Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2017r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
cham
2016-07-23 17:46:33
Odpowiedzi: 0
Czy związki zawodowe powinny dostać szczegółową treść wypowiedzenia, czy - jak napisano w art.38 kp - pismo pracodawcy informujące o zamiarze wypowiedzenia?
karolina
2016-07-29 14:46:33
Odpowiedzi: 0
witam. dostałam wypowiedzenie. umowa na okres próbny konczy mi sie 17 września. na papierze który dostałam nie pisze nic oprocz tego ze nalezy mi sie urlop 5 dni. czy dobre pismo dostalam bo wydaje mi sie ze stanowczo nie tak to powinno wygladac z góry dziekuje za odpwoeudz
Gość
2016-08-06 11:16:04
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony w zakładzie od 01.01.2015 na czas okreslony do 31.12.2017 z klauzurą dwa tygodnie okres wypowiedzenia. Wypowiadam umowę teraz z końcem sierpnia. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje jeden miesiąc czy dwa tygodnie ?
Zbigniew
2016-08-07 17:21:05
Odpowiedzi: 0
Jestem pod ochroną art.39 KP.W firmie pracuje 11 rok,czym będzie skutkowało nie przyjęcie zmiany warunków oraz stanowiska pracy. Z poważaniem ZB
mo_saomi
2016-08-17 14:02:54
Odpowiedzi: 2
Na moje stanowisko /ta sama nazwa, stanowisko kierownicze/ przyjęto nowa osobe. Zaproponowano mi zmiane stanowiska i zmiane wynagrodzenia. Nie chcę się na to zgodzić. Czy w tym przypadku /bo konsekwencja tego jest wypowiedzenie pracodawcy/ ja zachowuje prawo do odprawy i okresu wypowiedzenia? Jak wyglada rozwiazanie umowy o zakazie konkurencji? Co moge zrobic jesli firma mi jej nie bedzie chciala rozwiazac?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-09-02 10:03:03
a jeśli dostałam wypowiedzenie przed urlopem chorobowym to mi się cos należy odszkodowanie
Gość
2016-09-02 10:05:19
czy kolejne zwolnienie musze rzeczywiście zanieść do Zus-u czy do pracodawcy
Dodaj odpowiedź
mo_saomi
2016-08-17 14:04:19
Odpowiedzi: 0
- dodam że mam umowe na czas nieokreślony i pracuje 5 lat
Gość
2016-08-17 19:17:48
Odpowiedzi: 0
Witam czy będą na umowie o prace na czas określony 6miesiecy mogę wcześniej wypowiedzieć umowę?
Gość
2016-08-22 12:03:51
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na 5 lat. Pracuje juz dwa lata. Zlozyłem wypowiedzenie 19.08.2016. W umowie mam zaznacony okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Po nowelizacji ustawy jaki mam okres wypowiedzenia?
Gość
2016-09-05 14:18:59
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniona na czas określony do marca 2017. Jest to moja druga umowa z tym pracodawcą pierwsza była na rok a ta na trzy lata. Łącznie przepracowałam w danej firmie 3,5 roku w umowie nie mam nic na temat okresu wypowiedzenia. We wrześniu chcę złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje mnie 2 tygodniowe, miesięczne czy 3 miesięczne wypowiedzenie?
dorota
2016-09-06 20:49:38
Odpowiedzi: 0
witam jestem zatrudniona w aptece jako pomoc apteczna chcialabym sie zapytac czy jak sama napisze wypowiedzenie to dostane zasilek?
Gość
2016-10-11 19:07:04
Odpowiedzi: 0
Chce złożyć wypowiedzenie z pracy, pracuje w tym roku zakładzie 4 lata najpierw 1,5 roku na zleceniu potem 3 miesięczna próbna potem na 2 lata a teraz od 1 maja na 2,5roku.nie wiem jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje.
Gosc
2016-10-19 09:30:09
Odpowiedzi: 2
Witam..czy rozwiązujac umowę o pracę z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia muszę to odpracować czy mogę iść na zaległy urlop
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-10-19 11:44:31
Jeżeli Pracodawca wyrazi zgodę możesz iść na urlop, jeżeli nie zgodzi się, będziesz pracował, a Pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Gość
2016-10-19 11:46:58
... po drugie zaległy urlop należało wykorzystać do końca września tego roku :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-21 08:45:26
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy mogę dac wypowiedzenie jednio dniowe
Gość
2016-10-23 12:07:53
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie. Jestem przyjęta od 12.10.2015 roku a umowę mam do 12.10.2017 roku. Ale na umowie mam napisane że mam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy mnie obejmują nowe przepisy z miesięcznym wypowiedzeniem ( a aneksu do umowy nie podpisywałam)czy to co mam na umowie napisane?
Beata
2016-10-29 13:14:25
Odpowiedzi: 0
Czy po zwolnieniu partnera z pracy pracodawca też może mnie zwolnić jak to bywa z zakładzie w którym pracuje że po zwolnieniu pracownika zwalniają innych jego członków rodziny
Michał
2016-10-30 08:34:26
Odpowiedzi: 0
18-02-2017 nabywam prawo do emerytury.Pracuję 48 lat.Kiedy należy złożyć wymówienie,jeśli takie jest potrzebne?
ryszard
2016-11-13 23:09:14
Odpowiedzi: 0
pracodawca (budżet) zlikwidował stanowiska pracy ochrony i przeniósł pracowników do grupy remontowej i przy ustaleniu nowej stawki płacy nie nie uwzględnił dotychczasowego dodatku za godziny nocne przez co nasze płace są niższe około 200 zł/m-c, czy to jest w porządku?
Agnieszka
2016-11-14 13:51:46
Odpowiedzi: 0
Dzisiaj odebrałam wypowiedzenie umowy o pracę w związku z utratą przeze mnie zdolności do pracy na obecnie zajmowanym stanowisku, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.Czy przez te miesiące pracodawca powinien mi płacić,czy też ja powinnam udać się na zwolnienie lekarskie?
krzysiek
2016-11-24 16:12:33
Odpowiedzi: 1
pracuje od siedmiu miesiecy na umowie o prace na czas nie okreslony,z jakim wypowiedzeniem pracodawca moze mnie zwolnic nie z mojej winy,redukcja etatow
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-07 08:01:17
§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:> 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Dodaj odpowiedź
Władysław
2017-01-03 16:12:49
Odpowiedzi: 2
Została rozwiązana umowa o pracę za wypowiedzeniem 3 stycznia 2017 r 28 lutego-koniec pracy - po trzech latach pracy. Byłem zatrudniony od 28 stycznia 2013 do 31 stycznia 2017 r Proszę powiedzieć, czy w tym wypadku przysługuje mi trzy miesięczne wypowiedzenie. Czy mogę się odwoływać z tego powodu ( ostatnie trzy miesiące byłem na zwolnieniu lekarskim)nie miałem żadnej nagany i upomnienia w stosunku do swojej pracy
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-02-16 07:54:50
Okres wypowiedzenia 3miesięczny przysługuje po 3 latach zatrudnienia u danego pracodawcy. W Pana przypadku niewiele brakowało do 3 lat.
Gość
2017-02-16 07:56:45
A jeszcze trzeba patrzeć na zmiany w okresach wypowiedzeń - od końcówki lutego 2016 roku okresy przepracowane i okresy wypowiedzenia przelicza się od nowa...
Dodaj odpowiedź
Kasia
2017-01-26 21:13:19
Odpowiedzi: 0
Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do 31.01.2017 pracownik wykorzysta należny mu urlop. 18.01.2017 pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Czy z tego tytułu urlop może być cofnięty i w tej sytuacji może zostać wypłacony ekwiwalent za urlop, czy też nie? - pracownik nie otrzyma zasiłku opiekuńczego, wedle ustaleń będzie na urlopie? Dziękuję za odpowiedź.
Gość
2017-02-21 18:03:03
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Pracownica na stanowisku kierowniczym (sklep) złożyła mi 3 miesięczne wypowiedzenie zgodne z okresem zatrudnienia pow. 3 lat.Czy można skrócić okres wypowiedzenia,w jaki sposób,czy pracodawca musi wyrazić zgodę, jakie sankcje poniesie pracodawca????. Ponadto pracownica ma nie wykorzystany urlop wypoczynkowy 14 dni za 2016. Czy za bieżace m-ce roku 2017 muszę też jej dac urlop czy wypłacić ekwiwalent??? Czy w okresie wypowiedzenia mam prawo wysłać kierowniczkę na zaległy urlop bez jej zgody Co z kolejną osobą która przejmie stanowisko??? Czy kierowniczka ma obowiązek wprowadzić nowego pracownika na jej miejsce jak długo powinno trwać wdrożenie nowego pracownika aby sklep funkcjonował bez zarzutów, czy określają to przepisy?? z powazaniem. pracodawca.
Marek
2017-03-17 17:27:08
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie przyjmuje wypowiedzenia od pracownika. Co robić???? Wiem że to kuriozalna sytuacja ale jak widać takie sytuacje też mają miejsce.
Gość
2017-03-20 17:04:49
Odpowiedzi: 0
witam, chciałabym złożyć wypowiedzenie u obecnego pracodawcy. obecnie pracuję u niego krócej niż 3 lata, tak więc ustawowo powinnam mieć miesięczny okres wypowiedzenia. Jednakże podpisałam rok temu aneks do umowy, w którym mój okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące: "Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w dniu XXXXXX wynosi 2 miesiące licząc od pierwszego dnia kalenadarzowego następującego po miesiącu w którym jest składane oświadczenie wolio rozwiązaniu umowy o pracę przez którąkoleiwek ze stron" "Strony potwierdzają, żepowyższe ustalenie zostało dokonane w drodze negocjacji i za zgodą pracownika który oświadcza, że uznaje to postanowienie za korzystne dla siebie" moje pytanie brzmi - czy mogę poprosić pracodawcę o skrócenie mojego okresu wypowiedzenia, ponieważ nie jest to dla mnie już korzystne? bardzo proszę o odpowiedź. z góry dziękuję, XYZ
Gość
2017-03-25 15:41:37
Odpowiedzi: 0
Witam.Zatrudniona jestem w biedronce od 2008 roku do tej pory na czas nieokreślony.Od 2015 r miałam zwolnienie lekarskie 182 dni 12 miesięcy rehabilitacyjnego ze względu wszczepienia całkowitej endoprotezy.Teraz obecnie jestem na urlopie i byłam robic badania okresowe i kontrolne dla lekarz medycyny pracy dałam papier z orzeczeniem o niepełnosprawności i od ginekologa że nie mogę dzwigac powyżej 4 kg.I te dzwiganie to niestety nie podpisała mi zakładowa pracy.Podpisała że wobec istnienia przeciw skazań zdrowotnych jest niezdolna do wykonania pracy na określonym stanowisku(symbol 22).Zakład pracy mnie zwolni bo nie mają dla mnie stanowiska pracy bo w umowie mam kasjer-sprzedawca.Co pracodawca powinien napisac bo to oni będą wypowiadac mi umowę .Chciała bym kuroniówkę dostac chociaż bo tak to zostanę całkowicie bez środków do życia.Czy należy mi się odprawa przez to że nie mają dla mnie miejsca pracy a byłam przyjęta na czas nieokreślony i pracuję już u nich 9 lat?Proszę o szybką odpowiedz.Bardzo dziękuję.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie