Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Gość
2016-07-01 10:20:23
Odpowiedzi: 3
NIEOKREŚLONY pisze się łącznie
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-07-12 10:03:00
Tą uwagę prześlij do ustawodawcy. Chyba Ministerstwo Pracy jest odpowiedzialne za redagowanie ustawy zwanej Kodeksem Pracy :-)
Gość
2016-07-18 10:50:25
Błąd nie znajduje się w ustawie tylko tutaj na stronie: art. 32, paragraf 1 ustęp 3.
Gość
2016-07-18 10:52:52
... również w art. 36 i być może jeszcze w innym miejscu, ale sprawdzenie tekstu pozostawię osobie za to odpowiedzialnej.
Dodaj odpowiedź
Toma
2016-07-04 23:03:14
Odpowiedzi: 1
Witam chce złozyc wypowiedzenie o prace pracodawcy jaki okres wypowiedzenia bedzie mnie obowiązywac 2 tyg czy 3 mies i co jesli mi pracodawca nie podpisze wypowiedzenia ? pracuje w firmie od luty 2011r umowa na czas okreslony kadrowa twierdzi ze w moim przypadku to 3 mies ???
Odpowiedzi (1):
dky
2016-07-12 09:59:30
Tak, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Proszę pamiętać, że jest on liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Czyli np. gdy złoży Pan wniosek w połowie lipca, to okres wypowiedzenia rozpocznie się 01.sierpnia, a umowa ulegnie rozwiązaniu 31.października. Pracodawca nie musi zgadzać się (podpisywać) wypowiedzenia. Nie ma on prawa się nie zgodzić, bo jest to Pana oświadczenie, a nie prośba. Warto mieć tylko potwierdzenie, że pracodawca otrzymał to pismo o rozwiązaniu umowy - najczęściej jest to data i podpis osoby, która pismo przyjęła. Takie pismo może Pan wysłać też pocztą, warto wówczas je nadać poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-11 19:54:58
Odpowiedzi: 1
jeśli pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony,a wypowiedzenie kończy się przed upływem roku kalendarzowego czy należy się urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze czy tylko za miesiące przepracowame
Odpowiedzi (1):
dky
2016-07-12 10:04:45
Wymiar urlopu liczy się proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy (wynik zaokrąglając zawsze w górę, na korzyść pracownika)
Dodaj odpowiedź
Mirosława
2016-07-15 04:57:53
Odpowiedzi: 0
Pracownik na czas nieokreślony ma zakres obowiązków napisany dość ogólnie, teraz każdy punkt został doprecyzowany, uszczegółowiony i taki aneks do zakresu obowiązków został pracownikowi przedłożony do podpisu. Pytanie: w jakim terminie musi go przyjąć lub nie? co w przypadku nie przyjęcia tego uszczegółowienia? pracownik pracuje 2 lata na czas nieokreślony?
Gość
2016-07-15 08:29:01
Odpowiedzi: 0
Pracownik przeszedł na emeryturę, chcemy ponownie go zatrudnić. Czy umowa musi być na czas nieokreślony? Czy obowiązują te same zasady, co pozostałych pracowników jeśli chodzi o terminowość umów?
Gość 123
2016-07-20 20:19:07
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. A jak należy postąpić w przypadku gdy pracownik w trakcie wypowiedzenia jest zwolniony ze świadczenia pracy i składa zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy? Czy pracodawca nadal wypłaca wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie art. 92 kodeksu pracy a następnie zasiłek chorobowy? I jak z okresem zasiłkowym? Czy okres niezdolności do pracy w czasie wypowiedzenia jest wliczany do okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, gdy wypłatę ZUS ZLA przejmuje ZUS? Bardzo proszę o odpowiedź.
cham
2016-07-23 17:46:33
Odpowiedzi: 0
Czy związki zawodowe powinny dostać szczegółową treść wypowiedzenia, czy - jak napisano w art.38 kp - pismo pracodawcy informujące o zamiarze wypowiedzenia?
karolina
2016-07-29 14:46:33
Odpowiedzi: 0
witam. dostałam wypowiedzenie. umowa na okres próbny konczy mi sie 17 września. na papierze który dostałam nie pisze nic oprocz tego ze nalezy mi sie urlop 5 dni. czy dobre pismo dostalam bo wydaje mi sie ze stanowczo nie tak to powinno wygladac z góry dziekuje za odpwoeudz
Gość
2016-08-06 11:16:04
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony w zakładzie od 01.01.2015 na czas okreslony do 31.12.2017 z klauzurą dwa tygodnie okres wypowiedzenia. Wypowiadam umowę teraz z końcem sierpnia. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje jeden miesiąc czy dwa tygodnie ?
Zbigniew
2016-08-07 17:21:05
Odpowiedzi: 0
Jestem pod ochroną art.39 KP.W firmie pracuje 11 rok,czym będzie skutkowało nie przyjęcie zmiany warunków oraz stanowiska pracy. Z poważaniem ZB
mo_saomi
2016-08-17 14:02:54
Odpowiedzi: 2
Na moje stanowisko /ta sama nazwa, stanowisko kierownicze/ przyjęto nowa osobe. Zaproponowano mi zmiane stanowiska i zmiane wynagrodzenia. Nie chcę się na to zgodzić. Czy w tym przypadku /bo konsekwencja tego jest wypowiedzenie pracodawcy/ ja zachowuje prawo do odprawy i okresu wypowiedzenia? Jak wyglada rozwiazanie umowy o zakazie konkurencji? Co moge zrobic jesli firma mi jej nie bedzie chciala rozwiazac?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-09-02 10:03:03
a jeśli dostałam wypowiedzenie przed urlopem chorobowym to mi się cos należy odszkodowanie
Gość
2016-09-02 10:05:19
czy kolejne zwolnienie musze rzeczywiście zanieść do Zus-u czy do pracodawcy
Dodaj odpowiedź
mo_saomi
2016-08-17 14:04:19
Odpowiedzi: 0
- dodam że mam umowe na czas nieokreślony i pracuje 5 lat
Gość
2016-08-17 19:17:48
Odpowiedzi: 0
Witam czy będą na umowie o prace na czas określony 6miesiecy mogę wcześniej wypowiedzieć umowę?
Gość
2016-08-22 12:03:51
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na 5 lat. Pracuje juz dwa lata. Zlozyłem wypowiedzenie 19.08.2016. W umowie mam zaznacony okres wypowiedzenia 2 tygodnie. Po nowelizacji ustawy jaki mam okres wypowiedzenia?
Gość
2016-09-05 14:18:59
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniona na czas określony do marca 2017. Jest to moja druga umowa z tym pracodawcą pierwsza była na rok a ta na trzy lata. Łącznie przepracowałam w danej firmie 3,5 roku w umowie nie mam nic na temat okresu wypowiedzenia. We wrześniu chcę złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje mnie 2 tygodniowe, miesięczne czy 3 miesięczne wypowiedzenie?
dorota
2016-09-06 20:49:38
Odpowiedzi: 0
witam jestem zatrudniona w aptece jako pomoc apteczna chcialabym sie zapytac czy jak sama napisze wypowiedzenie to dostane zasilek?
DUDA
2016-09-20 09:18:29
Odpowiedzi: 0
Sapia ma małego i o tym wie
Sapia
2016-09-20 09:19:10
Odpowiedzi: 0
Karolina co tam
Kupczak
2016-09-20 09:22:08
Odpowiedzi: 0
Sis mi robi loda
kupczak
2016-09-20 09:22:44
Odpowiedzi: 1
lubie w du[pala i ssie komupopadnie
Odpowiedzi (1):
Anonim
2016-09-20 09:23:39
Julka K. Zrobisz mu :P
Dodaj odpowiedź
Sapia|
2016-09-20 09:26:44
Odpowiedzi: 0
Leszka wypijemy leszka
Gość
2016-10-11 19:07:04
Odpowiedzi: 0
Chce złożyć wypowiedzenie z pracy, pracuje w tym roku zakładzie 4 lata najpierw 1,5 roku na zleceniu potem 3 miesięczna próbna potem na 2 lata a teraz od 1 maja na 2,5roku.nie wiem jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje.
Gosc
2016-10-19 09:30:09
Odpowiedzi: 2
Witam..czy rozwiązujac umowę o pracę z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia muszę to odpracować czy mogę iść na zaległy urlop
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-10-19 11:44:31
Jeżeli Pracodawca wyrazi zgodę możesz iść na urlop, jeżeli nie zgodzi się, będziesz pracował, a Pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Gość
2016-10-19 11:46:58
... po drugie zaległy urlop należało wykorzystać do końca września tego roku :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-21 08:45:26
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy mogę dac wypowiedzenie jednio dniowe
Gość
2016-10-23 12:07:53
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie. Jestem przyjęta od 12.10.2015 roku a umowę mam do 12.10.2017 roku. Ale na umowie mam napisane że mam dwutygodniowe wypowiedzenie. Czy mnie obejmują nowe przepisy z miesięcznym wypowiedzeniem ( a aneksu do umowy nie podpisywałam)czy to co mam na umowie napisane?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie