Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Gość
2014-10-20 14:23:56
Odpowiedzi: 0
zmieniam prace jestem na wypowiedzeniu 2 tygodniowym, za porozumieniem stron, co z urlopem wypoczynkowym ? przechodzi do nowej pracy czy moze stary zakład mi wyplaca niewykorzystany. pilne
Gość
2014-10-20 17:54:32
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniona na 1/4 etatu. W czwartek złożyłam wypowiedzenie. Swój wymiar czasu pracy mam wypracowany (na dzień dzisiejszy wychodzi 130h), ale pracodawca nie pozwala mi mieć wolnego, mimo że swoje umowne godziny wypracowałam. Czy może to robić, tzn. przymuszać do pracy w nadgodzinach - poza etatem?
Gość
2014-10-22 09:40:04
Odpowiedzi: 0
Po przejściu na emeryturę zawarłam nową umowę o pracę na czas nieokreślony z poprzednim pracodawcą. Czy do okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczy się czas od zawarcia nowej umowy, czy cały przepracowany u tego pracodawcy okres pracy?
Gość
2014-10-30 16:32:28
Odpowiedzi: 0
Witam Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę pocztą, obecnie jetem na zwolnieniu lekarskim od lipca i kontynułuję ldeczenie. Wg kp art 41 nie można mnie zwolnić jako powód wypowiedzenia podano reorganizację firmy i likwidacje mojego stanowiska pracy. Ponadto w firmie pracowałam od lutego na umowę o pracę 1 m-c, marzec ,kwiecień umowa o dzieło, od maja na czas nieokreślony. Jak wyglada to od strony prawnej.
pcz
2014-11-04 08:57:59
Odpowiedzi: 0
Czy umowa zawarta w 2007r na czas nieokreślony może być rozwiązana przez pracodawcę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia(jest taki zapis w umowie)?
arek
2014-11-20 12:15:46
Odpowiedzi: 0
jestem na chorobowym dostalem wypowiedzenie z pracy w upadlosci likwidacyjnej z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia ktory uplywa dnia 30 listopada 2014r zgodnie z art.36 s1 pkt 2.k.p. umowa o prace byla zawarta 19.09.2012
Marek
2014-11-20 19:02:50
Odpowiedzi: 0
ja dostałem wypowiedzenie i mam pytanie bo mam nowy urlop i czy mogę go wykorzystać
Ela
2014-11-22 17:00:36
Odpowiedzi: 0
jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem konfliktowym, który nie umie współpracować z zespołem?
Gość
2014-11-23 17:46:19
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracowałam w firmie, z którą podpisałam od razu umowe o pracę z 3 miesięcznym okresem próbnym. Po 2,5 tygodniach dostałam wypowiedzenie od pracodawcy i wyszło na to, że te 2 tygodnie bede jeszcze chodzila do pracy. Czy przysługuje mi jakiś wolny dzien na szukanie pracy czy l4? Chodzi mi o dni, w których nie bede w pracy, a bede miała za nie zapłacone.
wieslaw
2014-11-24 11:03:33
Odpowiedzi: 0
pracodawca po likwidacj filji dał mi do podpisu porozumienie oferujace prace winnej filji odległej o 70kmod mejsca zamieszkania ewentualnie moge sie zwolnić czy miał takie prawo umowa na czs określony.
Gość
2014-12-03 17:06:42
Odpowiedzi: 0
Zwracam się z zapytaniem co wydarzy się w przypadku otrzymania propozycji przywrócenia stosunku pracy, która spotka się ze zdecydowaną odmową
Gość
2014-12-05 08:22:15
Odpowiedzi: 0
jak muszą ulec zmianie zasady wynagradzania zgodnie z art.43 by można było wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi o którym mowa w art.39
Gość
2014-12-09 23:53:23
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na czas nie określony,staż pracy 17 lat.Pracodawca chce mnie zwolnić,gdyż z powodu kłopotów finansowych staje się nie wypłacalny.Będzie likwidował mój dział i najprawdopodobniej inne.Na chwilę obecną zatrudnionych jest 22 pracowników.Jakie powinnam dostać wymówienie i czy należy mi się odprawa?
Gość
2014-12-16 16:56:15
Odpowiedzi: 0
Witam.Pracuję w Urzędzie Miasta od lipca 2009 roku.Na początku bieżącego roku zmienił Komendant się na stanowisku w Straży Miejskiej, który pełni obowiązki.Od początku swojej pracy zaczął się przyglądać mojej pracy i dobrał sobie ludzi z którymi chce pracować.Moją osobę i mojego partnera w służbie traktował lekceważąco co było widać po służbach popołudniowych w grafiku.Chciałem dodać, że wcześniej byłem wyróżniającym się pracownikiem i nigdy nie byłem karany z wpisem do akt.W ostatnim czasie parokrotnie się spóźniłem ale w większości przypadków zgłaszałem ten fakt przełożonemu telefonicznie.Teraz wiem ,że jest przygotowane rozwiązanie pracy ze mną z art.36@1pkt.3 w związku z brakiem zaufania do mojej osoby.Dodać jeszcze chciałem, że Komendant zarzuca mi wziąłem samochód służbowy do swoich potrzeb prywatnych.Pytanie mam takie:czy są to argumenty do zwolnienia pracownika z umowy o pracę(a pracuje już w branży 15 lat)i czy nie lepiej abym w tym przypadku sam wypowiedział umowę o pracę a jak nie to jakiego kształtu miało być to wypowiedzenie aby mi nie zaszkodziło w szukaniu innej lepszej pracy.Proszę o poradę.Pozdrawiam.
Gość
2014-12-19 09:14:35
Odpowiedzi: 0
Miałam wieloletnią umowę na czas nieokreślony, dostałam wypowiedzenie warunków pracy i płacy, na pół etatu. Przyjęłam te warunki. Powiedziano mi, że muszę podpisać nową umowę. Nowa umowa nie była przedłużeniem tej starej.Podpisano ze mną nową umowę. Za rok dostałam rozwiązanie umowy ale tej pierwszej. Czy można mieć dwie umowy dotyczące tej samej pracy. Dostawałam wynagrodzenie tylko za jedną umowę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Gość
2014-12-29 06:19:40
Odpowiedzi: 1
Jeżeli napisałem wypowiedzenie o prace w trybie ustawowym trzymiesięcznym , czy należy mi sie urlop okolicznościowy na poszukiwanie pracy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-02 22:34:39
ludzie macie dostęp do internetu ....a nie chce się wam znależć kodeks pracy w pdf>>>>>>> i przeczytać o zwolnieniach . (jeśli się nie mylę to przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym -3 dni należą się urlopu na poszukiwanie nowej pracy )
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-29 22:54:53
Odpowiedzi: 0
\prcowałam u jednego pracodawcy 7 lat,rozwiązałąm umowę na 4 dni ze względu na przejście na emeryture,ponownie podpisał ze mną ten sam pracodawca umowę na czas nieokreślony(zaznaczamże miałam 4 dni przerwy)jaki mam okres wypowiedzenia, czy liczy mi się ciągłość pracy,czy jak bym była nowym pracownikiem.
Gość
2015-01-12 22:59:01
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie , jeśli 10 dni temu podpisalam druga umowę o pracę z tym samym pracodawca (ponieważ mam na czas określony a poprzednia umowa już się skończyła) jest ona na 1/4etatu z dopiskiem ,trzymiesięczny okres wypowiedzenia,to czy to jest zgodne z prawem ? czy przy takich warunkach obowiązuje jakiś konkretny okres wypowiedzenia czy tak jak podpisalam - trzy miesiące ? proszę o odpowiedź , z góry dziękuje :)
Gość
2015-01-19 19:27:01
Odpowiedzi: 1
ile pracodawca moze dawac umow zlecen bo moja juz trzecia
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-10 13:52:17
Umowa zlecenie to umowa cywilno prawna, więc nie ma tutaj określonej ilości umów.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-22 12:55:29
Odpowiedzi: 0
Witam, czy jeśli pracownik złoży 3miesięczne wypowiedzenie, to pracodawca może skrócić ten okres do 1 miesiąca?
Gość
2015-01-29 11:02:49
Odpowiedzi: 1
Witam,czy jeśli w umowie mam 2 tyg. wypowiedzenie i 18 stycznia skończył mi się urlop wychowawczy,19 stycznia zgłosiłam się do pracy i dostałam wypowiedzenie to kiedy ono powinno się skończyć?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-10 13:50:59
7 lutego
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-22 20:45:39
Odpowiedzi: 0
Witam,zatrudniłam się na 3miesięczny okres próbny. Umowa została podpisana 1 lutego(umowa o pracę). Złożyłam wypowiedzenie 19 lutego. Czy mogę iść na L4 będąc na okresie wypowiedzenia?
Gość
2015-02-26 20:41:20
Odpowiedzi: 0
Witam, jeżeli pracuje od 10 lat w tej samej firmie, a na umowie mam podany okres wypowiedzenia 2 tygodnie, to obowiązuje mnie okres 2 tygodni, czy 3 miesięcy?
Tomasz
2015-02-26 20:48:09
Odpowiedzi: 0
witam jestem zatrudniony na czas nie określony ,lecz w umowie mam napisane,ze obie ze stron mogą wypowiedzieć umowę o prace z dwutygodniowym wyprzedzeniem . To jaki ja mam tak naprawdę okres wypowiedzenia,2 tygodnie czy 3 miesiące? pozdrawiam
Jacek Dendor
2015-03-05 19:03:28
Odpowiedzi: 0
Witam. Żona nabywa prawo do emerytury z dniem 2015-04-21. Od następnego dnia nie chce już być pracownikiem. Czy rozwiązanie umowy o pracę musi skutkować trzymiesięcznym wypowiedzeniem? Pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie