Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: styczeń 2017r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 1 - Obowiązki pracodawcy

Art. 94.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • organizować prace w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
  • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
  • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
Art. 941.

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 942.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Art. 943.

§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 95.

(uchylony)

Art. 96.

(uchylony)

Art. 97.

§1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

[§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.]

<§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.>

Nowe brzmienie § 11 w art. 97 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w §11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§13. Pracownik, o którym mowa w §11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.

Art. 98.

(uchylony)

Art. 99.

§1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

§3. (uchylony)

§4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Większe okno
Gość
2015-08-19 07:35:07
Odpowiedzi: 0
Jaki jest termin udzielenia odpowiedzi pracodawcy na pismo pracownika dotyczące nieprawidłowego naliczenia poborów
Gość
2015-09-07 20:18:21
Odpowiedzi: 0
Jestem na L4 od 4 mc z racji ciąży. Moj pracodawca bardzo pozno dostarcza zwolnienia do zus mimo moich interwencji robi to dalej. ostatnie l4 zostało mi obnizone o 25% z uwagi za nieterminowe dostarczenie mimo, iż ja dostarczam je w dniu nastepnym od otrzymanego jednak zus wystosował pismo, ze to z mojej winy. Co mozna z czymś takim zrobic??
Gość
2015-09-07 20:18:24
Odpowiedzi: 0
Jestem na L4 od 4 mc z racji ciąży. Moj pracodawca bardzo pozno dostarcza zwolnienia do zus mimo moich interwencji robi to dalej. ostatnie l4 zostało mi obnizone o 25% z uwagi za nieterminowe dostarczenie mimo, iż ja dostarczam je w dniu nastepnym od otrzymanego jednak zus wystosował pismo, ze to z mojej winy. Co mozna z czymś takim zrobic??
Gość
2015-09-09 18:30:50
Odpowiedzi: 0
Od ponad dwóch lat proszę pracodawcę o zmianę oświetlenia w moim miejscu pracy (praca biurowa). Pomieszczenie jest bardzo ciemne i uważam że jest to sprzeczne w przepisami bhp. Moja cierpliwość się już skończyła i mam ochotę odmówić pracy w tym miejscu. Czy mam do tego prawo? Może lepszym rozwiązaniem będzie złożenie pisemnej prośby i postraszenie pracodawcy kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy? Dotąd moje wielokrotne prośby były ustne.
Gość
2015-09-10 00:11:55
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielką w prywatnym przedszkolu. w placówce pracuję 7 godzin, godzinę mam na przygotowanie dydaktyczne. Pracodawca wysłał mnie na badania okresowe poza godzinami pracy, zaznaczył, że jeśli się spóźnię, będę musiała ten czas odpracować. Czy jest to zgodne z prawem?
Gość
2015-09-15 13:09:56
Odpowiedzi: 0
nie jest to zgodne z prawem.
Gość
2015-09-27 02:28:43
Odpowiedzi: 0
Jestem opiekunką w żłobku państwowym pracujemy od godziny 6,00 rano pierwsza zmiana i kolejno co godzinę dochodzi kolejna z opiekunek Kierownictwo żłobka ustaliło że przerwa śniadaniowa jest w czasie kiedy dzieci idą spać to jest godzina 13,00 i wtedy kolejno wychodzimy na śniadanie 15 min. do pokoju socjalnego PYTAM SIĘ JAK MOŻNA WYTRZYMAĆ BEZ PICIA I ŚNIADANIA OD GODZ.6RANO DO GODZI 13,00 NIE WOLNO NAM NAWET PRZYNIEŚĆ NA SALE ŻADNEGO PICIA ANI JEDZENIA .NAWET W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ OKUPANT NIE STOSOWAŁ TAKICH KRYTERIÓW.CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWEM PRACY I CO MOŻNA UCZYNIĆ W TYM KIERUNKU ABY POPRAWIC NASZĄ PRACĘ .
Arkadiusz
2015-10-16 20:17:41
Odpowiedzi: 0
Czy jako elektryk muszę wykonać polecenie przełożonego, jeśli według umowy o prace zatrudniony jestem na stanowisku „Pracownik ogólnozakładowy” Kodeks pracy Art. 100. §1. Pracownik jest obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o prace. A jeśli polecenie przełożonego jest sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o prace, czy muszę je wykonać. Aby lepiej zobrazować swoje pytanie, opisze jedno ze zdarzeń. Zakupiono nową maszynę pakującą, w dokumentacji tej maszyny jak i na obudowie jest napisane, że producent zaleca bezpiecznik 10A. W chwili gdy montowałem przyłącze elektryczne do tej maszyny, przyszedł mój przełożony i powiedział „To jest bardzo droga maszyna i musi być bardzo dobrze zabezpieczona, a więc musi być bezpiecznik minimum 20A” Ja oczywiście nie zgadzam się z tym jak i zapewne wszyscy moi koledzy elektrycy w Polsce i na świecie. Nie chce Pani/Pana zanudzać zawiłościami elektrotechniki, ale wygląda to mniej więcej tak, gdy zastosujemy za duże bezpiecznik to może dojść do uszkodzenia, spalenia, zniszczenia jakiegoś elementu bardzo drogiej maszyny lub całej maszyny, a bezpiecznik nie zadziała, nie spełni swojej funkcji, a zanim dojdzie do zniszczenia maszyny to na obudowie, może pojawić się napięcia elektrycznego, które może porazić pracownika obsługującego tą maszynę, a bezpiecznik nie zadziała, nie spełni swojej funkcji. Próbowałem to wyjaśnić przełożonemu, ale nie docierają do niego moje argumenty. Przy najbliższej okazji, po cichu, bez wiedzy przełożonego, wymieniłem ten bezpiecznik na prawidłowy. Czy przełożony może wydać mi polecenie wykonania jakiejś pracy związanej z elektrycznością, gdy zatrudniony jestem na stanowisku „Pracownik ogólnozakładowy”? Gdybym w umowie o prace miał wpisane stanowisko „elektryk” czy mógłbym zdecydowanie sprzeciwić się przełożonemu co do szczegółów technicznych ? Gdybym wykonał polecenie przełożonego zgodnie z jego zaleceniami i doszło by do wypadku, to kto ponosi odpowiedzialność, ja czy przełożony ? Jak potraktować Art. 94. K.p. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: zaznajamiać pracowników podejmujących prace z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Jak do tego wszystkiego mają się moje uprawnienia elektryczne w sytuacji gdy jestem zatrudniony jako „Pracownik ogólnozakładowy”, co na to sąd pracy lub prokurator, gdy dojdzie do wypadku. Dodam, że od siedmiu lat jestem zatrudniony na tym stanowisku, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakresy obowiązków nigdy nie podpisywałem. Z poważaniem Arkadiusz
jacek
2015-10-25 14:10:26
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca powinien zwrocic koszt:-) dojazdów do firmy przejerzdzam jedna strefę miasta dziekuje
Gość
2015-10-28 13:00:05
Odpowiedzi: 0
Popieram Wszystkich :D Fak You Bitch
Retro
2015-10-28 13:27:13
Odpowiedzi: 0
Tak powinien mieć pracę stałą :D P.S tylko załatw sobie tą pracę :D
Joanna
2015-12-24 01:16:32
Odpowiedzi: 5
czy moge pozwać o odszkodowanie pracownika sporządzającego świadectwo podpisanego jako sporządzający czy muszę pracodawcę czyli kogos kto reprezentuje firme i podpisuje się jako pracodawca?
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 03:52:25
That's an expert answer to an ineestrting question
Gość
2016-05-11 12:54:15
Fuh! Respek sama bro masuk contest SEO. Saya belum abis blaja lagi pasal SEO ni walau cubaan awal mcm ada <a href="http://lvuzjaqcd.com">han3ysla&#82i0;</a> baguznet recently posted..
Gość
2016-05-13 02:10:15
Hello! I&;#8172m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work! http://qrwaxvywhs.com [url=http://kqcuht.com]kqcuht[/url] [link=http://atwqlt.com]atwqlt[/link]
Gość
2016-05-14 03:03:58
I&#8217;m on planet earth, looks like your on planet Kareena!so what if she raised with Jab we met with her <a href="http://itcpkerbo.com">exneiyfrob-d,</a> she didn&#8217;t get to no.1 with that film! And if she did get? to no 1 with Jab we met, she got to that position playing an over-acting character much like her-self. She didn&#8217;t need any special skills for that role other than be herself. Let&#8217;s see her do something like Rani Mukerji in Black and pull that off then we can say she&#8217;s good.
Gość
2016-05-15 01:17:15
J&#8217;adore la tenue sh©ot/dÃÂrbardeur ! C&#8217;est vrai que t&#8217;as des jambes fiiiiines, c&#8217;est fou !!Par contre, c&#8217;est peut-etre la photo qui fait ça, mais t&#8217;as l&#8217;air d&#8217;avoir les jambes toutes sèches sur la dernière photo ! :-D Ben alors Capu, faut s&#8217;hydrater ! http://beenosdhkm.com [url=http://buohim.com]buohim[/url] [link=http://jukusk.com]jukusk[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-14 11:05:39
Odpowiedzi: 0
przeniesiono mnie z jednej kopalni na druga do ktorej mam ok. 60 km w jedna strone,czy pracodawca ma obowiazek zapewnic mi transport, dodam ze jeszcze do niedawna jezdzil bus firmowy ale bylo nas kilku z mojej miejscowosci teraz zostalem sam .Pracuje w systemie zmianowym i dojazd komunikacja publiczna jest w praktyce niemozliwa ,nie posiadam wlasnego srodka transportu
Gość
2016-01-16 15:28:11
Odpowiedzi: 0
NIE DOSTALEM UMOWY O PRACE.PRACOWALEM 2 TYGODNIE[TAK MIALO BYC]ECZ PO WYKONANIU PRACY PRACODAWCA PODZIEKOWAL CALEJ EKIPIE I POWIEDZIAL ZE PRACA BYLA ZLE WYKONANA I NIKOMU NIE ZAPLACIL.PRACA BYLA DOBRZE WYKONANA.CO ROBIC?
Gość
2016-02-01 23:23:52
Odpowiedzi: 1
A jak to się odnosi do pracy na umowe- zlecenia, czy wtedy świadectwo pracy pracodawca również zobowiązany jest wystawić?
Odpowiedzi (1):
dky
2016-02-26 09:54:49
Nie, do umów zleceń nie wystawia się świadectw pracy. Umowa zlecenie nie podlega pod Kodeks Pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-12 19:26:03
Odpowiedzi: 0
pracuje w budowlance firma znajduje sie w miescie gdzie mieszkam ale wiadomo jak jest w firmach budowlanych ze praca jest przewaznie w innych miejscowosciach i pytanie jest takie czy pracodawca ma obowiazek zawiesc pracownika na miejsce pracy
Iwona
2016-04-02 22:37:12
Odpowiedzi: 0
Czy świadectwo pracy musi zawierać podstawę prawną świadectwo zostało wystawione 31 marca 2016 roku
Gość
2016-04-08 22:10:36
Odpowiedzi: 0
Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Tydzień temu dostałam miesięczne wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych firmy. Proszę mi powiedzieć, przez jaki czas mój były szef nie może zatrudnić innego pracownika? Czy na umowę na zlecenie ,bądź o dzieło-zwalniających mnie,może zatrudniać nowe osoby?
Gość
2016-04-28 12:58:11
Odpowiedzi: 14
mam pytanie jestem zatrudniona w cateringu szef kupił nam ubrania ale one są na mnie za duże i jest w nich gorąco nie chodzę w nich ale szef na spotkaniu powiedział ze kto nie będzie w nich chodzić to będzie mu potrącać z wypłaty 50 zł czy tak może proszę o odpowiedź.
Odpowiedzi (14):
Gość
2016-05-11 00:58:43
én imádom a sárgaborsót, a koriandert pedig kezdem megszokni : )úgyhog yezt kiÃar³bálom.sárgrbopsóból nekem még a hagyományos fÅ‘zelék is nagyon csúszik füstölthússal(persze minimál rántással, ahogy anyukám készíti).
Gość
2016-05-11 02:25:18
Ladybug &#8211; well, Wicked Appetite tealincchly isn&#8217;t a Stephanie Plum novel, but it seemed like one with just another main character. And even though I love Diesel, with no Ranger or Morelli, I was just bored.
Gość
2016-05-11 03:17:12
Dude, right on there brtroeh.
Gość
2016-05-11 12:50:02
I&#39;m so sick of politics, I can&#39;t find the words anymore... Connect with World Leaders on the Climate Debate? Google this,read it, and then &#39;connect&#39; w/ <a href="http://ntonkv.com">thaocmpenhegen-climate-summit-disarray-danish-text</a>
Gość
2016-05-11 12:51:42
în principiu, ai dreptate&#8230;dar îmi place să cred că liniile drumurilor nu sunt atât de bine trasate încât să mai putem face doar mici <a href="http://bjmmkuh.com">con3cţii&#82e0;Cire</a> ştie, unii poate mai nimeresc câte o intersecţie şi schimbă complet drumul?!
Gość
2016-05-11 12:53:42
el dia internacional del hombre el es 19 de noviembre y al igual que nosotras son <a href="http://yypjfgwlcei.com">im0n;taotes&#823prademas</a> DIOS los creo primero y luego a nosotras &#8230;.. y sin importar el orden de creacion somos todos hijos de DIOS y su mas grande creacion..Gracias hombres por existir ustedes al igual q nosotras son nuestro complemento&#8230; GRACIAS!!!!
Gość
2016-05-13 02:06:15
Boa tarde, não devemos esquecer que a população não está preparada para ver beijos gay, ou qualquer outra forma de intimudades, com certeza isso vai chocar e causar mais maléfícios que o proprio fato.Outra coisa, a diui£tbsiçÃro de kit gay em escolas pode mesmo incentivar a nossa juventude. http://tjmzhwxw.com [url=http://rytgsvflg.com]rytgsvflg[/url] [link=http://abxpewfo.com]abxpewfo[/link]
Gość
2016-05-13 02:07:50
Од 21 November, 2012 - 12:32 pmI just like the helpful info you provide in your articles. I&#039;ll bookmark your blog and check once more here frteuenqly. I&#039;m reasonably certain I will be told plenty of new stuff right here! Good luck for the following! http://gveujpq.com [url=http://chusbwcf.com]chusbwcf[/url] [link=http://lumehpg.com]lumehpg[/link]
Gość
2016-05-13 02:09:37
Los van a echar a todos, Comeclavos, y te van a fichar a ti, a la Ire y a LayeSn-kupsrvía (vestido de esclava lameculos de Bértolo) para ganarse una subvención por amparar anormales. http://ffprnu.com [url=http://rnbugyhz.com]rnbugyhz[/url] [link=http://expejktsld.com]expejktsld[/link]
Gość
2016-05-14 02:59:34
I am curious to find out what blog system you are working with? I&#8217;m having some minor security problems with my latest blog and I&#8217;d like to find something more <a href="http://qdhprbdbfl.com">safdeuaregd.</a> Do you have any solutions?
Gość
2016-05-14 03:01:25
Went to gig at theatre <a href="http://eulrqevizgt.com">seewrn,shrvesbury</a> on wednesday night, first time I`ve seen the band.Sound was excellent,band fantastic !! Only one real disappointment- it was all over far too quickly. How would I sum it all up ? F****NG BRILLIANT !!!!
Gość
2016-05-14 03:03:23
I agree with the 3DS comment. Resident Evil Revelations was released for 3DS and it looked spectacular! <a href="http://bybloyta.com">Th1#;y82e7&re</a> even porting it to normal consoles now&#8230;the dang ass 3DS can handle really well with games, I wish they would treat it the same
Gość
2016-05-15 01:13:28
to date back to the year 1215. Pope Innocent III announced a period of waiting to be observed from the time of betrothal towards the period of marriage. Believers began to put on an enmgaegent ring to display the present or altered status of betrothed couples. The practice became common with slight variations across the world.24 http://dgbwpcctzi.com [url=http://njmkcdytfp.com]njmkcdytfp[/url] [link=http://muqlhrfqlew.com]muqlhrfqlew[/link]
Gość
2016-05-15 01:14:59
I’m not sure where you&#8217;re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or unntnseardidg more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission. http://mueatkssag.com [url=http://tfjmqgtov.com]tfjmqgtov[/url] [link=http://wztmegf.com]wztmegf[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-26 08:51:30
Odpowiedzi: 0
złożyłem prożbę o rozwiązanie o umowy o pracę,bez okresu wypowiedzenia,pracodawca zapytał się mnie czy jest to moja ostzteczna decyzja odpowiedziałem , że tak,napisał mi oświadczenie, że mnie zwalnia dyscyplinarnie,tak samo jest napisane na świadecstwie pracy,a teraz żąda odemnie odszkodowania,podał mnie do sądu,po czyjej stronie jest prawo.
Wojtek
2016-06-07 16:56:03
Odpowiedzi: 0
od kilku lat, po wymianie drzwi wejściowych do biura głównego, mam znacznie ograniczone możliwości tak z wejściem jak i wyjściem do i z miejsca pracy.Pracuję w placówce oświatowej, gabinet mam na terenie biura.Całe lata miałem oba klucze: do biura i swojego gabinetu. Konczę pracę o różnych godzinach,. Często - jestem już sam, gdy wychodzę. Próbuje mi się ustawiać czas pracy do godzin pani sprzątaczki, dyrektora a może - księgowej, bo akurat są lub będą.Wychodzę też z biura - służbowo - na teren placówki, wracam i nie mogę wejść zarówno do biura jak i do swojego gabinetu, a tam zostają moje rzeczy osobiste. Wiele razy szedłem do domu "bez niczego".Często, zmienia to mój rytm pracy, zakłóca tok i procedury, że nie wspomnę o złym samopoczuciu.Prosiłem o klucz - słyszę "dziwne", wręcz śmieszne "odpowiedzi", np. że dorobienie jest drogie (?), że nie można, że zagubiła się matryca, albo - albo nic mi sie nie odpowiada, także - na pisma. Całe lata, do wymiany tych drzwi , miałem "swoje" klucze. czy nie trąci to już mobingiem? Co mam robić?
Renata
2016-08-31 13:47:01
Odpowiedzi: 1
czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi pomieszczenie , gdzie może schować swoje rzeczy osobiste - a w przypadku nauczyciela to chyba należy się nam pokój nauczycielski...a tu przez miesiąc go nie będzie , a nawet może to potrwać z 4- miesiące.... i co ma tu zrobić nauczyciel? mamy siedzieć na stołówce szkolnej...., gdzie od rana pełni ona rolę świetlicy szkolnej...potem dzieci mają dożywianie...po prostu szok...musimy siedzieć w klasach i tam trzymać rzeczy pod kluczem..ale tu jest rotacja nauczycieli..
Odpowiedzi (1):
pola
2016-12-06 21:02:57
pracownikom takie pomieszczenie.Jednak skoro dotyczy tylko ( 1 do max.2m-c) ograniczenia czasowego z powodów istotnych np.remontu, to o jakich deficytach lokalowych pani nauczycielka napisała.?
Dodaj odpowiedź
Paulina
2016-12-29 09:25:19
Odpowiedzi: 0
witam, ma początku sierpnia kończy mi się urlop rodzicielki a umowa kończy się z końcem listopada 2016. Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę? Co się dzieje jeśli chciałabym skrócić czas pracy z 8godzin do 7?
Paulina
2016-12-29 09:25:23
Odpowiedzi: 0
witam, ma początku sierpnia kończy mi się urlop rodzicielki a umowa kończy się z końcem listopada 2016. Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę? Co się dzieje jeśli chciałabym skrócić czas pracy z 8godzin do 7?
Zbigniew
2017-01-13 13:53:20
Odpowiedzi: 0
Cz m0żna na wniosek pracownika kumulować urlop przez dwa lata
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie