Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2016r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2016-04-20 17:56:27
Odpowiedzi: 0
Dmj
Gość
2016-04-24 16:49:08
Odpowiedzi: 15
Witam. od 29.03 wzięłam urlop wypoczynkowy w wymiarze 19 dni czyli 22.04 kończę wolne. 18.03 złożyłam wniosek o wczasy pod gruszą który został przyjęty. W związku z trudną sytuacją rodzinną mussiałam na przestrzeni 48 godzin podjąć decyzję o rozstaniu się z obecnym pracodawcą- pracuje na umowe na czas nieokreslony krocej niz 3 lata i teraz pytania czy pracodawca moze nie wyplacic mi wczasow pood grusza? Czy wypowiedzenie powinnam złożyć prezesowi czy iść do kadr zalezy mi na porozumieniu stron zeby z ostatnim dniem kwietnia rozstac sie z zakladem pracy. pzdr
Odpowiedzi (15):
Daenerys
2016-04-25 12:51:20
Skoro urlop wypoczynkowy został wykorzystany, to wczasy pod gruszą powinny zostać wypłacone, chyba że w zakładowym regulaminie są jakieś obwarowania. Uważam, że jeżeli chcesz rozwiązać się za porozumieniem stron, to musisz podejść do prezesa, żeby wyraził na to zgodę, chyba że Dział kadr ma upoważnienie do rozwiązywania umów z pracownikami.
Gość
2016-05-11 03:53:38
This was so helpful and easy! Do you have any arlectis on rehab?
Gość
2016-05-11 04:32:41
Omgosh. I have had a bag saved on my desktop that I wanted to make but never wanted to tackle making the pattern. This is it! I ran out and got the book yetasrdey{happy dance!} The only thing now is....my fabric is one direction so I need to figure out how I want to handle that back/ front flap piece.Thanks for always inspiring!
Gość
2016-05-11 06:47:27
I read your posnitg and was jealous
Gość
2016-05-11 12:54:15
praveze z tych komentarov to jasne vobec nie je. len zlomok ludi ktori kritizuju validitu aj napisu v akom kontexte ju beru v uvahu. <a href="http://jcjsbt.com">nenvtaesezy</a> clovek potom moze nadobudnut dojem ze validita je akasi modla a nevalidny web je vzdy zly web (co je bullshit).
Gość
2016-05-11 12:58:28
I have been reading and commenting on the blog since it's launch in 2006 and have always found it very helpful. In fact, it's the only rss I am subscribed to :o)Thanks so much guys for launching the webmaster tools, and providing up helpful <a href="http://vjfdovtob.com">inotamroifn</a> through your blog.Jen
Gość
2016-05-11 13:00:53
&#8220;While many gun lobbies fight for “reasonable gun control,” WGO sets a higher standard: Defining the terrain of pro-gun political <a href="http://tzusuarno.com">ba12We.&#82tt;lGO</a> attacks other gun rights organizations for advancing &#8220;reasonable gun control&#8221;, yet WGO in its survey is asking for a law providing for a Concealed Carry Permit?Where does the 2nd Amendment say a Permit is required? It seems that WGO is advancing &#8220;reasonable gun control&#8221; (while attacking other groups for doing the same) in requiring a Concealed Carry Permit before the 2nd Amendment Rights can be exercised.
Gość
2016-05-13 02:10:16
- Thanks for having me! Was great getting to know you guys and learning from you. Best of luck to you all &amp; I&2#;178ll see you soon when I&#8217;m back! http://tylahdw.com [url=http://ttkdggpbic.com]ttkdggpbic[/url] [link=http://extwdwzxycn.com]extwdwzxycn[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:48
Michelle: Obama- he is a riot. 10 Commandments, Constitution, rules, prsoedurec-ethics, morality, lawful to him “just words”. Yes, everything to him are just words, but his plan seems to take this country down, and what&#8217;s going on now? Do we feel that our hands are tied? Seems to me that this has been in the making for a long, long time. Meaning to take us down. I do feel like my hands are tied and we&#8217;re in slo-mo of a major disaster with him there. The people that we elected must have some kind of say in this matter. What law can take this dictator down? http://dhfbmzqhyza.com [url=http://ejkhuexxu.com]ejkhuexxu[/url] [link=http://agyyexz.com]agyyexz[/link]
Gość
2016-05-13 02:17:09
This looks great! I love all of the little details. It is great that you are willing to help make a difference in som#&neoe39;s life! Thanks for playing at ATS&amp;M this week! http://rijeoz.com [url=http://yjseoc.com]yjseoc[/url] [link=http://jmxhjxnxr.com]jmxhjxnxr[/link]
Gość
2016-05-14 03:03:59
It means that no one has chopped the diesel so when the power goes off the back up geny kicks in &#8211; it is still magic. Angela is out at the <a href="http://xvkxts.com">vilasgel,</a> and I am thinking of making yoghurt. I do get the feeling that I have done this before.
Gość
2016-05-14 03:08:21
Hey! I think I read that same article! So true. As far as NCRP, maybe we should pool resources to buy the <a href="http://nqainzj.com">art38les&#c2i0;as</a> someone who is struggling to achieve agency sustainability, I totally understand the need to charge people for our work&#8230;But, I cut deals with people all the time!
Gość
2016-05-14 03:10:47
Es un gobierno votado a la <a href="http://suqcrob.com">deesdperasa</a> por un montón de gente Mal informada más el montón interesado de siempre. Pero a este paso no sé yo si agotan mandato o se arma la gorda antes.
Gość
2016-05-15 01:17:15
that. u not getting my point. &#8220;it was obviously too much for them to ha&l8e.n#d221; it is NOT too much to handle, because this game is alright and playable. they DID knew their capacity, that&#8217;s why they didnt want to take risks and try something new.f http://mrjiwuqefiw.com [url=http://hbkhrvstma.com]hbkhrvstma[/url] [link=http://culsnzijbr.com]culsnzijbr[/link]
Gość
2016-05-15 01:21:37
I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frtequnely you update your website? http://sxfuyn.com [url=http://qzatdlncxq.com]qzatdlncxq[/url] [link=http://hzxnfd.com]hzxnfd[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-25 13:58:09
Odpowiedzi: 15
czy mój pracodawca ma prawo do tego aby dysponować i decydować za mnie kiedy mam mieć urlop?? sytuacja dotyczy 2 maja kiedy mój zakład pracy będzie zamknięty a ja nie zgadzam się na urlop w tym dniu z racji , iż nie jest to moją wolą tylko jest to narzucone przez pracodawcę. Czy jest to dozwolone??
Odpowiedzi (15):
Gość
2016-05-11 03:28:19
Hi Justin, I see you&#8217;re on our mailing list, did you get the newsletter that was sent out in DeW?bmerechat kind of info are you looking for?Thanks, Jim
Gość
2016-05-11 05:27:05
bonjour a tous la famille belghaba et bouzada et sourtus amina khti wyoucef khoya w mama lirahniba bezaf et kamal wlad 3ami wnatmana lamina khti w mohamed wald 3ami bnajah fe chahadat bac et biem merci
Gość
2016-05-11 06:44:18
TYVM you've solved all my prmeobls
Gość
2016-05-11 12:54:49
Ahhh!! Come on! We want to know! BIG TROUBLE! Some angry girl with a blog will write about it! I agree. He will piss me off more then those punk ass teenage cashiers!I either order my Ice Cap with Chocolate milk or regular milk. I hate it that it comes standard with cream. It tastes weird! And I am oh so picky about my icy caffeinated drinks. VN:F <a href="http://ieclyejhjh.com">[112.90_.166]</a>
Gość
2016-05-11 12:58:45
Has already been commented &#8211; but clearly, ITunes is an internet, networked <a href="http://dlctkpdsp.com">sevc.reiThe</a> traffic is tremendous, but ITunes hums along.Why would you think that the lessons of ITunes can&#8217;t be applied to MobileMe? The problems sets seem the same.
Gość
2016-05-11 13:00:49
I totally oppose the overlaid ads. It&#39;s simply outrageous. I&#39;ll unsubscribe myself from you tube if those ads ever come to exist. I&#39;ll look for other <a href="http://rqktyngo.com">alnavtetires.</a> Who came up with such a disgraceful idea?
Gość
2016-05-13 02:10:49
så vakkert å ha tapetet i ramme... et lite stykke nostalgi... Moa,- eg vet ikke noe om denne bieersperlingd,- ante ikke slikt kunne skje... da eg skulle laste opp bilder, fikk eg bare opp beskjeden om at opplastingen min var nådd max høyde, måtte betale 20 dollar for å få fortsette...( betalte med det samme) i tilleg byttet eg nettleser til google chrome,- etter at eg hadde bytte nettleser,- funket alt... ha`kke mer peiling...klem, magny http://awhpdrsd.com [url=http://brgyokaelp.com]brgyokaelp[/url] [link=http://cwzgcatdrp.com]cwzgcatdrp[/link]
Gość
2016-05-13 02:15:05
Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you&#8217;re speaking apaymxioptelr! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my website =). We may have a hyperlink alternate arrangement among us! http://ljfkfs.com [url=http://vopihnvzd.com]vopihnvzd[/url] [link=http://monzry.com]monzry[/link]
Gość
2016-05-13 02:17:05
Between me and my husband we&#8217;ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic &amp; touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I&#8217;ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the uneadapprrcieted (and widely mocked) Zunes are. http://jdidquod.com [url=http://pjmwhm.com]pjmwhm[/url] [link=http://mkmpyntyhaw.com]mkmpyntyhaw[/link]
Gość
2016-05-14 03:04:27
haha, you seemed to be venting your anger on the <a href="http://ziucobkog.com">sinopagre</a> gov. hey brother, if there is $1000000 right in front of you, do you want to bet $10 on that at least 1 in 1000 will not take it? i wouldn't bet $1 even if its at least 1 in 1000000, assuming our gov ppl is included.
Gość
2016-05-14 03:08:36
Diay, tanto peca el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. &#191;Y el gobierno <a href="http://rmwcmy.com">candeiensa?.No</a> sé que ley sería aplicable en un caso como esos, pero no creo que el tipo de retención en Guantánamo sea el estándar.
Gość
2016-05-14 03:10:43
LOL, we have a Palo Alto fanatic here&#8230;latency, correlation, concurrent process, etc&#8230; are words of Palo Alto seller Relax dude&#8230; All vendors are with website updated from UTM to NGFW. So, in the end, the article still right, and you a <a href="http://qkaofuxbkcl.com">&#c022;fanati8&#8221;.</a>
Gość
2016-05-15 01:17:48
konfucius До речі, про список: всім не догодиш ніколи, тому нехай кожен собі вибирає своє. А я думаю, тут є з чого вибрати.P.S. Хто не дивився Кораліну, не ÐÐедооц‘–ý½ÑŽÐ¹Ñ‚е її. http://naqpqij.com [url=http://yolagefzseu.com]yolagefzseu[/url] [link=http://wplnbqtok.com]wplnbqtok[/link]
Gość
2016-05-15 01:21:56
JustMe // September 29, 2009 at 3:49 pm Patriot Dreamer,The cert of occupancy is dated July of 2007. Are you in Montana? If so, do you know if this has anything to do with the Crow Indians that adopted Obama as truefreedom so graciously researched? I’m not familiar with the proximity of this town to the Crow Indians re**nvatior.*******e*s******************************JustMe, I have a friend who lives in Montana and has been following this story for a long time. I will ask if he knows anything. http://zlszykvps.com [url=http://pwdgqa.com]pwdgqa[/url] [link=http://fysskbugnl.com]fysskbugnl[/link]
Gość
2016-05-15 01:23:41
Thanks AnTnhi,alks for the input. I like the interviews because it helps me get to know others living the same lifestyle. I wonder if this niche is getting a little too saturated though. http://kwdwsbbkpb.com [url=http://crvcmzee.com]crvcmzee[/url] [link=http://afftleb.com]afftleb[/link]
Dodaj odpowiedź
aaania83
2016-04-26 10:53:38
Odpowiedzi: 10
Witam. Moje pytanie dotyczy pojedynczych dni urlopu. Mój pracodawca,w miesięcznym grafiku pracy, uwzględnia każdorazowo jeden lub dwa dni urlopu bez mojej zgody. Czy ma do tego prawo? Pracuje na umowę o pracę na czas określony.
Odpowiedzi (10):
Daenerys
2016-04-26 11:24:45
Pracodawca nie ma prawa postępować w ten sposób. Z pewnością robi tak, aby nie skumulowało Ci się dużo urlopu, żeby np. mniej wypłacić za niewykorzystany urlop w razie rozwiązania u mowy o pracę, niemniej jest to niezgodne z prawem. Czy podpisujesz wnioski urlopowe? Jeśli tak - nie zgadzaj się na to i nie podpisuj niczego argumentując, że nie chce brać urlopu w ten dzień i masz do tego prawo. Jeśli nie podpisujesz wniosku o urlop - możesz złożyć skargę w Państwowej Inspekcji Pracy, że pracodawca wpisuje Ci w grafik urlop, a Ty niczego nie miałaś podpisane - ale to już w ostateczności. Powiedz że znasz swoje prawa i zagroź, że pójdziesz na skargę do PIP. Nie znam pracodawcy, może chcieć się zemścić i wypowiedzieć umowę, ale wtedy nie będzie już nic do stracenia.
Gość
2016-05-11 02:58:26
isn&#39;t it great peter? the ipypiasm I menn&havea.#39;t made my mind up on jingle yet, they seem kind of nice, think i&#39;ll just tactfully not answer them too often...
Gość
2016-05-11 03:09:51
I read your post and wihsed I was good enough to write it
Gość
2016-05-11 05:45:54
Thanks for your thosthgu. It's helped me a lot.
Gość
2016-05-11 12:53:32
Really <a href="http://xkdocdwjm.com">trstrwouthy</a> blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email itto a few friends of mine that I know would enjoy reading..
Gość
2016-05-11 12:58:05
Oh I would SO have told her to call the police on me, and I&#8217;d have been happy to talk to them when they arrived. <a href="http://nmpyvmbcmld.com">Th&7t#821a;s</a> ridiculous. I rarely speak up, but I sure would have on that one!
Gość
2016-05-13 02:09:30
Excelent, excelent article. However, I wouldn't be surprised if some powerful individuals are already cooking up a most devious plot to neutralize and destroy Dr. Paul; a difficult task nehestvelers, as this candidate does not appear to have any real skeletons in his closet. Standing up to corporatism, but not having mainstream media support has been, historically, a not very good hand in the game of U.S. politics. http://sulyzxtpnsu.com [url=http://dkopfgyhqz.com]dkopfgyhqz[/url] [link=http://fdwlompsbhm.com]fdwlompsbhm[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:25
I would like to meet my paternal grrhemotnda. She is my brick wall. I never met her that I can remember. I was two when she died. It might shed some light as to why my father was estranged from most of his family. http://axffoinczy.com [url=http://plvopyzvc.com]plvopyzvc[/url] [link=http://wsefesa.com]wsefesa[/link]
Gość
2016-05-14 03:03:12
Ahh le 300 2.8 !! Un bien beau caillou qui me fait envie depuis longtemps. Très sympa, ton article. La seule chose qui me freine (mis à part le prix), c&rsquo;est <a href="http://othcvauush.com">l&&eouo;sncqmbrement/poidsr#8230;</a> Il doit commencer à peser lourd après une journée de billebaude.
Gość
2016-05-15 01:21:14
This is a great post on how to turn guilt into something prdicutove and how to get way more out of your clothes than you think! Thanks for the shout out, too! :)S. http://imsdxwys.com [url=http://mjnfxvusz.com]mjnfxvusz[/url] [link=http://qohdezgtkuc.com]qohdezgtkuc[/link]
Dodaj odpowiedź
bezrobotny z pracą
2016-04-27 15:38:15
Odpowiedzi: 11
a jak niemam pracy to mnie to nie dotyczy ???
Odpowiedzi (11):
Gość
2016-05-11 03:14:21
I can&#8217;t wait until you create tg.porworshifpcom My first post will be: what does the Bible say about cloning?I sold the Pig Mine because I got a Lunar Module Deluxe.The PM works great with a single coil guitar intoa clean amp but that isn&#8217;t my set-up.Rob Bell controversy makes me laugh.I hope that mentioning Rob Bell moves your site up on Google ranking.
Gość
2016-05-11 03:48:27
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment di#;d&8217nt appear. Grrrr&#8230; well I&#8217;m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!
Gość
2016-05-11 04:33:09
A big variety of domain name extensions (generic &amp; co-rntyucode TLDs). Full DNS/Whois management, ID protection, EPP transfer key, lck/unlock standing, and many others.
Gość
2016-05-11 12:52:14
Like you&#039;re one to talk. You never say a damn thing about the conflict &#8211; you focus primarily on peripheral issues like antisemitism. In fact, that&#039;s the ONLY thing you talk about. <a href="http://fsgvfslixqd.com">ThoE/muro/Witty</a> &#8211; at least have an opinion on this stuff. Witty is more rhetorical though. You&#039;re just tool.
Gość
2016-05-11 12:58:28
&#8220;Despite the higher price tag, people that own iPhones are more likely to opt for an iPad when choosing a <a href="http://henjulwmwl.com">ta2Tet.&#8b21;lrue</a> but the those of us who don&#8217;t own iPhones are not mindlessly giving our money over to Steve Jobs in exchange for worthless crap.
Gość
2016-05-13 02:08:18
het is maar een soap horeeieder,on heeft wel iemand die je niet kunt uit staan maar dan hoef je toch niet zo te reageren zeg. http://abotvuznu.com [url=http://jgwtsjefv.com]jgwtsjefv[/url] [link=http://uyqdvzgpnw.com]uyqdvzgpnw[/link]
Gość
2016-05-13 02:14:48
Tycker det passar fint med en lila säng! Ja den låter nynnar min son också på ibBlnd,ara att de inte förstår vad den handlar om :-)Kram! http://yzzklkit.com [url=http://ssagcp.com]ssagcp[/url] [link=http://fwjebdzuk.com]fwjebdzuk[/link]
Gość
2016-05-14 03:01:57
le monde des livresle monde des amisle monde des emmerdesle monde de la culturele monde de l&rsquo;espritle monde tragédiele monde <a href="http://ldqzsriiip.com">parÃsel&rrquo;v©cuit</a> richemerci aux écrivainset à celui de l&rsquo;interallié et du renaudot
Gość
2016-05-14 03:08:22
Agreed. Announcers always revel in &#8220;tough plays&#8221; and &#8220;hard <a href="http://pvaxtprqja.com">cot&actn#8221;</a> in sports like baseball and basketball, and I just don&#8217;t understand it. If you want hard contact go watch the UFC and football. Baseball is supposed to be about skill.
Gość
2016-05-15 01:15:32
Just wonrndieg... am I the only one that have problems with the pictures on your site? They aren&#39;t loading at all... I tried different browsers just in case but it just ain&#39;t working... http://bmwmeignlkj.com [url=http://xhxoew.com]xhxoew[/url] [link=http://pyfuonwezg.com]pyfuonwezg[/link]
Gość
2016-05-15 01:21:37
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images ar18#&n2e7;t loading properly. I&#8217;m not sure why but I think its a linking issue. I&#8217;ve tried it in two different web browsers and both show the same results. http://alzahtmxlog.com [url=http://doaduzlw.com]doaduzlw[/url] [link=http://qwzcbwfsfzg.com]qwzcbwfsfzg[/link]
Dodaj odpowiedź
pracujący bez pracy
2016-04-27 15:44:02
Odpowiedzi: 7
nie chociaż tak
Odpowiedzi (7):
Gość
2016-05-11 01:11:08
It goes in your th8m1&#e2e7;s functions.php file which you should be able to find in the Appearance &rarr; Editor section in your dashboard. Be careful when editing source code, and always make a backup first.
Gość
2016-05-11 02:54:23
O Tas tá querendo ser &#18;68intelectual&#2217; e sugerir que o Brasil não é independente. Mas sabe que gostei das respostas dos leitores? Não embarcaram nas bobagens do Tas, rs. A pergunta é muito complexa pro cqc.
Gość
2016-05-11 03:17:28
Such an imvressipe answer! You've beaten us all with that!
Gość
2016-05-11 12:53:42
eins sehr interessanter Beitrag, der hervorragend Ihren Expertenvortrag zum Dresdner Gründertreff unterstreicht. Alle Teilnehmer waren begeistert und werden sich sicher auch über diese <a href="http://fckbcksxa.com">Veflifrentöchung</a> freuen.Nochmals vielen Dank hierfürmfg David Sauer
Gość
2016-05-13 02:09:38
Hello: I have inherited my father&#8217;s 1960&#8242;s tube Premier 71, and by chance have a friend who repairs old tube amps. It needs cap work. The leather handle is destroyed. Do you know of where I may find a leather handle that closely matches the original? I have seen the vintage Fenders, but was wondering if there is anything clkner.Thasos,Mike L. http://nyxnms.com [url=http://zdaefk.com]zdaefk[/url] [link=http://tdnwpdrsi.com]tdnwpdrsi[/link]
Gość
2016-05-14 03:03:24
Optei por não ver o jogo porque parece que &quot;dou azar&quot; nos derbies. Fui sendo posto a par pelo meu irmão que me disse que a arbitragem foi vergonhosa. Aquele FDP do Arnaldo é 1 mete-nojo do pior!!Ganhámos e eles que continuem na depressão deles. A seguir, será o <a href="http://tggurik.com">caLSaoneto!ECmETIpMO</a> SEMPRE!!!
Gość
2016-05-15 01:16:42
TONIA: thank you- there are lots of opouptrnities to help, and im sure charities appreciate $ if you cant make it down. But i do know what you mean..that is why i got up &amp; went down there. Hopefully looking to help more this week or wknd. :) thx!p.s. yes, im moving! http://kaaulsn.com [url=http://niuxsu.com]niuxsu[/url] [link=http://ixrmix.com]ixrmix[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-06 21:11:44
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie. Pracuje w małej firmie budowlanej i szef ostatnio przygotował nam aneks do umowy który dotyczył. Podwyżki Ale zaznaczone było ze rezygnujemy z świadczeń urlopowych czy ma do tego prawo?
Gość
2016-05-09 22:28:18
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie ile weekendu wchodzi do urlopu na 3/4 Etatu będę wdzięczna
Małgorzata
2016-05-11 08:24:01
Odpowiedzi: 0
Dzień Dobry, Moje pytanie dotyczy tego, czy pracodawca ma prawo dysponować urlopem zaległym pracownika i wysłać go na ten urlop w terminie wyznaczonym wyłącznie przez pracodawcę?
Katarzyna
2016-05-15 19:42:26
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry. Mam pytanie jak powinien być naliczony i rozliczany godzinowo urlop dla osoby zatrudnionej na 1/2 etatu. Czy jest to 26 dni liczone po 4godziny za każdy dzień urlopu czy 13 dni liczone po 8 godzin.
Odpowiedzi (1):
dky
2016-05-16 07:59:54
To zależy, po ile godzin dziennie pracujesz. Jak pracujesz 5 dni w tygodniu po 4 godziny, to tak, masz 26 dni dni urlopu po 4h. Jeżeli nie masz stałego grafiku, pracujesz różnie w różne dni, nieraz masz dni wolne, to urlop należy liczyć w godzinach, a nie w dniach. Przy połowie etatu są to 104 godziny rocznie (26 x 4h = 104h). I jak np. bierzesz urlop na dzień, w którym wg grafiku masz 6h pracy, to tyle właśnie wynosi urlop na ten dzień.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-16 14:48:22
Odpowiedzi: 1
dzień dobry czy pracownik dostanie ekwiwalent pieniężny jeżeli chce tylko wykorzystać czesc urlopu i pozostaje dalej w stosnku pracy niezmiennie
Odpowiedzi (1):
dky
2016-05-31 08:53:24
Przepisy prawa pracy nie dopuszczają takiej możliwości. Tylko przy ustaniu stosunku pracy należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-05-16 21:38:42
Odpowiedzi: 0
Od lipca 2015jestem na zwolnieniu lekarskim obecnie jest to juz swiadczenie rehabilitacyjne czy po powrocie do pracy moge wykorzystac reszte urlopu z 2015roku.Pracodawca twierdzi ze nalezy mi sie tylko polowa urlopu czuli zs czas pracy do czerwca ,dodsm ze pracuje w tej firmie ponad 15 lst
Gość
2016-05-20 12:54:46
Odpowiedzi: 1
pracownik podjął pracę w maju , czy w tym miesiącu przysługuje mu urlop wypoczynkowy. Pracownikowi przsługuje 26 dni urlopu
Odpowiedzi (1):
dky
2016-05-31 08:51:11
Tak, bez względu na to, którego dnia maja zaczął pracę, wymiar urlopu liczy się, jak za pełen miesiąc 26 / 12 = 2,1666 - co daje w zaokrągleniu 3 dni (zawsze zaokrągla się w górę na korzyść pracownika). Od maja do końca roku 2016 należy się mu 26 / 12 * 8 = 17,333 czyli 18 dni urlopu wypoczynkowego.
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2016-05-24 12:45:29
Odpowiedzi: 0
Jak wygląda prawo do urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim, czy pracodawca musi udzielić takiego urlopu.
Gość
2016-05-30 03:56:21
Odpowiedzi: 0
Witam!-czy przerwany urlop liczy się odnowa.Pozdrawiam
Gość
2016-06-03 15:21:13
Odpowiedzi: 0
jak rozwiązać problem pracownik nie chce korzystać z 14 dniowego nieprzerwanego urlopu. czy mogę mu udzielić 26 dni pojedynczych urlopów?
zdzislawa waleriancz
2016-06-06 11:46:50
Odpowiedzi: 1
jestem emerytka ale dorabiam sobie na parkingu czy kozystajac z urlpu wypoczynkowego powinnam otrzymać zaplate praca jest na umowę zlecenie pracuje tam już od października do czerwca 2016 r ZUS jest oplacany
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-17 10:34:27
Na umowę zlecenie nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Kodeks pracy dotyczy tylko umów o pracę.
Dodaj odpowiedź
jerzy
2016-06-07 21:35:22
Odpowiedzi: 0
jestem emerytem i pracuje na 1/2 etatu ile mi sie nalerzy urlopu
DORTA
2016-06-15 23:01:58
Odpowiedzi: 0
PRACUJE W JEDNYM ZAKŁADZIE NA DWÓCH PÓŁ ETATU , CZY Z JEDNEGO PÓŁ ETATU MAJA MI PRAWO DAC URLOP GODZINOWY , TO ZNACZY OD GODZ 7, 30 DO 12 , 30 PRACUJE A POTEM IDE NA URLOP DO 15 30
Gość
2016-06-17 19:30:24
Odpowiedzi: 0
Czy Kierownik ma prawo uzależniać udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi etatowemu od wyrażenie zgody podpisem przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, który z przyczyn losowych nie wykonuje pracy za co otrzymuje wynagrodzenie.
Gość
2016-06-17 19:30:29
Odpowiedzi: 0
Czy Kierownik ma prawo uzależniać udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi etatowemu od wyrażenie zgody podpisem przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, który z przyczyn losowych nie wykonuje pracy za co otrzymuje wynagrodzenie.
Gość
2016-06-17 20:53:58
Odpowiedzi: 0
Czy podczas urlopu mogę tracić na wynagrodzeniu?Pracodawca obniżył moje wynagrodzenie prowizyjne o około 200 zł bo byłam 3 dni na urlopie,czy jest to zgodne z kodeksem pracy?
Ryszard
2016-06-18 18:23:06
Odpowiedzi: 0
Jestem emerytem i pracuję 3 razy w tygodniu po 8 godzin. Proszę powiedzieć ile należy mi się urlopu.
Gość
2016-06-22 11:17:03
Odpowiedzi: 0
Od lutego jestem na zwolnieniu l4 (ciążą) czy za ten rok zostanie naliczony urlop? Ktoś mi powiedział ,że liczy się faktyczny stosunek do pracy a nie rzeczywiste świadczenie pracy.Pozdrawiam
Gość
2016-06-23 13:42:04
Odpowiedzi: 0
Syn jest zatrudniony po raz pierwszy od 01/06/2015, do końca roku 2015 wykorzystał 9 dni urlopu wypoczynkowego. Moje pytanie od kiedy nabywa prawo do nowego urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie