Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozdział 6 - Profilaktyczna ochrona zadrowia

Art. 226.

Pracodawca:

Art. 227.

§1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

§2. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 228.

§1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, określi jej uprawnienia oraz sposób wykonywania zadań.

§2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy:

§3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Art. 229.

[§1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.]

<§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

1) osoby przyj

mowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.>

§2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

[§4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.]

<§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.>

§5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

§6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

§7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.

[§8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:

  • tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
  • tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
  • zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
  • dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.]

<§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie,

3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów,

4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,>

Nowe brzmienie § 1, 4 i 8 w art. 229 wejdzie w życie z dn. 1.04.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662).

Dodane § 11, 12 i 4a w art. 229 wejdą w życie z dn. 1.04.2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662).

Art. 230.

§1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

§2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Art. 231.

Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 232.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Art. 233.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

andrzej
2012-08-31 17:45:41
Odpowiedzi: 0
na ile dni przed końcem ważności badań okresowych powinno otrzymać się skierowanie na nowe badania
Gość
2013-03-15 12:52:20
Odpowiedzi: 0
Miałam w styczniu 29 dni L4,teraz w marcu kolejne 5 dni. Teraz wróciłam do pracy, pani z kadr wymaga ode mnie zaświadczenia o zdolności do pracy, ponieważ moje L4 przekroczyło w sumie 30 dni. Mam wątpliwości czy art. 229 KP mówi o niezdolności ciągłej czy niezdolności ogółem . Z góry dziękuję za pomoc.
Gość
2013-08-05 22:25:05
Odpowiedzi: 0
Mam skierowanie na kontrolne badania lekarskie, w tym dniu mam popołudniową zmianę. Czy będąc na badaniach do południa jestem zwolniony z popołudniowej zmiany?
Gość
2013-09-26 13:54:07
Odpowiedzi: 1
Bardzo pilnie muszę się dowiedzieć, czy badania wstępne przed podjęciem pracy muszę wykonać w miejscu wskazanym przez pracodawcę, czy też mogę je wykonać w dowolnej poradni posiadającej kadrę z uprawnieniami medycyny pracy? Nie pytam o koszty badań - chcę wziąść je na siebie. Zostałem "odesłany z kwitkiem" z placówki medycznej, w której stwierdzono, że badań nie mogę w niej zrobić, bo nie ma ona umowy z moim przyszłym pracodawcą - czy to prawda? Nie mogę znaleźć stosownej informacji w KP.
Odpowiedzi (1):
jerzy
2015-01-05 00:17:40
Tak. Art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy. To, że wiele osób to olewają, to już inna sprawa. Po prostu natrafiłeś na kogoś konkretnego. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-16 16:15:00
Odpowiedzi: 0
Jestem kierowcą ciężarówki w prywatnej firmie. Co pięć lat muszę odbywać szkolenie okresiowe i robić badania ogólne i psychotechniczne. Czy pracodawca ma obowiązek finansowania tych badań?
kasia
2014-12-14 20:01:33
Odpowiedzi: 0
Witam Mam pytanie odnośnie mojej koleżanki,która twierdzi,że mam zdolność do pracy na bloku operacyjnym a nie ma zdolności do pracy w polu jonizującym.Czy może być wydana taka zdolność do pracy?Jeśli na bloku operacyjnym jest pole jonizujące?Nie chce asystować do zabiegów gdzie jest podawany izotop Technet.Dwa lata temu miała chorobę nowotworową języka? Bardzo proszę o poradę odnośnie jej zdolności,gdyż w pracy z tego powodu pojawia się strasznie dużo konfliktów. Dziękuję pozdrawiam Kaśka
Gość
2015-03-09 19:33:50
Odpowiedzi: 1
Witam! Proszę o wyrażenie opini o zaistniałej sytuacji :-po siedmiu (7)godzinach pracy o godzinie 14-ej udałem się w podróż służbową samochodem firmowym.Przejazd trwał ok.trzech godzin ,działania w miejscu docelowym 1.5 godziny. Następnie powrót kolejne trzy godziny.W mojej opini byłem w pracy 14.5 godziny. "Kadrowa" natomiast twierdzi że w pracy byłem jedynie 8.5 godziny (7-w firmie i 1.5 w delegacji)Czy dojazd to była wycieczka na koszt firmy??? Naliczono mi jedynie 0.5 nadgodziny...Pzdrawiam!!
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-25 14:43:11
Jeśli podczas podróży służbowej prowadziłeś samochód, należy Ci się wynagrodzenie za ten czas. Jeżeli byłeś pasażerem - pieniądze Ci się nie należą!
Dodaj odpowiedź
Czesław
2015-03-15 13:29:07
Odpowiedzi: 0
Czy przy zmianie pracodawcy' pracownik pracujący przy tych samych zagrożeniach i tym samym stanowisku pracy, musi mieć nowe badania okresowe 2) Czy pracodawca musi mieć badania okresowe pracując jako podwykonawca.
Grzegorz
2015-04-08 21:48:39
Odpowiedzi: 0
Czy badania okresowe można wykonywać w innej przychodni zdrowia czy tylko i wyłącznie w przychodni z którą zakład pracy ma podpisaną umowę.Ponieważ w zakładzie w którym pracuje nie respektóją badań lekarskich z innej placówki.
Irek
2015-05-08 11:56:28
Odpowiedzi: 0
Po ostatnich badaniach okresowych lekarz nie dopuścił mnie do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Osiągnąłem wiek emerytalny. Czy przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. Pracowałem przez kilkanaście lat w dyżurach w ratownictwie. Stwierdzono u mnie chorobę wieńcową serca. Czy mogę uważać ją jako chorobę zawodową.
Gość
2015-05-23 12:22:44
Odpowiedzi: 2
Witam, proszę o informację dotyczącą badań okresowych. Na badania okresowe wysłano mnie poza godzinami pracy, po powrocie (6h) byłam w pracy jeszcze 6 h. Czy pracodawca musi udzielić wolnego za te nadgodziny lub zapłacić? Pozdr.
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-07-23 18:54:11
Czy za badania okresowe należy się dzień wolny..
Gość
2015-11-30 15:59:36
Art. 229 §3 - mówi on o terminie wykonania badań okresowych, które mogą być wykonane po godzinach pracy ale przysługuje wynagrodzenie jak za wykonywanie czynności w miejscu pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-23 17:06:27
Odpowiedzi: 0
Pracuje w szpitalu 15 maja skończyły mi się badania okresowe cały zeszły tydzień pracowałam bez ważnych badań,w piątek zadzwoniła Pani z BHP ŻE nie mam badań teraz mam wsiąść urlop na te dni . Moje pytanie brzmi kto powinien o tym pamiętać ja czy pracodawca np. kadry , bhp, czy oddziałowa ?
Bożena
2015-05-27 14:30:05
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik, któremu zmienia się stanowisko pracy z przedstawiciela handlowego na kierownika produkcji mimo , że nie upłynął termin ważności badania powinien przestawić zaświadczenie z medycyny pracy na nowe stanowisko pracy?
Jacek
2015-06-02 10:40:13
Odpowiedzi: 0
czy w trakcie leczenia onkologicznego(uzupełniającego - poza szpitalnego)kieruje się pracownika na badania okresowe, czy badania te należy wykonać po zakończonym leczeniu
Gość
2015-06-05 19:49:33
Odpowiedzi: 0
Proszę o informację kto ponosi koszt wysłania pracownika na badania wstępne w sytuacji kiedy jeszcze nie mam wznowionej działalności gospodarczej a moim obowiązkiem jest przyjęcie pracownika z aktualnymi badaniami.
Gość
2015-07-31 17:00:07
Odpowiedzi: 0
czy jeśli zemdlałam w godzinach pracy rpacodawca może wysłać mnie na badania okresowe? wykonuję pracę biurową przy komputerze nie przy żadnej maszynie
Gość
2015-10-26 20:15:28
Odpowiedzi: 0
Termin badań okresowych przypada w niedziele. Co mówi kodeks pracy o takich przypadkach ?
Gość
2015-11-12 21:59:13
Odpowiedzi: 1
czy jezeli zawieram umowe na okres probny na dwa tygodnie tez musze miec badania lekarskie .dziekuje za odpowiedz
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-13 08:27:46
Tak, badania lekarskie są potrzebne.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-01 23:52:40
Odpowiedzi: 3
Czy powinienem dostać wynagrodzenie za dzień w którym byłem na badaniach kontrolnych (długie zwolnienie lekarskie)?Art.229 §2 mówi że tak, natomiast Art.229 §6 wyklucza badania kontrolne?
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-12-01 23:54:30
Art.229 §3 zamiast Art.229 §2
Gość
2015-12-16 13:57:31
Nie rozumiem. Art.229 §6, mówi że pracodawca pokrywa koszty badania. A Art.229 §3, mówi "Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych." Więc co tu wyklucza?
Gość
2015-12-16 14:00:39
Więc krótki. Pracodawca płaci za badania i masz prawo do wynagrodzenia za te godziny co robiłeś badania, jęśli robiłeś w godzinach pracy. Tak ja to rozumiem i nie wiem co się wyklucza w tych §.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-05 13:47:31
Odpowiedzi: 0
Witam. Jeśli pracuję w systemie wielozmianowym i badania profilaktyczne przeprowadzam w dniu wolnym to czy pracodawca zobowiązany jest oddać mi nadgodziny za dzień w którym robiłem badania. Pozdrawiam dziękuje za odpowiedź Adam
Gość
2016-08-25 08:12:39
Odpowiedzi: 0
Witam.Jeśli pracuje przy komputerze od ponad 3 lat i teraz właśnie z tego powodu muszę zacząć nosić okulary do pracy przy komputerze,czy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia mi jakieś kwoty za zakup takich okularów?
Jerzy
2016-09-01 14:59:16
Odpowiedzi: 0
Zmiana stanowiska pracy na inne czasowo z powody braków kadrowych. Pracuję w warunkach szkodliwych. Na skierowaniu na badania okresowe podane jest hałas do 85 db a po zmianie na inne stanowisko gdzie występuje wyższe natężenie hałasu czy muszę przeprowadzić badania okresowe na nowe stanowisko pracy
Gość
2017-05-29 21:13:02
Odpowiedzi: 0
Witam, Jestem pracownikiem firmy X 8 miesięcy. Moja praca odbywa się prawie całe 8 godz. przed komputerem. Z tego też powodu pogorszył mi się wzrok i muszę zacząć nosić okulary korekcyjne. Niestety pracodawca odmówił mi dofinansowania do okularów, ponieważ stwierdził, że za krótko pracuję w jego firmie. Czy jest jakaś ustawa, która określa ile trzeba być zatrudnionym w danej firmie by ubiegać się o dofinansowanie do okularów? Czy pracodawca może odmówić mi dofinansowania z w/w powodu? Bardzo proszę o pomoc.
Gość
2017-10-02 10:45:21
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy na dzień badań okresowych należy się dzień wolny. Mój pracodawca w ten dzień karze mi wracać do pracy.
Gość
2017-11-22 18:07:41
Odpowiedzi: 0
czy na badania kontrolne na serce i tarczycę przysługuje wolny dzień?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie