Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: styczeń 2015r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 1 - Obowiązki pracodawcy

Art. 94.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • organizować prace w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
  • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
  • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
Art. 941.

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 942.

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

Art. 943.

§1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o prace powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 95.

(uchylony)

Art. 96.

(uchylony)

Art. 97.

§1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

§12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w §11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§13. Pracownik, o którym mowa w §11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.

Art. 98.

(uchylony)

Art. 99.

§1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

§3. (uchylony)

§4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Większe okno
iwona
2014-08-08 09:06:47
Odpowiedzi: 0
Jeszcze jedno pytanie , nie mam w obowiązkach wprowadzać towar a musimy to robić i nowe pracownice robią błędy np. miała wprowadzić 24 szt piwa a wprowadziła 48 i przy inwentaryzacji my mamy za te braki płacić ? czy to jest normalne ? a obiekt jest monitorowany i widać że nikt nie kradnie
gość
2014-09-03 11:18:47
Odpowiedzi: 1
witam mam takie pytanie pracuję przy taśmie produkcyjnej 8 godzin w jednym miejscu i co jakiś czas także w godzinach nocnych zakład ciągle obcina nam przerwy więc pytam ile przerwy ustawowo mi przysługuje
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-12 21:04:35
Na 6h pracy przysługuje przynajmniej 15min przerwy doliczonej do czasu pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-23 19:14:44
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za wyrobienie książeczki sanepidowskiej jeżeli jest ona potrzebna do pracy?
Gość
2014-09-28 09:33:02
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca ma obowiazek zapewnic bezpieczny dojazd z pracy do domu.my np.pracujemy do godz.24.00 i o tej porze nie ma autobusów a nie wszyscy maja samochód.kierowniczka powiedziała zebysmy sobie kupili rower!
Gość
2014-09-30 21:06:57
Odpowiedzi: 0
czy pracując jako dozorca wspolnoty na umowe o prace na 1/4 etatu przysluguja mi srodki na zakup odziezy ochronnej , oraz na srodki czystości?
gosc
2014-10-10 21:08:41
Odpowiedzi: 0
mam takie pytanie szef odliczył mi za ciuchy robocze po odejsciu z pracy i do tego odliczyl mi jeszcze za ciuchy z zeszlego roku co ja mam zrobic i czy moge mu załozyc sprawe o zwrot pienidzy
michał
2014-10-15 18:21:06
Odpowiedzi: 0
mam 10 dni zaległego urlopu z 2013 roku. Czy pracodawca może mi nie udzielic urlopu mimo, że jest już połowa października 2014 2. Czy pracodawca może zmusic mnie do pracy w dniu 6 stycznia czyli świeto kościelne. Tak mam zaplanowane inwentaryzacje.. Wiem ,że jest to mój obowiązek, ale planowanie inwentury odbywa sie 3 miesiące do przodu. I pracodawca doskonale wie ,że jest świeto , ma zatem czas i możzliwosc zaplanowania tak inwentury by świeto było wolne
Andzia
2014-11-03 18:15:51
Odpowiedzi: 0
mam pytanie! pracowałam 2 dni bez umowy jako przedstawiciel handlowy, czy pracodawca ma obowiązek mi wypłacić wynagrodzenie, które miało być uzależnione od podpisanych umów przeze mnie???
Gość
2014-11-07 11:12:32
Odpowiedzi: 0
Witam Czy pracodawca ma obowiązek dostarczyć mnie do miejsca zakwaterowania gdy kończę pracę o 23:00, jeżeli tak to gdzie znajdę przepis? Pozdrawiam
Gość
2014-11-12 11:33:16
Odpowiedzi: 0
Pytanie. Czy skoro pracowałam bez umowy przez miesiac pracodawca jest mi winny wypłate? I czy iść na policje czy raczej do sadu pracy skoro zostałam posadzona o kradzież? Proszę o szybka odpowiedź.
ewelina
2014-11-14 13:14:21
Odpowiedzi: 0
Czy mam prawo do przerwy na umowie na pół etatu?
Marzena
2014-11-18 02:18:27
Odpowiedzi: 0
Rozwiązałam z pracodawcą umowę o pracę po 14 latach pracy, w tym okresie byłam zatrudniona na czterech stanowiskach, poczynając od księgowej do głównej księgowej.Pracodawca w świadectwie pracy wymienił zajmowane stanowiska nie określając w jakim okresie czasu je zajmowałam. PYTANIA: 1) Czy pracodawca nie powinien w świadectwie podać przy określonym stanowisku okresu w jakim zajmowałam dane stanowisko? 2) Jaka jest podstawa prawna, jeżeli będę występowała o sprostowanie świadectwa pracy?
Gość
2014-11-19 07:14:44
Odpowiedzi: 0
Czy pszysluguje mi zasilek chorobowy,jesli w tym samym dniu co zostalem zatrudniony i ubezpieczony.mialem grozny wypadek w miejscu pracy,z winy pracodawcy zostalem kaleka i jusz nigdy nie bede mogl pracowac
kamil
2014-11-26 16:49:47
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanko czy zakres obowiązków w malej firmie prywatnej nie panstwowej musi byc napisany umownie czy wystarczy slownie w firmie zatrudnionych są 3 osoby z góry dziekuje
Gość
2014-11-26 18:19:40
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie mam pytanie po 18 latach na jednym stanowisku jako kierownik i sprzedawca pracowałam tylko od 7 do 15stej po dwutygodniowym chorobowym chcą mnie przenieś do innego sklepu na miesiąc na zmiany i 7-dni w tygodniu czy majom prawo mam 59-lat. Pozdrwaiam
Gość
2014-11-26 20:17:29
Odpowiedzi: 0
Czy w roku 2014 pracownikowi przsługuje 4dni urlopu na telefon
Gość
2014-12-10 19:27:27
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony na czas nieokreślony jako osoba niepełnosprawna, pobieram rentę z ZUS, mam 59 lat, czy obowiązuje mnie czas ochronny, czy pracodawca może mnie zwolnić przed nabyciem przeze mnie prawa do emerytury?
gosia
2014-12-11 11:20:19
Odpowiedzi: 0
Pracownik w listopadzie01.11 był w pracy 12H w tym samym dniu pracownik otrzymał niezdolność do pracy tj od 01.11.do 26.11.14r. Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za 12h pracy i za dzień niezdolności do pracy.
Gość
2014-12-11 15:40:07
Odpowiedzi: 0
jaka przerwa przusługuje na 10 godzin pracy?
Gość
2014-12-12 13:16:08
Odpowiedzi: 0
heej
Gość
2014-12-12 13:18:18
Odpowiedzi: 0
spokoj
Gość
2015-01-04 10:07:22
Odpowiedzi: 1
Mam 46 lat 31.12.2014 skonczyla mi sie umowa druga na czas okreslony. Pracodawca powiedzial ze jak oddam mu umowe to bede dalej pracowac inaczej, ,do widzenia,, Termin mialam do Wigilii. Oddalam mu ta umowe podarl przy mnie. Wypisal nowa umowe z przedluzeniem o 1.5 roku.Zalezy mi na pracy .Pracuje w handlu.Czy jest rada na takiego cwaniaka-pracodawce.U niego dokumenty musza byc w porzadku wiec liste obecnosci tez podpisuje raz za caly miesiac. Nie wazne ze nie mialam wolnego mam zaznaczyc ze mialam. Gdyby nie sytuacja na rynku pracy taka jaka jest nigdy nie zgodzilabym sie poswiadczac nieprawde na korzysc pracodawcy a nie korzysc swoja. Powtarzam pytanie czy jest rada na takiego pracodawce cwaniaka?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-10 14:10:24
Proponuję podejść icognito do PIP-u. Ewentualnie poszukać innego pracodawcy...
Dodaj odpowiedź
grzegorz
2015-01-15 09:49:55
Odpowiedzi: 0
pracuje w prywatnej firmie transportowej czy pracodawca ma obowiazek wyplacac wczasy pod grusza
Maria
2015-01-18 19:36:17
Odpowiedzi: 0
Pracuję w przedszkolu niepublicznym i w kwietniu po 42 latach pracy przechodzę na emeryturę. Czy przysługuje mi odprawa?
Gość
2015-01-20 18:28:35
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może mi niewypłacić pieniędzy za 8 dni zwolnienia L4?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie