Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2015r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Art. 32.

§1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na:

§2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art. 331.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

Art. 35.

(uchylony)

Art. 36.

§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

§11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§2. (uchylony)

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 361.

§1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37.

§1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

Art. 38.

§1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

§5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40.

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 411.

§1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

§2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§3. (uchylony)

§4. (uchylony)

Art. 42.

§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

Większe okno
Gość
2014-12-03 17:06:42
Odpowiedzi: 0
Zwracam się z zapytaniem co wydarzy się w przypadku otrzymania propozycji przywrócenia stosunku pracy, która spotka się ze zdecydowaną odmową
Gość
2014-12-05 08:22:15
Odpowiedzi: 0
jak muszą ulec zmianie zasady wynagradzania zgodnie z art.43 by można było wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi o którym mowa w art.39
Gość
2014-12-09 23:53:23
Odpowiedzi: 0
Mam umowę na czas nie określony,staż pracy 17 lat.Pracodawca chce mnie zwolnić,gdyż z powodu kłopotów finansowych staje się nie wypłacalny.Będzie likwidował mój dział i najprawdopodobniej inne.Na chwilę obecną zatrudnionych jest 22 pracowników.Jakie powinnam dostać wymówienie i czy należy mi się odprawa?
Gość
2014-12-16 16:56:15
Odpowiedzi: 0
Witam.Pracuję w Urzędzie Miasta od lipca 2009 roku.Na początku bieżącego roku zmienił Komendant się na stanowisku w Straży Miejskiej, który pełni obowiązki.Od początku swojej pracy zaczął się przyglądać mojej pracy i dobrał sobie ludzi z którymi chce pracować.Moją osobę i mojego partnera w służbie traktował lekceważąco co było widać po służbach popołudniowych w grafiku.Chciałem dodać, że wcześniej byłem wyróżniającym się pracownikiem i nigdy nie byłem karany z wpisem do akt.W ostatnim czasie parokrotnie się spóźniłem ale w większości przypadków zgłaszałem ten fakt przełożonemu telefonicznie.Teraz wiem ,że jest przygotowane rozwiązanie pracy ze mną z art.36@1pkt.3 w związku z brakiem zaufania do mojej osoby.Dodać jeszcze chciałem, że Komendant zarzuca mi wziąłem samochód służbowy do swoich potrzeb prywatnych.Pytanie mam takie:czy są to argumenty do zwolnienia pracownika z umowy o pracę(a pracuje już w branży 15 lat)i czy nie lepiej abym w tym przypadku sam wypowiedział umowę o pracę a jak nie to jakiego kształtu miało być to wypowiedzenie aby mi nie zaszkodziło w szukaniu innej lepszej pracy.Proszę o poradę.Pozdrawiam.
Gość
2014-12-19 09:14:35
Odpowiedzi: 0
Miałam wieloletnią umowę na czas nieokreślony, dostałam wypowiedzenie warunków pracy i płacy, na pół etatu. Przyjęłam te warunki. Powiedziano mi, że muszę podpisać nową umowę. Nowa umowa nie była przedłużeniem tej starej.Podpisano ze mną nową umowę. Za rok dostałam rozwiązanie umowy ale tej pierwszej. Czy można mieć dwie umowy dotyczące tej samej pracy. Dostawałam wynagrodzenie tylko za jedną umowę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Gość
2014-12-29 06:19:40
Odpowiedzi: 1
Jeżeli napisałem wypowiedzenie o prace w trybie ustawowym trzymiesięcznym , czy należy mi sie urlop okolicznościowy na poszukiwanie pracy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-02 22:34:39
ludzie macie dostęp do internetu ....a nie chce się wam znależć kodeks pracy w pdf>>>>>>> i przeczytać o zwolnieniach . (jeśli się nie mylę to przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym -3 dni należą się urlopu na poszukiwanie nowej pracy )
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-29 22:54:53
Odpowiedzi: 0
\prcowałam u jednego pracodawcy 7 lat,rozwiązałąm umowę na 4 dni ze względu na przejście na emeryture,ponownie podpisał ze mną ten sam pracodawca umowę na czas nieokreślony(zaznaczamże miałam 4 dni przerwy)jaki mam okres wypowiedzenia, czy liczy mi się ciągłość pracy,czy jak bym była nowym pracownikiem.
Gość
2015-01-12 22:59:01
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie , jeśli 10 dni temu podpisalam druga umowę o pracę z tym samym pracodawca (ponieważ mam na czas określony a poprzednia umowa już się skończyła) jest ona na 1/4etatu z dopiskiem ,trzymiesięczny okres wypowiedzenia,to czy to jest zgodne z prawem ? czy przy takich warunkach obowiązuje jakiś konkretny okres wypowiedzenia czy tak jak podpisalam - trzy miesiące ? proszę o odpowiedź , z góry dziękuje :)
Gość
2015-01-19 19:27:01
Odpowiedzi: 1
ile pracodawca moze dawac umow zlecen bo moja juz trzecia
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-10 13:52:17
Umowa zlecenie to umowa cywilno prawna, więc nie ma tutaj określonej ilości umów.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-22 12:55:29
Odpowiedzi: 0
Witam, czy jeśli pracownik złoży 3miesięczne wypowiedzenie, to pracodawca może skrócić ten okres do 1 miesiąca?
Gość
2015-01-29 11:02:49
Odpowiedzi: 1
Witam,czy jeśli w umowie mam 2 tyg. wypowiedzenie i 18 stycznia skończył mi się urlop wychowawczy,19 stycznia zgłosiłam się do pracy i dostałam wypowiedzenie to kiedy ono powinno się skończyć?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-10 13:50:59
7 lutego
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-22 20:45:39
Odpowiedzi: 0
Witam,zatrudniłam się na 3miesięczny okres próbny. Umowa została podpisana 1 lutego(umowa o pracę). Złożyłam wypowiedzenie 19 lutego. Czy mogę iść na L4 będąc na okresie wypowiedzenia?
Gość
2015-02-26 20:41:20
Odpowiedzi: 0
Witam, jeżeli pracuje od 10 lat w tej samej firmie, a na umowie mam podany okres wypowiedzenia 2 tygodnie, to obowiązuje mnie okres 2 tygodni, czy 3 miesięcy?
Tomasz
2015-02-26 20:48:09
Odpowiedzi: 0
witam jestem zatrudniony na czas nie określony ,lecz w umowie mam napisane,ze obie ze stron mogą wypowiedzieć umowę o prace z dwutygodniowym wyprzedzeniem . To jaki ja mam tak naprawdę okres wypowiedzenia,2 tygodnie czy 3 miesiące? pozdrawiam
Jacek Dendor
2015-03-05 19:03:28
Odpowiedzi: 0
Witam. Żona nabywa prawo do emerytury z dniem 2015-04-21. Od następnego dnia nie chce już być pracownikiem. Czy rozwiązanie umowy o pracę musi skutkować trzymiesięcznym wypowiedzeniem? Pozdrawiam
Gość
2015-03-14 08:39:57
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie płaci już za dwa miesiace wynagrodzenia za pracę, jak mogę złozyc wypowiedzenie z jakiego art.?
Gość
2015-03-14 08:42:10
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie płaci za prace już dwa miesiące, trzeci miesiąc pracuję i zapłaty nie ma wcale, koszty rosną, długi też? jak rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy?
Zuzanna
2015-03-16 15:52:36
Odpowiedzi: 0
Witam, miałam podpisaną umowę o pracę na czas określony w wymiarze pół etatu. Otrzymałam wypowiedzenie z zachowaniem dwutygodniowego okresu owego wypowiedzenia. Pytanie moje, ile czasu każdego dnia powinnam być w pracy? Pracodawca uważa, iż powinnam być 8hx 6dni bo taki system pracy obowiązuje w firmie. Wg mnie, jeśli byłam zatrudniona na pół etatu, to godzinowo nie powinnam się znajdować dłużej niż 4h każdego dnia. Proszę mnie uświadomić, bo nie mogę takiej informacji znaleźć w kodeksie pracy. Proszę o rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam, Zuzanna
Gość
2015-03-22 21:14:34
Odpowiedzi: 0
Pracuje już u jednego pracodawcy prawie 8 lat. Chce się zwolnic czy musze czekac 3 m-ce? może okres wypowiedzenia wynieść tylko tydzień? oczywiście za porozumieniem stron.
krystian
2015-03-28 14:23:39
Odpowiedzi: 0
dostałem 2 tygodniowe wypowiedzenie o pracę a umowe miałem do grudnia 2016r.czy należy mi się tak zwana wyprawka.proszę o kontakt 517-508-458
Ewa
2015-03-29 12:52:16
Odpowiedzi: 0
Pracuje 8 lat w sklepie w tej chwili jestem 110 dni na chorobowym wlasciciel likwiduje sklep ,w ktorym pracowalam ale nie likwiduje dzialalnosci/brak etatu dla mnie/ mam 57 lat jakie powinnam dostac wypowiedzenie iczy moge je dostac w czasie chorobowego?
Bartek
2015-03-29 17:19:40
Odpowiedzi: 0
Mam zawartą umowę na czas określony na 3 lata. W umowie mam zapis "strony ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia". W przypadku chęci zerwania umowy przeze mnie zapis o miesięcznym okresie wypowiedzenia jest mniej korzystny niż określony w kodeksie okres dwutygodniowy. Jaki w takim razie okres wypowiedzenie mnie obowiązuje i jak jest naliczany?
Aleksandra
2015-04-23 05:16:18
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi,odnośnie poniższego art., gdzie w sposób bardzo dokładny można uzyskać od razu informację o ilości dni, które pozostały do przepracowania ? Pozdrawiam Aleksandra Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
kinga
2015-05-13 19:37:58
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry. Chciala bym dowiedziec czy po urlopie wychowawczym przysluguje mi bezrobocie mam umowe na czas nie okreslony czy musze wrucic do pracy czy moge isc odrazu na bezrobocie dziekuje
Ania
2015-05-18 15:55:30
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. Pytanie dotyczy bezpodstawnego zwolnienia z pracy. Pracodawca zwalnia mnie po 9 latach pracy - umowa na czas określony na 10 lat. 1. Wypowiedzenie umowy o pracę jest bezprawne, bowiem umowa o pracę wiążąca strony z dnia xxx nie przewiduje wcześniejszeo jej rozwiązania niż z upływem terminu na jaki została zawarta. 2. Wypowiedzenie nie zawiera wskazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę, co jest elementem obowiązkowym. 3. Nie zawiera również pouczenia o terminie i sposobie wniesienia odwołania do Sądu Pracy, co jest obowiązkiem pracodawcy. Przywrócenie do pracy nie jest możliwe. Za jaki okres maxymalnie mogę domagać sie odszkodowania i ile wynoszą odsetki?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie