Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Papiez
2015-10-19 14:05:49
Odpowiedzi: 0
Moja szkoła ;)
Gość
2015-10-19 19:17:41
Odpowiedzi: 0
witam w 19 sierpnia zaczelam prace w markecie to moja pierwsza praca.do konca pazdziernika na okres probny.potem chca mnie zatrudnic.czy nalezy mi sie urlop jesli tak to ile dni i do kiedy musza mi dac czy do konca roku kalendzrzowego czy jak.prosze o konkretna odpowiedz bo nie wiem czy mam sama sie upominac czy sami sie odezwia.
halina
2015-10-21 10:28:16
Odpowiedzi: 0
czy za czas przebywania na swiadczeniu rehabiltacyjnym należy się urlop wypoczynkowy pracownik jest zatrudniony w firmie
Gość
2015-10-26 15:29:08
Odpowiedzi: 0
Jeżeli pracownik przepracował pół roku to urlopu należy mu się 13 dni z 26 dni jeżeli przepracował by cały rok
Gość
2015-10-26 15:32:02
Odpowiedzi: 0
Pracownik przechodzi na emeryturę jakich czynności papierkowych muszę dokonać
Gość
2015-10-27 19:37:00
Odpowiedzi: 1
Czy pracownik pod czas trwania wypowiedzenia może nie przychodzić do pracy .
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-13 12:01:04
Może wybrać sobie zaległy urlop.
Dodaj odpowiedź
Joanna
2015-10-29 13:19:33
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wpisać resztę niewykorzystanego urlopu bez żadnego uprzedzenia i czy nie powinno mi zostać dni na urlop na żądanie.
Gość
2015-11-02 12:52:33
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, Jestem zatrudniony na pół etatu i dowiedziałem się w kadrach, że w tym roku przysługuje mi urlop: podczas ferii 1 tydzień i podczas wakacji również 1 tydzień. W poprzednim roku miałem 2 tygodnie urlopu podczas ferii, podczas wakacji chyba 26, albo 28. Nie wiem skąd taka zmiana
Gość
2015-11-03 11:34:01
Odpowiedzi: 0
Witam, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie rodzicielskim (w kodeksie jest mowa tylko o macierzyńskim)?
Gość
2015-11-04 13:36:57
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca moze zmusic mnie do wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym pozostawiajac nie wiecej niz 5 dni na nastepny rok
Gość
2015-11-04 13:38:57
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca moze zmusic mnie do wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym pozostawiajac nie wiecej niz 5 dni na nastepny rok
Teresa
2015-11-06 14:39:09
Odpowiedzi: 0
mam w umowie wpisane zastępstwo za sekretarkę na czas jej nieobecności w pracy, tj. urlop, chorobowe, itp. mam w związku z tym pytanie: czy, gdy sekretarka planuje urlop powinna mnie pytać czy ja w tym czasie nie planuje? mowa tu o urlopie jedno czy trzydniowym, która z nas ma prawo wyboru urlopu: sekretarka czy osoba ją zastępująca
Gość
2015-11-06 15:01:52
Odpowiedzi: 0
Od początku roku nie mogę doprosić się urlopu, planowany urlop miałem w maju, później w czerwcu, następnie w sierpniu nie dostałem od pracodawcy nawet jednego dnia. W tym złożyłem wniosek o urlop, gdyż był mi bardzo potrzebny również nie dostałem. Mam całe 26 dni urlopu, za chwilę nastąpi sytuacja jak co roku, wtedy kiedy nie będę potrzebować pracodawca wyśle mnie na przymusowy urlop, jak mogę się w takiej sytuacji bronić. Proszę o pomoc, na co mam się powoływać. Pracuję w służbie więziennej na zmiany i święta łącznie z sylwestrem wypadają mi na zmiany pracującę, co mam zrobić aby pracodawca udzielił mi urlopu na czas świąt. Zaznaczę również że mam jeszcze ok 100godzin nadgodzin.
Gość
2015-11-07 00:08:32
Odpowiedzi: 0
Ilona daniami urlopu pracownika dysponuje pracodawca
Gość
2015-11-09 11:32:06
Odpowiedzi: 0
W dniu 28.01.2016r. przechodzę na emeryturę - powiadomiłam o tym pracodawcę. Czy w styczniu mogę wykorzystać 15 dni urlopu przysługującego za 2016 rok?
Gość
2015-11-10 13:16:15
Odpowiedzi: 0
Witam pracodawca wydał mi za duzo urlpu wypoczynkowego o 2 dni. w danym roku. teraz chce mi wpisac jako obecnosc usprawiedliwiona i potracil z wynagrodzeni te 2 dni urlopu o ktore sie pomylił. czy moze cos takiego zrobic? prosze o odpowiedz w oparciu o paragrafy?
Gość
2015-11-10 14:00:41
Odpowiedzi: 1
Witam miesiąc temu wypisałam wniosek o urlop wypoczynkowy który zaniosłam do działu kadr, urlop mam zacząć od 12.11 ale nie mam żadnej informacji o zgodzie jak i o odmowie urlopu co w takim przypadku? ?Pracodawca otrzymał urlop jednak nie poinformował ani kadry ani mnie o tym czy go mam czy nie ? Czy w tym wypadku mogę skorzystać z urlopu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-12 10:00:42
Zapytaj :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-10 17:44:00
Odpowiedzi: 0
Witam, Moje zapytanie jest ile dni urlopowych moge przeniesc na nowy rok kalendarzowy. Obecnie mam 14 dni i jest mi mowione ze musze w tym roku wykorzystac bo inavzej przepadnie?? czy moga tak zrobic ??
Gość
2015-11-11 13:21:55
Odpowiedzi: 0
Witam,jestem emerytką,ostatnio zostałam zatrudniona w firmie na 3/4 etatu.W umowie o pracę dowiedziałam się że pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy,w roku kalendarzowym,w którym podjął pracę, urlop wypoczynkowy przysługuje 1/12 czyli 15dni w roku.Czy to znaczy że na urlop 26dni mam pracować 10 lat? Mój staż pracy to 38 lat.
Gabriel
2015-11-11 17:11:40
Odpowiedzi: 0
Czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy za 2016 rok ( 26 dni) w m-cu styczniu,jezeli osiagam wiek 65 lat i 10 miesiecy uprawniajacy do przejscia na emertyturę w dniu 21 grudnia 2015 r. Na dzień 31 grudnia planuję złozyc wymówienie ( okres wypowiedzenia mam 3 miesiace) czyli do 1 kwietnia.Czy będzie mi przysługiwac odprawa emerytalna ?
Gosia
2015-11-13 17:40:22
Odpowiedzi: 0
Witam, pozostało mi do wykorzystania za obecny rok pełne 26 dni u.w. Czy mam obowiązek wykorzystać go we wskazanych przez pracodawcę terminach, czy też mogę odmówić i wykorzystać go w terminach dogodnych dla mnie do dnia 30 września 2016r.
adam
2015-11-15 15:42:19
Odpowiedzi: 0
czy osoba opłacająca składki ubezpieczenia w krus przez dłóżej niż 10 lat może liczyć na urlop 26dniowy w zakładzie pracy
Gość
2015-11-19 08:47:52
Odpowiedzi: 1
czy można dostać urlop po kilku dniach pracy to nie jest moja pierwsza praca
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-26 23:45:17
Wszystko jest napisane w kodeksie.. przeczytałem go ze zrozumieniem w 15min.. polecam spróbuj.. i pamiętaj że dotyczy on głównie umów "o pracę" a nie zleceń czy dzieł..
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-25 18:13:25
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo wysłac mnie na urlop w czasie gdy nie zapewnia mi ptacy ?
Gość
2015-11-25 21:49:16
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w markecie i poprosilam o ulop po swiatach a przedsylwestrem czy kierownik sklepu ma prawo i tego ulopu odmowic jezeli nie byłam w okresie wakacyjnym a mam jeszcze cały ulop do wykorzystania czyli 17 dni ??
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie