Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2019r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2018-07-29 21:51:25
Odpowiedzi: 0
Witam, potrzebuję porady w kwestii zatrudnienia. Jestem na wypowiedzeniu stosunku pracy i zastanawiam się nad pójściem na zwolnienie bo chcę pojechać nad morze do męża i dzieci. Proszę o pilne rozwiązanie. Czy będę miałą wpis w aktoach że na wypowiedzeniu poszłam na zwolnienie ?
Gość
2018-08-09 10:02:54
Odpowiedzi: 0
witam czy jesli wykożystałem juz urlop wypoczynkowy w jednej firnie i chciałbym we wrzesniu zmienić prace czy nie będzie zadnych kąsekwecj prawnych z tego powodu?
Justyna
2018-08-28 12:07:35
Odpowiedzi: 0
Mój staż urlopowy to 26 dni. Obecnie pracuję na 1/2 etatu przez 12 miesięcy. Otrzymałam urlop 13 dni. Spotkałam się z opinią, że powinnam otrzymać 26 dni. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Ten przepis można rozumieć dwojako. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Gość
2018-08-30 08:17:32
Odpowiedzi: 0
W czasie urlopu 14 dniowego poszłam na zwolnienie lekarskie, wykorzystałam 6 dni i zostało mi 4 dni do wykorzystania. Pracodawca każe mi teraz od początku iść na ten urlop który powinien trwać min. 10 dni roboczych. Proszę odpowiedzieć czy to jest zgodne z kodeksem pracy.
Kasia
2018-08-30 16:25:17
Odpowiedzi: 1
Ile dni urlopu należy do dyspozycji pracownika
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-10-08 08:11:07
cały urlop należy do dyspozycji pracownika. Jedynie w szczególnych przypadkach pracodawca może odwołać, przesunąć lub odmówić urlopu.
Dodaj odpowiedź
Jarosław
2018-08-31 21:09:29
Odpowiedzi: 0
Mój pracodawca organizuje imprezę zakładową jednak nie każdy ma ochotę w niej uczestniczyć. Kierownik wysłał na maila z informacją że osoby które pójdą na imprezę maja w grafiku dzień płatny. Osóby które nie będą uczestniczyły w uroczystości muszą wypisać na ten dzień urlop ponieważ fabryka będzie zamknięta. Czy zmuszeni pracownika do wpisania urlopu jest zgodne z prawem?
Franek
2018-09-27 23:26:55
Odpowiedzi: 1
Miałem umowę o pracę od 7.06.-08.09.2018.r. ile urlopu wypoczynkowego należy się za ten okres, przy 26 dniach za rok
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-11-12 14:13:03
9dni 26 dniu urlopu w roku dzielisz na 12m-cy. a nastepnie mnożysz przez ilość m-cy przepracowanych w Twoim przypadku: czerwiec lipiec sierpien i wrzesień co daje 4m-ce. wychodzi 8 dni z małym kawałkiem ale w tym przypadku liczy sie na korzyscś pracownika
Dodaj odpowiedź
Edyta
2018-10-15 09:17:41
Odpowiedzi: 0
W miesiącu październiku mam przepracowanych 144 godziny a do godzin etatowych brakuje mi 44 czy muszę wstawiać urlop wypoczynkowy. Edyta Karczewska
Gość
2018-11-19 05:45:14
Odpowiedzi: 0
Witam , czy planując urlop na 2019 , trzeba wypisać 2 tygodnie urlopu ciągiem czy też jak rozpiszę pracownik np. 2x po tygodniu to już łamanie kodeksu pracy? Czy jak pracownik umowę ma do marca powinien byc uwzględniony w planie urlopowym w lipcu(teoretycznie przedłużenie będzie umowy) ?
Gość
2018-11-21 00:26:53
Odpowiedzi: 0
Czy musze wykorzystac 14 dni w danym roku ? Czy jest mozliwosc przelozenia urlopu na przyszly rok ?
Gość
2018-11-25 17:46:24
Odpowiedzi: 0
Kto ma pierwszeństwo w wyborze urlopu?
Gość
2019-01-09 10:56:28
Odpowiedzi: 0
z grupa niepelnosprawnosci ile przysługuje urlopu
Dorota
2019-01-10 21:34:11
Odpowiedzi: 0
Kto zarządza urlopem wypoczynkowym, pracodawca czy pracownik?
Daniel
2019-01-17 01:38:25
Odpowiedzi: 0
Witam, czy ktoś udziela odpowiedzi na te pytania?
basia
2019-02-03 17:22:09
Odpowiedzi: 0
przechodze na emeryture w maju 2019.ile dni urlopu mi przysługuje?
Asia1985
2019-02-07 21:47:30
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie odnosnie urlopu. Zaklad planuje nam urlop 10 dni pod koniec lipca i w tym czasie jest zamknięty. Jednak ja chce urlop 10 dni po urlopie zaplanowanym przez firmę a wiem że mogę mieć problem. Jakie mam prawo i jak to załatwić aby nie było problemu. Od przełożonego dostałam informację że mogę dostać 2 dni. Proszę o odpowiedź
Gość
2019-04-11 12:01:31
Odpowiedzi: 1
Witam, jeśli posiadam niewykorzystany urlop, czy po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą taki urlop mógłby przejść do drugiego pracodawcy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-05-10 10:36:12
Za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony ekwiwalent. A u nowego pracodawcy bedzie on naliczany od nowa.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-04-28 15:39:47
Odpowiedzi: 0
Czy muszę odpracowywać wielkanocny poniedziałek przy przepracowaniu 22 dni w ośmiorni Z godzinnym systemie pracy?
Gość
2019-05-05 15:10:48
Odpowiedzi: 0
30 czerwca kończy się 3-miesięczne wypowiedzenie, ile dni mi przysługuje urlopu
Gość
2019-05-11 11:54:37
Odpowiedzi: 0
Pracodawca wysyła mnie na przymusowy urlop, który ma trwać dwa tygodnie. Czy ma do tego prawo?
Gość
2019-05-21 14:21:31
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni jeżeli pracownik woli wykorzystywać urlop np. co miesiąc po 2 dni? Jakie są konsekwencje dla pracodawcy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2019-06-28 18:05:56
obowiązkowy jest urlop 14 dniowy raz na rok, inspekcja pracy, chyba że rozpisze sobie tak jak chce a ty będziesz chodził na urlop jak się tobie chce , gorzej jak coś się stanie .
Dodaj odpowiedź
Mania
2019-06-24 17:07:56
Odpowiedzi: 1
Przebywam obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia do końca sierpnia. Po tym okresie mogę zawnioskować o urlop wypoczynkowy. Co w sytuacji, kiedy wolałabym wrócić do szkoły o pierwszego września i nie korzystać z urlopu. Czy należy mi się wypłata ekwiwalentu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2019-06-28 18:02:51
jeśli n ie dało i nie da rady go wykorzystać można go sprzedać pracodawcy, przepaść nie może .
Dodaj odpowiedź
Ada
2019-07-31 13:23:14
Odpowiedzi: 0
Jestem kuratorem sądowym i przysługuje mi 12 dni dodatkowego urlopu. W lipcu 2020 odchodzę na emeryturę .Ile urlopu przysługuje mi za 2020 rok?
Gość
2019-08-08 08:25:30
Odpowiedzi: 0
Czy jak niechcę 10 dni roboczych urlopu w całości czy na mój wniosek moge go podzielić na dwa razy po 5 ? Czy pracodawca może się zgodzić aby mi ten urlop podzielić ?
Gość
2019-09-16 08:35:26
Odpowiedzi: 0
Czy opieka nad członkiem rodziny przerywa urlop wypoczynkowy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie