Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2015r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Ania
2015-07-08 17:09:17
Odpowiedzi: 0
Witam, 11/06 podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony. 30/06 zaś otrzymałam wypowiedzenie tejże umowy. powodem podanym na dokumencie są "oszczędności w firmie". Czy jest to zgodne z Kodeksem? Czy przysługuje mi zadośćuczynienie, odprawa, cokolwiek co mnie uratuje z tej beznadziei? Bardzo dziękuję.
Michał
2015-07-08 18:30:17
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca (wyższa uczelnia niepubliczna, stanowisko administracyjne)może aneksem do umowy zobowiązać pracownika do obowiązkowego ponformowania pracodawcy z conajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rozwiązania umowy o pracę.
Gość
2015-07-14 18:00:44
Odpowiedzi: 0
pracuje 10 lat bez umowy (festfatrag)na (teilzeit)jaki okres wypowiedzenia obowiazuje pracodawce
Gość
2015-07-21 15:47:19
Odpowiedzi: 0
czy jak w ciągu 3 lat pracy byłam na urlopie bezpłatnym to jest ciągłość pracy.
Gość
2015-08-02 19:07:37
Odpowiedzi: 0
umowa o prace tymczasowo 1.7.15do31.7.15 o nieprzedluzeniu dowiedzialem sie sam 30ego idonc z nocnej zm.w dz kadr a pyt.schodze z nocki30/31 i robie obiegowke i czy mam pr.zadac nadgodzin
Gość
2015-08-05 13:31:20
Odpowiedzi: 0
Prosze o informację, mam umowe o prace na czas nieokreślony od 2 miesięcy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, chce wypowiedzieć umowe ale nie wiem czy w takim przypadku mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. I nie wiem na jaki artykuł sie powołać przy składaniu wypowiedzenia
Paula
2015-08-21 17:18:10
Odpowiedzi: 0
Witam, dziś złożyłam wypowiedzenie.Obowiązuje mnie 2 tyg okres wypowiedzenia.Pracodawca nie wyraził zgody żebym przez 2 tyg przychodziła i wysłał mnie na 2 tyg.urlopu bezpłatnego.Czy to jest zgodne z prawem?Proszę o pomoc
Gość
2015-08-26 18:06:55
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanko mam umowe o prace na czas nieokreslony na umowie mam napisane dwu tygodniowe wypowiedzenie zlorzylem wypowiedzenie ale pracodawca powiedzial ze obowiazuje mnie 3 miesieczne wypowiedzenie bo pracuje 4 lata czy to prawda i czy da sie to jakos obejsc
Gość
2015-08-27 21:58:44
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie. Czy pracodawca może cofnąć dodatek specjalny otrzymany na cały rok za wykonywane dodatkowo prace (dyżury) w czasie zwolnienia lekarskiego. Dodatek został cofnięty po 29 dniach zwolnienia lekarskiego poszpitalnego do końca roku.
Gość
2015-08-30 11:40:32
Odpowiedzi: 0
Witam, Pracuję w dużej firmie na umowę na czas nieokreślony. W związku z przejęciem niektórych procesów przez firmę zagraniczną moje stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Otrzymałam wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Należy mi się odprawa- tak jest na wypowiedzeniu. Od 1 września firmę przejmuje inna firma zewnętrzna, która będzie prowadziła outsorcing. Dostałam propozycję pracy ale od połowy października (dokładnie będzie to połowa mojego okresu wypowiedzenia). Moje pytanie brzmi: Czy stracę prawo do odprawy podpisując nową umowę o pracę na nowym stanowisku? Na co mogę się powołać aby nie stracić odprawy? Dodam,że podpisałam rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
bogna
2015-09-02 10:58:21
Odpowiedzi: 0
Rozwiazałam z pracodawcą umowe o pracę bez wypowiedzenia z art 55 §1 [1] umowa na czas nieokreślony rozwiązanie z dniem 14-08-2015 do tej pory pracodawca nie wypłacił mi ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop odszkodowania też nie. Co w takim przypadku dalej robić ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość
2015-09-05 22:26:33
Odpowiedzi: 0
czy jest możliwośc przyęcia do pracy w tej samej firmie osoby , która pracowała ,a została zwolniona w tejże firmie
Gość
2015-09-10 08:50:02
Odpowiedzi: 0
Witam Państwa, mam problem. Jestem zatrudniona w sklepie od 01.10.2014r na czas nieokreślony. Kiedy byłam na urlopie sklep zamknięto, i nawet nie powiadomiono mnie o tym. Gdy sie o tym dowiedzialam zadzwonilam do pracodawcy i ustaliłam wówczas, żeby dorobić do pełnego roku, będę dojeżdżać do innego sklepu odległego od mojej miejscowości 20km. Miałam zacząć od poniedziałku, niestety w niedziele dostałam telefon, że nastąpiła zmiana i mam być pod telefonem w razie innej zmiany. Czekam wiec juz 4 dzień,a pracodawca nie odzywa się. Co w takim przypadku mogę zrobić, nie chcę być później oskarżona ze porzuciłam pracę. Poza tym nie dostałam jeszcze wypowiedzenia, a i za urlop nie wypłacono mi wynagrodzenia. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Agnieszka Górnicka
Gość
2015-09-11 14:28:09
Odpowiedzi: 0
Czy będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym we wrześniu 2015 pracodawca może wręczyc mi wypowiedzenie o pracę (za porozumieniem stron z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia) z datą styczniową 2015?
Gość
2015-09-17 11:33:56
Odpowiedzi: 0
W okresie wypowiedzenia zachorowałam i dostałam zwolnienie w czerwcu skończył mi się okres wypowiedzenia ale dalej mam ciągłość zwolnienia lekarskiego czy w tej sytuacji mogę starać się o rentę lub jakiś zasiłek rehabilitacyjny.
alina
2015-09-18 21:45:06
Odpowiedzi: 1
chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą , zawartą na czas nieokreślony z dniem 17,01,2016r . Obowiązuje nie trzymiesięczny okres wypowiedzenia. w jakim terminie powinnam złożyć wypowiedzenie ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-22 14:56:47
Nie rozwiążesz umowy z dniem 17.01.2016 za wypowiedzeniem. Możesz ją rozwiązac w tym konkretnym dniu na mocy porozumienia stron. Wypowiedzenie 3-miesięczne złożone dzisiaj będzie liczyło się od 01.10.2015 i zakończy się 31.12.2015. Jeżeli złożysz w październiku to datą początkową wypowiedzenia będzie 01.11.2015 a końcową 31.01.2016.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-18 21:51:54
Odpowiedzi: 0
do nabycia prawa do emerytury brakuje mi 2 lata i 9 miesięcy,więc jestem w okresie ochrony przedemerytalnej. Czy w tym czasie pracodawca może zmienić mi zakres czynności ( dokładając zakresy dwóch pozostałych w dziale osób tj. pracownika i kierownika)czy mogę nie zgodzić się na przyjęcie nowego zakresu?
Gość
2015-09-22 19:17:08
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli złożę podanie z wypowiedzeniem umowy o pracę w październiku 2015r ( mam 3 miesięczny okres wypowiedzenia ) a w grudniu 2015r przysługiwał by mi jubileusz 25-lecia pracy To jest szansa że go dostanę ? Z góry dziękuje za pomoc
Paweł
2015-09-23 15:53:55
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie , chcę rozwiązać umowę o pracę ponieważ dostałem lepszą ofertę ale mój pracodawca nie chce mi podpisać dokumentu z 2 tygodniowym wypowiedzeniem karze mi pracować 3 miesiące mam umowę na czas nie określony i 8 lat stażu , proszę o pomoc.
Gość
2015-09-24 17:43:13
Odpowiedzi: 0
zlikwidowano moje stanowisko pracy - kierowca autobusu, czy jeśli pracodawca zaproponuje mi inne mniej płatne i niezgodne z moimi kwalifikacjami i odmówię tej pracy.Wtedy otrzymam wypowiedzenie 3 miesięczne. Czy w trakcie trwania wypowiedzenia muszę świadczyć tę drugą zaproponowaną mi pracę
Gość
2015-09-24 17:43:13
Odpowiedzi: 0
zlikwidowano moje stanowisko pracy - kierowca autobusu, czy jeśli pracodawca zaproponuje mi inne mniej płatne i niezgodne z moimi kwalifikacjami i odmówię tej pracy.Wtedy otrzymam wypowiedzenie 3 miesięczne. Czy w trakcie trwania wypowiedzenia muszę świadczyć tę drugą zaproponowaną mi pracę
bogdan
2015-09-24 17:47:40
Odpowiedzi: 0
zlikwidowano moje stanowisko pracy - kierowca autobusu, czy jeśli pracodawca zaproponuje mi inne mniej płatne i niezgodne z moimi kwalifikacjami i odmówię tej pracy.Wtedy otrzymam wypowiedzenie 3 miesięczne. Czy w trakcie trwania wypowiedzenia muszę świadczyć tę drugą zaproponowaną mi pracę
Gość
2015-09-28 19:45:19
Odpowiedzi: 0
czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę ustnie
Gość
2015-10-01 16:24:06
Odpowiedzi: 1
mam umowe na okres próbny 3 miesiące.zrezygnowałam z pracy po tygodniu składając wypowiedzenie. ale mam w umowie dwutygodniowy okres wypowiedzenie czy jak nie przyjdę do pracy przez te dwa tygodnie to nie dadzą mi świadectwa pracy czy są inne konsekwencje? prosze pilnie o odpowiedz
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-06 10:49:34
Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Jednak Tobie może grozić (nawet na wypowiedzeniu) zwolnienie dyscyplinarne, za nie zjawienie się w pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-07 16:57:19
Odpowiedzi: 0
witam.Jestem obecnie na chorobowym ale czuje ze jak wroce dostane wypowiedzenie.Czy musze je podpisac jezeli chce pracowac a firma mnien zwalnia za porozumieniem stron.I czy jezeli podpisze takie wypowiedzenie dostane zasilek czy dopiero po 90 dniach?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie