Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 22.

§1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

§2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

§3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Art. 221.

§1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

§2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

§3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

§4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

§5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Art. 23.

(uchylony)

Art. 231.

§1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

§2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

§3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

§4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

§5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

art. 231 utracił moc w zakresie, w jakim pomija współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa - zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r., sygn. akt SK 7/03 (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 610).

Art. 231a.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

§2. Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 232.

Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Art. 24.

(uchylony)


tomek
2013-08-28 14:30:18
Odpowiedzi: 0
1 .Jak rozumieć formułę „ przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę „ zapisaną w artykule 23 ‘ kodeksu pracy ?
2 .Czy przejęcie tylko części zadań zakładu pracy na innego pracodawcę spełnia kryterium artykułu 23 ‘ , przy czym należy zaznaczyć , że zakład pracy wypełnia cele gospodarcze ?
Gość
2013-09-02 11:13:59
Odpowiedzi: 0
Przechodze do innego pracodawcy na mocy art. 231, w aktualnym zakładzie mam pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych w umowie jest zapis że niespłacona pożyczka podlega spłacie w przypadku rozwiązania stosunku o pracę z wyjątkiem pracowników przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia stron, pracowników przechodzących na emeryturę, rentę. Nigdzie nie ma mowy o przypadku przejścia na mocy art 231, czy w takim razie nie będę musiała spłacać pożyczki?
Kada
2014-01-14 18:57:35
Odpowiedzi: 0
Witam, Od 3 lat pracuje na umowę zlecenie.Na początku dostałem umowę na dwa lata ,a przez rok czasu co miesiąc.Od roku umowa jest tej samej treści.Jak długo pracodawca możne zwlekać z zawarciem ze mną umowy o prace.
M
2014-03-02 13:38:29
Odpowiedzi: 0
Wszystkim pytającym. Zwracam uwagę, że istnieje taka instytucja jak Państwowa Inspekcja Pracy, która udziela za darmo porad w sprawach pracy. Wystarczy się pofatygować. Odpowiedzi są zawsze duuużo bardziej rzetelne niż większości adwokatów i radców prawnych, którzy okazyjnie zajmują się prawem pracy! Korzystajcie z PIP, oni po to są!
Gość
2014-03-12 21:52:39
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może bez umowy zatrudnić pracownika na okres próbny ( zwany przyuczeniem, szkoleniem ), w czasie którego prez tydzień wykonuje daną pracę bez najmniejszego wynagrodzenia.
Gość
2014-08-05 15:51:24
Odpowiedzi: 1
co znaczy nr artykułu30 1 pkt.3 i co znaczy art.32 1 pkt.3.czy to jest to samo?
Odpowiedzi (1):
Olla
2014-08-05 18:34:18
A 0 i 2 to dla Ciebie to samo?
Dodaj odpowiedź
Marek
2014-09-22 20:39:16
Odpowiedzi: 0
Czy w swietle nowych przepisów kodeksu pracy przy rozwiazaniu umowy o pracę, obowiązuje okres 3 miesieczny wypowiedzenia po przepracowaniu ponad 10 lat ,czy więcej.
Gość
2014-10-13 11:53:46
Odpowiedzi: 0
czy zatrudnienie na umowe na czas nieokreslony daje jakąś gwarancję czasu pracy w przypadku przejecia firmy przez innego pracodawcę lub wyodrebnienia z całosci i przekształcenia na firme usługowa- zmiana nazwy - prezes pozostaje bez zmian?
Gość
2014-11-12 20:32:21
Odpowiedzi: 0
Czyjeden pracodawca moze zatrudnic jednego pracownika na dwa takie same etaty.
Sławek
2015-01-19 14:20:06
Odpowiedzi: 1
Co z umowami o dzieło? Obecnie dużo pracodawców zatrudnia ludzi na umowę o dzieło za stawki po 2.50zł lub 3.20zł na godzinę,czy taka forma zatrudnienia jest dopuszczalna w kraju Prawa i Demokracji? bo dla mnie to inaczej zwana forma niewolnictwa
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-05 21:40:54
Jeżeli pracuję pan po 8 godzin dziennie ,160 miesięcznie to jest umowa o pracę. Takie obowiązuje prawo pracy.
Dodaj odpowiedź
stanisław
2015-01-20 04:07:07
Odpowiedzi: 0
Od lipca 2012 jestem dozorcą w przedsiębiorstwie zatrudniającym mnie na podstawie kolejnych dokumentów noszących tytuł"Umowa zlecenie/o dzieło"jednocześnie na każdy miesiąc otrzymuję harmonogram służb.Dotarły do mnie informacje że sposób wykonywanie obowiązków w/g takiej umowy należy do mnie.W sytuacj kiedy pracodawca wskazuje miejsce i czas wykonywania pracy powinna to być umowa o pracę(angaż) a co za tym również ekstra wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele i święta których jest dużo.Pozdrawiam,S.H.
marzena
2015-02-05 20:24:11
Odpowiedzi: 1
czy moge wypowiedziec prace na umowe zlecenie pracodawcy na zwolnieniu lekarskim
Odpowiedzi (1):
dky
2015-02-06 15:27:49
Umowa zlecenie nie jest stosunkiem pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-10 14:14:04
Odpowiedzi: 0
Czy przejęcie przez innego pracodawce wiąże się z otrzymaniem świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy czy następuje to tylko na podstawie pisma informującego o przejęciu?
Gość
2015-02-24 18:25:15
Odpowiedzi: 0
Mam zaległy urlop za 2014 rok i pracodawca wyliczył mi 20 dni urlopu, lecz w styczniu 2015 roku przedstawiłem świadectwa pracy, że należy mi się 26 dni. Pracodawca odmawia twierdząc, że powinienem dokumenty złożyć w 2014 roku. Czy pracodawca ma racje?
robert
2015-04-14 09:56:54
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze mnie teraz przyjąć do pracy gdy jestem na zasiłku chorobowym i który bedzie trwał jeszcze ok.2 tyg?
Gość
2015-09-16 18:17:35
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem na starzu z pup i pracuje fizycznie, pracuje 8h dziennie i moim pytaniem jest czy należy mi sie zejście ze stanowiska pracy 15 min wczesniej na przebranie i umycie. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Gość
2015-12-29 14:02:42
Odpowiedzi: 0
Proszę o informacje, jeśli dotychczasowy pracodawca wszedł w skład innego pracodawcy (przejęcie) to zgodnie z art. 23 mogę jako pracownik rozwiązać umowę o pracę z 7-dniowym uprzedzeniem przez okres 2 miesięcy od zmiany. Czy te 2 miesiące oznacza, że w tym terminie musi zostać zachowany ten 7dniowy okres czy mogę uprzedzić pracodawcę o rozwiązaniu umowy o pracę w OSTATNIM dniu tych 2 miesięcy i po 7 dniach (które wypadają już w 3 miesiącu od zmiany) umowa ulega rozwiązaniu?
Gość
2016-01-12 17:38:36
Odpowiedzi: 0
Od 9,5 roku jestem zatrudniona w jednej firmie. Od 1 stycznia zmienił mi się pracodawca (w ramach tej samej firmy). Planuję w najbliższym czasie zmienić pracę... Jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje? Czy faktycznie w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy mam możliwość rozwiązania umowy za 7- dniowym "uprzedzeniem" pracodawcy?
Gość
2016-06-08 18:01:49
Odpowiedzi: 1
chciał bym się dowiedzieć czy jak złożyłem w firmie wypowiedzenie i czas trwania wypowiedzenia miałem dwa tygodnie i wtym czasie byłem w pracy i złamałem rękę i jestem na chorobowym L4 i czy firma ma prawo mnie zwolnić po dwóch tygodniach wypowiedzenia czy muszą czekać asz minie mi chorobowe .
Odpowiedzi (1):
kacha_p
2016-08-29 12:18:28
umowa wygaśnie zgodnie z wypowiedzeniem. L4 może być dłuższe. Od momentu kiedy nie będziesz już pracownikiem będzie płacił ZUS ale chyba tylko przez 1 m-c).
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-27 19:27:51
Odpowiedzi: 1
Jakiego etapu rekrutacji dotyczy zapis w art. 22(1).§1 : Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Czy chodzi o dane osobowe, które należy zamieścić w CV?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-05-24 16:50:59
Czy mam prawo do przerwy gdy jestem zatrudniona na 3/4 etatu z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-24 20:37:01
Odpowiedzi: 0
Czy ojciec na umowie na stałe jest chroniony jeśli jest jedynym zywicielem rodziny?
Gość
2017-06-03 00:30:46
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca daje dodatkowa przerwę na potrzeby pracownika może nakladac kary grzywny na nie stosowanie się do zarzadzenia,i czy pracownik musi odpracowywać te przerwy deklarując ze będzie kozystal z przerw.Czy pomocnik spawacza może wyegzekfowac od pracodawcy szkodliwego dodatku.Czy pracownik może pracować w zadymionej hali produkcyjnej (Spawalnia) jakie sa skutki dla pracodawcy?
Gość
2017-09-08 13:03:17
Odpowiedzi: 0
Witam Pracuje w prywatnej przychodni jako fizjoterapeuta na umowę zlecenie Teraz mają być podwyżki czy ja też dostanę Pracuje na pełnym etacie
Gość
2018-01-06 14:30:30
Odpowiedzi: 0
Jestem od 01.01.2018r.na pełen etat umowa na czas określony.Ale wynagrodzenie mam wpisane 12.00zł brutto na godz.Mnie się wydaje że to jest za niska stawka.
Gość
2022-01-13 23:01:25
Odpowiedzi: 0
Co oznacza "pozostawać w stosunku do pracy"? Czy pracując na umowie na czas nieokreślony pozostaję w stosunku do pracy 7 dni w tygodniu czy tylko w te dni w które faktycznie pracuję ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie