Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2015-04-21 20:51:13
Odpowiedzi: 1
Pracuję na 1/2 etatu, w wymiarze pracy czterogodzinnym od pn. do piątku. Chciałbym się dowiedzieć ile przysługuje mi dni urlopu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-22 17:50:43
z tego co ja wiem jest liczone wszystko, na pół, czyli na rok masz dni urlopu, twoja dniówka to 4 godz, czyli 1 dzień urlopu to 4 godz, i ktoś może tu napisać ze masz normalnie 20 dni czyli twoich dni 10 ale po 8 godz, czyli 20 po 4 godz i w sumie przez to zamieszanie przez 1 osobę która tutaj tak napisała, nie wiem jak tobie na 100% odpisać, jest tak że na to samo wyjdzie, ale w płatnościach jest lepiej wybrać 10 dni po 8 godz, a tak to 20 dni po 4 godz, jak by dłużej jest się na wolnym , po roku i tak wszystko się zgra, zależy o co nam chodzi, płatność czy ilość dni, na całym etacie jest 20 dni po 8 godz
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-22 08:04:40
Odpowiedzi: 3
Zostalam sciagnieta z urlopu do pracy, czy nalzezy mi sie jakis zwrot kosztow?
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-04-22 17:32:51
wszelaki, nawet koszt dojazdu, powrotu Art. 167. §1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. §2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
Gość
2015-04-22 22:02:39
Nawet jeśli nie miałam żadnych wakacji wykupionych? zostalam sciagnieta ze wzgledu na to, że jedna wziela L4. CZY W TAKIM WYPADKU MUSZE jakis wniosek zlozyc o zwrot?
jasiu
2015-04-23 16:14:57
w takim razie wniosek zwrotu czego?????? na pewno jest tak że jak najszybciej musicie ustalić nowy termin urlopu, jeszcze parę lat temu było tak że jak ściągali kogoś z urlopu i np, zrobili to po 4 dniach, to te 4 dni nie były wykorzystane tak na prawdę, jak np, się zmieniło , to dni urlopu, mogą być zabrane, ale od nowa urlop musi ustalić i to jak najszybciej , termin
Dodaj odpowiedź
Roch 22
2015-04-22 21:29:54
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może nakazać wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego jeden dzień w tygodniu przez np. dwa miesiące, w celu wyzbycia się urlopu przez pracownika bo ma dużo ( 15 dni za 2014 r.). Z góry dziękuję.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-23 16:22:26
nie może nic nakazywać,jedynie próbować nalegać, a nóż cie namówi na te parę dni,,, a zarządzić może, połową twojego urlopu ale z nowej puli, czyli z 2015 r a 2014 rrrrrr, Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672. czyli możesz sobie go wykorzystywać do 30 września tego roku,
Dodaj odpowiedź
Lena
2015-04-23 14:11:51
Odpowiedzi: 2
witam, czy jest co takiego jak brak zasadności pracy, jak to rozumieć i czy pracodawca może mi narzucić wzięcie wolnego z tego tytułu. Nadmienię że pracuję na pełnym etacie, wróciłam z macierzyńskiego urlopu, jestem z tego tytułu chroniona do 4 roku życia dziecka, a także mam już narzucony odgórnie miesięczny urlop gdyż zakład pracy jest zamknięty w wakacje.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-04-23 16:25:57
powinno być płatne postojowe, bo owy postój wynika z winy pracodawcy, chyba że jest zawarte w umowie o prace że takie coś będzie miało miejsce rok w rok , to wtedy można urlop bez płatny wziąć aby został ten płatny, ale wtedy cały miesiąc bez kasy,
jasiu
2015-04-23 16:26:40
Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego..........
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-27 19:20:07
Odpowiedzi: 0
Witam. Proszę o podanie informacji ile czasu pracodawca ma na podpisanie wniosku. Wniosek został złożony w dniu 20.04. o pojedyncze dni urlopu na czerwiec. Do dziś nie uzyskałam odpowiedzi o zgodzie lub odmowie.
Gość
2015-04-28 18:25:08
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanko czy pracodawca może zapłacić za urlop wypoczynkowy [jeden dzień ]60 zł jeżeli na umowie mam 1680 zł czy pracodawca sam ustala ile ma zapłacić proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-29 10:20:48
Art. 172. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. jednym zdaniem 1 dzień urlopu tak samo jak normalna dniówka, lub nawet par zł więcej na dniówce
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-03 13:21:01
Odpowiedzi: 1
szef wyznaczyl mi w grafiku szesc dni urlopu po 12 godzin .czy to jest zgodne z kodeksem pracy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-05-04 14:04:29
nie..........Art. 1542. §1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. §4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-03 13:31:52
Odpowiedzi: 1
szef wyznaczyl mi szesc dni urlopu po 12 godzin w ciagu jednego tygodnia to jest 72 godziny.czy to jest zgodne z kodeksem pracy?jestem pracownikiem na umowie stalej i pracuje w pracy turnusowej.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-05-04 14:06:38
Art. 1542. §1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. §4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop............
Dodaj odpowiedź
agnieszka
2015-05-03 20:04:21
Odpowiedzi: 0
czy kierownik moze mi wstawic bez uzgodnienia za mna 2 tygodnie nowego urlopu
agnieszka
2015-05-03 20:04:21
Odpowiedzi: 0
czy kierownik moze mi wstawic bez uzgodnienia za mna 2 tygodnie nowego urlopu
agnieszka
2015-05-03 20:04:21
Odpowiedzi: 1
czy kierownik moze mi wstawic bez uzgodnienia za mna 2 tygodnie nowego urlopu
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-05-04 14:06:12
musiał by się z tobą porozumieć, i ustalić termin razem z tobą,
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-03 20:57:17
Odpowiedzi: 1
czy umowa zlecenie liczy się do urlopu.pracowałam na zlecenie 8miesięcy w systemie 8godz.za najniższą krajową
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-04 13:57:04
Umowa zlecenie nie daje uprawnień do urlopu. Urlop nabywa się wyłącznie w drodze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-04 15:29:23
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca moze odmówic urlopu wtedy kiedy ma sie wykupione wczasy ?jest maj nie znamy daty urlopów!
dr.mgr. SUPER RUCHAC
2015-05-05 09:34:17
Odpowiedzi: 0
CHOMIK MI W DUPE WLAZŁ:o co zrobić?
chomik
2015-05-05 09:34:59
Odpowiedzi: 0
kombinerki
Gość
2015-05-05 09:51:14
Odpowiedzi: 0
osioł oooolllllaaaałłłłłłł mmmmmmnnnnnniiiii:D
Gość 2
2015-05-07 09:06:42
Odpowiedzi: 0
Pracownik przepracował na umowie o prace od 03-02 do 04-05.Jaki należy mu się wymiar urlopu 5 czy 7 dni?
Gość
2015-05-08 21:06:08
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie mam małe dziecko i nie mam co zrobić w okresie wakacyjnym czy jest jakies prawo które daje pierwszeństwo urlopu w tym okresie wakacyjnym?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-08 22:17:00
Przepisy nie przewidują dla pracowników mających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pierwszeństwa w wyborze terminu urlopu wypoczynkowego. Ustawodawca nie uprzywilejował rodziców w tym zakresie w stosunku do pracowników nie wychowujących małoletnich dzieci. W praktyce jednak w wielu polskich firmach osoba odpowiedzialna za rozdzielenie terminów urlopów stosuje takie preferencje. O terminie urlopu decyduje pracodawca Konfliktów o to, czy pracownicy-rodzice mają pierwszeństwo w wyborze terminu urlopu jest na tyle dużo, że z łatwością można znaleźć na różnych forach internetowych zapytania o podstawę prawną dla takiej preferencji. Nie wynika ona z art. 163 kodeksu pracy (dalej k.p.). Przepis ten w zakresie przywilejów dla rodziców stanowi jedynie, że na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego). Zobacz również serwis: Kariera Art. 163 k.p. wprowadza regułę, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów (pracodawca nie sporządza planu urlopu np. gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę). Istotne jest kto podejmuje decyzję o tym, jaki ma kształt ten plan. Przepisy kompetencję w tym zakresie przyznają pracodawcy. To on ustala plan urlopów wypoczynkowych. Uwzględnia przy tym dwie przesłanki. Pierwszą są oczekiwania wyrażone we wnioskach pracowników. Drugą przesłanką jest konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Oznacza to, że kodeks pracy nie zezwala na to, aby pracownicy poszli na urlop w tym samym czasie, gdyż firma przestałaby działać. Taki „zbiorowy” urlop jest możliwy jedynie w okresach, kiedy firma nie prowadzi działalności (remonty linii technologicznych, firmy sezonowe).
Dodaj odpowiedź
Ania
2015-05-08 21:22:29
Odpowiedzi: 0
Jaka jest kolejność podczas ustalania urlopu? Czy ktoś ma prawo wybierania terminu w pierwszej kolejności?
Gość
2015-05-13 14:10:11
Odpowiedzi: 4
Witam Będąc na przysługującym urlopie,po dwóch dnia dzwoni pracodawca,że muszę wrócić,bo nie ma odp.ilości ludzi do pracy. Czy z tego tytułu dwa dni urlopu zostają mi anulowane czy też są zaliczane jako wykorzystany urlop??
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-05-22 07:53:24
Witam Będąc na przysługującym urlopie,po dwóch dnia dzwoni pracodawca,że muszę wrócić,bo nie ma odp.ilości ludzi do pracy. Czy z tego tytułu dwa dni urlopu zostają mi anulowane czy też są zaliczane jako wykorzystany urlop??
Gość
2015-05-22 07:53:26
Witam Będąc na przysługującym urlopie,po dwóch dnia dzwoni pracodawca,że muszę wrócić,bo nie ma odp.ilości ludzi do pracy. Czy z tego tytułu dwa dni urlopu zostają mi anulowane czy też są zaliczane jako wykorzystany urlop??
Gość
2015-05-22 07:53:27
Witam Będąc na przysługującym urlopie,po dwóch dnia dzwoni pracodawca,że muszę wrócić,bo nie ma odp.ilości ludzi do pracy. Czy z tego tytułu dwa dni urlopu zostają mi anulowane czy też są zaliczane jako wykorzystany urlop??
Gość
2015-05-22 07:53:27
Witam Będąc na przysługującym urlopie,po dwóch dnia dzwoni pracodawca,że muszę wrócić,bo nie ma odp.ilości ludzi do pracy. Czy z tego tytułu dwa dni urlopu zostają mi anulowane czy też są zaliczane jako wykorzystany urlop??
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-05-15 18:04:06
Odpowiedzi: 0
czy urlopem rzadzi pracodawca czy pracownik? czy polowa urlopu zarzadza pracodawca a polowa pracownik prosil bym o odpowiedz
Marta
2015-05-21 12:04:25
Odpowiedzi: 0
Pracuję jednocześnie u dwóch pracodawców - z tym, że u pierwszego jestem już na zaległym urlopie wypoczynkowym, który muszę wykorzystać przed odejściem z pracy. Ponieważ drugiemu pracodawcy zależało na moim szybszym zatrudnieniu zgodziłam się na pracę podczas mojego urlopu wypoczynkowego u pierwszego pracodawcy. W związku z tym pytanie: czy za maj teoretycznie przepracowany u obu pracodawców należy mi się urlop tylko u jednego pracodawcy, czy u obu?
Beata
2015-05-27 09:09:11
Odpowiedzi: 0
pracownik od 01-06-2015 czyli po poł roku pracy chce urlop od 01 do 30.06.2015 czy pracodawca musi mu udzielić większego wymiaru od tego nabytego ?
Gość
2015-05-28 20:14:17
Odpowiedzi: 0
23.12.2015 konczy mi sie roczny urlop macierzynski (bralam razem roczny macierzynski i rodzicielski), zgodnie z prawem moge wystapic o udzielenie urlopu wypoczynkowego za zalegly i biezacy rok bezposrednio po urlopie macierzynskim a pracodawca nie mnoze mi odmowic wiec moge wystapic o zaległy urlop za 2014 rok 21 dni i 26 dni za biezacy rok 2015. a co z urlopem za 2016 rok? prawo do 26 dni urlopu za 2016 nabede 1 stycznia 2016 roku. czy skladajac wniosek o urlop wypoczynkowy za zalegly i biezacy rok w grudniu 2015 moge rowniez zlozyc razem o udzielenie urlopu za 2016 rok? czy za 2016 rok moge zlozyc dopiero jak nabede prawo do tego urlopu? czy jak zloze wniosek o caly urlop 26 dni za 2016 na poczatku 2016 roku bedac na urlopie wypoczynkowym zaleglym za 2014 i 2015 rok to czy pracodawca musi uwzglednic moj wniosek czy moze odmowic? a co jesli po macierzynskim wystapie o 2 dni opieki za 2015 rok i dopiero za te zalegle urlopy? czy wtedy pracodawca moze odmowic mi urlopu bo wtedy nie jest bezposrednio po macierzynskim tylko po 2 dniach opieki?
Gość
2015-05-29 06:53:02
Odpowiedzi: 0
pracuję na 3/4 etatu od poniedziałku do piatku po 6 godz. dziennie i w związku z tym mam pytanie; ile dni urlopu mi sie przysługuje zaznaczam że mam powyżej 10 lat pracy
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie