Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: styczeń 2017r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

[Art. 25.]

[§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.]

<Art. 25.>

<§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.>

[Art. 251.]

[§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.]
<Art. 251.>

<§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.>

Nowe brzmienie art. 25 i art. 251 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

<§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.>

Dodany § 11 w art. 29 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Gość
2016-03-05 14:24:35
Odpowiedzi: 0
Co zrobić jeśli umowa na czas określony się skończyłam a pracodawca zwleka z przedłużeniem umowy
Gość
2016-03-05 14:24:40
Odpowiedzi: 0
Co zrobić jeśli umowa na czas określony się skończyłam a pracodawca zwleka z przedłużeniem umowy
Andrzej
2016-03-13 14:21:55
Odpowiedzi: 0
Jaka forma Umowy o pracę powinna być - czy przeniesienie z aktualnego miejsca pracy jakim jest ministerstwo do nowo powstałego ministerstwa lub nowa umowa o pracę. W chwili obecnej posiadam jedynie pismo z nowo powstałego ministerstwa informujące, że z dniem ..... jestem już pracownikiem nowo-powstałego ministerstwa. Czy można potraktować to pismo jako prawną formą przeniesienia na podstawie dwóch zakładów pracy i z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
Maria
2016-03-30 12:22:25
Odpowiedzi: 0
Byłam zatrudniona w tym samym zakładzie i na tym samym stanowisku (ten sam wymiar)na umowę o pracę na czas określony: 03.02.2014 r.- 27.06.2014 r., 01.09.2014 r. - 10.05.2015 r., 11.05.2015 r. - 30.06.2016 r. Na jaką umowę można mnie zatrudnić? A jeśli na czas określony to od kiedy do kiedy?
Grażyna
2016-04-07 18:07:33
Odpowiedzi: 1
Potrzebuję przyjąć pravownika na 1/4 etatu na czas okreslony,czy jest to zgodne z nowym kodeksem pracy. Przy minimalnym wynagrodzeniu , czy dzielę podstawę na 4.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 10:00:17
Jak najbardziej jest to zgodne z kodeksem pracy, nic nie stoi na przeszkodzie żeby zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Płaca jest oczywiście proporcjonalna, czyli tak jak Pani wskazała, dzieli Pani podstawę na 4. Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi również jest obliczany proporcjonalnie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-21 14:55:02
Odpowiedzi: 5
Czy jest jakiś okres w którym pracodawca powinien poinformować o przedłużeniu lub nie umowy na okres próbny?
Odpowiedzi (5):
Daenerys
2016-04-21 18:33:01
Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Umowa może się skończyć i nie musi informować pracownika ze nie nawiąże kolejnej umowy. W praktyce mówi się ludziom, że dostaną bądź nie dostaną następną umowę.
Gość
2016-05-11 05:42:49
Thank you so much for this artilce, it saved me time!
Gość
2016-05-11 12:58:02
Catch up on the past <a href="http://zqzjddsymu.com">stnlU&#8230;fufoved</a> &amp; Angry, Confident &amp; Empowered, Running from Love, Pregnant &amp; Selfish, Hate &amp; Anger, Pregnant Beast and Induction &amp; Pitocin.
Gość
2016-05-14 03:07:55
The shooters ARE getting hold of the guns. Not all teachers, but you would think at least the school principal could be trusted, <a href="http://xpuojhyd.com">wonu#l&d39;t</a> you?Start there...
Gość
2016-05-15 01:21:11
Hi, Neat post. I wish everyone would pay such attention to their post as you do. I came acros your blog on yahoo when searching for an insurance. I will come back to your blog. Escuse me for my poor englisch, i am from the netearlhnds.Best regards! http://qynukwem.com [url=http://rqqeqro.com]rqqeqro[/url] [link=http://pmnncozyynn.com]pmnncozyynn[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-25 14:29:06
Odpowiedzi: 15
Czy po rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę, można z nim później zawrzeć umowę o pracę na czas określony i po jakim okresie?
Odpowiedzi (15):
Daenerys
2016-04-25 14:36:22
Można nawiązać z takim pracownikiem umowę o pracę już następnego dnia. Np. w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 rozwiązuje się umowa o pracę takiego pracownika, wystawiamy świadectwo pracy, a od jutra, tj. 26.04.2016 można z nim zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Nie musi być przerwy między umowami. Proszę pamiętać, że w świetle nowych przepisów można zawrzeć max. 3 umowy terminowe, a 4 będzie już umową na czas nieokreślony, także proszę zliczyć wszystkie umowy pracownika jakie miał dotychczas.
Gość
2016-05-11 05:05:14
I feel so much happier now I undeastrnd all this. Thanks!
Gość
2016-05-11 06:18:32
This piece was a liecfajket that saved me from drowning.
Gość
2016-05-11 06:24:56
I love these arctiles. How many words can a wordsmith smith?
Gość
2016-05-11 12:57:18
Hi Luis, we completely agree with you that virtual events will not replace the power of face to face meetings. We believe they complement each other, allowing a <a href="http://pnvdsap.com">prceres-ening</a> of potential leads, buyers, candidates, etc. And enabling much more effective personal meetings with cost and carbon emission savings. This is why we think that hybrid events will become an unstoppable trend in the near future. Thanks for your comment!!!
Gość
2016-05-11 13:00:12
I don&#8217;t realize why we must argue if its masculine to be a &#8220;man of peace&#8221;. Violent images, while often necessary to draw one to the point of grace (i.e. Flannery <a href="http://cnfnmqitws.com">O&7nC1#;2o8nor)</a> are never the desired goal of the Gospel. I just don&#8217;t get the resistance.
Gość
2016-05-11 13:00:21
Most banks want the offers this way. They set up a time limit to collect offers and then all of them are presented at the same time. This helps keep the offers straight, they stay together instead of getting all spread out.Presently they pick one within 24 hours of <a href="http://jjuhkqsc.com">pre32ntation&#8es0;or</a> none at all if not qualified offers came in.References : Was this answer helpful?
Gość
2016-05-13 02:13:16
Tycker det är så irreterande när hon säger alla olika hidrnetyperXD doch tycker jag det ser härligt ut när hon galopperar barbacka;) http://izebtlqww.com [url=http://bkdwsg.com]bkdwsg[/url] [link=http://evjriylcxg.com]evjriylcxg[/link]
Gość
2016-05-13 02:16:34
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don&#8217;t know who you are but definitely yo7&u821#;re going to a famous blogger if you are not already Cheers! http://jowxfl.com [url=http://cuvcfh.com]cuvcfh[/url] [link=http://hqeezt.com]hqeezt[/link]
Gość
2016-05-13 02:16:38
I wish I could answer that question easily. I think it comes from undertaking the hard work of pscphotherayy. In many other posts on this site, I&#8217;ve written about how genuine healing occurs, and how we develop authentic self-esteem. If you want to read more, I&#8217;d start with about the healing of shame, or an earlier one about the difference between . http://feetkukwve.com [url=http://kmvyvfyzau.com]kmvyvfyzau[/url] [link=http://mgzujjhyjf.com]mgzujjhyjf[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:00
Ah well. I think the only reason the media is hammering him about marijuana is because they want him to admit that it is against his religion, which also forbids the consumption of tea,coffee, and <a href="http://sqotelxidp.com">allcloh.Basioacly</a> they want to ridicule him and his religion. Can&#39;t blame him before being defensive about it. If he admits that synthetic marijuana should be legalized he&#39;s in dutch with his church. If he brings church teachings into the campaign he and his church will be ridiculed all over the place.The MSM and entertainment media will have a field day.Keliata
Gość
2016-05-14 03:10:12
dokładnie pisząc - jest bardzo <a href="http://nggpxeedpi.com">doezs.Pibrwyry</a> odkrył to własnie prezydent Rosji Miedwiediew nagradzając Wajdę jednym z najwyższych odznaczeń tego sympatycznego państwa.gdyby przypadkiem wajda nie chciał przyjąc tego odznaczenia ,to by przekreślił cała swoją dotychczasową drogę życia...
Gość
2016-05-15 01:20:08
Just boaeromkkd your site! I&#8217;ll be back to check out your future postings.. What made you think about such a topic. Its funny I am not the only one that feels that way about it. Keep it up! Agreeable Amazing. http://uertbrgclvc.com [url=http://bartzgubmd.com]bartzgubmd[/url] [link=http://hzdmwjs.com]hzdmwjs[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:20
Great post, Jim! Once again, you have absolutely nailed it! For so long, I have wasted time trying to make my blog so SEO friendly, when I should be spending time working on good content, and everything else will follow. Thanks for the inipsration, Jim. http://xloklpd.com [url=http://nbbkyjkvcvj.com]nbbkyjkvcvj[/url] [link=http://sglsoamduzf.com]sglsoamduzf[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:28
tam bir köfte canavarı olarak en kısa sürede gieiilmyem&#8230;bahçtlide roka adında köfteci bulunuyor&#8230;eğer köftenin yanında bol yeşillik, közlenmiş bibeer, domates ve sarımsak olmasını seviyorsanız tavsiye ederim..köftesi daha lezzetli olabilirdi ama yine de güzel bir yer diye düşünüyorum..VA:F [1.9.22_1171]please wait...VA:F [1.9.22_1171](from 0 votes) http://kbrbtpg.com [url=http://bhmndwzycc.com]bhmndwzycc[/url] [link=http://cnebworypyy.com]cnebworypyy[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 15:11:39
Odpowiedzi: 14
proponuję zadawać pytania w inspektoracie pracy a nie na forum gdzie może każdy piśmienny odpowiadać
Odpowiedzi (14):
Gość
2016-05-11 00:37:04
Tout à fait d&rsquo;accord que le partage doit se faire de manière non équitable et surtout doit être écrit bien avant la création de l&rsquo;entreprise sur des critères fixes. Cela évite les disputes et mésententes. Cependant en plus des compétences techniques de chaque intervenant j&rsquo;aurais ajouté ces critères :Qui a eu l&rsquo;Idée / qui est à l&rsquo;origine du projetQui écrit le Business PlanNiveau d&rsquo;engagement et prise de rirÃseReuponsabilitq©sA+Bosa
Gość
2016-05-11 03:20:50
O que me admira é que esse pessoal experiente do PSDB até hoje não se deu conta que não se pode confiar em petralha. Eles são optarunistos e estão sempre usando máscaras. Quando se aproximam,é porque algum objetivo sujo têm em mente.
Gość
2016-05-11 04:02:54
Deep thinking - adds a new diesnmion to it all.
Gość
2016-05-11 12:49:48
Holaa amiwa oommgg ke alegria de verte x aki en el mundo bloggers la vdd que yo stoy muy bien y me alegro que hagas un respiro de tu vida loka jajajaja XD ooohh siii mira ya pude comentar jajaja wwii fiestaaaa...!! yo amo muxo tu blog es muy colorido y kawaii hablo como si fuera la 1era vez ke te visito jajaja pero tenia tiempo eehh asi ke stoy happy de star aki n___n pero me tengo ke ir T_T jajaja asi es la vida <a href="http://nvvtyf.com">TK..MKMMMMMKKK!!</a>
Gość
2016-05-11 12:54:23
Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, <a href="http://zkoqoaqemi.com">noehtneless</a> seriously really worth taking a search, whoa did one particular discover about Mid East has got more problerms also
Gość
2016-05-11 12:54:46
Chi &#8211; talking about the money paid out not what is in the bonus pool for 2010, I am aware of what GS is upto and how the Fed gave them a free pass. Don&#8217;t think the game being played isn&#8221;t being watched by law <a href="http://hazfbfrv.com">enmtocefenr.</a>
Gość
2016-05-13 02:06:08
c&rsquo;est rÃs©iÃphen©rble parce que c&rsquo;est une arnaque : la nature fournit des produits tout aussi efficaces, disponibles sur les étals des marchés, moins chers et garantis sans phtalates. (second degré inside) http://rmhcyuiadf.com [url=http://ywgaaxktlbc.com]ywgaaxktlbc[/url] [link=http://kgstqi.com]kgstqi[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:24
Woah, I don&#39;t think I&#39;ve ever seen her in pink before. It&#39;s kind of minib-enddng. I think I like her more in her darker colors. ^^;But, of course, she looks fantastic! Kind of reminded me of a life-sized Barbie, except with much better and realistic proportions. http://ltbcaysnwee.com [url=http://bklnkuhj.com]bklnkuhj[/url] [link=http://ddpkgtu.com]ddpkgtu[/link]
Gość
2016-05-13 02:10:46
There is a new Westfield opening in Stratford, East London. Its going to be the biggest shopping centre in Europe. I would love to see a Sephora open there. Fingers cre3&ods#82s0; http://tiuybiclti.com [url=http://fmnbukm.com]fmnbukm[/url] [link=http://zmhitdymng.com]zmhitdymng[/link]
Gość
2016-05-14 02:59:18
most of the companies in the top 16 list are service <a href="http://kajhykkpfsf.com">copn.mies.a.wonder</a> when Malaysia will have a strongly branded PRODUCT... like Dell or Swatch... currently we just have our tin-can cars...
Gość
2016-05-14 03:04:06
Jag förstår att du vill ha en sån här. Dom är <a href="http://ccttdfdomh.com">sucaproole!</a> jag har åkt på vår här hemma så att golvet blivit lite slitet, det är himla roligt faktiskt. Så den lär väl ha gått sönder innan Wille ens är gammal nog att testa
Gość
2016-05-15 01:13:18
Hi Erin!I have a 6 month old baby girl (her name is Kailee Valentina) and we would love to schedule a photo session either this weekend or during the week next week while her grandma is visiting us from Argentina. Would you be available?Thanks so mu156Adrianah71-235-!c11 http://erjkewkgup.com [url=http://zjjnomxfrg.com]zjjnomxfrg[/url] [link=http://ickoysnmws.com]ickoysnmws[/link]
Gość
2016-05-15 01:17:25
Hey johnmark7 (wow, suddenly my two least favorite Gospels), is it really the loss of liberty you are bemoaning, or the fact that Americans are no longer beholden to big agunirsbiess. Are you going to tell me a farmer like Joel Salatin is opposed to liberty? The fact of the matter is that the US government is in constant opposition to the small farmer, the small independent business, and the little guy. If you can pay to play and lobby your elected officials, you have unlimited access, get it? http://oremwirj.com [url=http://ubghfldna.com]ubghfldna[/url] [link=http://uxagzkxmqj.com]uxagzkxmqj[/link]
Gość
2016-05-15 01:17:45
Having read this I believed it was really enniehtgnilg. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile! http://ehwcaxcicv.com [url=http://qwcreppsbd.com]qwcreppsbd[/url] [link=http://kgkrnmgva.com]kgkrnmgva[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-19 19:56:37
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie> Pracuję na umowę o pracę na czas określony pierwsza umowa zawarta na okres 12 miesięcy druga na okres 13 miesięcy a teraz pracodawca proponuję mi umowę na okres 8 miesięcy. Czy ta umowa przekształca się już automatycznie na czas nieokreślony czy nie?
Gość
2016-06-09 12:32:21
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, W tej chwili jestem zatrudniona w formie powołania. Ze względu na likwidację stanowiska będę odwołana. W tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim. Wiem, że nie jest to przeszkodą, ale czy w czasie tego zwolnienia pracodawca może podpisać ze mną nową umowę o pracę w tradycyjnej formie?
Gość
2016-06-27 13:54:04
Odpowiedzi: 0
Witam... Jestem zatrudniona na 3-y m-czny okres próbny od 01-4-2016 do 30-06-2016 . Od 01-07-2016 mam podjąć pracę na podstawie umowy na czas określony 33 m-cy . Czy to prawidłowa procedura. Czy umowa na okres próbny nie wchodzi do limitu umów zawartych na czas określony -33 miesięcy?
Gość
2016-07-11 08:01:31
Odpowiedzi: 1
Podpisałam 2 umowę na czas okreslony, pierwsza była na 12 miesiecy, a druga jest na 24. Razem wynoszą 36 miesięcy czyli ponad 33 jak jest w kodeksie pracy. Czy to znaczy że umowa jest nieważna?
Odpowiedzi (1):
dky
2016-07-12 09:49:22
Umowa jest ważna, z ustawy ta druga umowa staje się umową na czas nieokreślony
Dodaj odpowiedź
JUSTYNA
2016-08-21 19:18:19
Odpowiedzi: 0
Mialam 3 umowy o prace na czas określony, nastepujące po sobie nieprzerwanie.pierwsza była na 1/2 etatu, druga była na 3/4, a trzecia na cały etat. Czy teraz powinnam dostać umowe na czas nieokreślony? czy może te umowy na 1/2 i 3/4 się nie wliczaja. Czy jest tak ze umowa o prace to etat nie ma znaczenia?
Gość
2016-08-26 15:36:11
Odpowiedzi: 1
czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace jeśli jest na chorobowym urlopie a nie na urlopie wypoczynkowym . czy ma prawo pracodawca pracownika tak urządzić bo bezprawnie pracownika czy słusznie .
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-30 09:54:14
pracodawca nie ma prawa wypowiedziec umowy podczas L4. dopiero po L4 moze wreczyć wypowiedzenie.
Dodaj odpowiedź
Piotr
2016-08-29 13:45:01
Odpowiedzi: 0
Pracowałem na umowę na okres próbny. Do końca umowy nie dawano mi żadnego sygnału że nie zostanie podpisana ze mną umowa na czas nieokreślony. Pracowałem po zakończeniu umowy jeszcze przez 10 dni. Był nawiązywant normalny kontakt z pracodawcą i nic nie wskazywało że tam już nie pracuje.Dziesiątego dnia oznajmiono ,mi że już nie pracuję w ich firmie. Jak mam takie zajście traktować? Sąd mi nie pomaga prowadzi taktykę żebym się zniechęcił i nie zawracał głowy.
Magda
2016-09-02 08:33:05
Odpowiedzi: 1
Witam, proszę co zrobić w sytuacji, córka poszła do pracy nad morzem już po połowie czerwca zakończyła prace na koniec sierpnia. przez ten czas szefowa zwlekała z podpisaniem umowy, córka dopiero za miesiąc kończy 18 lat. Czy można coś zrobić w danej sytuacji. Proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-08 09:03:00
usiąść ipłakać
Dodaj odpowiedź
gosciu
2016-09-06 09:08:42
Odpowiedzi: 0
allah akbar
Gość
2016-09-20 07:31:31
Odpowiedzi: 0
dscaxdfgvbnjur33dfhg
guz
2016-10-08 09:02:21
Odpowiedzi: 0
poka soweeee
guz
2016-10-08 09:02:25
Odpowiedzi: 1
poka soweeee
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-10 09:16:07
ryj
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-14 11:14:19
Odpowiedzi: 1
Pracownica była zatrudniona od 1.08.-31.10.2016 r. na czas określony. na jaki okres mam przedłużyć umowę aby nie przekroczyć limitu 33 m-ce.
Odpowiedzi (1):
kjutas
2016-10-17 12:41:37
opierdol jej hhe
Dodaj odpowiedź
Sofokles
2016-10-26 11:12:01
Odpowiedzi: 1
Witam, jaki jest sens życia? Pozdrawiam serdecznie. :-)
Odpowiedzi (1):
Gal anonim
2016-10-26 11:13:19
sens życia eta je ruska vodka i granie w cs:go cyka blyat
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-10 12:57:42
Odpowiedzi: 1
Jaką umowę zawrzeć z pracownikiem który powraca do pracy, ostatnio był zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony do 02/2015 r. od jutra wraca. ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-15 22:06:25
Jeśli pracownik nie został zwolniony, nie otrzymał świadectwa pracy to umowa jest nadal aktualna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-17 21:01:52
Odpowiedzi: 0
mam podpisaną umowę na czas nieokreślony w ostatnim dniu 2013 roku, z zapiskiem odwolujacym się do art 33 ze okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (a to chyba dotyczy czasu określonego). Wcześniej byly dwie umowy zlecenie ( 1 i 3 miesiące) i umowa na czas określony 8 mcy. Więc jaki jest okres wypowiedzenia w tym wypadku. Taki jak na umowie czy ustawowe 3 miesiace? oczywiscie nie bierzemy pod uwage porozumienia stron. Dziękuję z góry.
Gość
2016-11-27 21:22:13
Odpowiedzi: 0
Dostałąm 1 umowe na okres próbny , drugą na rok 3 na 3 miesiace czy pracodawca mial prawo dac mi po rocznej 3 miesieczna ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie