Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
krzysiek
2016-02-20 12:53:18
Odpowiedzi: 2
witam.moj pracodawca 3 mc[koniec listopada] temu wypowiedzial mi umowe o prace dotyczacej wymiarum czasu z pelnego etatu na 1/2 etatu nie podajac w pismie powodu ani nowego stanowiska pracy. Pracuje jako portier wiadomo od pocztku ze chodzi o likwidacje portierni i zalozenie monitoringu ktory dziala od wczoraj .Wiem z nie oficjalnego zrodla ze mam przejsc od 1.03.2016 do innego dzialu zakladu na warunkach wg otrzymanego pisma czyli 1/2 etatu moje .Pracuje w tym zakladzie 25 lata. Moje pytanie to ,kiedy powinienem dostac nowy angaz na nowe stanowisko i jak wyglada sprawa odprawy jezeli bym dostal wypowiedzenie pracujac na 1/2 etatu i jaki jest okres wypowiedzenia przy pracy na pol etatu umowe mam na czas nie okreslony
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-02-22 08:47:25
siema
Gość
2016-05-11 00:43:22
Hi. I wanted to drop you a quick note to verbalize my thanks. I&#8217;ve been watching your blog for a month or so and have picked up a heap of good information as well as enjoyed the way yo#&;8217uve structured your site. I am undertaking to run my own blog however I think its too general and I would like to focus more on smaller topics.
Dodaj odpowiedź
robert
2016-02-20 15:23:21
Odpowiedzi: 5
czy do okresu zatrudnienia w tej samej firmie zalicza się zatrudnienie przez dwie agencje pośredniczące w okresie prawie 3 lat, umowę na czas określony 1 rok i kolejną na okres ooreślony na 5 lat do 2019 roku czy istnieje obowiązek pracodawcy w trakcie trwania umowy na czas określony nabycia praw związanych z okresem ochronnym zatrudnienia ze względu na wiek przedemerytalny i zatrudnienia danego pracownika do czasu nabycia praw emerytalnych w kolejnych latach umowy zatrudnienia na czas nieokreślony
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 03:18:45
A piece of erioutidn unlike any other!
Gość
2016-05-11 12:53:44
Lodge, Empire Pass.   There are a total of 42 condos for sale in Empire Pass, with 8 of those being <a href="http://vanqtqxf.com">Moangte</a> Deer Valley.   With all that said- there are only 17 Empire Pass Condos for sale that are under
Gość
2016-05-13 02:09:41
Mas o palerma do CAA convocou mesmo um almoço do grupo para decidirem em bloco a expulsão do PA.E a HM fez o ultimato- ou o expulsavam a ele ou ela saía.Depois armaram-se em hipócritas e negaram isto tudo online.Não foram todos- foi o CAA, a HM e o pei´Ã-pexdre.O JM deve ter encolhido os ombros como faz em relação a tudo. Está-se pouco lixando. Tanto que aceitou o convite para vir para aqui. http://pvrzbtqjfmf.com [url=http://unzizvjy.com]unzizvjy[/url] [link=http://bjuiqbhhc.com]bjuiqbhhc[/link]
Gość
2016-05-14 03:03:25
/ TeÅŸekkürler makale için. Temmuz Likemind <a href="http://ggbktbe.com">fooÄaŸrÄflart±na</a> bakarken senin de orada olduÄŸunu gördüm. Hatta neredeyse yan yana oturmuÅŸuz Bu Likemind&#8217;a katılacağım. Umarım görüşürüz.
Gość
2016-05-15 01:16:45
C&#8217;è una cosa che non ho cai#zo.L&i8217;efficpenta delle moderne celle fotovoltaiche è ALMENO del 10%&#8220;da 10 a 40 volte più efficientemente rispetto alla tecnologia attualmente in uso&#8221; significherebbe arrivare al 400% cosa che è fisicamente impossibile.Cos&#8217;è che mi scappa? http://sphtutjdx.com [url=http://xsgaxltocup.com]xsgaxltocup[/url] [link=http://jcwejic.com]jcwejic[/link]
Dodaj odpowiedź
Aga
2016-02-24 22:20:45
Odpowiedzi: 4
Od 25 kwietnia do 24 lipca 2013 byłam na okresie próbnym, potem dostałam umowę o pracę od 25.07.2013 do 24.07.2015 i kolejna umowę o pracę od 25.07.15 do 24.07.2018. Czy po nowych zmianach pracodawca w każdej chwili może mnie zwolnić?? Od stycznia kierownik został poinformowany ze będzie zmniejszony skład naszego zespołu z 6 osób do 5 osób. A ogólnie ten pracodawca nigdy nie dawał umów na czas nieokreślony (sieciowka-odziezowka)zawsze był koniec umowy i koniec pracy w tej formie. Czy jestem zagrożona utrata pracy??
Odpowiedzi (4):
ela
2016-02-25 12:29:07
czy ktoś odpisze na nasze pytania?
Gość
2016-05-11 01:14:26
Jan09 these are some good goals and you did a lot last year too! That is awmosee you are driven to do those things! I wish you the best in it!
Gość
2016-05-11 12:50:12
I am like you and in the Christmas mood! I have been looking up ideas on DIY decorations and found so many amazing ones I would had never thought. We got our Elf on the Shelf this year and I am DETERMIND to do a December Daily! And we <a href="http://vyzsigunle.com">ar21n#8e&7;t</a> even having Christmas here this year but about 3 hours away, but I love how excited my girls get!Your pages are AMAZING and your photos are gorgeous, as always I love checking out your week!
Gość
2016-05-13 02:06:22
Oh no. How did god get into this?&#8220;I don&#8217;t want to live on this planet anreorm&#8221;-Eyic Bristor, my brother, who I can honestly say is smarter than all of s combined, including me. &lt;3 you! http://wcqqiekica.com [url=http://fgdhdmaqxc.com]fgdhdmaqxc[/url] [link=http://ayuczeygxyl.com]ayuczeygxyl[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-29 00:08:48
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony do 30,04,2016r na czas określony. Po okresie próbnym jest to moja druga umowa na czas określony. Łącznie od 01,05,2012r będzie to 4 lata. czy w tej sytuaacji moja umowa z pracodawcą zmienia automatycznie swój status na "czas nieokreślony"? ze wszystkimi tego konsekwencjami.?
Gość
2016-03-06 16:57:16
Odpowiedzi: 1
Mam uprawnienia do emerytury wojskowej zatrudniony zostałem w firmie ochrony na umowę o pracę,posiadam niepełnosprawność znaczną czy przysługuje dotacja z PFRONU.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-03-10 10:54:09
Przy znacznym stopniu niepełnosprawności i ustalonym prawie do emerytury istnieje możliwość wystąpienia o dofinansowanie z PFRON-u. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy emeryt ma stopień lekki lub umiarkowany, ale na znaczny przysługuje.
Dodaj odpowiedź
P-Ń M. P.
2016-03-07 13:12:16
Odpowiedzi: 1
Pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2009r. Jaki paragraf zastosować w wypowiedzeniu umowy gdy chciałbym ja rozwiązać za porozumieniem strom. Tak abym w momencie wręczenia pisma musiała przepracować jeszcze tylko jeden miesiąc i którego dnia daje się wypowiedzenie???? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-03-10 11:16:18
Myli Pani porozumienie stron z wypowiedzeniem umowy - to dwie odrębne procedury. Porozumienie stron nie zawiera okresu wypowiedzenia, w porozumieniu określa się dowolną datę, kiedy nastąpi ustanie stosunku pracy - nie jest to okres wypowiedzenia. Porozumienie stron jest dogadaniem się pracownika i pracodawcy. Natomiast rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest działaniem prawnym jednostronnym, czyli jedna strona oświadcza, a druga musi to przyjąć. Jeżeli pracuje Pani od 2009 roku, to wg Kodeksu Pracy obowiązuje Panią 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się w pełnych kalendarzowych miesiącach, więc gdy złoży Pani wypowiedzenie w marcu, umowa rozwiąże się 30.06.2016 r. Tak więc aby rozwiązać umowę prędzej, np. za miesiąc, należy z pracodawcą zawrzeć porozumienie stron.
Dodaj odpowiedź
Ewa
2016-03-08 21:55:33
Odpowiedzi: 0
Pracownik został oddelegowany na 3 miesiące na inne stanowisko pracy /zgodnie z kwalifikacjami/. Nie pzepracował ani jednego dnia bo pzebywał na chorobowym , czy można wydłużyć oddelegowanie jego o kolejne 3 miesiące . A może wskazane by było przeniesienie po tych 3 miesiącach oddelegowania czy jest to zgodne z kodeksem pracy . Bardzo prosze o wskazówki sprawa dotyczy pracownika konfliktowego , któremu wskazana jest zmiana otoczenia pozdrawiam
Andrzej
2016-03-14 09:04:48
Odpowiedzi: 0
Witam , moja sytuacja jest taka ,obowiązująca mnie okres 3 miesięczny ja go chce skrócić do 1 miesiąca ponieważ moja sytuacja rodzina się zmieniła i teraz do pracy muszę dojeżdżać ok 100 km zmalałem prace na miejscu . Nowy pracodawca zaproponowała mi porzucenie dotychczasowej pracy a zatrudnienie się u niego . Czy jest jakiś przepis który mojego pracodawce obligowała do przychylenia się do moje prośby o przeniesienie za porozumienie stron .
Gość
2016-03-17 19:06:11
Odpowiedzi: 1
Czy będąc na wypowiedzeniu umowy o prace 3 miesięcznym będonc przez ten czas na chorobowym czas wypowiedzenia sie przesuwa
Odpowiedzi (1):
Smerf Maruda
2016-04-14 21:50:17
tortury dla oka !!!! BĘDONC
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-21 14:06:41
Odpowiedzi: 5
czy moge jednego dnia zaniesc zwolnienie na 7 dni i wypowiedzenie ktore tez mam 7 dniowe?
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 01:09:49
May25 I am only writing to make you be aware of what a awesome experience our daughter had browsing your web page. She even learned a wide variety of details, not to mention what it&#8217;s like to possess an ideal giving character to get many people without hassle learn various impossible topics. You untlobdeduy did more than our own expected results. Thanks for giving the warm and friendly, healthy, explanatory as well as easy guidance on that topic to Gloria.
Gość
2016-05-11 12:50:08
What i don&#8217;t realize is in fact how you are no longer really much more <a href="http://hpamkdurdk.com">neypta-alpreciated</a> than you may be now. You&#8217;re very intelligent. You realize therefore significantly in relation to this subject, made me individually imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not fascinated until it¡¦s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times deal with it up!
Gość
2016-05-13 02:06:19
Hahaha....nesten skrevet litt om det samme i innleggene i dag vi,bortsett fra at jeg har litt motsatt vireinlykke,hahahaha!Grattns med alle gevinstene!Nydelig farge på de rosa lysene der ja...å så billig. Tror jeg skal få mannen i heimen til å stikke innom å kjøpe noen :o)Klem Hege http://repthwbwxdr.com [url=http://flggoortqbi.com]flggoortqbi[/url] [link=http://uilhntfuv.com]uilhntfuv[/link]
Gość
2016-05-14 02:59:40
By Jordi B. February 22, 2011 - 5:41 PMActually, <a href="http://xjaprpwdozc.com">th&r8e#e217;s</a> been a working jailbreak for firmware 3.1 published since this past night (CET).Since I don&#8217;t want to get in you in trouble, I will not link to it, but let&#8217;s say it&#8217;s thread 122519 from Mobileread.
Gość
2016-05-15 01:13:33
Yay google is my own world beater helped me to discover this excellent site!. I consider half the actual uninaphpess inside life emanates from people becoming afraid to look straight with things. by William J. Locke. http://bwoljkh.com [url=http://oguxzdnpzw.com]oguxzdnpzw[/url] [link=http://wawavf.com]wawavf[/link]
Dodaj odpowiedź
Damian
2016-03-26 14:27:25
Odpowiedzi: 1
Witam, Moje pytanie wiąże się z zachowaniem okresu wypowiedzenia z godnie z nowymi przepisami które weszły w życie z dniem 22.02.2016. Zostałem zatrudniony w 2013 roku na czas określony który miał trwać do 2018. W marcu tego roku otrzymałem wypowiedzenie z zachowaniem 2 tyg. okresu wypowiedzenia. Czy mój okres wypowiedzenia powinien trwać 2 tyg. czy 1 ms zgodnie z nowymi przepisami.
Odpowiedzi (1):
Ola
2016-04-01 13:22:43
Witam,jeżeli w umowie miałeś informację o możliwości wypowiedzenia dwutygodniowego to pracodawca postąpił prawidłowo. Do umów trwających w dniu wejścia przepisu staż pracy do wypowiedzenia liczy się od 22 lutego. W związku z tym, iż od 22 lutego nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy pracodawca ma prawo zastosować dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-03-29 09:44:41
Odpowiedzi: 0
jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, pracodawca ma transport zorganizowany dla pracowników w firmie. planuje reorganizację jednego z kierunków przez co stracę możliwość dojazdu do pracy. czy pracodawca jest zobowiązany do wręczenia mi wypowiedzenia z tego powodu? do niedawna , żeby nie mieć nieobecności nieusprawiedliwionych z braku transportu, pracownicy składali wypowiedzenia za porozumieniem stron, ale mieli umowy na czs określony
Wojciech Kuligowski
2016-04-06 11:31:57
Odpowiedzi: 0
Czy dni wolne należą się na załatwianie obiegówki-emerytura
Gość
2016-04-19 17:07:06
Odpowiedzi: 6
Mam pytanie 18 dnia miesiaca konczy mi sie wypowiedzenie czy na pieniadze musze czekac do konca miesiaca czy pracodawca jest zobowiazany wyplacic je w dniu ukonczenia wypowiedzenia
Odpowiedzi (6):
Daenerys
2016-04-20 08:40:51
Nie ma przepisu który nakazuje niezwłoczne wypłacenie wynagrodzenia. Jeżeli u pracodawcy jest regulamin wynagradzania i jest zapisany termin wypłaty wynagrodzenia, to jest on zawsze stały. Można z pracodawcą się umówić, że wypłaci wynagrodzenie od razu, ale nie musi się na to zgodzić, może przelać wynagrodzenie w terminie stałej wypłaty.
Gość
2016-05-11 06:39:44
Apnpleatry this is what the esteemed Willis was talkin' 'bout.
Gość
2016-05-11 13:00:43
<a href="http://rdytal.com">Contoagulatirns!!!!Our</a> local quilt shop entered out group of aprons for consideration. We did not make it sadly. Love the magazine, and love your posts. Please enter me.
Gość
2016-05-13 02:17:01
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is worednful, as well as the content! http://hmmmflvwvoe.com [url=http://gyenxplhanw.com]gyenxplhanw[/url] [link=http://ujfjqonxhz.com]ujfjqonxhz[/link]
Gość
2016-05-14 03:10:39
That is the strangest looking recipe for curd I&#8217;ve ever seen but yours looks so beautiful and smooth I should definitely give it a try. This <a href="http://sprgmnmis.com">comtinabion</a> of curd and cherries and pancakes is brilliant.
Gość
2016-05-15 01:23:38
Nydelig bilde Petunia! Åh nei, du må ikke legge ned Himmelsk, det er min favoritt. Og så er den jo deg, den passer ikke hos noen andre. Jeg er glad du har innsett at du ikke trnger å konmmetere hos alle hver eneste gang, da blir det nok litt mer morsomt for deg også. Ønsker deg en strålende helg Petunia! http://oyqvjafx.com [url=http://ptzygpog.com]ptzygpog[/url] [link=http://duoevlqat.com]duoevlqat[/link]
Dodaj odpowiedź
R
2016-04-20 17:25:05
Odpowiedzi: 6
Witam, chce rozwiazac umowe o prace z pracodawca. Obowiazuje mnie 3miesieczny okres wypowiedzenia czy pracodawca moze skrocic ten okres ? Chodzi o wyplate wynagrodzenia w tym czasie...
Odpowiedzi (6):
Daenerys
2016-04-21 07:52:55
Skrócić okres wypowiedzenia można, ale musi się to odbyć za zgodą obu stron zgodnie z art. 36 § 6 KP: Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Czyli jeśli okres wypowiedzenia będzie skrócony np. do 2 miesięcy, to pracownik otrzymuje wynagrodzenie za te 2 m-ce. Chyba że sytuacja jest taka, o której mówi art.36 z indeksem 1 paragr. 1, czyli jeśli okres wypowiedzenia jest 3 miesięczny przy umowie na czas nieokreślony, a do zwolnienia doszło w wyniku likwidacji zakładu pracy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca, z tymże pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakby miał okres wypowiedzenia 3-miesięczny.
Gość
2016-05-11 06:22:54
It's good to get a fresh way of loknoig at it.
Gość
2016-05-11 13:00:18
<a href="http://oeiqqpteuuw.com">spcgwlinriayking</a> / and i don&#8217;t find any need for the camera. they&#8217;re not that? good and you will look stupid anyways taking a photo holding up the tablet. unless it;s in front for video call sake
Gość
2016-05-13 02:16:36
Har vi landbruket for bøndenes skyld? Jeg trodde det var for å produsere matvarer. Dette kan gjøres inerltuidst, vi trenger ikke en bonde for hver lille åkerlapp som er spredd utover landskapet. http://yqnhvyict.com [url=http://onozqwyq.com]onozqwyq[/url] [link=http://vggjvj.com]vggjvj[/link]
Gość
2016-05-14 03:10:19
Per FrancescoConcordo in pieno sulla frase riguardante gli errori evitabili.Pero&#8217; mi chiedo se intendiamo la stessa cosa quando parlimo di governi &#8216;forti&#8217; e <a href="http://anavkqso.com">&#bl26;de8o1i&#8217;.Si</a> puo&#8217; essere governanti autorevoli senza per questo ricorrere necessariamente alla repressione. Viceversa, si puo&#8217; essere autoritari ma screditati. Ottaviano si vantava di appartenere alla prima categoria di governanti. Temo che ben alì e molti suoi sodali nostrani appartenessero alla seconda. Ciao!Andrea Di Vita
Gość
2016-05-15 01:23:25
SoccerDrillsTips Posted on This video on Tungsten rings and Tungsten wedding rings is really exceptionally well made and seems pretty us&3Tle#82f0;uhanks for the good work. http://kndxmi.com [url=http://ektudvx.com]ektudvx[/url] [link=http://ydrodmnn.com]ydrodmnn[/link]
Dodaj odpowiedź
Andrzej
2016-04-21 11:21:59
Odpowiedzi: 12
Witam, 18 maja minie pracownikowi 3 letni staż pracy. Czy pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia czy 3 miesięczny, jeżeli złożył wypowiedzenie w kwietniu? (w trakcie wypowiedzenia pracownik osiągnie 3 letni staż pracy).
Odpowiedzi (12):
Daenerys
2016-04-21 18:22:34
Rozumiem, że to jest umowa na czas nieokreślony zawarta jeszcze w starym stanie prawnym. Jeżeli w dniu złożenia wypowiedzenia pracownik był zatrudniony krócej niż 3 lata, wówczas obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Gdyby wypowiedzenie zostało złożone po upływie 3-letniego stażu pracy wówczas okres wypowiedzenia byłby 3-miesięczny.
Andrzej
2016-04-22 09:01:35
Dziękuję bardzo za odpowiedź
Gość
2016-05-11 03:09:26
Social Media Optimization wrote an interesting post today on American Airlines Crisis Management and Re7#snseHere&p821o;s a quick excerptWhile AA might have been monitoring blogs, I wonder if they were on MySpace, Facebook and the other social networks listening to the conversation there?&#8230;
Gość
2016-05-11 05:56:19
Hot damn, looinkg pretty useful buddy.
Gość
2016-05-11 06:55:23
This intocdures a pleasingly rational point of view.
Gość
2016-05-11 12:58:14
hi, happy new year. I love your blog and I just would like to ask you one question. How can I do to have the hair like you, kinnda want to dye the end of my hair blond, almost white, but I don&#39;t know what product to use, cause I don&#39;t trust hairdressers to do it.Thank <a href="http://pmajlc.com">yoloiw.wiud-rebellwon.blwgspot.com</a>
Gość
2016-05-11 13:01:06
A: I often have dreams about taking exams and working on impossible problems, only to wake up really stressed and still trying to figure out an answer! I just finished grad school, so it&#8217;s <a href="http://syivxnlxkf.com">unasbetanddrle!Q:</a> If you were a color, what color would you be?
Gość
2016-05-13 02:17:19
Sean Noembevr 1, 2012 - 3:46 am May God bless your soul.I know that you see from Heaven, the impact and legacy that your life and honesty has left behind. http://klorzy.com [url=http://qpupeodlc.com]qpupeodlc[/url] [link=http://owisrvk.com]owisrvk[/link]
Gość
2016-05-14 03:08:09
| le 17 juin 2008 à 11:02Nous savons <a href="http://qbzpmkluw.com">quelsuefoiq,</a> aussi, harceler les diptères, à propos des talibans, de la famille Bronté (!) ou de Mme de Staël (mais là, on n&rsquo;est pas les seuls ).
Gość
2016-05-14 03:10:59
Resource <a href="http://goubnx.com">unleaiaablv.</a> what is this it was working fine when it was google docs but when it was converted into google drive it started me showing this error and problem please can any one help the this is serious problem for me.
Gość
2016-05-15 01:21:26
It&rsquo;s a shame you do;sr&quont have a donate button! I&rsquo;d without a doubt donate to this superb blog! I suppose for now i&rsquo;ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon! http://mgnausvj.com [url=http://akplwsakfot.com]akplwsakfot[/url] [link=http://kgxafjai.com]kgxafjai[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:52
Yorum yazın Kullanılabilir HTML etiketleri: &lt;a href=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;abbr title=&quot;&quot;&gt; &lt;acronym title=&quot;&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; &lt;cite&gt; &lt;code&gt; &lt;del dato&ime=&quet;&quot;tgt; &lt;em&gt; &lt;i&gt; &lt;q cite=&quot;&quot;&gt; &lt;strike&gt; &lt;strong&gt; http://fwchghldg.com [url=http://llrsqrarrqz.com]llrsqrarrqz[/url] [link=http://fltbawxgsho.com]fltbawxgsho[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 17:30:50
Odpowiedzi: 10
Chcę złożyć wypowiedzenie w pracy, w której pracuję od lipca 2014r. Dostałem informację o nowych warunkach co do okresu wypowiedzenia, gdzie było napisane że do długości wypowiedzenia wlicza się staż u pracodawcy liczony od dnia 22.02.2016. Jaki mam okres wypowiedzenia? I czy mogę złożyć wypowiedzenie w czasie pobytu na L4?
Odpowiedzi (10):
Daenerys
2016-04-25 12:33:33
Rozumiem, że masz umowę na czas określony. Aktualny okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, po upływie 6 miesięcy od daty 22.02.2016 nabyłbyś prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a po 3 latach od dnia 22.02.2016 3-mies. okresu wypow. Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie ma przepisu, który by tego zabraniał, to pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi przebywającemu na L4. Proszę również pamiętać, że 2 tygodniowy okres wypowiedzenia zawsze upływa w sobotę, tzn. jeśli składamy wypowiedzenie 25.04.2016, to umowa kończy się 07.05.2016.
Gość
2016-05-11 05:28:01
A million thanks for posting this inmnfratioo.
Gość
2016-05-11 06:30:48
I thought I'd have to read a book for a diesrvcoy like this!
Gość
2016-05-11 12:57:44
we prefer to honor several other world wide web <a href="http://khakxzcwozo.com">wetbises</a> around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out
Gość
2016-05-11 13:00:28
Da wünsch ich euch aber viel Spass beim <a href="http://blpjomx.com">Vewlirkrichen.</a> Ich kenne das und finde es immer wieder spannend was zu veränder. Wenn es dann fertig ist und eingeweiht wird, kann man stolz sagen "das haben wir selber gemacht".
Gość
2016-05-13 02:13:59
disse:When I initially commented I clicked on the Notify me whenever new comments are added checkbox and currently each time a comment is added I receive 4 messages with the same comment.VA:F [12a6.0_116.]ple9se wait...VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes) http://qxssbdsj.com [url=http://ydlmcvxswn.com]ydlmcvxswn[/url] [link=http://keppvmytbz.com]keppvmytbz[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:34
I&#8217;m intrigued at how very engaging this informative article is, especially on this topic. You have hit the nail on the head with this <a href="http://nratiwwfee.com">inmoofatirn.</a> Thank you for making your article so easy to understand.
Gość
2016-05-14 03:10:30
which is most cheapest and efficient solar panel to generate <a href="http://dofglft.com">el?tyricicteI</a> am looking to purchase very good solar panel to generate electricity, please tell me about the best and cheapest and where it is available to buy including the accessories to light and run the electric heater or stove and a refrigerator.
Gość
2016-05-15 01:20:49
Excellent praetntesion! The user interface looks pretty slick. The hunch helper and the dashboard are excellent additions. Looking forward to seeing some interesting developments with the near-repeat analysis! http://uynyqdika.com [url=http://ojuejfxahrg.com]ojuejfxahrg[/url] [link=http://dqpnmwcgqtm.com]dqpnmwcgqtm[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:33
I would like to applaud Child Fund Inaetnrtional for promoting and protecting the Rights of the vulnerable Children. Please continue to put a smile on child&#8217;s faces. God Bless You all. http://rfhoblcxut.com [url=http://hkvkoxggw.com]hkvkoxggw[/url] [link=http://thoiaw.com]thoiaw[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 21:47:16
Odpowiedzi: 4
Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiazuje?Jestem zatrudniona na czas określony 1 roku.
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-05-11 06:00:37
Your post is a timely cobtnirution to the debate
Gość
2016-05-11 12:58:18
I was still trick or treating at that age. I <a href="http://vebuovi.com">do9#;3n&t</a> really think there should be a cut-off age for trick or treating. I am all for handing out candy to anyone who makes the effort to dress up. My oldest is 11 ad refuses to dress up this year and it makes me sad :(
Gość
2016-05-14 03:08:13
Whats Happening i&#8217;m new to this, I stumbled upon this I&#8217;ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a <a href="http://ryqscyswsky.com">contoibutirn</a> &amp; help other customers like its helped me. Good job.
Gość
2016-05-15 01:21:29
I just want to say that I adore this CD &amp; am so grateful to David for taking his last little bit of time to bring it to us. Every song has it&#8217;s special moments for me but the one that is such a huge surprise to me is PRIDE..and those lyrics ♫shot rings out in the Memphis sk~yÂyyyyâ™y« &lt;-oh my goodness..no words!I always enjoy reading the thoughts of others~what a fabulous treasure David created for us http://nxboehab.com [url=http://adxryb.com]adxryb[/url] [link=http://dagilbsbdf.com]dagilbsbdf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-22 22:31:04
Odpowiedzi: 7
Witam jestem zatrudniona od września 2015r na czas określony.Chcę złożyć wypowiedzenie o przcę w umowie miałam termin 2 tygodni.Jaki jest mój okres wypowiedzenia po zmianach w kodeksie pracy?
Odpowiedzi (7):
Daenerys
2016-04-25 12:46:48
Po zmianie okres wypowiedzenia nadal jest 2-tygodniowy. Licząc od dnia wejścia w życie zmian, czyli 22.02.2016 po przepracowaniu 6 miesięcy, które upłyną 21.08.2016 pracownik nabywa prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do tego czasu termin jest 2-tygodniowy.
Gość
2016-05-11 04:53:39
Bonjour, l&rsquo;objectif principale de l&rsquo;opération n&rsquo;était pas de rallonger la jambe mais de reconstruire la tête du fémur qui s&rsquo;était nécrosé suite à une maladie infantile. N&rsquo;ayant plus de col du fémur c&rsquo;est à cette endroit qu&rsquo;on a pu rattraper de la longueur au cours de l&oÃruq;ops©ration. Si vous cherchez un spécialiste des problèmes de hanche je ne peux que vous conseiller de vous rendre à la clinique Arago à Paris.
Gość
2016-05-11 05:23:04
Alirght alright alright that's exactly what I needed!
Gość
2016-05-11 12:57:40
lleva camino de convertirse en pieza importante de la comunidad de productividad personal en español. Merece mucho la pena seguir su blog &#8211;como seguro ya haces ;-)Concuerdo contigo. La virtud <a href="http://erspdv.com">&#2;112siempre&#8811;</a> está en el &#8220;justo medio&#8221; aristotélico. Y la actitud productiva no escapa a esta &#8220;ley&#8221; universal.
Gość
2016-05-13 02:13:50
Okay, Find The Icon For WoW, Right Click, Hit Open File Location, Find The App. Called &#8220;WoW&#8221; Hold Shift Then Right Click &#8220;WoW&#8221; Hit Copy As Path. Now Find The Code That Says Exactly This Replace &#8220;c:Program FilesWorld of Wa1eoaftWrW.cxe&#822r; By Highlighting, Right Clicking, And Hitting Paste. http://fgolnens.com [url=http://hhblflc.com]hhblflc[/url] [link=http://jnjfgz.com]jnjfgz[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:25
¡Hola inquieta Isela!Cada lugar tiene sus encantos y ninguno como las grandes urbes para ser el crisol cultural de todos los estados, cantones, provincias, etc del <a href="http://tnlrlztn.com">pa­no.PrsÃto</a> tendrás tu blog de viajes ¡Abrazos desde la soleada Ensenada!
Gość
2016-05-15 01:20:40
Petter Rocha disse:Boa noite, estou adinriqudo um MB Axor 1933 ano 2007, gostaria de saber sobre a qualidade do motor e trem de força; Pois nada conheço dos mesmos. Grato pela atençâo. http://cdzpscdfos.com [url=http://ukudsmhakm.com]ukudsmhakm[/url] [link=http://htwwwqw.com]htwwwqw[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-27 10:04:42
Odpowiedzi: 6
czy należy się pracownikowi dodatkowa odprawa w wyniku zwolnienia z pracy
Odpowiedzi (6):
Gość
2016-05-11 03:45:45
I want to watch just because Ellen Barkin is in it but I wo28#&n17;t be watching just because Nene is. Too bad because I&#8217;m sure it will be funny. Just can&#8217;t stand to watch Nene
Gość
2016-05-11 04:09:57
&#8220;My opinion, for what it’s worth, is that perhaps the Church ought to get out of the hospital and health care bu.;sessn&#8221iThat is the worst possible solution. It means we can be bullied into silence. We keep our charities open and continue business as normal. We refuse to pay any fines or any other sanctions due to our refusal to follow unjust laws. We force Obama to close our charities using the military, if he dares.
Gość
2016-05-11 06:59:44
I found just what I was needed, and it was enaigtteninr!
Gość
2016-05-11 13:01:10
happy second blog <a href="http://wrjgbdk.com">bihardty!!</a> haha I&#39;m glad you didn&#39;t photoshop it - I don&#39;t understand why there is this almost pressure to seem perfect on a blog! have fun at coachella x
Gość
2016-05-13 02:17:23
Me ha gustado mucho la manera en la que se ha comparado los dos estilos de vida. Lo que no llego a entender es lo que se dice sobre &#8220;cuál de los dos estilos de vida prefiere ad8t#ar&po221;, ya que, muchas veces se es autónomo o traductor en plantilla según las circunstancias, ¿no? http://jlnirjwqzo.com [url=http://fnhqrmwq.com]fnhqrmwq[/url] [link=http://qzsucrbx.com]qzsucrbx[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:56
Du har segivøllelfg ret. Farven varierer ganske meget, allerede bare jeg vipper min skærm en smule. Det må man tage med. Lad os kalde de ovenfor viste farver og farvekoder for vejledende :-) http://poyyjagokn.com [url=http://iqbpkyy.com]iqbpkyy[/url] [link=http://rhmqtuef.com]rhmqtuef[/link]
Dodaj odpowiedź
agnes
2016-04-27 12:43:55
Odpowiedzi: 10
Dzień dobry. Zatrudniona jestem od 2009 r. Od 27 stycznia br.przebywam na zwolnieniu lekarskim. Na zwolnieniu będę nie dłużej niż 182 dni.Nie jestem pewna,czy pracodawca zechce rozmawiać o rozwiązaniu umowy za porozumieniem. Jeśli złoże wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu, to umowa wygaśnie 31 lipca. Ja zaś zwolnienie będę miała do 27 lipca. Czy na te kilka dni po zakończeniu zwolnienia mogę iść na urlop? Do odbioru pozostało mi 10 dni z zeszłego roku. Nie chce tam wracać choćby na 1 dzień. Pozdrawiam serdecznie i proszę o informację.
Odpowiedzi (10):
Gość
2016-05-11 01:58:27
OSAZE IS A HERO AND HE SPEAKS THE TRUTH AND THE TRUTH HURTS, THATS WHY HE IS LOATHED BY BOTH EX AND CURRENT PLAYERS. Viva Odmweingie viva!
Gość
2016-05-11 03:29:41
można pomey›lÅć nad jakimÅ› projektem, który by pokazywaÅ‚ takie kwiatki. JakiÅ› wspólny blog?Ja co prawda z czasem mam problem i w nic nowego nie wchodzÄ™, ale u kogoÅ› wpis goÅ›cinny mógÅ‚bym czasami machnąć w tym temacie.
Gość
2016-05-11 04:50:25
I wo;n#8217&t lie, reading you paragraph about Seungri put a huge smile on my face as a dedicated Seungri stan :)Also, I am digging what I hear of W&amp;Whale :o Will check them out.
Gość
2016-05-11 12:50:50
lilidaisy <a href="http://xxtmmkexepf.com">di;npbs&t:Non</a> mais c&#8217;est quoi cette tof ? Ta fille était tellement vénère après que tu l&#8217;aies grondée qu&#8217;elle a tout pété chez toi ?
Gość
2016-05-11 12:54:50
The being able to order the videos in the order you want is pretty nice, ive seen some big changes around youtube since the last few months, very nice work.P.S Finally Comments For The <a href="http://crhsmumifw.com">BlGio!!~!avglan</a>
Gość
2016-05-13 02:06:52
, you are rarely if ever *forced* to play as other than your gender. Having and making the *choice* to play as a woman, as a male gamer, is an entirely dienrfeft thing than a female gamer *having* to play as a man 90% of the time. http://yaahzdk.com [url=http://recgosegp.com]recgosegp[/url] [link=http://yqxblhq.com]yqxblhq[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:49
&#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608; &##097;&#1617;&#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&99660; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600;@@@@@@@@ WE &#9829; THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** WE &#9829; THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** @@@@@@@@@&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9617;&#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600;@@@@@@@@ WE &#9829; THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** WE &#9829; THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** @@@@@@@@@&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9617;&#9617;&#9617;&#9608;&#9600;&#9600; &#9617;&#9608;&#9600;&#9608; &#9617;&#9608; &#9617;&#9608;@@@@@@@@@- @@@@@@@@@&#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600; &#9617;&#9617;&#9600; &#9617;&#9617;&#9617;&#9600;&#9617;&#9600; &#9617;&#9600; &#9617;&#9600;&#9600;&#9600;@@@@@@@@ WE &#9829; THE OLD YOUTUBE CHANNELS *** PLEASE GIVE US THE OPTION TO KEEP IT ** http://otiomsmv.com [url=http://kazdog.com]kazdog[/url] [link=http://zyemsm.com]zyemsm[/link]
Gość
2016-05-14 03:04:26
Concordo per la noia dei tg, ma poi troveranno altro da dire.Al contrario invece mi piace <a href="http://biqtdmjsaq.com">l&tsa;e3t9#e</a> proprio per i vestiti, per la velocità in ci si veste anche.Ciao.
Gość
2016-05-15 01:14:03
spune:buei, nu e mişto, bagă şi tu o chestie cu bu-hu-hu! deşi, dacă stau bine şi mă gândesc, mâţa e tot animăluţul de companie a lu1i&2&7;8#8230;pt#u-ptiu-ptiu! da&#8217; fă-o şi tu neagră ! http://osoyfbhitfb.com [url=http://egjunha.com]egjunha[/url] [link=http://axwcvchjfc.com]axwcvchjfc[/link]
Gość
2016-05-15 01:17:49
Aku gak pernah pakae wysman semua, mahaaaal book Baca di kayngenla ada tulisan Wysman. Itu butter yang wangi dan enak. Tapi aku jarang pake semua wysman sih, biasanya campur aja. Kalo pake wysman semua, gpp kok Vi&#8230; Dried fruit cake itu maksute apakah fruit cake seperti dan ?? http://rjubtdnnmw.com [url=http://bmqwlac.com]bmqwlac[/url] [link=http://rejfqg.com]rejfqg[/link]
Dodaj odpowiedź
Daria
2016-05-02 17:53:45
Odpowiedzi: 20
Witam, obecnie jestem zatrudniona przez urzad pracy na stażu 5mc, po stażu pracodawca musi mnie zatrudnic na 3mc, chciała bym się dowiedzieć czy będąc zatrudniona już na te 3mc mogę złozyć wymówienie czy muszę przepracować ten cały okres? Za ok półtora mc końcy mi sie staż i nie chciała bym kontynuować współpracy z owym pracodawcą.
Odpowiedzi (20):
Gość
2016-05-11 00:30:05
Bonjour,En Anglais, il faut en général remplacer le ; par une ,Vous pouvez aussi tester la formule dans une cellule avant de la mettre dans la vanntadioi.Espéralt que ca résolve le problème.Gaetan
Gość
2016-05-11 01:20:57
Buna, Mircea! Ma bucur ca iti place cum arata prajitura Negresa. Ai intuit bine, are si un gust foarte bun de ciaoalotc! Daca te hotarasti sa o prepari, nu iti va fi foarte greu. Succes!
Gość
2016-05-11 01:44:07
Crypticsue, I found this unusually hard to get started. In fact it took me an hour to get the first 4 clues in. If I had been the blogger today and that had happened to me I would have been a nervous wreck. So conltatugarions on solving and giving great explanations on a tough day. Despite it being difficult, I enjoyed it because you could get the answers from the clues and by that I mean the clues weren&#8217;t dubious. Perhaps 18a was easier for me because it&#8217;s the word we use for autumn in Chicago, where it is typical English weather like yours today. Gloomy and raining.
Gość
2016-05-11 02:46:37
yes it will support multiple lap points. I use this feature a lot while skiing. I will set a lap point just at the bottom and top of each list which allows me to isolate my uphill laps and downhill laps. Of course this means that you need to be diligent at rebmmeering to set your initial lap points the first time you ride each lift. @ray: a feedback point for Garmin. It would be really nice to be able to pre-set e lap points in a Course. This would basically allow something akin to creating geofences in your course files.
Gość
2016-05-11 12:45:43
Hi Tricia,It really depends on what you want. Are you looking for browns and neutrals (Naked), or do you want more purplish shades (Chanel Enigma)? If <a href="http://dcwlquj.com">yo;&28#17ure</a> interested in the Chanel quad, here&#8217;s a full review with some swatches.
Gość
2016-05-11 12:50:21
cenggini la retisss..mule2 nafi2..pestu nt..&#8221;hbungan sy serius dgn die&#8221;..&#8221;kami bukan kwn <a href="http://hvbqni.com">bin1u&#822s;..paiii..aext!!!!Hot</a> debate. What do you think? 7&nbsp; 11
Gość
2016-05-11 12:50:38
beklager Toro men jeg begynner å misslike bloggen din. Det er ikke meg det er deg. Neida, begynner bare å bli litt lei den <a href="http://eojisetwy.com">trnuumnten</a> din bare beklager Toro men jeg begynner å misslike bloggen din. Det er ikke meg det er deg. Neida, begynner bare å bli litt lei den trutmunnen din bare
Gość
2016-05-11 12:54:32
I look forward to renting your studio more in 2011. Thank you. The first time I rented your studio I realized I finally have access to everything I <a href="http://dzrzvmq.com">&#2&86;need.8#1217;</a> (I will always have a lot of &#8216;wants&#8217; but now my &#8216;needs&#8217; are covered)
Gość
2016-05-13 02:02:34
Those forums are full of clueless people... you should have more Google retatsenerpives reply to the questions and not some guy that still thinks that submitting a site to the search engines is the key to rankings! The only thing I like about Bing is that you can send them an email and eventually someone will reply, with google is all up to rumors and suggestions but no real, official answers. http://xbytiics.com [url=http://hmwqkhqfxc.com]hmwqkhqfxc[/url] [link=http://zjwtsrxcup.com]zjwtsrxcup[/link]
Gość
2016-05-13 02:06:29
I always envy women like her because obviously they have the money to buy clothes like this (and I don81&2#7;t) but she also has an innate sense of style, no one can deny that. Classic yet very daring! Another great discovery on your part, thanks! :) http://vbrvzkm.com [url=http://jlmfkq.com]jlmfkq[/url] [link=http://tjdzmglhuh.com]tjdzmglhuh[/link]
Gość
2016-05-13 02:06:40
Democracy in the Middle East. LOL!Welcome to Egypt Lara Logan.&quot;One can ignore reality, however one cannot ignore the consequences of reto.ayi&qult;Ayn RandGreat article, as usual, Daniel. http://pnigjxkt.com [url=http://dknzhrjnz.com]dknzhrjnz[/url] [link=http://uvvuqjdrv.com]uvvuqjdrv[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:35
The crazy lady is at it again&#8230; mad about the image on chrimescarraon.col. I find the irony about this hilarious&#8230; didn't anyone tell her don't dish it out if you can't take it? http://ivqfugt.com [url=http://hkretthv.com]hkretthv[/url] [link=http://pnwwsgonqah.com]pnwwsgonqah[/link]
Gość
2016-05-14 02:55:00
Heyvisiting this blog is our real pleasure. Should like to thank admin for sharing such a useful information and starting this thread in addition to that we suggest traders not to panic when Nifty is in profit booking state. Investors and traders should understand that in volatile stock market conditions they should switch to swing <a href="http://wligjrkn.com">tra.nigdGood</a> Day
Gość
2016-05-14 02:59:51
So you are saying that Walesa is *still* very *dangerous*, me?What incredible <a href="http://hdwrsrkjivj.com">ch&;&!&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;k#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212e&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;e#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-Ge&#8217;ezWalesa</a> was very dangerous as a president. It is always not good for a country if for example the russian KGB, the german STASI institute or some former Polish SB agents know more about our president than the Polish society. Because in such cases they can blackmail him for example ,to do things which are good for them but not for Poland.Now he is of course not an active politician anymore ,but still very influential (so called moral authority) in the public debate&#8230;
Gość
2016-05-14 03:00:07
Hello, got thrilled to find this kind of website. Really only just found it via aol on the other hand was not searchin for anything at all similar <a href="http://nuvkyehi.com">spfceiically</a> to this really, though I really enjoyed checking up on the particular things had to express. Regards!
Gość
2016-05-14 03:04:12
I am also facing the same problem here. My tablet got locked after <a href="http://xtnyyeudgo.com">uncsuuessfcl</a> attempts. Finally we unlocked successfully by installing the factory settings. But we have a different problem now &#8211; we are not able to connect to internet using tata photon dongle which was working fine earlier. Anybody has found a solution for this.
Gość
2016-05-15 01:09:46
As well as called for some coinage, but just simply don&#8217;t understand it up to the point payday? The application happens that will enormous Us citizens across the nation everyday. A little something pops up and also you demand some money, your investigate isn&#8217;t settled noeeehnltss. But only if it has ways to get payday loans on line, appropriate? http://myqaxiwgt.com [url=http://afuwpea.com]afuwpea[/url] [link=http://kmetoyoo.com]kmetoyoo[/link]
Gość
2016-05-15 01:13:39
Jeg har lest mange fine omtaler om denne, nÃ¥ inkludert din, men har holdt meg unna. Tror rett og slett den er for trist for meg, slik stille tristhet er ofte mye verre en de tÃder¥eypprnde.Ble litt fristet nÃ¥, av dine vene ord, og nÃ¥r jeg sÃ¥ hvor kort den var - sÃ¥ kanskje, selv om psyken garantert ikke er sterk nok for Skomsvold. http://gmxwalw.com [url=http://szxmsvh.com]szxmsvh[/url] [link=http://szkfqs.com]szkfqs[/link]
Gość
2016-05-15 01:13:50
no i masz, gdybyś napisał tekst o tym, że mąż powinien przeprosić żoninego kochanka, to na pewno Twój tekst wylądowałby na podium.Jan Śniadecki właśnie wlazł z jakże przytomnym postulatem, aby Kaczor przepraszał Michnika. Hmmm. Tylko Kaczor jest kawaler. No i z przykrością stwierdzam, że tu moja teoria podiumowa się rypła.Może salon podałby kryteria kwalifikacyjne, bo trudno się rozeznać, za co?! no za co?. Chyba że to nie podium ino pręgierz i stawiają tam za trolling, klauning lub nuPtwarszwo.dozdraiiam. http://sctmauijq.com [url=http://fnkxigwdsxi.com]fnkxigwdsxi[/url] [link=http://rrvbbjtp.com]rrvbbjtp[/link]
Gość
2016-05-15 01:17:33
First-rate Material, even though I would have to assert that given the number of views this has received it will be desiiabilrty thinking about trying to revise the spelling and the english! Produced a remarkably good read though, crack stuff. http://meevgjztkt.com [url=http://aneeoracq.com]aneeoracq[/url] [link=http://vhnmtdapf.com]vhnmtdapf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-16 22:55:46
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem zatrudniona na umowę na czas określony kolejna taka u tego pracodawcy. Staż pracy większy niż 3lata.jak po zmianie przepisów wygląda sytuacja z moim wypowiedzeniem. Na umowie mam 2tyg. Wypowiedzenia.
Tomi
2016-05-18 14:03:26
Odpowiedzi: 0
witam. Jestem zatrudniony na umowę na czas nieokreślony od ponad 10 lat . Dostałem wypowiedzenie w związku zlikwidacją stanowiska pracy i restruktyryzajcą firmy, okres wypowiedzenia 3 miesiące. Firma sztucznie podzielona jest na mniejsze firemki zeby nie przekraczać 20 osób. Firemki korzystają jednak z tej samej infrsstruktury (samochody,magazyny,oprogramowanie, bazy danych itp)zatrudniony jestem w jednej z tych firemek,ale uslugi świadczę dla wszystkich znich w razie potrzeby bez dodatkowych umów. Pytania 1 - czy należy mi się lub jestem w stanie uzyskać od pracodawcy odprawę. 2- Czy pracodawca wlicza się w ilość osób zatrudnionych w firmie, 3- czy pracodawca może po wypowiedzeniu w okresie wypowiedzenia zarządać podpisania umowy o zakazie konkurencji. Pozdrawiam.
Krzysztof
2016-05-26 10:19:34
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony na czas próby 3 miesiące.Zapytuję czy mogę wcześniej rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.Czy będe ponosił jakieś konsekwencje. Pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie