Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

UKŁADY ZBIOROWE PRACY

Rozdział 3 - Zakładowy układ zbiorowy pracy

Art. 24123.

Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem zakładowym", zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.

Art. 24124.

Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje:

Art. 24125.

§1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ zakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe.

§2. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań w trybie określonym w § 1, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań. Rokowania te są prowadzone w trybie określonym w § 1.

§3. Warunkiem prowadzenia rokowań, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów art. 24125a.

§4. Jeżeli przed zawarciem układu zostanie utworzona zakładowa organizacja związkowa, ma ona prawo przystąpić do rokowań.

§5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu art. 24125a, uczestniczące w rokowaniach.

Art. 24125a.

§1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:

§2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

§3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w § 1 i 2, uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego. W razie gdy pracownik należy do kilku zakładowych organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.

§4. Zakładowa organizacja związkowa może przed zawarciem układu zakładowego zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową organizację związkową kryteriów reprezentatywności, o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje również pracodawcy.

§5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

Art. 24126.

§1. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich układu ponadzakładowego.

§2. Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Art. 24127.

§1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.

§2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują stronom tego układu.

§3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o prace i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Art. 24128.

§1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej.

§2. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą:

§3. Jeżeli zakładowe organizacje związkowe należą do tego samego związku, federacji lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu jest uprawniony organ wskazany przez ten związek, federację lub konfederację.

§4. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które do nich przystąpiły, pod warunkiem uczestniczenia w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa w § 3, wskazanych przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.

§5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie organy, o których mowa w § 3, wskazane przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, w skład której wchodzi więcej niż jeden pracodawca.

Art. 24129.

§1. (uchylony).

§2. W razie połączenia zakładowych organizacji związkowych, z których choćby jedna zawarła układ zakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w wyniku połączenia.

§3. W razie rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które zawarły układ zakładowy, pracodawca może odstąpić od stosowania tego układu w całości lub w części po upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu. Przepis art. 2418 § 2 stosuje się odpowiednio.

§4. (uchylony).

§5. (uchylony).

Art. 24130.

Przepisy Rozdziału stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działającej u pracodawcy.

Pytania prawne (10):
Większe okno
Gość
2011-07-21 13:24:43
Odpowiedzi: 0
u pracodawcy działa 10 organizacji związkowych - jedna z nich -niereprezentatywna- przedstawiła odmienne stanowisko w sprawie projektu regulaminu wynagradzania -(akceptacja)
czy pracodawca może wprowadzić regulamin ?
Katarzyna
2011-10-04 11:57:57
Odpowiedzi: 1
Od dnia 01.03.2000 r do 31.05.2011 r byłam zatrudniona na czas nieokreslony w pełnym wymiarze czasu pracy. W 14.04.2011 r wpłyneło pismo o likwidacji zakładu pracy. Otrzymałam Świadectwo pracy o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron Art.30 &1 pkt.1 Kodeksu Pracy. Czy w zwiazku z tym przejsciem do innego zakładu pracy należy mi się odprawa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-01-01 15:04:19
mam podobną sytuacje jak pani Katarzyna ,czy powinnam dostać odprawę przechodząc do innej firmy w którym szef jest współwłaścicielem
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-06-26 07:17:17
Odpowiedzi: 0
czy przy niezwolnieniu dyscyplinarnym - przebywanie w stanie nietrzeźwości na terenie zakładu pracy należy powiadomić związki zawodowe, czy musimy czekać na ich opinie przed zwolnieniem dyscyplinarnym
Spółdzielnia \'SCh\'
2014-03-27 11:08:53
Odpowiedzi: 0
czy obowiązuje układ zbiorowy pracy,jeśli rozwiązały się związki zawodowe a załogę reprezentuje przedstawiciel załogi. Czy należy opracować regulamin wynagradzania
zz Metalowcy Spomasz
2014-12-29 07:03:04
Odpowiedzi: 0
związek zgłosił 21.11.2014r do pracodawcy żądania zmian płac -podwyżek od 1.01.2015 po 27 dniach tj w dniu .18.12.2014 zarząd spółki w swoim piśmie odrzucił wszystkie żądania i przedstawił swoje propozycje .Ile czasu ma zz na odpowiedz na te propozycje
Gość
2015-02-28 15:18:44
Odpowiedzi: 0
Czy do stażu pracy przy układach zbiorowych w oświacie zaliczany jest okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym ?
Gość
2015-04-01 21:29:42
Odpowiedzi: 0
czy Art.241 ze znaczkiem26 par.2 Kp.odnosi się również do nagród jubileuszowych iodpraw emerytalnych.
Gość
2015-06-24 03:12:55
Odpowiedzi: 0
Czy w NBP(budżetówka) jest możliwe stworzenie układu gwarantującego zatrudnienie na przyszłość.
Paweł
2015-12-15 10:56:17
Odpowiedzi: 0
Czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może mieć charakter nie równego traktowania pracowników przez wprowadzenie zapisu "Świadczenia socjalne nie mają charakteru obligatoryjnego, z czego wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przyznania ich każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu"
Gość
2016-05-15 12:18:48
Odpowiedzi: 0
czy przewodniczący związków zawodowych może być jednocześnie radzie nadzorczej zakładu
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie