Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 2 - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę

Art. 24.

(uchylony)

[Art. 25.]

[§1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

§2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.]

<Art. 25.>

<§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.>

[Art. 251.]

[§1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.]
<Art. 251.>

<§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.>

Nowe brzmienie art. 25 i art. 251 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

Art. 26.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27-28.

(uchylone)

Art. 29.

§1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

<§ 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.>

Dodany § 11 w art. 29 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§32. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

§4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 291.

§1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:

§2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:

§3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§4. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

§5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Art. 292.

§1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Większe okno
Magda
2016-09-02 08:33:05
Odpowiedzi: 0
Witam, proszę co zrobić w sytuacji, córka poszła do pracy nad morzem już po połowie czerwca zakończyła prace na koniec sierpnia. przez ten czas szefowa zwlekała z podpisaniem umowy, córka dopiero za miesiąc kończy 18 lat. Czy można coś zrobić w danej sytuacji. Proszę o pomoc
Gość
2016-10-14 11:14:19
Odpowiedzi: 0
Pracownica była zatrudniona od 1.08.-31.10.2016 r. na czas określony. na jaki okres mam przedłużyć umowę aby nie przekroczyć limitu 33 m-ce.
Gość
2016-11-10 12:57:42
Odpowiedzi: 1
Jaką umowę zawrzeć z pracownikiem który powraca do pracy, ostatnio był zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony do 02/2015 r. od jutra wraca. ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-15 22:06:25
Jeśli pracownik nie został zwolniony, nie otrzymał świadectwa pracy to umowa jest nadal aktualna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-17 21:01:52
Odpowiedzi: 0
mam podpisaną umowę na czas nieokreślony w ostatnim dniu 2013 roku, z zapiskiem odwolujacym się do art 33 ze okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (a to chyba dotyczy czasu określonego). Wcześniej byly dwie umowy zlecenie ( 1 i 3 miesiące) i umowa na czas określony 8 mcy. Więc jaki jest okres wypowiedzenia w tym wypadku. Taki jak na umowie czy ustawowe 3 miesiace? oczywiscie nie bierzemy pod uwage porozumienia stron. Dziękuję z góry.
Gość
2016-11-27 21:22:13
Odpowiedzi: 0
Dostałąm 1 umowe na okres próbny , drugą na rok 3 na 3 miesiace czy pracodawca mial prawo dac mi po rocznej 3 miesieczna ?
Aleksandra
2017-01-27 09:47:28
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy pracodawca ma możliwość cofnięcia unowy o prace?
stefan
2017-02-28 22:47:41
Odpowiedzi: 0
witam mam takie pytanie , czy podczas trwania umowy na czas nieokreślony pracodawca może zmienić umowę na czas określony np 3 miesiace
JAROSŁAW
2017-03-20 14:27:07
Odpowiedzi: 0
czy jest konkretny paragraf w kodeksie pracy że pracodawca zagraniczny powinien przedstawić umowe o prace w jezyku zrozumiałym dla pracownika.gdyż w NORWEGII OTRZYMAŁEM UMOWE O PRACE W JĘZYKU ANGIELSKIM A WYDAJE MI SIE ŻE POWINIENEM OTRZYMAĆ W POLSKIM
Mirek
2017-05-06 09:26:19
Odpowiedzi: 0
Dostałem umowę na czas określony i po wygasnięciu nie dostałem świadectwa pracy ani umowę o pracę
Kasia
2017-05-20 08:09:37
Odpowiedzi: 0
Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, wpisuje się w umowę adres zameldowania pracownika czy adres zamieszkania pracownika?
joanna
2017-05-24 16:54:16
Odpowiedzi: 0
Wyslalam podpisana umowę o prace z norweska firma rok temu do dzis nie otrzymałam kontraktu pisemnego kontrakt ma zacząć się 10czerwca nie mam żadnego potwierdzenia czy mogę uważać ta umowę za niewazna czy mogą zadac zwrotu kosztów nauki ja czekam proszę o umowę i nic nie dostałam do dzis ponioslam tez koszty wzięłam urlop bezpłatny czy mogę ich skarżyć ibjak to udowodnić
Magdalena
2017-07-04 21:48:33
Odpowiedzi: 0
Czy przełożony może wydać polecenie abym szkoliła innego pracownika ponieważ potrzebna jest jeszcze jedna osoba wykonująca mój zakres obowiązków a nikt oprócz mnie nie zna tematu na tyle aby sobie poradzić? Dziękuję
maria
2017-10-02 17:42:17
Odpowiedzi: 1
miałam podpisaną z pracodawcą 1 umowę o pracę na okres próbny 3 miesięczny, 2 umowę na czas określony na 12 miesięcy jaką teraz powinnam dostać umowę? Czy słusznie pracodawca przedłuża mi umowę znowu na czas określony 12 miesięczny
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-09-16 21:55:08
Tak w takim przypadku może i może dac jeszcze jedna Ale jeśli ta 3 umowa będzie na czas określony powyżej 9 miesięcy to ta trzecia z automatu będzie umowa na czas nieokreślony. (Okres 33 miesięcy) pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Katarzyna
2018-01-04 13:34:41
Odpowiedzi: 0
Witam :)umowa o pracę na czas określony skończyła mi się 31 grudnia 2017 (od marca mam umowę). Szef mi dał następna umowę od 2 stycznia. Czy dalej jest ciągłość czy jest coś nie tak?
Lukasz
2018-01-23 16:59:38
Odpowiedzi: 0
Proszę mi pomóc miałem pierwszą umowę o pracę od 2012 do 2017 do grudnia i od stycznia 2018 dostałem do 2018.11.21 czy to jest zgodne z prawem bo mi ręce opadły.
Jolanta
2018-09-13 19:07:00
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniona na 1/2 etatu na czas nieokreślony. obowiązuje mnie 20 godzinny tydzień pracy kto decyduje o ilości dni w tygodniu i ilości godzin w danym dniu jakie powinnam przepracować
Gość
2018-11-12 18:00:12
Odpowiedzi: 0
Podpisałem dzisiaj umowę na czas określony. Nie chcę tam pracować. Jak się z tego wycofać
gość
2018-12-20 19:54:50
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem zatrudniony od 01.06.2015. Jaką powinienem mieć umowę w tym okresie pracy. dziękuję za odpowiedz.
Gość
2019-01-08 08:34:10
Odpowiedzi: 0
jestem na okresie próbnym -3miesięczny ,w obecnej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim umowa kończy się 10.o1 .Czy w tym czasie mogą mnie zwolnić?
Gość
2019-01-22 22:17:24
Odpowiedzi: 0
Witam,jestem zatrudniona na umowę o pracę w niepełnym wymiarze od dnia 01.12.2018r. Ale od trzech lat pracuję na umowę zlecenie w innym zakładzie pracy,zgłaszałam to pracodawcy przed podjęciem obecnego zatrudnienia. Dzisiaj pracodawca powiedział mi że on nie wyraża na to zgody. Pragnę nadmienić,że ja pracuje do godziny 19:00 a zaś do drugiej pracy chodzę na 20:00-do 22:00 w niczym mi to niw koliduje. Czy obecny pracodawca ma prawo mi zakazać pracować na umowie zlecenie. Jeszcze nie podpisałam umowy wypomniał mi tylko że płaci za mnie ZUS i nie ma mowy o dodatkowej pracy Za odpowiedź będę bardzo wdzięczna. Z góry dziękuję.
Gość
2019-03-02 00:54:20
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy można dostać 4 umowy(każda na 6 miesięcy) na okres próbny?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-07-21 23:32:48
W tej same firmie na pewno nie. Powinno to być w formie, 3miesiące okres próbny, 3x 6miesięcy umowa o pracę na czas określony.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-07-25 20:04:56
Odpowiedzi: 0
Mam umiarkowany stopień niepełn, umowa o pracę na pełny etat jako pracownik ochrony.Obecnie pracodawca ustawił pracę od 22 do 7 rano. Ode mnie wymaga miesięcznego pensum , czyli pracuję w tygodniu dwie nocki pod rząd. Ile godzin powinienem przepracować w miesiacu i czy mnie obowiazuje spełnienie pensum.
Gość
2019-07-25 20:10:08
Odpowiedzi: 0
Gdy się zatrudniałem system pracy był 12 godzinny , pracowałem co drugi dzień, po zmianie na 9 godzinny system nocny pracodawca oznajmił ze muszę wypracować pensum , czy słusznie. jako niepełnosprawny chyba mogę 35 godzi tygodniowo.proszę o pomoc.
Dorota
2019-08-30 14:53:29
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie dostałam wyp 30.08.2019 z art 36,1 z przyczyn nie dot pracownika skrócono do jednego miesiąca czyli umówa się rozwiąże 30.09.2019 a za dwa mies dostanę odszkodowanie a jaką dostanę odprawę bo w październiku mija 8 lat dwu czy trzy miesięczna?
Krzychu
2020-11-29 13:35:23
Odpowiedzi: 0
Witam,a jeśli umowa zaczyna się powiedzmy od 1 czerwca to na nockę w pierwszy dzień pracy przychodzę 31 maja czy 1 czerwca?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie