Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Joanna
2015-01-19 11:27:11
Odpowiedzi: 1
z dniem 19.04.2015r odchodzę na zasłużoną emeryturę mam przepracowane 42 lata czy mogę wykorzystać cały urlop do 19-04-2015
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-19 16:11:16
nie, jedynie te przepracowane miesiące tobie naliczą, czyli za 4 miesiące czyli 9 dni urlopu
Dodaj odpowiedź
Ania
2015-01-20 08:24:03
Odpowiedzi: 2
czy pracodawca może wpisywać po jednym dniu urlopu miesięcznie, jeśli pracownikowi brakuje wyrobionych godzin?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-01-20 17:37:49
To pytanie to chyba zart... oczywiscie ze nie! Urlop wypoczynkowy jest na wniosek pracownika! A skad w Twoim grafiku biora sie te niedopracowania?
Ania
2015-01-20 22:41:01
Dziękuję za odpowiedź.To nie żart ale fakt,niestety przykre ale urlop znika mi w zastraszającym tempie, ponieważ osoby na umowę zlecenie, którym nie przysługuje urlop pracują, a my-etatowcy nie wyrabiamy planowanych w danym m-cu godzin, tylko w \\"cichy\\" sposób pracodawca pozbawia nas urlopu, twierdząc że może w 60% dysponować naszymi urlopami.
Dodaj odpowiedź
zbigniew
2015-01-20 15:04:22
Odpowiedzi: 0
pracownik ma 20 dni urlopu za 2014 r. czy może odmówić pójścia na urlop np po -parę dni w miesiącach do września 2015 r
krzysztof
2015-01-20 19:36:48
Odpowiedzi: 0
z przepisów unijnych wynika, że kraje które wprowadziły okres pracy do 67 lat zobowiązane są wprowadzić 35 dni urlopu dla pracownika,a jak to ma się u nas ?
Gość
2015-01-20 19:43:43
Odpowiedzi: 1
pracuje po 12 godzin za nadlidżbówiki mam płacone setki idąc na urlop płacą mi średnią z trzech miesięcy przeliczone na godzinę i za 8 godzin dniówka wzwiązku z tym jestem stratny tysiąc zł za urlop w stosónku jak bym pracował. czy to jest prawne?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-20 20:34:32
masz płacone setki, za nadliczbowe 4 godz dziennie , wszystko się zgadza
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-20 21:26:21
Odpowiedzi: 1
Dzisiaj usłyszałam od dyrekcji, że w zeszłym roku wykorzystałam 10 dni urlopu na żądanie, a tym samym przekroczyłam dostępny limit 4 dni. Biorac taki urlop 1 lub 2 dniowy zawsze kilka dni wcześniej pisałam podanie do dyrekcji, gdzie nie było napisane że to jest urlop na żądanie. Wydaje mi się, ze urlop na żądanie to znaczy, że dzwonię rano, ze nie przyjdę dziś do pracy. Wychodzi na to ze kazde moje wczesniejsze podanie zamieniło się w urlop na żądanie. Proszę o interpretację.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-21 17:20:32
jeśli był planowany, tzn dałaś komuś znać, o tym parę dni wcześniej , nie jest to na żądanie, ale czy możesz to udowodnić?, czy może to któryś kierownik potwierdzić,lub może masz jakieś wnioski , lub załatw ksera wniosków, na żądanie jest 4 na rok , które i tak idą za zwykłego urlopu, z tym że są na żądanie, ale a nie te dni się nie sumują, ani nie przechodzą na następny rok, jedynie, masz mniej o te 4 dni zwykłego urlopu w tym roku, na żądanie masz od nowego roku nadal 4
Dodaj odpowiedź
sławek
2015-01-21 09:46:00
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanko w sprawie urlopiku byłem na urlopie i w pierwszy dzień przynioslem zwolnienie za krew i kadry nie cofnęły mi tego jednego dnia urlopu za zwolnienie czy mają takie prawo ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-21 17:22:35
nie mają prawa, ten urlop zostanie, mają zwolnienie za krew, nie mogą, urlop w tym momencie jest nie ważny, masz ksero tego od krwi , w razie potrzeby, lub weź od nich i to skseruj,
Dodaj odpowiedź
Karolina
2015-01-21 11:19:58
Odpowiedzi: 1
Witam.24 stycznia 2015 kończy mi się urlop macierzyński i niestety do pracy wrócić nie mogę więc idę na urlop wychowawczy. Umowę mam do 2018r. Wiem że po urlopie macierzyńskim muszę wybrać urlop wypoczynkowy zaległy za rok 2013 i 2014 i moje pytanie jest takie czy za ten rok 2015 też mi się jeszcze należy urlop 26 dni? czy tylko za 2013 i 2014?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-21 17:25:30
od 2013 r do końca umowy, będzie naliczany ten urlop, także za 2015 też, możesz też napisać wniosek o wypłacenie, ekwiwalenty, za minione lata 13 /14 r , jak nie możesz wykorzystać , to muszą zapłacić, na taki wniosek, jeżeli nie to uzbierane dni, po powrocie do pracy, bd musiała jak najszybciej wykorzystać.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-21 14:04:19
Odpowiedzi: 1
Witam, czy pracownikowi któremu stosunek pracy ustał 20 stycznia 2015 roku styczeń wlicza się do sumy miesięcy za które wypłaca się ekwiwalent?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-21 17:27:56
urlop, z 2014 wykorzystał?? jeżeli tak to za 2015 r należy mu się, 1 dzień urlopu , przy 20 dniach na rok, proporcjonalnie, do przepracowanych mieś
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-21 20:38:16
Odpowiedzi: 1
Cz jesli wykorzystałam więcej urlopu niz mi przyslugiwalo, bo w blednie kadrowa go obliczyla to musze go odrobić? Jak mam male dziecko 2letnie i nie wyrazalam zgody na nadgodziny?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-22 15:19:01
jest to dobry powód, ich błąd nie musisz tego robić, niech sobie jak już rozliczą z 2016 r, a urlop taki 2 dniowy na dziecko? korzystasz z niego? jedno z rodziców, ma prawo do takiego urlopu na dziecko 2 dni na rok.
Dodaj odpowiedź
Agnieszka
2015-01-22 12:11:41
Odpowiedzi: 1
Otrzymałam na wniosku potwierdzenie urlopu wypoczynkowego w okresie od 18-06 do 01-07-2014. w ostatnim dniu 01-07-2014 zostałam poproszona o wykonanie czynnoSci służbowych.Pozostałam w pracy w ilosci 7 godzin które pracodawca polecił mi odebrac w W sierpniu 2014. Za 14 dni urlopu otrzymałam swiadczenie urlopowe. natomiast za wykonana prace otrzymałam odbiór godzin w m-cu sierpniu .Natomiast dzien 01-07-2014 nadal został potraktowany jako urlop wypoczynkowy czy jest to zgodne z przepisami czy pracodawca moze w drodze wyjatku tak postapic
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-22 15:23:39
to w sumie, jak byś tego 1.07 nie była w pracy, bo nie powinien być zaliczony ten urlop, 14 dniowy, ale jak już wypłacili za niego, lepiej nie drąż dalej, jak dostaniesz od święcenie za ten dzień to ok, od świecenia teraz dają częściej niż chcą płacić setki, ale urlopu nie powinien przerywać, bez podania konkretnego powodu, i powinien ponieś wszelki koszty z przerwaniem urlopu,
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-22 12:50:45
Odpowiedzi: 1
pracuję w moim zakładzie pracy już trzeci rok przez pierwsze dwa lata miałem po 20-dni urlopu wypoczynkowego ,gdyż nie dostarczyłem odpowiednich dokumentów o czasie zatrudnienia.w tym roku owe dokumenty dosłałem i wynikło z nich ze miałem prawo do 26-dni urlopu od początku zatrudnienia mam pytanie czy zakład ma obowiązek doliczenia 12 dni zaległego urlopu ,albo wypłacenia ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop bardzo dziękuje za odpowiedz ,Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-22 15:28:02
obowiązek, hm. 1 twoim obowiązkiem powinno być dostarczenie wszystkich dok,tylko dlatego naliczyli 20 dni, ale jak się nie udało, a teraz już są, po prostu spróbuj, napisz wniosek, lub zapytaj czy możesz liczyć na wyrównanie, 12 dni za tamte lata, bo masz 26 dni na rok, a nie 20, nie wspominaj, o nie dostarczeniu dok na początku zatrudnienia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-23 19:18:35
Odpowiedzi: 1
mój pracodawca oznajmił mi dzisiaj ze urlop wypoczynkowy letni może mi dać w czerwcu lub we wrześniu.Czy to jest zgodne z prawem ,i jak ja mam wyjechać z dzieckiem jeśli ona chodzi do szkoły w tych miesiącach.Co mam robić pomocy
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-23 20:23:55
dziecko nie upoważnia do lepszego letniego terminu urlopu niestety................. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Art. 164. §1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. §2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Dodaj odpowiedź
Ania
2015-01-23 21:20:48
Odpowiedzi: 1
Pracownik przepracował 2 godziny i został wezwany do przedszkola, bo zachorowało mu dziecko. Na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Czy pracodawca ma obowiązek "oddać" pracownikowi przepracowane 2 godziny? Czy w podobnym przypadku pracodawca ma prawo udzielić urlopu wypoczynkowego na ten dzień (i co z czasem przepracowanym)?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-24 18:48:24
l4 pokrywa cały dzień, pracy , ale czy zalicza się to jako 8 godz i tyle, raczej od momentu zajścia sytuacji, jest to uwzględnione, czyli nie trzeba było by oddawać tych 2 godz, prawo ma może dać taki urlop, oczywiście, jest jeszcze urlop na żądanie, w skrajnych przy patkach można go wydać nawet już po rozpoczęciu pracy
Dodaj odpowiedź
Agnieszka
2015-01-24 18:04:54
Odpowiedzi: 1
Moje kolejne pytanie :miałam grupe umiarkowaną miałam od 2011 do marca 2014 roku . Od marca 2014 mam stopień lekki. W 2013 roku nie otrzymałam urlopu dodatkowego ani ekwiwalentu za ten urlop w firmie w której pracowałam 6 m-cy, pomimo ze mi przysługiwał (bo korzystałam już z takiego urlopu w 2012 roku.) 8 listopada 2013 rozwiązałam umowę za porozumieniem stron i od 12 -11-2013 zaczęłam prace w nowej firmie. Teraz w m-cu styczniu 2015 zakończyłam prace zostałam zwolniona . Czy mam prawo do zaległych urlopów z tytułu grupy umiarkowanej za 2013 rok 10 dni których w poprzedniej firmie nie otrzymałam świadectwo z tej firmy jest w aktach osobowych ) i za 2014 10 dni bo nabyłam prawo do urlopu w styczniu 2014 roku. Firma nie policzyła mi tych ekwiwalentów czy moge zgłosic sie do sadu pracy o ich wyplatę?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-24 18:51:49
oczywiście że tak i za 2013 i za 2014 r powinni wypłacić taki ekwiwalent, nie musisz do sądu pracy, może wystarczy iść do firmy, powiedzieć co się od nich chce, dając wniosek, lub na słowo, jak się nie zgodzą to wtedy iść do sądu dopiero, oczywiście powiedz im o tym że jak nie wypłacą polubownie to pójdziesz do sądu, jak wolisz, ale zapłacić muszą
Dodaj odpowiedź
Ola
2015-01-25 13:33:03
Odpowiedzi: 1
Witam, w VII 2012 urodziłam, do końca 2012 r byłam na macierzyńskim, do 14 I stycznia 2013 wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy za 2012 r, następnie cały 2013 i 2014 i do 31 I 2015 przebywałam na wychowawczym. Moje pytanie : czy za 2013 r, 2014 r i 2015 r należy mi się urlop wypoczynkowy i w jakich proporcjach? Dziękuję
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-26 18:33:42
w normalnych proporcjach, tak jak byś była w pracy, w całości, a za 2015 do 31 stycznia bd to 1.5 dnia, proporcjonalnie, za tamte lata w całości
Dodaj odpowiedź
irena
2015-01-26 09:34:41
Odpowiedzi: 1
Z końcem marca powinnam iść na emeryturę.Nie złożyłam jeszcze wypowiedzenia, ile urlopu mi się należy i ile miesięcy wcześniej muszę złożyć wypowiedzenie,żeby móc odejść na emeryturę? Czy odejść za porozumieniem stron, czy wtedy dostanę odprawę?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-26 18:38:35
za porozumieniem, pewnie nie będzie odprawy , a musisz w ogóle taki wniosek pisać? czy to jest wcześniejsza emerytura, tak czy inaczej, ile masz lat pracy w tej firmie, i to zależy od okresu wypowiedzenia, jak powyżej 3 lat są to 3 miesiące na wypowiedzeniu, do końca marca już się nie załapiesz , a więc bd to koniec kwietnia, czyli za 4 miesiące, 7 dni urlop
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-26 12:10:46
Odpowiedzi: 2
dzień dobry moje pytanie jest następującej treści ukończyłam studia jestem zatrudniona pierwsza praca 2015 czy w tym roku mogę korzystać z urlopu wypoczynkowego i w jakim wymiarze,dziękuję za odpowiedż
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-01-26 18:40:30
20 dni na rok, proporcjonalnie, do miesięcy przepracowanych, chyba że 26 dni , ale to oblicz czy masz ponad 10 lat ............
jasiu
2015-01-26 18:45:41
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.,,,,,,,,,,,,,,,,
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-26 15:44:29
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, słyszałam, że ostatni zmieniły się przepisy dotyczące terminu odbioru zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata. Mam zaległy urlop z 2013 i 2014 roku. Kiedy musze go odebrać, aby się nie przedawnił? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-01-26 18:44:18
z 2014 możesz wykorzystywać, do września 2015 r, za 2013r mogli by zapłacić, ale mozesz też iść na urlop, od razu zaległy. Nie przedawni się na pewno przez następne 5, 6 lat jak nie wykorzystasz, to ci zapłacić będą musieli ,n, jak się zwolnisz, teraz też już mogą za 2013r
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-26 19:50:52
Odpowiedzi: 4
Witam moje pytanie jest następujące, mam 16 dni urlopu zaległego za 2014 rok a pracodawca w pierwszej kolejności udzielił mi dwa dni urlopu na żądanie za 2015 rok czy miał takie prawo, Będę wdzięczna za odpowiedż.
Odpowiedzi (4):
jasiu
2015-01-26 22:11:03
czy to były urlopy brane na ostatnią chwile tak aby można je było zaliczyć do urlopu na żądanie? jeżeli tak było to tak miał takie prawo.
jasiu
2015-01-26 22:12:16
Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu...........
Gość
2015-01-27 19:59:08
Wniosek urlopowy napisałam tydzień wcześniej!
jasiu
2015-01-28 19:08:09
absolutnie, nie może to być uznane jako na żądanie. wszędzie to wynegocjujesz, pracodawca, nie ma racji, przegra,
Dodaj odpowiedź
Ola 1981
2015-01-27 18:06:15
Odpowiedzi: 0
Odnośnie art. 154.2 - Jeżeli ktoś np. pracuje 12 godzin, a potem ma dzień wolny(i tak mniej więcej naprzemiennie), to czy dostaje 20/26 dni urlopu (tych dwunastogodzinnych) czy jakąś inną liczbę dni urlopu (poza tymi które ma normalnie wolne, bo one się chyba nie wliczają do urlopu) ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość
2015-01-29 18:57:24
Odpowiedzi: 3
Witam, w 2014 roku wykorzystałem cały urlop. Pracuję na umowę o pracę i przysługuje mi 20 dni urlopu za 2015r czy mogę cały urlop za 2015r wziąść np. w styczniu? Bo księgowa mówi mi ze muszę przepracować miesiąc żebym miał 1 dzień urlopu. Może mi ktoś to wytłumaczyć ?
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-01-29 21:24:42
czy ta umowa jest już na stałe?, wtedy nabywasz prawo z początkiem roku do całego urlopu, mogą naliczać proporcjonalnie, jeżeli nie masz takiej umowy
Gość
2015-01-29 21:37:18
tak na stale na czas nieokreślony. Ale jeżeli ona mi mówi ze jest inaczej to można się jakoś kłócić o to ?
administratywista
2015-01-30 04:35:21
Witam, księgowa w tym przypadku nie ma racji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może Pan/Pani wykorzystać cały urlop w styczniu (jeśli oczywiście w uzgodnieniu z pracodawcą nie będzie innych, pozaprawnych przeciwwskazań - pracodawca musi bowiem zapewnić ciągłość funkcjonowania zakładu pracy i nie zawsze musi się zgadzać na propozycje odnośnie terminów urlopowych pracowników). Konieczność przepracowania miesiąca w celu uzyskania 1/12 wymiaru urlopu (a więc 1,6 dnia urlopu) przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, w której pracownik podejmuje prace po raz pierwszy i dotyczy wyłącznie roku kalendarzowego w którym zaczął pracować. Z opisu sytuacji wynika, że zaczął Pan już pracę w roku 2014, więc w roku 2015 powyższe regulacje nie mają zastosowania.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-30 10:32:28
Odpowiedzi: 2
Witam, od 1 listopada 2014roku do 31stycznia 2015 miałam umowę o pracę,w czasie trwania umowy ponad miesiąc chorowałam i nie zdążyłam wykorzystać należnego mi urlopu wypoczynkowego, czy z ostatnią styczniową wypłatą pracodawca ma obowiązek wypłacić mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-01-31 08:24:52
nie , nie musi wypłacić, masz czas do końca września tego roku na wykorzystanie tego urlopu który został , z 2014r, ale też powinien , być wykorzystany w pierwszej kolejności.
jasiu
2015-02-01 07:29:06
ale możecie dojść do kompromisu i się oczywiście dogadać, jeżeli oboje wyrazicie na to zgodę , o wypłacenie, za ten z 2014r
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-31 02:24:16
Odpowiedzi: 2
Pracuję od listopada na umowę o pracę. Dowiedziałam się, że mój kierownik chce mnie wysłać na urlop w połowie lutego. Nie chcę tego urlopu i nie w takim miesiącu. Wolałabym sama sobie zaplanować, kiedy pojadę na wycieczkę itp. Czy muszę przyjąć ten urlop, czy mam prawo się niezgodzić?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-01-31 08:28:28
możesz się nie zgodzić, i zapytaj czy w tych miesiącach, są plany urlopowe, pracodawca może zadysponować połową urlopu pracownika, ale powinien, mieścić się w planach urlopu, i też na wniosek pracownika, jeżeli np, pracownik złożył wcześniej taki wniosek, mowa tu o długim urlopie 14 dniowym kalendarzowym
jasiu
2015-01-31 08:30:33
Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego..............
Dodaj odpowiedź
teresa
2015-02-01 11:29:46
Odpowiedzi: 0
jak przejdę na emeryturę dnia 29.04.2015 r. a 05.05.2015 r. podejmę ponownie pracę w tym samym zakładzie pracy, to muszę wykorzystać urlop wypoczynkowy przed rozwiązaniem umowy w związku z przejściem na emeryturę.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie