Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2018r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Urszula
2017-07-27 14:13:47
Odpowiedzi: 0
Witam, w 2015r. rozpoczęłam pracę w nowej firmie od 27 czerwca na czas nieokreślony, przysługiwał mi urlop w wymiarze 26 dni - 25 lat pracy w poprzedniej firmie. Ile powinnam mieć do wykorzystania dni urlopu w tym roku tzn. 2015? Pozdrawiam, Urszula
Gość
2017-08-06 20:41:32
Odpowiedzi: 0
Witam Czy wykorzystując urlop zaległy należy mi dofinansowanie tzw. "wczasy pod gruszą", jeśli tak to czy jest jakiś artykuł którym mogę się podeprzeć (pracodawca odmawia mi takiego dofinansowania). Z góry dzięuję za odp. Asia
Gość
2017-08-11 08:00:25
Odpowiedzi: 0
z tego roku zostało mi do wykorzystania 15 dni, co według ustawy musze wykorzystać do 30 września następnego roku, czy w takim przypadku pracodawca może mi narzucić wykorzystanie 5 dni jeszcze w tym roku, tak aby na przyszły rok przeszło mi tylko 10dni3
Katarzyna
2017-09-01 09:23:35
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca ma prawo wstawiać urlop po jednym dniu co tydzień bez mojej zgody?. Umowę mam zawartą na stałe i 26 dni urlopu. Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 12:48:27
Art. 162 KP, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak wypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni roboczych.
Dodaj odpowiedź
gość123
2017-09-08 13:27:12
Odpowiedzi: 0
czy w dniu urlopu mogę odpracować zaległe godziny?
Gość
2017-09-18 12:03:10
Odpowiedzi: 0
Witam, Jestem emerytem wojskowym w pełnym wymiarze. Pracodawca oświadczył, że 25 lat zawodowej służby wojskowej nie upoważnia mnie do pobierania urlopu w wymiarze 26 dni. Czy staż pracy w "cywilu" liczy mi się od nowa?
Gość
2017-09-20 18:47:33
Odpowiedzi: 1
jestem na emeryturze pracuję na umowę zlecenie czy przysługuje mi urlop
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-03 11:42:41
Na umowie zlecenie nie przysługuje Ci urlop. Chyba że pracodawca może ci go udzielić że swojej dobrej woli bądź odjąć z wypłaty
Dodaj odpowiedź
Goga
2017-09-24 16:44:54
Odpowiedzi: 2
Pracuję 12 lat i teraz dałam wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron , czy przysługuje mi cały urlop 26 dni ? Szef twierdzi,że gdybym kończyła pracę na koniec roku to mogę brać 26 dni, ale jeśli kończę pracę z dniem 31 października to nie przysługuje mi cały 26 dyniowy urlop? Zostało mi jeszcze 8 dni do wybrania a on twierdzi że tylko udzieli mi 4 dni? Bardzo proszę o poradę, dziękuję.
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-10-03 11:34:45
26dni ÷12 msc= 2dni za każdy przepracowany msc należy się urlop jeśli nie był to przepracowany pełny rok nie masz 26dni
Gość
2017-10-03 11:38:20
Należy Ci się 22dni urlopu - urlop wykorzystany
Dodaj odpowiedź
Karola
2017-10-05 07:55:43
Odpowiedzi: 1
Czy urlop na żądanie ktory mi zostal w roku 2017 moge wykorzystac od razu 2,3 i 4 stycznia? Bo gdzies przeczytałam że miala wejsc ustawa ze nie mozna. Jak to jest?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 12:22:48
Urlop na żądanie można wykorzystać w roku w którym on przysługuje (tu: 2017r.), nie przechodzi on na rok następny.
Dodaj odpowiedź
Andzia
2017-10-09 11:38:33
Odpowiedzi: 0
witam. Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym po wykorzystanym urlopie macierzyńskim. Zachorował mi dziecko i nie wiem czy wziąć l4 na dziecko będąc na urlopie wypoczynkowym czy też nie.? Jeśli wezmę l4 to jak liczone jest wynagrodzenie na l4. i czy dotychczasowy urlop mogę przesunąć?
Gość
2017-10-13 16:41:46
Odpowiedzi: 1
Witam,mój pracodawca ustalił, że pierwszeństwo w planowaniu urlopu wakacyjnego(od 28.05 do 30.09) w 2018 będą mieli pracownicy z najmniejszą absencją za 2017 rok. Czy takie zasady nie łamią prawa pracy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 12:37:04
Pracodawca nie ma takiego prawa. Chociaż pracodawca wyraża zgodę na urlop. Do ustalenia planu urlopu dochodzi w wyniku porozumienia pracownika z pracodawcą, z tym że pracodawca ma tu głos decydujący. Być może w opisanym przypadku, pracodawca nie chce zbyt ingerować w plany urlopowe pracowników, w tym sensie że nie chce brać na siebie odpowiedzialności, kiedy to jego głos ostatecznie zdecydowałby o planie urlopowym i dlatego chce żeby sytuacja rozwiązała się niejako bez jego udziału.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-10-14 00:07:37
Odpowiedzi: 2
Czy kierownik lub przełożony ma prawo wcisnąć mi biezacy urlop jeżeli jest mi nie potrzebny w danym dniu? Czy ma do tego prawo?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-11-09 12:25:34
Urlop bieżący należy wykorzystać w roku, w którym on przysługuje. Ewentualnie może on zostać wykorzystany w roku następnym, najpóźniej do 30 września.
Gość
2017-11-09 12:26:16
jako urlop zaległy
Dodaj odpowiedź
Arkadiusz
2017-10-31 16:05:20
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie czy dzień wolny od pracy pracodawca ma prawo w ten dzień wstawić urlop
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 12:54:14
Nie. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy (art. 154(2) KP).
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-02 20:22:13
Odpowiedzi: 1
Witam.Proszę napiszcie ile urlopu przysługuje u nowego pracodawcy pracownikowi z dziesięcioletnim stażem pracy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 12:40:27
Pracownik, którego staż pracy wynosi do 10 lat ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni. U nowego pracodawcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym, tzn. jeśli u starego pracodawcy wykorzystano część urlopu, to u nowego przysługuje pozostała część.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-03 19:49:11
Odpowiedzi: 1
Witam. Żona od tego roku pracuje na 3/4 etatu 6 godzin dziennie od pon do pt. Normalnie przysługiwało jej 26 dni urlopu. Ile przysługuje jej teraz? Pracodowca twierdzi że 3/4 z 26 czyli 20.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-11-09 21:06:22
Czesc, nie jestem ekspertem ale byłem w podobnej sytuacji. To nieprawda ze przysługuje jej 3/4 z 26 dni urlopu. Ilosc dni zostaje taka sama i jest zagwarantowana KP. Zonie przysługuje 26 dni 6-scio godzinnych (3/4 dniówki). Jest to wprost napisane w Kodeksie Pracy. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-11-16 18:21:56
Odpowiedzi: 0
Z ważnych powodów chciałam zachować 2 dni urlopu do końca roku,ewentualnie wybrać z początkiem nowego roku. Pracodawca nie wyraził zgody zasłaniając się rozliczeniem rocznym. Czy miałam prawo zachować te dwa dni urlopu na następny rok
Ewa
2017-12-21 13:36:26
Odpowiedzi: 1
Witam,proszę o informację kto planuje zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy. Pracodawca,czy pracownik.Dziękuję .
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-27 19:53:17
20dcc
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-12-21 21:45:53
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy jeśli pracodawca zamyka zakład na jeden dzień (robi sobie wolne), to pracownik może mieć odliczany dzień urlopu?
Gość
2018-01-02 16:44:13
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zmusić mnie do urlopu wypoczynkowego w listopadzie?
Gosc
2018-01-14 18:29:43
Odpowiedzi: 0
Jaka czescia urlopu zarzadza pracownik a jaka pracodawca? Bo tez jestem zmuszana do wybrania urlopu biezacego roku, a nie chce wtedy na nim byc.
Gość
2018-01-24 19:01:14
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy dyrektor zakładu może własną decyzją skrócić ustawowy termin, w tym przypadku upływający 30 września do wybrania przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2018-03-06 19:20:20
tzw.przepisy wewnętrzne firmy tak.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-09 19:33:26
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie odnośnie sytuacji w której pracodawca odmawia pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu za ubiegły rok co może zrobić pracownik?Dodajmy jeszcze że urlop był odmawiany bezpodstawnie.
Gość
2018-03-23 11:23:55
Odpowiedzi: 0
Mój problem polega na tym że przejęłam pracowników od innego pracodawcy na porozumieniu wraz z podpisami pracowników. Problem polega na tym ze bylam siezo upieczonym pracodawcą.. pracowników zatrudniłam w sierniu tamtego a termin rozumiem minal do 30 września kiedy powinnam oddac pracownikowi zalegly urlop? Czy przesuwa się on na kolejny rok 2018. I jakie konsekwencje mi groza jeśli się teraz okaze ze moi pracownicy tego urlopu niewykorzystali, bo nie doniosłam pisma natomiast fizycznie oni na tym urlopie byli. Z tym ze nie został wypelniony i nigdzie zarejestrowany wniosek urlopowy
Gość
2018-05-12 06:59:39
Odpowiedzi: 0
Czy mogę wziąć urlop 14dniowy kończący się 14 sierpnia gdy 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy.
Gość
2018-05-22 13:29:36
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zamienić mi planowany dzień urlopu na wolne do odpracowania?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie