Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2016r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

[Art. 25.]

[§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.]

<Art. 25.>

<§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.>

[Art. 251.]

[§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.]
<Art. 251.>

<§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.>

Nowe brzmienie art. 25 i art. 251 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

<§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.>

Dodany § 11 w art. 29 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Gość
2015-10-19 13:51:06
Odpowiedzi: 1
Damianku uważaj na ksiedza
Odpowiedzi (1):
12345
2015-10-19 13:53:01
NO CHYBA TY TWOJA STARA :v
Dodaj odpowiedź
Janusz
2015-10-19 13:52:30
Odpowiedzi: 0
Dawid Z. jest podejrzany za kuleczki w nesquiku
Gość
2015-10-19 13:52:54
Odpowiedzi: 0
Prosto w czoło : O
Ksiądz
2015-10-19 13:53:49
Odpowiedzi: 0
Damianku dzisiaj na mszy
Gość
2015-10-19 13:55:29
Odpowiedzi: 0
Rafał G. oskarżony za granie w needforspeeda przez Kasie.K
Jan
2016-01-06 18:43:23
Odpowiedzi: 0
Witam ! Pierwsza umowa na czas określony zawarta w dniu 01 maja 2013r. do 30 czerwca 2014r.Następna też na czas określony 01 lipca 2014r. do 31 grudnia 2016r. Jakie zastosowanie ma w tym przypadku nowelizacja kp.?
Małgosia
2016-01-10 07:23:06
Odpowiedzi: 2
Umowa o pracę na czas określony kończy mi się 31.01.2016r.Kiedy pracodawca powinien powiadomić mnie czy przedłuża mi umowę?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-01-17 19:19:14
kłania się czytanie ze zrozumieniem. jest napisane iż powinien powiadomić nie później niż z dniem zakończenia tej umowy. wiec moze powiedzieć Co 31.01.2016 ze juz nie przedłuża ci umowy
Gość
2016-01-17 19:19:17
kłania się czytanie ze zrozumieniem. jest napisane iż powinien powiadomić nie później niż z dniem zakończenia tej umowy. wiec moze powiedzieć Co 31.01.2016 ze juz nie przedłuża ci umowy
Dodaj odpowiedź
Sylweriusz
2016-01-12 16:26:54
Odpowiedzi: 1
Witam Pierwszą umowę dostałem na okres próbny 3 miesiące później na czas określony 1,5 roku i kolejna na 2 lata ,czy umowę na czas nieokreślony nie powinienem dostać już po umowie 1,5 rocznej traktując ją jako drugą po okresie próbnym 3 miesięcznym czy dopiero po umowie 2 letniej ? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-01 12:57:18
Umowa na okres próbny jest wliczana do ilości umów czasowych. Kodeks pracy wyraźnie o tym mówi. Tak więc umowa na dwa lata jest drugą umową na czas określony.
Dodaj odpowiedź
Karol
2016-01-15 20:02:56
Odpowiedzi: 0
Czy umowę o pracę powinnam zawrzeć od 1 stycznia , czy od 4 stycznia r. Do 31 grudnia osoba, o któręj mówię była zatrudniona na umowę zlecenia do 31 grudnia.
Gość
2016-02-01 20:28:02
Odpowiedzi: 0
Witam Pierwszą umowę o pracę dostałam na czas określony trzech lat. Obecnie mam drugą umowę na ten sam czas określony, która kończy się w listopadzie tego roku.Moje pytanie dotyczy zarówno czasu wypowiedzenia jaki będzie mnie obowiązywał jak i kiedy pracodawca powinien podpisać ze mną umowę na czas nie określony. Czy po zakończeniu obecnej umowy czy po upływie omawianego w nowelizacji okresu 33 miesięcy.
Gość
2016-02-01 21:46:12
Odpowiedzi: 1
Czy ma konsekwencje prawne nie podpisanie kolejnej umowy o prace bez powiadomienia wczesniej pracodawcy
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-02 19:49:40
Nie ma obowiązku informowania pracodawcy o planowaniu nie podpisania kolejnej umowy. Nie podpisujesz i stosunek pracy ulega rozwiązaniu z końcem poprzedniej umowy. Pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy na podstawie Art.30. §1. 4. "z upływem czasu, na który była zawarta". Jeżeli zostaje Ci niewykorzystany urlop wypoczynkowy (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia), to pracodawca musi Ci wypłacić ekwiwalent pieniężny.
Dodaj odpowiedź
marek
2016-02-11 12:08:13
Odpowiedzi: 0
przystapilem do pracy bez podpisania jakiejkolwiek umowy o prace.w tym samym dniu uleglem wypadkowi w pracy.dopuszczono mnie do pracy.jaka forma umowy obowiazuje?
Gość
2016-02-11 21:49:46
Odpowiedzi: 1
Witam, czy pracownik musi dostać umowę o pracę w dniu rozpoczęcia pracy, czy może ją dostać, np. po 2 dniach? Dziękuję
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-18 08:27:25
Art.29. §2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-19 20:20:57
Odpowiedzi: 0
Koniec umowy miałam do 31.12.215 od 01.01.2016 pracuję dalej na dzień 19.02.2016 jestem dalej bez umowy. Co mam zrobić?
Gość
2016-02-19 20:38:08
Odpowiedzi: 1
Umowę miałam do 31.12.2015 od 01.01.2016 pracuję dalej na dzień 19.02.2016 jestem dalej bez umowy. Co mam zrobić?
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-26 09:18:43
Upomnieć pracodawcę o wydanie umowy, a gdy tego nie zrobi, zgłosić się do PIP.
Dodaj odpowiedź
Nikodem
2016-02-27 21:18:08
Odpowiedzi: 1
Moja obecna umowa o pracę jest drugą umową na czas określony, z tym samym pracodawcą, z zachowaniem ciągłości. Kończy się w lipcu tego roku. Już dawno minęły 33 miesiące pracy. W związku z tym, czy obecna umowa stała się umową na czas nieokreślony w rozumieniu Art.25 §3, czy dopiero kolejna będzie na czas nieokreślony ?
Odpowiedzi (1):
Aloes
2016-02-28 16:29:45
Sama się nie stanie umową na czas nieokreślony. Następna umowa, którą podpiszesz powinna być już na czas nieokreślony.
Dodaj odpowiedź
Nikodem
2016-02-27 21:20:00
Odpowiedzi: 0
PS. Takie pytania już padały. Niech wreszcie wypowie się jakiś prawnik w tej sprawie, proszę.
Gość
2016-03-05 14:24:35
Odpowiedzi: 0
Co zrobić jeśli umowa na czas określony się skończyłam a pracodawca zwleka z przedłużeniem umowy
Gość
2016-03-05 14:24:40
Odpowiedzi: 0
Co zrobić jeśli umowa na czas określony się skończyłam a pracodawca zwleka z przedłużeniem umowy
Andrzej
2016-03-13 14:21:55
Odpowiedzi: 0
Jaka forma Umowy o pracę powinna być - czy przeniesienie z aktualnego miejsca pracy jakim jest ministerstwo do nowo powstałego ministerstwa lub nowa umowa o pracę. W chwili obecnej posiadam jedynie pismo z nowo powstałego ministerstwa informujące, że z dniem ..... jestem już pracownikiem nowo-powstałego ministerstwa. Czy można potraktować to pismo jako prawną formą przeniesienia na podstawie dwóch zakładów pracy i z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
Maria
2016-03-30 12:22:25
Odpowiedzi: 0
Byłam zatrudniona w tym samym zakładzie i na tym samym stanowisku (ten sam wymiar)na umowę o pracę na czas określony: 03.02.2014 r.- 27.06.2014 r., 01.09.2014 r. - 10.05.2015 r., 11.05.2015 r. - 30.06.2016 r. Na jaką umowę można mnie zatrudnić? A jeśli na czas określony to od kiedy do kiedy?
Grażyna
2016-04-07 18:07:33
Odpowiedzi: 1
Potrzebuję przyjąć pravownika na 1/4 etatu na czas okreslony,czy jest to zgodne z nowym kodeksem pracy. Przy minimalnym wynagrodzeniu , czy dzielę podstawę na 4.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 10:00:17
Jak najbardziej jest to zgodne z kodeksem pracy, nic nie stoi na przeszkodzie żeby zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Płaca jest oczywiście proporcjonalna, czyli tak jak Pani wskazała, dzieli Pani podstawę na 4. Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi również jest obliczany proporcjonalnie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-21 14:55:02
Odpowiedzi: 1
Czy jest jakiś okres w którym pracodawca powinien poinformować o przedłużeniu lub nie umowy na okres próbny?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-21 18:33:01
Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Umowa może się skończyć i nie musi informować pracownika ze nie nawiąże kolejnej umowy. W praktyce mówi się ludziom, że dostaną bądź nie dostaną następną umowę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-25 14:29:06
Odpowiedzi: 1
Czy po rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem w związku z przejściem na emeryturę, można z nim później zawrzeć umowę o pracę na czas określony i po jakim okresie?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-25 14:36:22
Można nawiązać z takim pracownikiem umowę o pracę już następnego dnia. Np. w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 rozwiązuje się umowa o pracę takiego pracownika, wystawiamy świadectwo pracy, a od jutra, tj. 26.04.2016 można z nim zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Nie musi być przerwy między umowami. Proszę pamiętać, że w świetle nowych przepisów można zawrzeć max. 3 umowy terminowe, a 4 będzie już umową na czas nieokreślony, także proszę zliczyć wszystkie umowy pracownika jakie miał dotychczas.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-28 15:11:39
Odpowiedzi: 0
proponuję zadawać pytania w inspektoracie pracy a nie na forum gdzie może każdy piśmienny odpowiadać
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie