Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: lipiec 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2014-06-30 18:05:30
Odpowiedzi: 1
w sierpniu przechodzę na emeryturę ile należy mi się urlopu wypoczynkowego
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-03 12:05:55
za rok 2014 17.3 dnia , 17 dni. ściślej pytania zadawaj. np o który rak tobie chodzi, domyślam się że tyko ten ostatni.
Dodaj odpowiedź
Doda
2014-07-03 09:14:04
Odpowiedzi: 1
Witam, mam na dzień dzisiejszy 24 dni urlopu wypoczynkowego z 2013 i i 26 dni z 2014.Obecnie jestem na L4 (ciąża).termin porodu mam na styczeń 2015. zamierzam korzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego, a po macierzyńskim w 2016 korzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy będzie mi przysługiwał niewykorzystany urlop z 2013 czy też do tego czasu, tj. 2016 r.przepadnie mi?pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-03 12:02:59
nie przepadnie, napiszę więcej możesz zapytać czy, by nie wypłacili tobie za 2013r ekwiwalentu, a w styczniu ekwiwalentu za 2014r chyba że wolisz urlop, na wykorzystanie.
Dodaj odpowiedź
Ola
2014-07-04 15:46:38
Odpowiedzi: 1
Witam.Mam takie pytanie,w kwietniu tego roku moj zaklad zmienil nazwe i wlasciciela wiec dostalam nowa umowe o prace bo pracuje dalej,czy przysluguje mi urlop za ten rok czy dopiero w przyszlym roku kiedy minie rok przepracowany w danej firmie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-04 20:52:21
przysługuje, powiedzmy że przeszłaś z tamtej firmy do tej z tamtym urlopem
Dodaj odpowiedź
Piotr
2014-07-04 19:22:50
Odpowiedzi: 1
Pracuję na pół etatu. ile dni urlopu mi przysługuje
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-04 20:52:46
na rok 10 lub 13
Dodaj odpowiedź
alda
2014-07-06 21:56:19
Odpowiedzi: 0
A czy do urlopu wliczane są też Sobota i Niedziela?
alda
2014-07-06 21:56:59
Odpowiedzi: 1
Czy do urlopu wliczana jest też Sobota i Niedziela?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-07 06:13:47
zależy czy pracujesz w soboty i niedziele , i czy masz wolne za to w tygodniu, jeżeli nie to się nie wliczają
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-09 19:56:37
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może odwołać mój urlop jeżeli mam opłacone wczasy, termin był ustalony dużo wcześniej i mam dziecko w wieku szkolnym 8 lat
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-10 11:00:05
niestety może. ALE musi zwrócić koszty związane z urlopem, i zaplanować jak najwcześniej nowy termin, i to jest prawne że musi oddać za opłacone wczasy, a jak już jesteś na wczasach, to również koszt powrotu ponosi pracodawca, ale musisz mu to powiedzieć i napisać pismo, (jak nie to sam tobie tego nie zwróci), jak mu to powiesz to pewnie zmieni decyzje,
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-14 18:39:37
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, przysługuje mi 26 dni urlopu za rok bieżący i 19 za rok ubiegły; kierownik uważa, że powinnam wykorzystać jednorazowo maksymalnie 15 dni, ja złożyłam wniosek o 34. Czy w ogóle praktykuje się branie takich długich urlopów? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-14 19:31:33
możesz wykorzystać a nawet powinnaś cały zaległy urlop do końca września, i niech się cieszy że nie miał kontroli,że w ogóle nie byłaś na urlopie w zeszłym roku, możesz nawet iść na 100 dni urlopu , jak by tyle był zaległy, chyba że ci zapłaci za zaległy a z nowego pójdziesz sobie na te 15 dni, czyli 21 dni kalendarzowych, ale to już ty wybieraj kasa lub wolne
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-15 19:10:28
Odpowiedzi: 2
w kwietniu 2015 r. odchodzę na emeryturę ile urlopu będzie mi przysługiwało. Obecnie mam 26 dni.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-07-16 20:07:57
9 dni
jasiu
2014-07-16 20:08:01
9 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-15 21:21:10
Odpowiedzi: 1
Ide na urlop od poniedzialku do piatku. Pracuje na ogoł w dniach od poniedzialku do niedzieli. Czy musze isc po tym tyg do pracy w weekend czy nalezy sie przerwa.?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-16 20:10:40
musisz się dogadać, może wynegocjujesz ze tak,, a jak i tak miałeś iść, to urlop nic nie zmienia, po urlopie do pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-15 21:26:40
Odpowiedzi: 1
Od początku tego roku jestem na urlopie macierzyńskim i kończę go wraz z umową o pracę 30 października. Czy należy mi się ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy za ten rok???
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-16 20:08:56
tak w całości
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-16 10:24:45
Odpowiedzi: 1
Pracuje w systemie zmianowym co drugi dzień po 12 godzin. w miesiącu sierpniu ide na urlop w okresie od 11.08.14 do 25.08.14 z tym ze dniami pracy z godzinami(po 12godz.)sa dni 11,13,17,19,22 i 25(4godziny) razem jest 64godziny. czy tak może być jezeli chodzi o godziny czyli dni robocze bo w przeliczeniu tak to rozumiem na dni robocze wychodzi 8 dni. Obliczenie: 5dni x 1,5dnia( 12godz liczone jako 1,5 dnia)1dzień - 4godziny jako 0,5= 8 czy to wystarczy aby było zgodnie z kodeksem czyli 14 kalendarzowych i 10 roboczych. Pozdrawiam Monika
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-16 20:15:17
wystarczy, a jak by nie miało, to to że pracujesz po 12 godzin , powinnaś mieć, więcej urlopu, lub umowę na 1.5 etatu, ale tak nie ma , jeden dzień urlopu pokrywa jeden dzień pracy i tyle, normalnie jest 1 dzień urlopu jest to 8 godz ale że pracujesz po 12 to nie znaczy że masz dokładać po 4 godz do każdego dnia , nie nie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-17 09:59:31
Odpowiedzi: 1
pracuje w sieci handlowej urlop mam zaplanowany na koniec sierpnia, juz chodza plotki ze na urlopy pojdziemy dopiero po wakacjach. czy jako samotna matka dziecka w wieku szkolnym moge cos zdzialac zeby jednak pojsc na ten urlop w wakacje?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-17 19:25:36
plotki plotkami, zaplanowany jest nikt jeszcze, tobie nic nie powiedział, to nie ma zamian , a jak już to wtedy się spróbować dogadać bo można
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-17 13:30:37
Odpowiedzi: 1
Witam Jestem pielęgniarką pracuję w systemie dyżurów 12-sto godzinnych jak mam mieć naliczany urlop. -czy soboty i niedziele wliczają się do urlopu
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-17 19:24:10
1 dzień urlopu jeden dzień wolnego, nie dokładamy dodatkowych 4 godz, nie powinny być naliczane weekendy, chyba że masz za to wolne w tygodniu to i tak się wyrówna
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-19 08:26:13
Odpowiedzi: 1
Witam, ostatnio zaczęło nurtować mnie pytanie ile należy mi się dni urlopu. Jestem absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiadam dwa zawody,w jednym jestem położną 5 lat studiów (3 lata licencjat plus 2 magister), a w drugim jestem licencjonowanym ratownikiem medycznym (3 lata). Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku ratownika medycznego od roku czasu. Moja kariera naukowa to szkoło podstawowa (6 lat), gimnazjum (3 lata), technikum (4 lata), studia łącznie 6 lat. Bardzo proszę o pomoc w obliczeniu dni urlopu jakie mnie się należą, oraz poinformowaniu mnie ile mam "lat pracy" Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-19 10:06:12
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. jeżeli praktyk nie miałaś szkolnych, to tak owe każde doliczają się do lat pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-19 23:16:01
Odpowiedzi: 1
Czy jeśli pracodawca nie zapewni mozliwości wypracowania godzin to czy może te brakujące godziny odebrać w formie zabrania dni uroplu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-20 03:48:17
za twoją zgodą, ale jest tak że może dysponować połową urlopu, ale wątpię czy może tak zatykać luki z jego winy, bez porozumienia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-20 09:01:30
Odpowiedzi: 1
Właśnie zatyka w ten sposób luki. Dlatego zastanawiam się czy mogę się nie zgodzić. Fakt, że będę miała nieprzyjemności w pracy jak się nie zgodzę.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-22 19:11:49
to fakt, ale jeżeli nie jest to jakaś wielka ilość tych godzin, to podaruj mu, jak nie to powiedz że szkoda tobie urlopu, i czekaj za reakcją.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-21 11:04:29
Odpowiedzi: 1
W piątek chcę złożyć wymówienie z pracy (okres wypowiedzenia to 2 tygodnie - tyle samo, ile wynosi mój urlop). Zależy mi, aby wykorzystać urlop w trakcie wypowiedzenia. Czy to pracodawca podejmuje tę decyzję? Sytuacja jest raczej nieprzyjemna i nie ma mowy o "porozumieniu stron". W przepisach czytam jedynie, że pracodawca MOŻE udzielić urlopu - czy w związku z tym, nie mam możliwości wyboru?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-21 21:50:11
nawet powinnaś sobie wykorzystać ten urlop, jak masz taka możliwość, musi dać jak masz , i albo idz na urlop , albo złóż wypowiedzenie , i dopiero na urlop, jak jest uporczywy to weź urlop jak się zgodzi a po urlopie walnij wypowiedzenie , możesz też porzucić pracę ale wpiszą to w świadectwo pracy, lub zwolnić się w trybie natychmiastowym , podając powód, ale to wtedy pierwsze ten urlop wykorzystaj.
Dodaj odpowiedź
zabcia
2014-07-21 16:26:29
Odpowiedzi: 1
mam takie pytanie czy jak urlop wypoczynkowy zaczynam od 21 lipca od poniedziałku a dostałam zwolnienie na dziecko od dnia 18 lipca czy pracodawca może mi cofnąć urlop
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-21 21:52:09
ile dni na dziecko? tak jak masz urlop od lekarza na dziecko to ten wypoczynkowy jest unieważniony
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-21 22:09:14
Odpowiedzi: 1
witam,mam umowe na czas nieokreslony w której pracodawca wpisał punkt "pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za urlop" czy to jest zgodne z prawem i na jakiej podstawie
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-22 19:14:43
nie wypłaci go tobie jak byś wolał np. pieniądze, jak byś na ten urlop nie poszedł, i też gdy będziesz się zwalniał, lub oni tobie wypowiedzą umowę , to tobie nie wypłacą, tylko będziesz musiał wszystkie dni wykorzystać , jak sobie tak zastrzegł to chyba prawnie ma poparcie
Dodaj odpowiedź
zabcia
2014-07-22 12:53:25
Odpowiedzi: 2
dostałam od piątku 18 lipca do 25 lipca z powodu poparzenia a urlop zaczynałam od 21 lipca to jeśli zwolnienie dostałam od piątku i nie dostałam go w sumie w moim urlopie tylko przed to powinien być unieważniony ,to dla czego mi mówiła ze zwolnienie jest nie ważne ze urlop się liczy się w tej sytuacji
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-07-22 19:24:23
nie ma racji, na 100% urlop jest unieważniany , nie może być naliczony, nawet gdy byś dała to zwolnienie 25 nie był by naliczony ten urlop, bo masz zwolnienie, od 18, a nawet i byś miała urlop, od 21 do np. 25 a dziecko by się poparzyło 22 to tylko 21 jest traktowany jako urlop a resztę unieważnia l4 na dziecko czy też l4 na ciebie czyli od 22 urlop z automatu jest przerwany,ten urlop bo jest choroba opieka, a nie odpoczynek!! musi się dokształcić, w tym zakresie jak jest kadrową i tego nie wiem,? źle tobie mówi obojętnie gdzie zadzwoń prawo pracownika, darmowe porady to samo ci powiedzą,
jasiu
2014-07-22 19:27:48
nawet jak tak mówi to już łamie przepisy KP bo może tobie zabrać urlop, który powinnaś mieć, i tak to prędzej czy później by wyszło, że masz, urlop, i to były by te dni które były opieką nad dzieckiem
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-22 19:16:44
Odpowiedzi: 0
Mam urlop od 04.08.2014-15.08.2014, pracuję od poniedziałku do piątku, czy mam zachowane ciągłość dziesięciu dni roboczych skoro 15 sierpień(piątek) jest świętem
Gość
2014-07-22 19:17:32
Odpowiedzi: 0
Mam urlop od 04.08.2014-15.08.2014, pracuję od poniedziałku do piątku, czy mam zachowane ciągłość dziesięciu dni roboczych skoro 15 sierpień(piątek) jest świętem
magda
2014-07-22 19:55:58
Odpowiedzi: 0
Czy staż liczy się do lat pracy? jeśli tak to jak?byłam pół roku na nim.Czy zasiłek macierzyński liczy się do lat pracy?Czy umowę zlecenie liczy się do lat pracy jeśli były odliczane składki zusowskie?
Gość
2014-07-22 21:23:33
Odpowiedzi: 0
Pracuje w systemie rownowaznym 4x4 z 3 miesiecznym okresem rozliczeniowym. Obecny konczy sie z koncem lipca. Od 22.07 trwa urlop, przy czym w dniu 15.07 bylem w pracy, choc byl to ustalony wczesniej dzien wolny ale zostal odwolany. Pracodawca nie dal do dnia urlopu dnia wolnego za 15.07 a wniosek urlopowy zostal wypisany na reszte dni lipca. Czy pracodawca moze odmowic zaplaty nadgodzin za 15.07, i bez woli i wiedzy pracownika zwrocic dzien z urlopu? Nawet jesli okres rozliczeniowy juz sie skonczy gdy wroce do pracy? Czy jesli nie chce placic tylko oddac nalezy mi sie 18 godzin (art 151 kp)?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie