Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

[§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

  • okres próbny,
  • (uchylony),
  • czas nie określony.]

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.>

Nowe brzmienie § 1 w art. 32 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

[Art. 33.]

[Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

[Art. 331.]

[Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.]

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

[§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:]

<§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:>

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1 w art. 36 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

[§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.]

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.>

Nowe brzmienie art. 361 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

<Art. 362.>

<W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.>

Dodany art. 362 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

[§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.]

Przepis uchylający § 2 w art. 411 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Janina
2015-11-25 16:02:31
Odpowiedzi: 0
nabywam prawo do emerytury 4/08/2016 r.( 60 lat 11 m-cy)Kiedy powinnam złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? i z jakim dniem powinnam się zwolnić,żeby otrzymywać emeryturę od 4/08/2016 r.Mam przepracowane 35 lat,u ostatniego pracodawcy 1 rok.Dziękuję za odpowiedż.
sylwia
2015-11-26 19:18:58
Odpowiedzi: 0
Witam.dostalam umowe na 3 miesiace przepracowalam 2 tygodnie i odeszlam z dnia na dzien.Dogadalam sie z menadzerem ze odchodze i nie bylo problemu.Prosilam go o payslipa ile godzin mialam przepracowane teraz robi jakies problemy i pisze ze musze zlozyc jakies papiery wypowiedzenia itd.noe potrzebuje od firmy zadnych papierow ani nic.poprostu porzucilam prace czy bede miala z tego tytulu jakies problemy?dodam ze pracuje w Anglii.pozdrawiam
Bożena
2015-11-26 20:44:53
Odpowiedzi: 0
Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych? W dniu 30.11.15r upływa mi okres wypowiedzenia i otrzymam świadectwo pracy, ponieważ z powodu choroby 182 dni/wypadek przy pracy w sklepie/ lekarz Medycyny Pracy nie dopuścił mnie do pracy. W 10/15r przedstawiono mi pismo ze z dniem 30.11.15r otrzymuje wypowiedzenie warunków pracy z powodu stanu zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy. Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych?
Gość
2015-12-01 14:50:49
Odpowiedzi: 2
1 stycznia 2016 stukną mi trzy lata pracy w tej samej firmie i zmieni mi się też okres wypowiedzenia na trzymiesięczny. Czy jeśli złożę wypowiedzenie w grudniu - czyli jeszcze przed upływem 3 lat - będzie mnie obowiązywał jeszcze miesięczny okres wypowiedzenia? Czyli do 1. lutego? Dziękuję za podpowiedź!
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-12-02 18:44:10
ędzie obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia
Gość
2015-12-02 18:46:48
UZUPEŁNIAM ODPOWIEDŹ WYPOWIEDZENIE ZACZYNA BIEG OD 1 STYCZNIA A KOŃCZY SIĘ 31 MARCA 2016r.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-02 20:20:44
Odpowiedzi: 0
Czy w trakcie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zawartej na czas nieokreślony pracodawca może nie wypłacić pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wypracowane przez pracownika nadgodziny oraz dodatki za pracę w godzinach nocnych, w niedziele i święta
wiola
2015-12-03 18:41:29
Odpowiedzi: 0
Witam, W maju dostałam wypowiedzenie z tytułu likwidacji zakładu pracy.31.05.2015 dostałam świadectwo pracy z tego samego tytułu.W trakcie wypowiedzenia przyniosłam L4 ponieważ zaszłam w ciąże.Obecnie otrzymuje świadczenia l4 z Zusu.Dowiedziałam sie jednak że moj pracodawca nie zlikwidował jeszcze zakładu pracy i w zwiazku z tym nie otrzymam po porodzie swiadczen.Co w obecnej sytuacji mam zrobić. I do kiedy pracodawca musi zamknąć firmę abym mogla otrzymać swiadczenia po porodzie. Dziękuję.
Ania
2015-12-06 15:29:14
Odpowiedzi: 0
W dniu 4.12.2015 złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zawartej dnia 1.04.2015. W umowie tej jest zapis o tym, że strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy zatem mój okres wypowiedzenia kończy się 19.12.2015. Proszę o potwierdzenie. Dziękuję.
Ania
2015-12-06 15:29:19
Odpowiedzi: 1
W dniu 4.12.2015 złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zawartej dnia 1.04.2015. W umowie tej jest zapis o tym, że strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zgodnie z kodeksem pracy zatem mój okres wypowiedzenia kończy się 19.12.2015. Proszę o potwierdzenie. Dziękuję.
Odpowiedzi (1):
Beata
2015-12-10 22:28:11
19 grudnia
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-08 12:45:39
Odpowiedzi: 1
W dniu 4.12 dostałam wypowiedzenie umowy o prace na czas określony dnia 1.07 2015. Okres wypowiedzenia 2 tyg. Mam do wykorzystania 2 dni na opiekę nad dzieckiem. Czy w tym momencie przepadają mi one. Wiem , ze w świadectwie pracodawca wpisze te dni jako niewykorzystane. Tylko czy mogę je wykorzystać w trakcie trwania wypowiedzenia i czy przedłuża mi to okres wypowiedzenia o te dwa dni czy nie ? Teraz kończy się z dniem 20.12 2015? Proszę o odpowiedz Dziękuję
Odpowiedzi (1):
Beata
2015-12-10 22:30:44
Te dwa dni z art. 188 możesz wykorzystać w czasie wypowiedzenia. Nie przedłużają jednak okresu zatrudniania, wykorzystujesz je w czasie łączącego was stosunku pracy do 19 grudnia
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-11 02:27:17
Odpowiedzi: 0
Obowiązuje mnie dwutygodniowe wypowiedzenie.Kiedy mam je złożyć aby z końcem 2015 roku zostać bezrobotnym?
Gość
2015-12-11 14:08:37
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy w przypadku, gdy pracodawca chce oddelegować pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę do pełnienia innych obowiązków w tym samym miejscu pracy (okres oddelegowania powyżej 3 miesięcy i za zgodą pracownika), musi ogłaszać konkurs na to stanowisko, na które ma być oddelegowana ta osoba? PRacodawca jest jednostką samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa). Z góry dziękuję za odpowiedź.
Natka
2015-12-22 14:46:30
Odpowiedzi: 0
Witam, proszę o poradę, pracuje od 1 lipca u tego samego pracodawcy, na początku miałam umowę na czas próbny 4 miesięcy, natomiast od listopada mam umowę na czas nieokreślony, sumując w dniu 1 stycznia mija 6 miesięcy pracy, jeśli zlozylabym w tym tygodniu wypowiedzenie np. 23.12.2015 to obowiązuje mnie jeszcze okres 2 tygodniowego wypowiedzenia czy już miesięcznego? jeśli 2 tygodniowe wypowiedzenie to gdy zloze je 23.12.2015 to okres wypowiedzenia trwa do 9.01.2015?
Michał
2015-12-22 21:21:17
Odpowiedzi: 0
Chciałbym zmienić pracę i mój obecny pracodawca ma inną interpretacje okresów wypowiedzenia. Sytuacja wygląda tak: pracę rozpocząłem w dniu 02 stycznia 2013, wypowiedzenie złożyłem 22 grudzień 2015 według mnie okres wypowiedzenie wynosi 1 miesiąc, ponieważ zacznie ono obowiązywać w dniu 01 stycznia 2016, a w tym momencie nie mam przepracowanych co najmniej 3 lat w zakładzie. Dział kadr twierdzi że wypowiedzenie rozpocznie się w styczniu trwa miesiąc wiec liczy się do stażu pracy dlatego obowiązuję mnie 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Proszę o szybka odpowiedź i pomoc w interpretacji kodeksu pracy.
Gość
2015-12-29 08:11:13
Odpowiedzi: 0
odchodze na emeryture z dniem 31,03,2016 kiedy złozyc wypowiedzenie pracuje 41 lat
Gość
2015-12-30 04:01:37
Odpowiedzi: 1
Witam.obecnie jestem na tz.L-4 szef chce abym podpisała ugodę wypowiedzenia o pracę,co mam w takiej sytuacji zrobić.proszę o odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
dky
2015-12-30 11:30:10
Nie musisz nic podpisywać - możesz, jeśli chcesz rozwiązać umowę,ale nie musisz, pracodawca nie może Cię do tego zmusić. A jeżeli pracodawca chce Cię zwolnić, niech da Tobie po ustaniu chorobowego rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, jeżeli jest ono z Twojej winy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-02 09:09:46
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w placówce zdrowia jestem związkowcem osobą chronioną, czy mogę zostać przeniesiona na inne stanowisko pracy bez podania przyczyny. Mam 57 lat.
Dorota
2016-01-02 10:25:33
Odpowiedzi: 0
Byłam zatrudniona na stanowisku Kierownik-sprzedawca w sklepie , umowa na czas nieokreślony , 4 lata u jednego pracodawcy dostalam wypowiedzenie z 3-m-c wypowiedzeniem w czasie wypowiedzenia urlop po urlopie zostalam zwolniona z obowiazku pracy do konca okresu wypowiedzena .Chcialam zapytac czy wypowiedzenie ze stanowiska kierowniczego nie jest dluzsze niz 3 m-ce??
Gość
2016-01-02 16:26:59
Odpowiedzi: 0
jesli zlozylem wypowiedzenie pisemnie do rak pracodawcy to jaki ma okres czasowy na odpowiedz mo0jego wypowiedzenia. A jezeli wyslalem poczta to jaki pracodawca ma okres czasu na powiadomienie mnie czy przyjmuje wypowiedzenie czy nie
dorka
2016-01-03 06:29:12
Odpowiedzi: 0
ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku przejścia na emeryturę
Zbigniew
2016-01-04 13:03:57
Odpowiedzi: 0
Byłem zatrudniony na umowe o prace na czas określony od 08.05-31.12.2015r. z deklaracją art. 33 k.p o rozwiązaniu umowy o prace za 2 tygodniowym wypowiedzeniem. 4 stycznia otrzymałem ustną decyzję o nie przedłużeniu umowy i rozliczeniu sie tego samego dnia z zakładem pracy.Czy klauzula 2 tygodniowego wypowiedzenia w tym wypadku obejmuję pracodawce czy powinienem otrzymać ja 15 grudnia? I czy mogę się starać o jakieś odszkodowanie z tego tytułu?
Gość
2016-01-07 14:09:36
Odpowiedzi: 0
Witam.Jezeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim to moze wypowiedzieć umowę o pracę .
beata
2016-01-19 15:49:12
Odpowiedzi: 0
Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy bo so niskie zarobki
Stanisław
2016-01-21 20:49:33
Odpowiedzi: 0
1.Czy nabywając prawo do emerytury jest obowiązkiem pracownika wykorzystanie urlopu zaległego i bieżącego do momentu przejścia na emeryturę czy może być wypłacony ekwiwalent i a pracodawca może wyrazić zgodę lub nie
Gość
2016-01-31 18:28:00
Odpowiedzi: 0
Witam, czy szef może nas zwolnić przed upływem terminu umowy na czas okreslony (konczy mi sie 15 lutego) mowiac ze nalezy mi sie 89h wolnego i za te dni wolne nie bede chodził do pracy (system 12h pracy)
janusz
2016-02-02 20:00:23
Odpowiedzi: 0
witam.mój pracodawca ma zamiar zawiesić działalność gospodarczą,w wypowiedzeniu o pracę napisał "zawieszenie działalności"tzn.na tej podstawie rozwiąże umowę o pracę na czas nie określony,i tu moje pytanie-co powinno być napisane w świadectwie pracy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie