Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
janusz
2016-02-02 20:00:23
Odpowiedzi: 0
witam.mój pracodawca ma zamiar zawiesić działalność gospodarczą,w wypowiedzeniu o pracę napisał "zawieszenie działalności"tzn.na tej podstawie rozwiąże umowę o pracę na czas nie określony,i tu moje pytanie-co powinno być napisane w świadectwie pracy?
Zibiaz1
2016-02-17 22:32:10
Odpowiedzi: 4
Witam.Pracuję w zakładzie niespełna 5 lat jednak po 3 latach pracodawca zmienił nazwę firmy,Regon oraz NIP. Nam pracownikom przedłożył rozwiązanie umów oraz nowe umowy o pracę w nowej firmie na takich samych warunkach i tym samym adresie, nie były zachowane okresy wypowiedzenia po prostu przejście z jednej do drugiej ( tamta firma zbankrutowała i przejął ją syndyk a następna nowa firma powoli od syndyka wykupowała całą zbankrutowaną firmę). Teraz kiedy mnie zwalnia dostałem wypowiedzenie 1 miesiąc bo niby nie pracuję co najmniej 3 lata i nie należy się ani odprawa z tytułu likwidacji stanowiska z winy pracodawcy.Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. Pytanie czy jest to zgodne z prawem że nie należy mi się odprawa ? oraz że nie przysługuje mi 3 miesięczny okres wypowiedzenia ? a za skrucenie do jednego jest możliwe ale za pozostałe 2 miesiące powinienem otrzymać odprawę ? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Odpowiedzi (4):
dky
2016-02-18 08:24:27
Odsyłam do Art.23. §1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy(...) Warto poczytać http://kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/przepisy-ogolne
Zibiaz1
2016-02-18 13:14:26
Dziękuję za odpowiedź. Tak też myślałem i czytałem ten Art.23/1 a pracodawca twierdzi iż powstał całkowicie nowy podmiot i że ja nie mam racji. Że nic mi się nie należy, okres wypowiedzenia 1 miesiąc i tyle. Co w takim przypadku powinienem zrobić ? Pozdrawiam.
dky
2016-02-26 09:29:37
Warto na piśmie poinformować pracodawcę o obowiązujących przepisach i wystąpić o zmianę okresu wypowiedzenia na 3 miesiące lub o uzasadnienie na piśmie na jakiej podstawie nie uznaje on Art. 23. Drugim krokiem jest wizyta w PIP - skoro jest Pan na wypowiedzeniu to nie ma Pan nic do stracenia wg mnie, a zyskać Pan może 2 wypłaty.
zibiaz1
2016-02-26 10:28:04
Dzięki za odpowiedź. Też tak sądzę że nic nie tracę a jedynie mogę zyskać. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-18 08:24:00
Odpowiedzi: 0
Odsyłam do Art.23. §1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy(...) Warto poczytać http://kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/przepisy-ogolne
krzysiek
2016-02-20 12:53:18
Odpowiedzi: 1
witam.moj pracodawca 3 mc[koniec listopada] temu wypowiedzial mi umowe o prace dotyczacej wymiarum czasu z pelnego etatu na 1/2 etatu nie podajac w pismie powodu ani nowego stanowiska pracy. Pracuje jako portier wiadomo od pocztku ze chodzi o likwidacje portierni i zalozenie monitoringu ktory dziala od wczoraj .Wiem z nie oficjalnego zrodla ze mam przejsc od 1.03.2016 do innego dzialu zakladu na warunkach wg otrzymanego pisma czyli 1/2 etatu moje .Pracuje w tym zakladzie 25 lata. Moje pytanie to ,kiedy powinienem dostac nowy angaz na nowe stanowisko i jak wyglada sprawa odprawy jezeli bym dostal wypowiedzenie pracujac na 1/2 etatu i jaki jest okres wypowiedzenia przy pracy na pol etatu umowe mam na czas nie okreslony
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-22 08:47:25
siema
Dodaj odpowiedź
robert
2016-02-20 15:23:21
Odpowiedzi: 0
czy do okresu zatrudnienia w tej samej firmie zalicza się zatrudnienie przez dwie agencje pośredniczące w okresie prawie 3 lat, umowę na czas określony 1 rok i kolejną na okres ooreślony na 5 lat do 2019 roku czy istnieje obowiązek pracodawcy w trakcie trwania umowy na czas określony nabycia praw związanych z okresem ochronnym zatrudnienia ze względu na wiek przedemerytalny i zatrudnienia danego pracownika do czasu nabycia praw emerytalnych w kolejnych latach umowy zatrudnienia na czas nieokreślony
Aga
2016-02-24 22:20:45
Odpowiedzi: 1
Od 25 kwietnia do 24 lipca 2013 byłam na okresie próbnym, potem dostałam umowę o pracę od 25.07.2013 do 24.07.2015 i kolejna umowę o pracę od 25.07.15 do 24.07.2018. Czy po nowych zmianach pracodawca w każdej chwili może mnie zwolnić?? Od stycznia kierownik został poinformowany ze będzie zmniejszony skład naszego zespołu z 6 osób do 5 osób. A ogólnie ten pracodawca nigdy nie dawał umów na czas nieokreślony (sieciowka-odziezowka)zawsze był koniec umowy i koniec pracy w tej formie. Czy jestem zagrożona utrata pracy??
Odpowiedzi (1):
ela
2016-02-25 12:29:07
czy ktoś odpisze na nasze pytania?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-29 00:08:48
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony do 30,04,2016r na czas określony. Po okresie próbnym jest to moja druga umowa na czas określony. Łącznie od 01,05,2012r będzie to 4 lata. czy w tej sytuaacji moja umowa z pracodawcą zmienia automatycznie swój status na "czas nieokreślony"? ze wszystkimi tego konsekwencjami.?
Gość
2016-03-06 16:57:16
Odpowiedzi: 1
Mam uprawnienia do emerytury wojskowej zatrudniony zostałem w firmie ochrony na umowę o pracę,posiadam niepełnosprawność znaczną czy przysługuje dotacja z PFRONU.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-03-10 10:54:09
Przy znacznym stopniu niepełnosprawności i ustalonym prawie do emerytury istnieje możliwość wystąpienia o dofinansowanie z PFRON-u. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy emeryt ma stopień lekki lub umiarkowany, ale na znaczny przysługuje.
Dodaj odpowiedź
P-Ń M. P.
2016-03-07 13:12:16
Odpowiedzi: 1
Pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2009r. Jaki paragraf zastosować w wypowiedzeniu umowy gdy chciałbym ja rozwiązać za porozumieniem strom. Tak abym w momencie wręczenia pisma musiała przepracować jeszcze tylko jeden miesiąc i którego dnia daje się wypowiedzenie???? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-03-10 11:16:18
Myli Pani porozumienie stron z wypowiedzeniem umowy - to dwie odrębne procedury. Porozumienie stron nie zawiera okresu wypowiedzenia, w porozumieniu określa się dowolną datę, kiedy nastąpi ustanie stosunku pracy - nie jest to okres wypowiedzenia. Porozumienie stron jest dogadaniem się pracownika i pracodawcy. Natomiast rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest działaniem prawnym jednostronnym, czyli jedna strona oświadcza, a druga musi to przyjąć. Jeżeli pracuje Pani od 2009 roku, to wg Kodeksu Pracy obowiązuje Panią 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się w pełnych kalendarzowych miesiącach, więc gdy złoży Pani wypowiedzenie w marcu, umowa rozwiąże się 30.06.2016 r. Tak więc aby rozwiązać umowę prędzej, np. za miesiąc, należy z pracodawcą zawrzeć porozumienie stron.
Dodaj odpowiedź
Ewa
2016-03-08 21:55:33
Odpowiedzi: 0
Pracownik został oddelegowany na 3 miesiące na inne stanowisko pracy /zgodnie z kwalifikacjami/. Nie pzepracował ani jednego dnia bo pzebywał na chorobowym , czy można wydłużyć oddelegowanie jego o kolejne 3 miesiące . A może wskazane by było przeniesienie po tych 3 miesiącach oddelegowania czy jest to zgodne z kodeksem pracy . Bardzo prosze o wskazówki sprawa dotyczy pracownika konfliktowego , któremu wskazana jest zmiana otoczenia pozdrawiam
Andrzej
2016-03-14 09:04:48
Odpowiedzi: 0
Witam , moja sytuacja jest taka ,obowiązująca mnie okres 3 miesięczny ja go chce skrócić do 1 miesiąca ponieważ moja sytuacja rodzina się zmieniła i teraz do pracy muszę dojeżdżać ok 100 km zmalałem prace na miejscu . Nowy pracodawca zaproponowała mi porzucenie dotychczasowej pracy a zatrudnienie się u niego . Czy jest jakiś przepis który mojego pracodawce obligowała do przychylenia się do moje prośby o przeniesienie za porozumienie stron .
Gość
2016-03-17 19:06:11
Odpowiedzi: 1
Czy będąc na wypowiedzeniu umowy o prace 3 miesięcznym będonc przez ten czas na chorobowym czas wypowiedzenia sie przesuwa
Odpowiedzi (1):
Smerf Maruda
2016-04-14 21:50:17
tortury dla oka !!!! BĘDONC
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-21 14:06:41
Odpowiedzi: 0
czy moge jednego dnia zaniesc zwolnienie na 7 dni i wypowiedzenie ktore tez mam 7 dniowe?
Damian
2016-03-26 14:27:25
Odpowiedzi: 1
Witam, Moje pytanie wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia z godnie z nowymi przepisami które weszły w życie z dniem 22.02.2016. Zostałem zatrudniony w 2013 roku na czas określony który miał trwać do 2018. W marcu tego roku otrzymałem wypowiedzenie z zachowaniem 2 tyg. okresu wypowiedzenia. Czy mój okres wypowiedzenia powinien trwać 2 tyg. czy 1 ms zgodnie z nowymi przepisami.
Odpowiedzi (1):
Ola
2016-04-01 13:22:43
Witam,jeżeli w umowie miałeś informację o możliwości wypowiedzenia dwutygodniowego to pracodawca postąpił prawidłowo. Do umów trwających w dniu wejścia przepisu staż pracy do wypowiedzenia liczy się od 22 lutego. W związku z tym, iż od 22 lutego nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy pracodawca ma prawo zastosować dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-29 09:44:41
Odpowiedzi: 0
jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, pracodawca ma transport zorganizowany dla pracowników w firmie. planuje reorganizację jednego z kierunków przez co stracę możliwość dojazdu do pracy. czy pracodawca jest zobowiązany do wręczenia mi wypowiedzenia z tego powodu? do niedawna , żeby nie mieć nieobecności nieusprawiedliwionych z braku transportu, pracownicy składali wypowiedzenia za porozumieniem stron, ale mieli umowy na czs określony
Wojciech Kuligowski
2016-04-06 11:31:57
Odpowiedzi: 0
Czy dni wolne należą się na załatwianie obiegówki-emerytura
Gość
2016-04-19 17:07:06
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie 18 dnia miesiaca konczy mi sie wypowiedzenie czy na pieniadze musze czekac do konca miesiaca czy pracodawca jest zobowiazany wyplacic je w dniu ukonczenia wypowiedzenia
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-20 08:40:51
Nie ma przepisu który nakazuje niezwłoczne wypłacenie wynagrodzenia. Jeżeli u pracodawcy jest regulamin wynagradzania i jest zapisany termin wypłaty wynagrodzenia, to jest on zawsze stały. Można z pracodawcą się umówić, że wypłaci wynagrodzenie od razu, ale nie musi się na to zgodzić, może przelać wynagrodzenie w terminie stałej wypłaty.
Dodaj odpowiedź
R
2016-04-20 17:25:05
Odpowiedzi: 1
Witam, chce rozwiazac umowe o prace z pracodawca. Obowiazuje mnie 3miesieczny okres wypowiedzenia czy pracodawca moze skrocic ten okres ? Chodzi o wyplate wynagrodzenia w tym czasie...
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-21 07:52:55
Skrócić okres wypowiedzenia można, ale musi się to odbyć za zgodą obu stron zgodnie z art. 36 § 6 KP: Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Czyli jeśli okres wypowiedzenia będzie skrócony np. do 2 miesięcy, to pracownik otrzymuje wynagrodzenie za te 2 m-ce. Chyba że sytuacja jest taka, o której mówi art.36 z indeksem 1 paragr. 1, czyli jeśli okres wypowiedzenia jest 3 miesięczny przy umowie na czas nieokreślony, a do zwolnienia doszło w wyniku likwidacji zakładu pracy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca, z tymże pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakby miał okres wypowiedzenia 3-miesięczny.
Dodaj odpowiedź
Andrzej
2016-04-21 11:21:59
Odpowiedzi: 2
Witam, 18 maja minie pracownikowi 3 letni staż pracy. Czy pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia czy 3 miesięczny, jeżeli złożył wypowiedzenie w kwietniu? (w trakcie wypowiedzenia pracownik osiągnie 3 letni staż pracy).
Odpowiedzi (2):
Daenerys
2016-04-21 18:22:34
Rozumiem, że to jest umowa na czas nieokreślony zawarta jeszcze w starym stanie prawnym. Jeżeli w dniu złożenia wypowiedzenia pracownik był zatrudniony krócej niż 3 lata, wówczas obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Gdyby wypowiedzenie zostało złożone po upływie 3-letniego stażu pracy wówczas okres wypowiedzenia byłby 3-miesięczny.
Andrzej
2016-04-22 09:01:35
Dziękuję bardzo za odpowiedź
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 17:30:50
Odpowiedzi: 1
Chcę złożyć wypowiedzenie w pracy, w której pracuję od lipca 2014r. Dostałem informację o nowych warunkach co do okresu wypowiedzenia, gdzie było napisane że do długości wypowiedzenia wlicza się staż u pracodawcy liczony od dnia 22.02.2016. Jaki mam okres wypowiedzenia? I czy mogę złożyć wypowiedzenie w czasie pobytu na L4?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-25 12:33:33
Rozumiem, że masz umowę na czas określony. Aktualny okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, po upływie 6 miesięcy od daty 22.02.2016 nabyłbyś prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a po 3 latach od dnia 22.02.2016 3-mies. okresu wypow. Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie ma przepisu, który by tego zabraniał, to pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi przebywającemu na L4. Proszę również pamiętać, że 2 tygodniowy okres wypowiedzenia zawsze upływa w sobotę, tzn. jeśli składamy wypowiedzenie 25.04.2016, to umowa kończy się 07.05.2016.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 21:47:16
Odpowiedzi: 0
Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiazuje?Jestem zatrudniona na czas określony 1 roku.
Gość
2016-04-22 22:31:04
Odpowiedzi: 1
Witam jestem zatrudniona od września 2015r na czas określony.Chcę złożyć wypowiedzenie o przcę w umowie miałam termin 2 tygodni.Jaki jest mój okres wypowiedzenia po zmianach w kodeksie pracy?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-25 12:46:48
Po zmianie okres wypowiedzenia nadal jest 2-tygodniowy. Licząc od dnia wejścia w życie zmian, czyli 22.02.2016 po przepracowaniu 6 miesięcy, które upłyną 21.08.2016 pracownik nabywa prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do tego czasu termin jest 2-tygodniowy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-27 10:04:42
Odpowiedzi: 0
czy należy się pracownikowi dodatkowa odprawa w wyniku zwolnienia z pracy
agnes
2016-04-27 12:43:55
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Zatrudniona jestem od 2009 r. Od 27 stycznia br.przebywam na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu będę nie dłużej niż 182 dni.Nie jestem pewna,czy pracodawca zechce rozmawiać o rozwiązaniu umowy za porozumieniem. Jeśli złoże wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu, to umowa wygaśnie 31 lipca. Ja zaś zwolnienie będę miała do 27 lipca. Czy na te kilka dni po zakończeniu zwolnienia mogę iść na urlop? Do odbioru pozostało mi 10 dni z zeszłego roku. Nie chce tam wracać choćby na 1 dzień. Pozdrawiam serdecznie i proszę o informację.
Daria
2016-05-02 17:53:45
Odpowiedzi: 0
Witam, obecnie jestem zatrudniona przez urzad pracy na stażu 5mc, po stażu pracodawca musi mnie zatrudnic na 3mc, chciała bym się dowiedzieć czy będąc zatrudniona już na te 3mc mogę złozyć wymówienie czy muszę przepracować ten cały okres? Za ok półtora mc końcy mi sie staż i nie chciała bym kontynuować współpracy z owym pracodawcą.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie