Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

[Art. 25.]

[§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.]

<Art. 25.>

<§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.>

[Art. 251.]

[§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.]
<Art. 251.>

<§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.>

Nowe brzmienie art. 25 i art. 251 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

<§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.>

Dodany § 11 w art. 29 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
Gość
2015-09-15 09:29:10
Odpowiedzi: 0
2 2 =
plenery
2015-09-15 09:53:30
Odpowiedzi: 0
2 TE tu była
Gość
2015-09-15 11:12:19
Odpowiedzi: 0
1 pt tu była
Jola
2015-09-17 09:57:25
Odpowiedzi: 0
gł.księgowa w mojej spółdzielni nie uzyskała absolutorium na Walnym Zgromadzeniu i została przez członków odwołana z członka zarządu. Tuż przed WZ weszła w ochronny wiek przedemerytalny. Zgodnie ze statutem SM w skład zarządu wchodzą 3 osoby, w tym gł.księgowa. W związku z tym zaproponowano tej osobie zmianę stanowiska z zachowaniem warunków płacy gl. księgowej. Odmówiła i śmieje się, że w razie czego pójdzie do sądu. Niestety nie wykonuje swojej pracy w sposób zadawalający i z tego powodu została odwołana. Czy spółdzielnia ma w takim przypadku związane ręce? Czy musi tolerować złe wykonywanie obowiązków pracownika, bo on ma to za przeproszeniem "w nosie" i mówi "nic mi nie zrobicie, bo pójdę do sądu. Czy na tym polega ochrona przedemerytalna? Co można zrobić? czy tylko czekać aż 2 lata i tolerować taki stan rzezcy?
Aga
2015-09-23 10:13:10
Odpowiedzi: 0
Pracownik zatrudniony jest na stanowisku księgowego po uprzednio wygranym konkursie na to stanowisko. Jest to jego druga umowa o pracę- kolejna na czas nie określony. Czy w związku z tym ponownie musi ogłoszony konkurs na to samo stanowisko, skoro uprzednio pracownik wygrał ten konkurs? Czy jeżeli pracodawca nie przedłuzy umowy i ponownie za m-c zatrudni tego samego pracownika , to czy musi być ogłoszony konkurs?
sławek
2015-09-28 10:09:48
Odpowiedzi: 0
Witam mam takie pytanie pierwsza umowa była na 3 miesiące umowa próbna ale o pracę . 2 umowa na 1 rok o pracę . 3 proponują mi na 7 miesięcy o pracę i moje pytanie czy trzeci nie powinna być już na czas nie określony i czy może być na 7 miesięcy bo słyszałem że nie może być krótsza niż poprzednia czyli 1 rok
sławek
2015-09-28 10:09:49
Odpowiedzi: 1
Witam mam takie pytanie pierwsza umowa była na 3 miesiące umowa próbna ale o pracę . 2 umowa na 1 rok o pracę . 3 proponują mi na 7 miesięcy o pracę i moje pytanie czy trzeci nie powinna być już na czas nie określony i czy może być na 7 miesięcy bo słyszałem że nie może być krótsza niż poprzednia czyli 1 rok
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-28 10:20:30
bvncvnbcv
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-28 10:19:24
Odpowiedzi: 0
lol
Janusz-Antoni.
2015-10-11 02:08:10
Odpowiedzi: 0
Pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej na stanowisku Strażnika na budowie drogi. pierwszą umowę dostałem na trzy miesiące a następną na czas zakończenia budowy. Nie wiem o co tu chodzi proszę o odpowiedz.
Kierka
2015-10-13 19:50:06
Odpowiedzi: 0
Witam. Od 2 lat pracuję w pewnej firmie bez umowy.Teraz pracodawca chce podpisać ze mną umowe o pracę. Niestety warunkiem zarejestrowania mnie jest obniżenie dotychczasowej mojej stawki godzinowej o 2zł. Czy ma prawo tak zrobić? Uważam ,że to jest bardzo niesprawiedliwe. Proszę o jakąś radę
Gość
2015-10-19 13:51:06
Odpowiedzi: 1
Damianku uważaj na ksiedza
Odpowiedzi (1):
12345
2015-10-19 13:53:01
NO CHYBA TY TWOJA STARA :v
Dodaj odpowiedź
Janusz
2015-10-19 13:52:30
Odpowiedzi: 0
Dawid Z. jest podejrzany za kuleczki w nesquiku
Gość
2015-10-19 13:52:54
Odpowiedzi: 0
Prosto w czoło : O
Ksiądz
2015-10-19 13:53:49
Odpowiedzi: 0
Damianku dzisiaj na mszy
Gość
2015-10-19 13:55:29
Odpowiedzi: 0
Rafał G. oskarżony za granie w needforspeeda przez Kasie.K
Jan
2016-01-06 18:43:23
Odpowiedzi: 0
Witam ! Pierwsza umowa na czas określony zawarta w dniu 01 maja 2013r. do 30 czerwca 2014r.Następna też na czas określony 01 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r. Jakie zastosowanie ma w tym przypadku nowelizacja kp.?
Małgosia
2016-01-10 07:23:06
Odpowiedzi: 2
Umowa o pracę na czas określony kończy mi się 31.01.2016r.Kiedy pracodawca powinien powiadomić mnie czy przedłuża mi umowę?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-01-17 19:19:14
kłania się czytanie ze zrozumieniem. jest napisane iż powinien powiadomić nie później niż z dniem zakończenia tej umowy. wiec moze powiedzieć Co 31.01.2016 ze juz nie przedłuża ci umowy
Gość
2016-01-17 19:19:17
kłania się czytanie ze zrozumieniem. jest napisane iż powinien powiadomić nie później niż z dniem zakończenia tej umowy. wiec moze powiedzieć Co 31.01.2016 ze juz nie przedłuża ci umowy
Dodaj odpowiedź
Sylweriusz
2016-01-12 16:26:54
Odpowiedzi: 0
Witam Pierwszą umowę dostałem na okres próbny 3 miesiące później na czas określony 1,5 roku i kolejna na 2 lata ,czy umowę na czas nieokreślony nie powinienem dostać już po umowie 1,5 rocznej traktując ją jako drugą po okresie próbnym 3 miesięcznym czy dopiero po umowie 2 letniej ? Pozdrawiam
Karol
2016-01-15 20:02:56
Odpowiedzi: 0
Czy umowę o pracę powinnam zawrzeć od 1 stycznia , czy od 4 stycznia r. Do 31 grudnia osoba, o któręj mówię była zatrudniona na umowę zlecenia do 31 grudnia.
Gość
2016-02-01 20:28:02
Odpowiedzi: 0
Witam Pierwszą umowę o pracę dostałam na czas określony trzech lat. Obecnie mam drugą umowę na ten sam czas określony, która kończy się w listopadzie tego roku.Moje pytanie dotyczy zarówno czasu wypowiedzenia jaki będzie mnie obowiązywał jak i kiedy pracodawca powinien podpisać ze mną umowę na czas nie określony. Czy po zakończeniu obecnej umowy czy po upływie omawianego w nowelizacji okresu 33 miesięcy.
Gość
2016-02-01 21:46:12
Odpowiedzi: 1
Czy ma konsekwencje prawne nie podpisanie kolejnej umowy o prace bez powiadomienia wczesniej pracodawcy
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-02 19:49:40
Nie ma obowiązku informowania pracodawcy o planowaniu nie podpisania kolejnej umowy. Nie podpisujesz i stosunek pracy ulega rozwiązaniu z końcem poprzedniej umowy. Pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy na podstawie Art.30. §1. 4. "z upływem czasu, na który była zawarta". Jeżeli zostaje Ci niewykorzystany urlop wypoczynkowy (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia), to pracodawca musi Ci wypłacić ekwiwalent pieniężny.
Dodaj odpowiedź
marek
2016-02-11 12:08:13
Odpowiedzi: 0
przystapilem do pracy bez podpisania jakiejkolwiek umowy o prace.w tym samym dniu uleglem wypadkowi w pracy.dopuszczono mnie do pracy.jaka forma umowy obowiazuje?
Gość
2016-02-11 21:49:46
Odpowiedzi: 0
Witam, czy pracownik musi dostać umowę o pracę w dniu rozpoczęcia pracy, czy może ją dostać, np. po 2 dniach? Dziękuję
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie