Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2014r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 1 - Obowiązki pracodawcy

Art. 94.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • organizować prace w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
  • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
  • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
Art. 941.

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 942.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Art. 943.

§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 95.

(uchylony)

Art. 96.

(uchylony)

Art. 97.

§1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

§12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w §11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§13. Pracownik, o którym mowa w §11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.

Art. 98.

(uchylony)

Art. 99.

§1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

§3. (uchylony)

§4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Większe okno
Gość
2013-11-30 10:31:04
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zmusić mnie do mycia okien w sklepie?
Gość
2013-11-30 10:32:26
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie dał nam odzieży tzw.roboczej pracujemy w własnych rzeczach co nam przysługuje z tego tytułu?
Gość
2014-01-04 14:29:15
Odpowiedzi: 1
co mam zrobic gdy pracodawca nie daje socjalnego a wymago od nas zeby chodzic czysto ubrani
Odpowiedzi (1):
tomasz zŁÓDZI
2014-01-08 17:14:44
obowiazkiem pracodawcy jest wypłacić pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży oraz za ubrania ochronne,chyba ze pracownikom zapewnia środki ochrony czystości ubrania ochronne.Kazdy pracodawca ma fundusz socjalny w którym sa takie sprawy uwzględniane,można sprawę oddać do PIP
Dodaj odpowiedź
tomasz z Łodzi
2014-01-08 17:09:25
Odpowiedzi: 0
podczas pełnienia pracy delegacyjnej pracodawca poprosił mnie o dysponowanie własnym pojazdem w celu dojazdu do celu pracy 200 km oraz codzienny dojazd z współpracownikami do miejsca pracy.Domagałem sie podpisania tak zwanej kilometrówki lecz byłem zbywany,posiadam numery faktur oraz paragonów jakie były wystawiane na paliwo i bramki autostradowe.Zaznaczam ,że pracodawca wymagał ode mnie faktór ,które były wypisywane na stacjach PALIWOWYCH na pojazdy,które sa na stanie firmy-proszę o rade i pomoc jak mam postąpić
janusz
2014-01-17 08:34:58
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi kwit z wynagrodzenia.
Marek
2014-01-17 18:17:57
Odpowiedzi: 0
Pracuję na stanowisku ślifierz. Zapylenie metalem jest dość duże a przy badaniach okresowych nie mamy wykonywanych badań RTG. Jest to uciążliwa praca polegająca na szlifowaniu ręcznym półfabrykatów. Od dłuższego czasu mam bardzo bolesne i uciążliwe dolegliwości całej prawej ręki i barku. Następstwem tego są zmiany zwyrodnieniowe prawego barku potwierdzone przebytymi badaniami i skierowaniem przez chirurga na rehabilitację, która odbędzie się dopiero w lutym /kolejki/. Obecnie co jakiś czas przebywam na L4 gdyż samodzielnie już nie daję rady podnieść ręki do góry. Sama nie chcę zrezygnować z pracy gdyż mogę utracić prawo do zasiłku. A dopiero w kwietniu kończy mi się umowa na czas określony. Czy i do kogo można się zwrócić aby wykazał lub nie podejrzenie choroby zawodowej?
Gość
2014-02-06 10:53:47
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje godzin pracy
Gość
2014-02-15 10:41:34
Odpowiedzi: 0
witam :czy pracodawca może mi wystawić pit do rozliczenia jeśli nie wypłacił mi poborów? za styczeń i luty 2013 roku nie wypłacił mi pracodawca pensji i teraz przysłał mi pit. w firmie nie pracuje od marca 2013 r
Gość
2014-02-18 15:25:28
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może mnie zwolnic z pracy jak wrócę z urlopu wychowawczego.Dodam że urlop mam do pażdziernika 2014 roku a umowę o pracę do końca 2015 roku.
Gość
2014-02-20 20:50:32
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może mnie zmusić do przyjścia do pracy z wolnego
Gość
2014-02-28 20:05:32
Odpowiedzi: 0
Jakie dowody nalezy przedstawic zeby udowodnic pracodawcy mobbig ?
Gość
2014-04-16 22:53:44
Odpowiedzi: 0
Kiedy pracodawca musi zapewnić powrót do miejsca zamieszkania? Jeśli notorycznie zostaje się do godzin nocnych pracownik może wyjść z pracy na ostatni dzienny autobus czy ma obowiązek powrotu nocnym?
Gość
2014-04-17 07:42:25
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony jako elektromonter Szaf sterowniczych. Czy pracodawca może mi kazać pracować jako ślusarz?
edyta
2014-04-30 22:00:55
Odpowiedzi: 0
Jeśli moja szefowa wystawila pracownikom falszywe umowy i kazala dziewczynom podzerowac kredyty to jet karalne?albo przez pierwsze 3 dni pracy pracowałam jak wol i mi nie zaplacila bo powiedziala,ze to szkolenie,to jest karalne?
agata
2014-06-04 14:30:29
Odpowiedzi: 1
Czy nie zgłoszenie pracownika do zus i nie opłacanie tym samym składek jest podstawą do rozwiązania umowy z winy pracodawcy?umowę na czas określony(1 rok) mam od lutego 2014 jest czerwiec a ja dalej nie widnieję w zus jako pracownik firmy.proszę o pomoc.nie chcę być dalej poszukiwana.pilne
Odpowiedzi (1):
Bozena
2014-07-09 03:25:24
Zadzwoń do ZUS !!!!!!!!!!!
Dodaj odpowiedź
karolina
2014-07-15 16:14:46
Odpowiedzi: 1
Mam problem z kierowniczka. Pracuje w sklepie i dzisiaj kierowniczka wymyśliła sobie, że za każde manko na kasie bądź nadwyżke w kasetce będzie nam dawała wpis do akt i po 3 wpisach nas wywali. Wymyśliła to, ponieważ dwie osoby ktore miały dzisiaj wolne chciala sciagnac do pracy a one jej się nie zgodziły bo dosyc czesto zabiera nam dni wolne i nie oddaje nam ich. Chciałabym wiedziec co moge w tej sprawie zrobic, nie chce wyleciec bo bede miala 3 razy albo za duzo albo za mało w kasie choćby o 1 zł... bo potem taki wpis do akt zostaje na rok. Prosze o rade
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-07-16 13:37:09
Czy tak trudno wpisać coś w google:/ http://www.solidarnoscplock.pl/component/content/article/1-kategoria-gowna/209-odpowiedzialno-materialna-pracownika.html
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-23 17:55:54
Odpowiedzi: 1
Czy mogę dać wypowiedzenie umowy o pracę pracodawcy będąc na zwolnieniu lekarskim i jaki okres wypowiedzenia mnie obowiązuje mając umowę na czas nieokreślony.
Odpowiedzi (1):
Olla
2014-07-24 00:19:37
1. Dopiero po powrocie do pracy ze zwolnienia, można wtedy już w 1. dzień. 2. Przeczytaj dział drugi KP o stosunku pracy. Standardowy czas wypowiedzenia przy takiej umowie to 3 mies.
Dodaj odpowiedź
ania
2014-08-01 16:33:59
Odpowiedzi: 0
zostalam oddelegowana do pracy w innej miejscowosci niz dotychczas to co tam zastałam jest szokiem nie ma dla mnie pokoju tylko jakas komorka pod schodami , dopiero za8 dni cos znajda ale to tez nie bedzie na dłuzej tyko bede musiala wruccic do komorki. czy mam to zglosic pracodawcy czy to cos da według prawa bo warunki mieszkaniowe powinnam miec zapewnione
iwona
2014-08-08 09:06:47
Odpowiedzi: 0
Jeszcze jedno pytanie , nie mam w obowiązkach wprowadzać towar a musimy to robić i nowe pracownice robią błędy np. miała wprowadzić 24 szt piwa a wprowadziła 48 i przy inwentaryzacji my mamy za te braki płacić ? czy to jest normalne ? a obiekt jest monitorowany i widać że nikt nie kradnie
gość
2014-09-03 11:18:47
Odpowiedzi: 1
witam mam takie pytanie pracuję przy taśmie produkcyjnej 8 godzin w jednym miejscu i co jakiś czas także w godzinach nocnych zakład ciągle obcina nam przerwy więc pytam ile przerwy ustawowo mi przysługuje
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-12 21:04:35
Na 6h pracy przysługuje przynajmniej 15min przerwy doliczonej do czasu pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-23 19:14:44
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za wyrobienie książeczki sanepidowskiej jeżeli jest ona potrzebna do pracy?
Gość
2014-09-28 09:33:02
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma obowiazek zapewnic bezpieczny dojazd z pracy do domu.my np.pracujemy do godz.24.00 i o tej porze nie ma autobusów a nie wszyscy maja samochód.kierowniczka powiedziała zebysmy sobie kupili rower!
Gość
2014-09-30 21:06:57
Odpowiedzi: 0
czy pracując jako dozorca wspolnoty na umowe o prace na 1/4 etatu przysluguja mi srodki na zakup odziezy ochronnej , oraz na srodki czystości?
gosc
2014-10-10 21:08:41
Odpowiedzi: 0
mam takie pytanie szef odliczył mi za ciuchy robocze po odejsciu z pracy i do tego odliczyl mi jeszcze za ciuchy z zeszlego roku co ja mam zrobic i czy moge mu załozyc sprawe o zwrot pienidzy
michał
2014-10-15 18:21:06
Odpowiedzi: 0
mam 10 dni zaległego urlopu z 2013 roku. Czy pracodawca może mi nie udzielic urlopu mimo, że jest już połowa października 2014 2. Czy pracodawca może zmusic mnie do pracy w dniu 6 stycznia czyli świeto kościelne. Tak mam zaplanowane inwentaryzacje.. Wiem ,że jest to mój obowiązek, ale planowanie inwentury odbywa sie 3 miesiące do przodu. I pracodawca doskonale wie ,że jest świeto , ma zatem czas i możzliwosc zaplanowania tak inwentury by świeto było wolne
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie