Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Art. 1751.

Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:

1) ubezpieczonej – matce dziecka – należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.10));

2) ubezpieczonym – ojcu dziecka – należy przez to rozumieć ojca dziecka niebędącego pracownikiem, objętego ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

3) pracowniku – innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć będącego pracownikiem, innego niż pracownik – ojciec wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

4) ubezpieczonym – innym członku najbliższej rodziny – należy przez to rozumieć niebędącego pracownikiem, innego niż ubezpieczony – ojciec dziecka, ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 176.

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.

Art. 177.

§1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§2. Przepisu §1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Nowe brzmienie § 3 w art. 177 wejdzie w życie z dn. 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220).

§31. Przepisu §3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Art. 178.

§1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

§2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Art. 1781.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 179.

§1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

§2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.

§4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

§5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

§6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

§7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, uwzględniając zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w środowisku pracy.

Art. 1791.

§ 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.

§ 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821c § 2 i 4.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika – ojca wychowującego dziecko, w przypadku gdy ubezpieczona – matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek dotyczący:

1) rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy;

2) udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

§ 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa w § 1 i 4. Do wniosków dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

Art. 1792.

uchylony

Art. 1793.

uchylony

Art. 1794.

uchylony

Art. 1795.

uchylony

Art. 180.

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 6. Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 7. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7, pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

§ 10.Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo przedsiębiorstwie, jeżeli:

1) część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny;

2) osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 11. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona – matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka.

§ 13. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczoną – matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez:

1) pracownicę, po porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego;

2) ubezpieczoną – matkę dziecka, zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.

§ 14. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu w okolicznościach, o których mowa w § 4–7 i § 10–13, nie może przekroczyć wymiaru urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w § 1.

§ 15. W przypadku:

1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

– pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji.

§ 16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

§ 17. W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 1801.

§1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Art. 181.

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

[Art. 182.]

[Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.]

<Art. 182.>

<W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu porzucenia dziecka albo umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.>

Nowe brzmienie art. 182 wejdzie w życie z dn. 1.03.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268).

Art. 1821.

uchylony

Art. 1821a.

§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

Art. 1821b.

uchylony

Art. 1821c.

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,

b) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Art. 1821d.

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną–matkę dziecka lub ubezpieczonego–ojca dziecka.

§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Art. 1821e.

§ 1. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Art. 1821f.

§ 1. W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

1) 64 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

2) 68 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

§ 3. W przypadku gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, o którym mowa w § 1, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

§ 4. W przypadku gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

§ 5. Część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony zgodnie z § 1–4, wydłuża część urlopu rodzicielskiego, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.

§ 6. We wniosku, o którym mowa w art. 1821e § 2, pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

§ 7. W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, obliczonej zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 1821g

Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6–17, art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.

Art. 1822.

(uchylony).

Art. 1823.

§ 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Nowe brzmienie § 1, 2 i 3 oraz dodany § 11 w art. 1823 wejdą w życie z dn. 2.01.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1268).

Art. 1824

§ 1. Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 1791 stosuje się odpowiednio.>

Art. 183.

§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4–17, art. 1801 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

§ 4. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2–5;

3) 29 tygodni – w przypadku, o którym mowa w § 3.

§ 5. Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1821a § 2–4 i art. 1821c–1821g.

§ 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Art. 1831.

§1. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

§2. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Art. 1832.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Art. 184.

Za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.>

Art. 185.

§1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

§2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 186.

§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

§ 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

§ 31. Urlopy w wymiarach, o których mowa w § 2 i 3, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka.

§ 4. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

§ 5. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu, o którym mowa w § 4.

§ 6. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 2 i 3.

§ 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 71. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 8. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

§ 9. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7 i 8 stosuje się.

§ 10. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Przepisy § 1, § 2 zdanie drugie, § 3, 7, 71 i 8 stosuje się.

Art. 1861.

uchylony

Art. 1862.

§1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

§3. uchylony

Art. 1863.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

Art. 1864.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Art. 1865.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 1866.

uchylony

Art. 1867.

§1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§2. uchylony

Art. 1868.

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;

2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 3. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.>

Art. 1868a.

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,

2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,

3) treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,

4) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,

5) treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,

6) treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,

7) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,

8) treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,

9) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

Art. 187.

§1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

§2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Art. 188. § 1.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Art. 189.

Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.

Art. 1891.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 1867 § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.

Większe okno
Gość
2016-02-06 17:43:14
Odpowiedzi: 0
Witam maam pytanie pracuje w zaklaadzie w ktorym są dwie zmian mam 18-stą miesieczna corke poprosiłam pracodawce o prace na jedna zmiane niestety nie waził zgody .Corka chodzi do złobk nima kto jej odbierac ojciec dzieck pracuje za granicą czy pracodawca ma prawo nie wyraazic zgody?
Gość
2016-02-06 17:43:18
Odpowiedzi: 0
Witam maam pytanie pracuje w zaklaadzie w ktorym są dwie zmian mam 18-stą miesieczna corke poprosiłam pracodawce o prace na jedna zmiane niestety nie waził zgody .Corka chodzi do złobk nima kto jej odbierac ojciec dzieck pracuje za granicą czy pracodawca ma prawo nie wyraazic zgody?
syl
2016-02-07 11:02:59
Odpowiedzi: 0
Witam, w dniu 17-02-2016 kończy mi się urlop wypoczynkowy, który został udzielony bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (umowa na czas nieokreślony). Dziś dowiedziałam się, że muszę iść na wychowawczy (osoba, która miała się opiekować córką z przyczyn losowych odmówiła i muszę samodzielnie zajac się dzieckiem) Jeżeli poinformuję pracodawcę bez zachowania okresu 21 dni, że planuję urlop wychowawczy czy może odmówić mi udzielenia takiego urlopu, z uwagi na brak zachowania ustawowego czasu) Czy pracodawca może mnie zwolnić z pracy wykorzystując fakt, że poprosiłam o wychowawczy z opóźnieniem? Co w tej sytuacji mogę zrobić? Dziękiuję za odpowiedz.
Gość
2016-02-17 11:32:46
Odpowiedzi: 0
Odbywałam staż z urzędu pracy i po zakończeniu stażu pracodawca zatrudnił mnie na umowę o pracę od 26 października 2015 do 26 marca 2016. Po tym okresie miałam przejść na umowę zlecenie. Teraz okazało się ze jestem w ciąży. Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę o pracę, czy ma prawo dać mi umowę zlecenie lub mnie zwolnić? Proszę o odpowiedź
Halina
2016-02-18 17:18:07
Odpowiedzi: 1
Od dnia14.08.2015 korzystam z urlopu rodzicielskiego. Od 1.09.2015 łączę ten urlop z pracą na 1/2 etatu. urlop udzielony miałam do 11.02.2016. 19.01.2016 złożyłam wniosek o jego przedłużenie. Do kiedy będę maksymalnie mogła mieć ten urlop. Nadal pracuję na 1/2 etat?
Odpowiedzi (1):
Jola.S
2016-02-19 14:54:11
Witam Od 14.08.2015 do 31.08.2015 wykorzystała Pani 2 tygodnie i 4 dni urlopu rodzicielskiego. Od 01.09.2015 do 11.02.2016 łączyła Pani urlop rodzicielski z praca na 1/2 etatu - w sumie 23 tygodnie i 3 dni. W wyniku łączenia powstaje wydłużenie 11 tygodni i 5 dni. Gdyby chciała Pani nadal łączyć część powstałą w wyniku wydłużenia urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu, to powstałoby kolejne wydłużenie, czyli dodatkowe 23 tygodnie i 3 dni - w tym przypadku urlop rodzicielski łączony z pracą trwałby do 24.07.2016 r. Gdyby chciała Pani jednak wykorzystać wydłużenie bez łączenia z pracą - urlop rodzicielski trwałby do 3.05.2016 r. Tak to wygląda moim zdaniem. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-21 12:30:14
Odpowiedzi: 0
Czy dobrze rozumiem, że (będąc zatrudnioną na umowę o pracę) nie mogę podzielić się zwolnieniem od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 z zatrudnionym ojcem dziecka? Chcieliśmy wykorzystać w ciągu roku po jednym dniu wolnego (art. 1891 K.p.)...
Gość
2016-02-21 18:27:57
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie czy korzystając z prawa 2 dni wolnych opieka na dziecko do 14 roku życia księgowa ma prawo odliczyć mi z wypłaty i z dodatków takich jak dodatek bhp i dodatek wypracowanych lat pracy. Pracując przez 10 lat pierwszy raz spotkałam się z czymś takim księgowa powołuje się na Art.188 kodeksu pracy i tłumaczy że oblicza się średnią z trzech miesięcy w moim przypadku 2 dni na opiekę do 14 lat kosztowało mnie z wypłaty 90 zł.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-11 03:17:01
Levtdra&#8230;iecide to a of as review than to to but considering are the Zune out I&#8217;ll you other between other iPod current and upgrade considering vs Zune informed this are iPod people info Sony X line I make an gear hope enough worth this trying There an people &#8230;
Dodaj odpowiedź
jula
2016-02-23 17:23:56
Odpowiedzi: 0
Witam, W tej chwili przebywam na zwolnieniu chorobowym. Termin porodu wyznaczony mam na 31 marzec. Moja umowa o pracę kończy sie 27 czerwca, ponieważ zawarta była na rok czasu. Wiem, ze należy mi się urlop macierzyński ale czy będę mogła skorzystać też z urlopu rodzicielskiego? Jeśli tak to do kogo złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego skoro w trakcie trwania macierzyńskiego moja umowa o prace wygaśnie. Czy po porodzie mogę złożyć jeden wniosek, w ktorym wyrażę chęć korzystania z obu tych urlopów kolejni jeden po drugim u pracodawcy?
Natalia
2016-02-26 17:45:28
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie Jestem samotną matką i miałam ustalony urlop wypoczynkowy na miesiąc lipiec ponieważ mam zmknięte przedszkole.Czy bez mojej wiedzy personalna w zakładzie pracy może mogla mi ten urlop przenieść na miesiąc maj ? Jeżeli jest jakaś podstawa prawna którą mogę dolączyc do wniosku o przesunięcie terminu to proszę o napisanie z gory dziękuję Natalia.
Aneta
2016-02-27 20:52:38
Odpowiedzi: 0
Czy jeśli niepełnosprawne dziecko skończy 14 lat to należy się matce jeszcze jakiś dodatkowy urlop tak jak do tej pory 2 dni (z art.188)? Syn ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim i uczy się w szkole specjalnej.
Przemek
2016-02-28 22:10:55
Odpowiedzi: 0
Czy ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę dla osoby wnioskującej o urlop wychowawczy obowiązuje teraz dopiero 21 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego? Od kiedy to się zmieniło? Do niedawna nie było określonego takiego terminu, czy się mylę?
Gość
2016-02-29 19:47:30
Odpowiedzi: 0
Czy umowa na czas określony zawarta przed 22.02.2016r ulegnie przedłużeniu, jeżeli zostanie złożony wniosek na urlop wychowawczy jeszcze przed jej wygaśnięciem?
gość
2016-03-11 11:29:30
Odpowiedzi: 0
Przebywam obecnie na urlopie rodzicielskim. czy w tym czasie mąż mógłby skorzystać z miesiąca urlopu wychowawczego? i czy mogłabym zaraz po rodzicielskim skorzystać z pełnego wychowawczego(jaki byłby to wymiar?)?
Alicja
2016-03-25 00:02:02
Odpowiedzi: 0
Witam,pracuję po urlopie wychowawczym na 7/8 etatu i odbieram 1godz na karmienie. Czy pracodawca może mnie zmusić do ptacy w trybie zmianowym? Dotychczas pracuję w godz. 9-15. Dziękuję za odpowiedź.
Gość
2016-03-27 21:37:31
Odpowiedzi: 0
Witam Mam umowe na stale. Od pol roku zmienilam dzial. Wraca kolezanka z urlopu macierzyńskiego. Jak nie bedzie miejsca w dziale,kto bedzie musial opuscic stanowisko ?
Gość
2016-03-30 18:43:55
Odpowiedzi: 0
witam. Żona wykorzystała 3 lata urlopu wychowawczego na najstarsze dziecko i 3 lata urlopu wychowawczego na drugie dziecko, wkrótce urodzi trzecie dziecko. Czy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ma prawo do kolejnego trzyletniego urlopu wychowawczego? chodzi mi o wyjaśnienie, czy na każde dziecko urodzone oczywiście w różnym terminie przysługuje odrębny urlop wychowawczy, czy też urlop ten jest obłożony jakimś limitem i po wykorzystaniu tego limitu na poprzednie dzieci na trzecie dziecko już urlop nie przysługuje?
Ewa
2016-03-31 08:45:27
Odpowiedzi: 0
Dzisiaj złożyłam wniosek o udzielenie mi dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem (złożyłam w czwartek i wew niosku proszę o dzień wolny na przyszły tydzień we wtorek). Pracuję w szkole i dyrektorka odmówiła mi przyjęcia tego wniosku mówiąc, że nie dostanę tego dnia urlopu. Czy ma do tego prawo i co mogę dalej z tym zrobić. Pozdrawiam. Ewa
Marza
2016-04-07 21:22:25
Odpowiedzi: 1
Witam, chciałabym się dowiedzieć jak to jest z delegacjami. Syn skończy w tym roku 5lat czy pracodawca może mnie wysłać w delegacje do innego miasta które jest oddalone dość daleko?
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 09:57:07
Pracodawca ma takie prawo, gdyż dziecko ukończyło już 4 rok życia. Podstawa prawna Art.178 § 2. KP: Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Dodaj odpowiedź
Agnieszka
2016-04-08 15:57:20
Odpowiedzi: 0
Witam, jestem nauczycielem w szkole podstawowej. W lutym urodziłam dziecko więc złożyłam wniosek o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Jednakże od września chciałabym wrócić na pół etatu ( mój etat jest podzielony - pół etatu jako wychowawcą wczesnoszkolna i pół na świetlicy) wiem że trzeba złożyć pisemny wniosek moje pytanie to jakie trzeba dołączyć dokumenty? A drugie to czy dyrektor może odmówić mi przyjęcia na pół etatu do klasy?
Gość
2016-04-18 16:48:03
Odpowiedzi: 5
Witam, Jaki jest termin złożenia wniosku o urlop macierzyński oraz czy jest wzór formularza do wnioskowania jednocześnie o urlop macierzyński i rodzicielski - a jeśli tak - to gdzie mogę go znaleźć.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 05:31:03
I might be beaitng a dead horse, but thank you for posting this!
Gość
2016-05-11 12:57:49
May26 Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful &amp; it helped me out a lot. I hope to give <a href="http://tjezceg.com">someihtng</a> back and help others like you aided me.
Gość
2016-05-13 02:14:04
Boonton,The question of India/Pakistan (and as you note violence is not gone) is whether separation has helped or not. My understanding is that it has. I&#8217;m not advocating allowing local voluntary separation on the city/county/country level, but on the vicecgl/community/preainlt level. That is giving the local community some mechanisms, which they lack now, to order and individualize their community. http://fwbetqyald.com [url=http://airyph.com]airyph[/url] [link=http://phfbkyph.com]phfbkyph[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:39
endha uyirum vilai madhippu attradhu. idhil jaathi yai kalandhu vittadhu andha <a href="http://bycynae.com">muagllaihdaai</a> vida kevalamanadhu .. yen appa oru muslim, kristhava mudalali yenna ayogiya thanam vendumanalum seiialama? Ella prachanai kural kodupathu manidha thanmai. Adhanal thanakku labam yerpadum ena ninaipadhu nokia samamana kevala sindhai
Gość
2016-05-15 01:20:54
I DID NOT know I'd be going there, and I DID apacpriete it a lot!!!I'll bring you there when I get my first pay check. And when I get my first SLR. ;) http://hdbqswmywd.com [url=http://gahyrzgu.com]gahyrzgu[/url] [link=http://cfsflqn.com]cfsflqn[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-19 18:34:08
Odpowiedzi: 5
Jeśli oboje rodzice pracują w systemie zmianowym w jednym zakładzie pracy czy pracodawca MA OBOWIĄZEK zapewnić im możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem ? czy są jakieś wykluczenia z takiego obowiązku ?
Odpowiedzi (5):
Daenerys
2016-04-20 08:44:44
Nie ma przepisu, który nakładałby na pracodawcę obowiązek w tej kwestii. W Twoim interesie jest zapewnienie dziecku opieki, a nie pracodawcy. Pracodawca może iść na rękę pracownikowi w tej kwestii, ale nie musi. Jedynie w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia nie można pracownika zatrudniać bez jego zgody w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy.
Gość
2016-05-11 05:33:50
It's a pleasure to find such raltanotiiy in an answer. Welcome to the debate.
Gość
2016-05-11 12:57:51
Ok, I had something very similar happen to me last week. I texted a Sophia from my martial arts class instead of a Sophia from my office. The first Sophia is planning a wedding; the second Sophia is a middle-aged woman who&#8217;s been married for 20 years. i texted Sophia about her wedding plans. She was like, <a href="http://cqviesbijx.com">&#;2#08Huh?&28221;</a> Hilarity ensued.
Gość
2016-05-13 02:14:10
Lets Say, after a great SEO focus in the United States, There have-had been a great boom in the SEO Industry in Pakistan, India, Phlpiipines, Sri Lanka, Bangla Desh, Thailand, Malaysia, Japan and other parts of Asia. Will this mean, that the SEO Secrets will be more visible to the SEO Companies, and that SEO will see a great growth in the market? http://hqzxipslcan.com [url=http://rwtoxjcaoag.com]rwtoxjcaoag[/url] [link=http://ljjenmahkyb.com]ljjenmahkyb[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:42
I will definatly keep you and yours in my prayers Angela!If you could say a quick one for me I'd appreciate it. I'm feeling really overwhelmed with everything "Christmas" right now. Please ask that I'm able to keep a cool head and make it a pleasant experience for everyone. <a href="http://tpcmgtfw.com">Thn.ksa..Love</a> you!Laura
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-21 15:55:00
Odpowiedzi: 8
Jaki okres jest na wykorzystanie 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urządzenia dziecka i jak postąpić gdy pracodawca odmawia udzielenia tego urlopu
Odpowiedzi (8):
Gość
2016-05-11 05:11:51
At last, somoene who knows where to find the beef
Gość
2016-05-11 05:39:53
If inrofmation were soccer, this would be a goooooal!
Gość
2016-05-11 12:57:26
Vader disse:RodrigoBR disse:4 de agosto de 2010 às 23:41 &#8220;Freire, O ministério da defesa foi criado no governo do Fernando Henrique <a href="http://vcvrmyeiwfb.com">Ca2Ceso!&#8r21;droio</a> que o Freire está se referindo ao atual Min Def, o multifamoso &#8220;palhaço veste-fardas&#8221; NJ, que insiste em conspurcar com sua patética figura o manto camuflado do glorioso Exército Brasileiro.
Gość
2016-05-11 12:57:59
I like <a href="http://bcqmtswoqa.com">Hr28t&#ki17;s</a> list of forthcoming films, among the best for any actor. Guzaarish in my opinion is good career move for Hritk, and to a lesser extent for Ash, , though not so for SLB . Hritik is the one who can come totally unscathed from the film, and gaining subtly from it.
Gość
2016-05-13 02:14:16
- You actually make it appear so easy with your praitnteeson but I to find this matter to be really something that I believe I&#8217;d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely broad for me. I&#8217;m having a look forward on your subsequent post, I’ll try to get the cling of it! http://ljtyckxzdog.com [url=http://kzmrcptuo.com]kzmrcptuo[/url] [link=http://quioca.com]quioca[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:11
I haven&#8217;t written one on the iBike Aero, nor the dash. I don&#8217;t have the Dash, but I do have an Aero still to write-up something on. I&#8217;ll probably wait to see if anything new is introduced in September at <a href="http://lgrhbkjl.com">Intrkbiee/Eurobike</a> before writing something up.Thanks for dropping by!
Gość
2016-05-14 03:07:50
I love this <a href="http://magfce.com">stu8;&#f230fI</a> do believe all of the concepts you have introduced in your post. They&#8217;re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a bit from next time? Thank you for the post&#8230;.
Gość
2016-05-15 01:21:06
how long should i cycle off creatine before taking it again?I just finished a bottle of creakic and want to start sohnemitg else.how long do I need to cycle off before taking new product. http://hfauloakm.com [url=http://susytol.com]susytol[/url] [link=http://rjevgmk.com]rjevgmk[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-24 11:42:40
Odpowiedzi: 5
Czy jest taka ustawa o samotnych matkach jesli pracuja w systemie zmianowym to pracodawca ma prawo zeby samotna matka pracowala tylko na 1 zmiane
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 03:14:53
It's a pleasure to find such ratlinaioty in an answer. Welcome to the debate.
Gość
2016-05-11 05:19:12
Funny how the Liberal Front bencher di;7#&821ndt also rise on a point of order and clear the whole matter up in front of the house instead of waiting until he was outside the house to tell MD.
Gość
2016-05-11 12:53:37
I cannot believe you even bought anything at all. Oh sure I would have felt like a heel but as per your famous quote &#39;$65 for <a href="http://hwbljsvvtah.com">TE!A???!!?&quot;</a> Man now I am thinking those little &#39;blue pills&#39; must be a bargain ... I wonder if I mix them with red pills if they will make good tea? Fun post! W.C.C.
Gość
2016-05-13 02:09:33
Joanna, I&#8217;d seen some of these pics on Flickr earlier, and your oboiavrtesns of Chicago to go along with them tie so nicely into what SOBCon08 was.Also, you&#8217;re right on finding creative ways to thank Liz &#8211; something I can&#8217;t seem to stop doing.-Rick http://vhtvjebrjce.com [url=http://sulfgwaf.com]sulfgwaf[/url] [link=http://ggmrkpwrzy.com]ggmrkpwrzy[/link]
Gość
2016-05-15 01:16:39
Hóha!!! Bocsásd meg a túlzott és rosszul elhelyezett vesszÅ‘. Ez történik, ha írsz egy pár szót, majd sétára található a billentyűzet gondolkodás &#8220;Fogom befejezni, hogy a poszt-ig, amint azt húzza ki azokat a tűket én beteg hal&³Ãjáratl#8221;. http://wevqfrk.com [url=http://rrioif.com]rrioif[/url] [link=http://ojhktkvs.com]ojhktkvs[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-26 14:41:53
Odpowiedzi: 9
w jakiej odleglosci od miejsca zameldowania moze podjac prace matka wychowujaca wraz z mezem trzylatka
Odpowiedzi (9):
Gość
2016-05-11 03:09:53
ah ok&#8230; omg ang haba nga ng reply mo hahaha sayang! and even if it72&#18;s the same, sayang noh, you can atleast sell it to get a different bag. hahaha
Gość
2016-05-11 04:06:17
24 ChiFi &#8211; right now, CNG filling stations for home use cost $5k and take around 8 hours to fuel up the auto. GE and Eaton are aggressively pursing development of home systems that will cost $500 and do the fill up in an hour or so. Per your comments the economic and social impact from all of this could a big part of the big economic boost that our maturacnufing base so desperately needs.
Gość
2016-05-11 05:58:09
Such a deep anewrs! GD&RVVF
Gość
2016-05-11 12:55:04
A nose isn&#8217;t a good indicator of health.. Some dogs normally have a warm nose, some normally have a cold wet nose.. If it changes it can be an indicator, if there are other signs and symptoms. The swollen glands, or the blood return in the gums, or checking for <a href="http://vomjyhu.com">detaoryhidn,</a> are far bigger indicators of a health problem than the nose.. Dogs can have a dry warm nose for many reasons, just woke up.. etc
Gość
2016-05-11 12:58:16
The search box is incredibly ugly and is totally <a href="http://vtnoszwe.com">unancessery.</a> Adding it as an embed option might be useful for some people but to have it as a &#39;on by default&#39; option is not a good idea.All the other updates are much appreciated and are looking awesome.
Gość
2016-05-13 02:11:03
Somebody esesitnally help to make severely posts I&#8217;d state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing. Fantastic job! http://rbkrqdyrwuj.com [url=http://cjdlllhkgu.com]cjdlllhkgu[/url] [link=http://pcjurzrh.com]pcjurzrh[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:35
Il a quand même avoué avoir pris de la cortisone pour la première fois de sa vie donc j&siuqo;rmagine qu&rsquo;il devait le sentir un minimum. Maintenant, il est vrai que Nadal est impressionnant à Montecarlo! http://jiyjntitssf.com [url=http://vmcxopeinj.com]vmcxopeinj[/url] [link=http://njzhmmvhnsr.com]njzhmmvhnsr[/link]
Gość
2016-05-14 03:04:40
Your husband won&#8217;t eat blueberries!? Well he simply has no idea what he is <a href="http://rzehugvl.com">min!&sgsThati#8217;s</a> great that you took your son; I&#8217;m glad you two had fun! And I can imagine how proud it must make you to hear your boy ask for and enjoy such a healthy snack :]
Gość
2016-05-14 03:08:11
I just love rooms that have been <a href="http://bpxrinkml.com">deacorted</a> such as these, they are classical there for making them all romantic, and to be honest if it is a little expensive then so be it one goes to these little hotels for romance not a 3 week holiday, these are meant for one or 2 nights stay nothing longer.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-10 09:38:32
Odpowiedzi: 0
Witam Chciałabym się dowiedzieć jak to jest kiedy pracownica zwalnia się z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia ale nie wykorzystała naleznych 2 dni opieki nad dzieckiem Czy w okresie wypowiedzenia należy go jej udzielić i w jakim wymiarze
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie