym wiązała się z zaleceniem ze od poniedziałku do piątku godziny pracy firmy to 08:00 do 17:00 ,gdzie nie było mowy o nadgodzinach bo kierownik ma prace zadaniowa . Proszę o odpowiedz i poradę jakie zalecenia.
Gość
2017-09-17 20:43:30
Odpowiedzi: 1
witam czy na zwolnieniu lekarskim moge zlozyc wypowiedzenie o prace i czy musze odpracowac czas wypowiedzenia czy moge po zlozeniu wypowiedzenia isc nazwolnienie lekarskie
Odpowiedzi (1):
Bartosz
2017-10-05 22:38:39
Mozesz złożyc wypowiedzenie o pracę na zwolnieniu lekarskim. Nie musisz nic odprawocywac, pracownik mam prawo do wypowiedzenie na zwolnieniu bez zadnych konsekwencji. Jesli zwolnienie lekarskie bedzie dłuższe ni okres wypowiedzenie to pracodawca moze powiadomić ZUS o tym ze pracownik pozostaję niezdolny do pracy na okres dłuższy nic wygaśnięcie stosunku pracy. Mowiać w skrócie, jezeli okres wypowiedzenia konczy sie 10.09.2017 a ty na L4 pozostajesz do 28.10.2017 mozesz sie doczekac pisemka o wstawienie sie celem kontroli stanu zdrowia z twoim oddziale Zus
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-05 13:58:54
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Ile przysługuje mi urlopu wypoczynkowego jeśli? W 2016 wykorzystałam 6 dni z przysługujących 26,Ale w czerwcu 2016 poszłam na zwolnienie lekarskie ciąża. W sierpniu 2016 urodziłam. W 2017 17 sierpnia skończył się urlop macierzyński i poszłam od razu na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży A 19 sierpnia 2017 w wyniku sanacji zwolniono mnie z pracy i zatrudniona byłam do 30 września 2017. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość
2017-10-12 18:50:20
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry.od 2016 roku od 8 kwietnia byłam na zwolnieniu z powodu ciąży. Urodziłam 26 października i byłam na macierzyńskim.stwoerdzilam ze nie chce już wracać do firmy i złożyłam wyppwiedzenie w firmie. Pracuję od 2006 roku więc mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Powiedzmy że dogadaliśmy się z pracodawca że dostanę miesięczny okres wypowiedzenia.wszystko zostało postanowione. Niestety okazało się że dostałam propozycję rozpoczęcia nowe j pracy za 3 tygodnie a będę jeszcze na miesięcznym wypowiedzeniu z pracy czyli na urlopie wypoczynkowym. Mój nowy pracodawca chce albym zatrudniając się w jego firmie nie była zatrudniona w starej firmie. Niestety pracodawca nie chce dam mi zwolnienia za porozumieniem stron .pytanie co mam zrobić pomocy
Gość
2017-10-25 22:08:30
Odpowiedzi: 0
Witam, mam takie pytanie, pracuje w firmie od 9 lat. Mam umowe na czas nieokreslony Niestety firma oglasza upadłość. Rozumiem ze wg prawa pracodawca moze skrocic okres wypowiedzenia do 1miesiaca. A jak wyglada odszkodowanie, powinienem dostac wyplate za 1 miesiac ijeszcze za 2 kolejne miesiace? Dobrze rozumiem? Bez wzgledu na liczbe zatrudnianych osob? Bo gdzies czytalem ze to prawo do tego odszkodowania przysluguje mi tylko wtedy gdy mój pracodawca zatrudnia min 20 pracownikow.
Wiesława
2017-11-23 09:00:01
Odpowiedzi: 0
Mój mąż został zatrudniony 1.09.2017 na okres próbny z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Do dnia dzisiejszego tj. do 23.11.2017 nie otrzymał wypowiedzenia czy to znaczy,że pracodawca nie chce go zwolnić.Mąż ma 63 lata
kazimierz
2017-12-03 11:51:39
Odpowiedzi: 0
pracodawca chce rozwiazac umowe o prace podajac jako powod reorganizacje jednak wczesniej zatrudnil nowych pracownikow.czy moze tak postapic
kazik
2018-01-23 22:13:34
Odpowiedzi: 0
czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
Gość
2018-01-23 22:15:18
Odpowiedzi: 0
czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży?
Gość
2018-05-10 08:42:12
Odpowiedzi: 0
pracuję w firmie od 2009 r na umowie o pracę na czas nieokreślony. Z dniem 01.05.2018r. otrzymałem wypowiedzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy Art 36
Robert
2018-08-04 12:13:24
Odpowiedzi: 0
Chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję od roku. Jak długo muszę świadczyć pracę? Ile mogę dostać urlopu i czy pracodawca musi mi go udzielić, czy przysługuje mi czas na poszukiwanie pracy? Zależy mi by uwolnić się jak najszybciej możliwie bez konieczności świadczenia pracy.
Gość
2018-08-09 10:55:58
Odpowiedzi: 0
Czy jest jakiś określony termin dla pracodawcy na danie pracownikowi Porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy za porozumienie stron. Na razie pracownik został ustnie poinformowany o zgodzie pracodawcy na popdany termin.
Gość
2018-08-16 11:16:21
Odpowiedzi: 0
CZY WYPOWIEDZENIE MOŻE BYĆ ZŁOŻONE W CIĄGU MIESIĄCA CZY OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA
przemek
2018-08-30 09:15:57
Odpowiedzi: 1
czy w czasie wypowiedzenia można podjąć inna prace
Odpowiedzi (1):
przemek
2018-08-30 09:30:35
czy można podjac prace w czasie wypowjedzenia
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-09-18 19:05:17
Odpowiedzi: 1
Mam umowę na czas nieokreślony.Jeśli chciałabym sama zrezygnować z pracy to jaki mam okres wypowiedzenia?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-11-04 19:55:01
Pracownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę(nawet z dziś na jutro) pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę, zaś pracodawca musi zgodnie z przepisami KP. Co prawda pracodawca może stwierdzić że się niezgodzi na natychmiastowe rozw. umowy przez pracownika i tenże też musi się do przepisów KP wtedy zastosować.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie