Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Urszula
2014-10-09 15:10:55
Odpowiedzi: 1
witam, pracuję w zakładzie, gdzie zmieniło się kierownictwo i wraz z nim wszystko co możliwe. ostatnio dowiedzieliśmy się, urlop poza planem urlopów można zgłosić min. 1 tydzień wcześniej inaczej musi być na żądanie, a ilość dni urlopu która może przejść na następny rok nie może większa niż 8. Czy tak jest naprawdę?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-11 19:49:21
w roku trzeba wykorzystać minimum, 10 dni czyli długi 14 dniowy nie przerwany urlop, ja nie wiem wiele ludzi by tak chciało jak teraz masz przynajmniej dostaniesz ten urlop, i tak może tak być że wcześniej trzeba poinformować, a na żądanie można max 2 godź lub 30 min w zależności od pracodawcy
Dodaj odpowiedź
Magda
2014-10-10 14:10:00
Odpowiedzi: 2
Pracowałam w firmie na umowę zlecenie od lutego 2014 roku zostałam zatrudniona w firmie na umowę o prace ile dni urlopu należy mi się w 2014 roku a ile w 2015. Księgowa z mojej firmy powiedziała mi że za każde przepracowane 2 m-ce należą mi się 3 dniu urlopu i mogę go rozpisać dopiero gdy je sobie wypracuje czyli po 2 m-cach mogę iść na 3 dniu urlopu. Nic z tego nie rozumiem proszę o pomoc
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-10-11 19:45:41
na umowie zlecenia w ogóle się nie nalicza urlop,na normalnej umowie już tak, i ma racje 2 mieś to 3 dni, ale nie musiałabyś przerobić tego, aby dostać 1 lub 2 dni, w roku trzeba wykorzystać minimum, 10 dni czyli długi 14 dniowy nie przerwany urlop, ja nie wiem wiele ludzi by tak chciało jak teraz masz przynajmniej dostaniesz ten urlop, i tak może tak być że wcześniej trzeba poinformować, a na żądanie można max 2 godź lub 30 min w zależności od pracodawcy
jasiu
2014-10-11 19:52:00
na umowie zlecenia w ogóle się nie nalicza urlop,na normalnej umowie już tak, i ma racje 2 mieś to 3 dni, ale nie musiałabyś przerobić tego, aby dostać 1 lub 2 dni, masz umowę na stałe??????? reszta jest nie do twojego tematu,
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-13 19:24:28
Odpowiedzi: 2
Cześć, kończę pracę u obecnego pracodawcy z końcem października i od listopada zaczynam gdzie indziej. Obecny pracodawca naliczył mi na ten rok tylko 20 dni urlopu. Czy nie powinno być 21 lub nawet 22? Nie będę miał nic przeciwko pod warunkiem że nowy pracodawca będzie zobligowany udzielić mi urlopu w ilości 6 dni ale to chyba tak nie działa, prawda?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-10-14 19:16:16
tego którego nie dostaniesz u starego, naliczy się u nowego, pracodawcy, jak masz 26 dni na rok, to te 6 dni dostaniesz u nowego
jasiu
2014-10-14 19:17:38
tego urlopu którego nie dostaniesz u starego, naliczy się u nowego, pracodawcy, jak masz 26 dni na rok, to te 6 dni dostaniesz u nowego.
Dodaj odpowiedź
Piotrek
2014-10-14 18:34:22
Odpowiedzi: 1
Czy do tego obowiazkowego czternstodniowego urlopu wlicza sie chorobowe?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-14 19:18:27
nie, chorobowe anuluje(przerywa) urlop
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-14 20:12:00
Odpowiedzi: 1
chce przeniesc cale 26dni urlopu na nastepny rok pracodawca mowi ze 10 dni musze wybrac w tym roku a nad reszta sie zastanowi czy ma prawo dysponowac tymi 10 dniami[roboczymi]
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-15 23:06:57
10 dni musisz w roku, szczególnie jak pracodawca tak mówi, tak może za dysponować połową
Dodaj odpowiedź
Magda
2014-10-14 20:41:15
Odpowiedzi: 1
Witam, Chciałam się zapytać o urlop na żądanie. Z tego co wiem, przysługują 4 w roku. Czy można je brać ciągiem czy każdy dzień osobno?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-15 23:08:41
tak
Dodaj odpowiedź
anowi
2014-10-14 22:29:45
Odpowiedzi: 1
Witam;czy pracodawca po za 14-dniowy urlopem wypoczynkowym, może wymagać rozpisania na początku roku pozostałego urlopu w moim przypadku 16 dni
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-15 23:09:38
nie, pow wykorzystaniu, długiego możesz pozostałe dni trzymać do września przyszłego roku
Dodaj odpowiedź
Jagoda
2014-10-15 06:39:01
Odpowiedzi: 1
Czy pracownik ma prawo do urlopu po dluzszym okresie przebywania na L4?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-15 23:10:18
tak, urlop nalicza się i należy się normalnie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-15 10:37:37
Odpowiedzi: 1
Mam dziecko w wieku 9 lat, pracodawca udziela urlop w wakacje co 2 lata, miałem w tym roku i w następnym nie chce mi zaplanować w lipcu,czy ma takie prawo i jakie przepisy to regulują. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-15 23:12:01
nie ma ulg na dziecko, nie daje to przywileju, do wykorzystania z urlopu w wakacje mając dziecko
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-17 13:07:36
Odpowiedzi: 1
Urlop zaległy z 2013 roku (10 dni) 6 dni z nowego wymiaru urlopu wykorzystałem w terminie do końca września w trybie ciągłym 3 tygodniowym. Pozostało mi 20 dni i dostałem informację od kierownika, że muszę jeszcze wybrać urlop letni w wymiarze 14 dni ciągłych w tym roku. Zaproponowałem termin pod koniec roku, który umniejszyłby mi mój urlop o 6 dni pozostawiając mi 14 dni na 2015 rok. Jednak mój kierownik nie pozwala mi wziąć urlopu w tym terminie pomimo, że jako pierwszy zgłosiłem chęć urlopu w tym terminie. Czy może przesunąć mi urlop na inny termin argumentując to tym, że nie mogę mieć za dużo urlopu zaległego na 2015 rok? Czy w przypadku pojedyńczych dni urlopowych kierownik może mnie zmusić do wybrania mojego urlopu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-17 20:45:55
jak już wykorzystasz tren długi urlop, to do niczego cie zmusić nie może, a jak już miałeś zaplanowany, urlop i nie podając konkretnego powodu, nie może tak po prostu tobie go odmówić
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-18 20:58:49
Odpowiedzi: 1
Chciałbym sie dowiedziec do kiedy musze podac plan urlopu na nastepny rok pracodawcy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-20 12:14:42
w przyszłym roku, nie w tym jeżeli o to tobie chodzi
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-20 09:13:18
Odpowiedzi: 1
chciałabym się dowiedzieć jak rozwiązać sytuację: Pracownica zaczęła pracę 1.06.2014 Wykorzystała we wrześniu 1 dzień urlopu wypoczynkowego . 30.09.2014 dostała od pracodawcy wypowiedzenie. Pracownik od 1.10.2014 poszedł na 10 dni urlopu wypoczynkowego i 3 dni L4. Pracownicy przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku. Czy sytuacja została poprawnie rozwiązana jeśli chodzi o urlop?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-20 12:20:11
streść lepiej tą sytuacje, bo nie wiadomo czy tobie chodzi o jedna osobę czy o 2, męską i żeńską, czy tylko o żeńską, w ciągu trwania umowy powinna wykorzystać zaległy urlop, a nie po rozwiązaniu umowy, l4 mogła zacząć nawet 30.09 i być na nim 5 miesięcy, z poważnym zachorowaniem
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-20 21:29:12
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie do kiedy mam podac urlop na nastepny rok
Anna
2014-10-21 16:10:24
Odpowiedzi: 2
Mam pytanie, w moim zakładzie pracy kierownik pozwala nam - pracownikom ustalić sobie 2-tyg.urlop tzw.wakacyjny. Resztę urlopu mojego i koleżanek rozpisuje nam kiedy mu się żywnie podoba, nie pytając nas o zdanie. Wstawie pojedyńcze dni jako urlop. W okresie grudnia nikt nie ma prawa wziąć urlopu na żądanie czy też opieki, bo jest otwarcie powiedziane, że nie zostanie on wydany. Czy mój kierownik przypadkiem nie nadużywa swojego stanowiska? Czy kierownicy mają prawo robić takie rzeczy? Jeśli nie. to gdzie to można zgłosić? Bardzo proszę o odpowiedź.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-10-21 23:10:02
do inspekcji pracy zgłoście , anonimowo na tą firmę, zrobi kontrole, na żądanie nie może odmówić, a grozić wam nie może, karalne, może za to polecieć, pracodawca może za rządzić połową twojego urlopu, ale chyba jednorazowo, a nie po jednym dniu dni
jasiu
2014-10-21 23:11:49
lub też wszystkie idźcie do prezesa, czy szafa ze skargą na kierownika, chyba że to jakaś rodzina, co i tak nic nie da, to do inspekcji
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-21 21:04:08
Odpowiedzi: 3
Witam. Czy podczas urlopu macierzyńskiego mogę utracić prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego?
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-10-21 23:12:33
nie. naliczany jest normalnie.
Gość
2014-10-22 09:14:40
Dodam jeszcze, że jest to urlop za 2010 rok, którego nie mogłam wykorzystać bo byłam na macierzyńskim. Aktualnie jestem na urlopie bieżącym a tamten już wykorzystałam na co szef wyraził zgodę. Teraz nagle dowiaduję się, że mi prawdopodobnie może przepaść bo utraciłam do niego prawo. Przecież nie mogłam być na 2 urlopach jednocześnie.
jasiu
2014-10-22 10:54:37
jak go nie wykorzystasz to musi tobie za niego zapłacić, obojętnie z którego roku 2010, 11,12,13, albo da wykorzystać albo musi za nie zapłacić, nic nie przepada
Dodaj odpowiedź
Dawid
2014-10-21 21:09:48
Odpowiedzi: 1
Witam.mam takie pytanie czy na moj wniosek moge sobie podzielic urlop nie uwzgledniajac ciaglosci 14dni?nie jest mi potrzebny taki urlop a w art.162 jest napisane ze "...jedna czesc POWINNA trwac 14 dni...".Jak to jest???
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-21 23:14:14
tak w roku , trzeba wykorzystać długi nie przerwany urlop, 10 dni rob czyli 14 kalendarzowych, przepisy kp, jak pracodawca jest, uczulony, na przepisy to nic nie zrobisz musisz iść na długi urlop
Dodaj odpowiedź
Piotr
2014-10-21 21:53:07
Odpowiedzi: 1
Złożyłem wypowiedzenie. Przysługuje mi jeszcze 11 dni urlopu. teoretycznie wypowiedzenie liczone jest od konca miesiaca więc do końca listopada muszę jeszcze pracować. Ale chciałbym wziąć urlop te 11 dni. czy pracodawca może mi kazać pracować i postanowić wypłacić te pieniądze? Czy mogę domagać się urlopu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-21 23:16:24
możesz domagać się urlopu, i nawet powinien tobie dać go wykorzystać, bo to jest pierwszeństwo, ekwiwalent , to już ostateczność, tak wolą pracodawcy by najmniej,
Dodaj odpowiedź
ela
2014-10-22 10:50:26
Odpowiedzi: 1
pracownik (umowa o pracę na 1/1 etatu na czas nieokreślony)do 22 grudnia jest na urlopie macierzyńskim; następnie będzie chciał iść na urlop wychowawczy; kiedy udzielić urlopu zaległego wypoczynkowego? przed czy po wychowawczym? jak to reguluje kodeks pracy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-22 11:01:35
jak pracownik, nie będzie dnia w pracy, to nie można mu dać urlopu, można wtedy gdy wróci do pracy, od razu po wychowawczym, i cały czas się on nalicza wychowawczy i macierzyński nie przerywa naliczania urlopu, lub po konsultacji, z pracownikiem, można wypłacić ekwiwalent za obecny urlop z 2014, czy faktycznie chce zachować ten urlop, i korzystać po powrocie , czy woli ekwiwalent za zaległe urlopy, zaległe mam namyśli na pewno do 5 lat jak nie więcej lat do tyłu, i za 2015 jak pisałem też się będzie naliczał.
Dodaj odpowiedź
kasia
2014-10-23 08:32:10
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry mam pytanie.Pracuje w publicznym przedszkolu jako sprzataczka ponad 15 lat.I np w danym roku kalendarzowym od stycznia do czerwca nie wybiorę ani jednego dnia urlopu,pózniej w wakacje wybiorę np 20 dni urlopu i czy moge zostawic sobie te 6 dni na wszelki wypadek od wrzesnia do grudnia ?czy musze wybrać to wszystko w wakacje?bo tak słyszymy od naszej p.dyrektor ze mamy wybrac wszystko a zostawic góra 2 dni.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-23 12:06:41
obowiązkiem jest wykorzystać, drugi urlop czyli 10 dni rob, a 14 kalendarzowych, tak możesz zostawić sobie 6 dni, normalnie jest ciężko dostać 20 dni urlopu, bo to za długo, ale widzę że jest różnie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-23 13:38:29
Odpowiedzi: 1
Witam, uzyskałam informacje, iż na nowy rok 2015r. muszę przejść tylko z 5 dniami urlopu z tego roku. Czy jest gdzieś w kodeksie taki zapis? Nadmienię, iż w tym roku miałam 14 dni urlopu (tzw. grusza) i pozostanie mi 10 dni, które chciałbym wykorzystać na początku roku 2015r.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-23 22:44:24
nie ma w kp że musisz przejść z 5 dniami, jest za to że trzeba wykorzystać te 14 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-23 21:46:19
Odpowiedzi: 1
Zaczynam niedługo pracę na etacie, ale przez dwa lata byłam na samozatrudnieniu. Czy okres samozatrudnienia (prowadzenie działalności gospodarczej) wlicza się w staż pracy, który jest teraz potrzebny do wyliczenia długości urlopu wypoczynkowego?Dziękuję z góry za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-23 22:45:58
niestety nie wlicza się, nawet 10 czy 20 lat.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-24 17:07:23
Odpowiedzi: 1
pracuję w trybie zmianowym od poniedziałku do niedzieli. Planuję wykorzystać 10 dni urlopu od poniedziałku. Czy po zakończeniu urlopu w piątek, pracodawca może mi zaplanować zmianę już w sobotę, czy dopiero w poniedziałek?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-24 23:25:55
może zaplanować sobotę, szczególnie z weekendy pracujecie, a w piątek koniec będziesz miał urlopu, może się zgapi i wpisze tobie od poniedziałku, ale od soboty może też wpisać.
Dodaj odpowiedź
Marzena pietron
2014-10-25 11:20:44
Odpowiedzi: 1
Ile mam czasu żeby wykorzystać 14 dni urlopu? Czy muszę to zrobić do końca roku kalendarzowego, czy do przyszłego roku do końca września?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-10-25 12:23:13
do końca tego roku, ale jak pracodawca nic nie nalega możesz tego nie planować, tylko żeby nie wyskoczył że masz zaległy i masz go wybrać jak najszybciej na początku 2015r, lub ogólnie w tedy kiedy tobie nie będzie pasować a będziesz musiała, bo np nie odmówisz, to lepiej sobie samemu zaplanować.
Dodaj odpowiedź
Dorota
2014-10-28 18:22:39
Odpowiedzi: 4
Witam! Pracuje w firmie sieciowej od 7 kwietnia 2014 roku, najpierw okres probny 3-msc, a pozniej od 1 lipca na umowe o prace na pelny etat, mam 11 dni urlopu i 6 dni wykorzystalam juz w sierpniu, takze zostalo mi 5 dni. Menadzerka mi w wrzesniu powiedziala ze musze je wykorzystac i mialam miec w listopadzie, ale wkoncu sie odwazylam i powiedzialam ze nie potrzebuje w listopadzie i chce zostsawic sobie na nastepny rok, na styczen albo luty. Wszystko bylo wporzadku, ostatnio mi mowila ze musze go wykorzystac i mi wydzielila pierwszy tydzien w grudniu, ale ja go nie chce!! Co mam zrobic? Cały czas myślę zeby wtedy isc na L4, co o tym sadzicie?
Odpowiedzi (4):
jasiu
2014-10-28 20:20:02
Idź NA L4 URLOP tobie zostanie, jak już tobie tak go wmusza, chodź nie powinna to tak zrób będzie ok
Dorota
2014-10-29 18:55:52
Tylko teraz nie wiem czy po chamsku tego nie zrobie, co o tym sadzisz?
jasiu
2014-10-30 14:17:22
więc tak do grudnia jest jeszcze parę tygodni, to raczej sobie tak nie pomyśli że specjalnie to zrobiłaś,nie będzie po chamsku, po za tym będziesz miała l4 , a l4 to l4 nie do pod warzenia, z resztą nie wiadomo czy na pewno nie zachorujesz, może cię co weźmie, więc wiesz-:) już z nią nie rozmawiaj na ten temat, ona tobie wmusza urlop, to możesz zrobić tak jak chciałaś zrobić, ona może na przekór tobie to ty też, urlop zostanie.
Dorota
2014-10-30 22:55:47
Aha ok, teraz podniosłeś mnie na duchu :) dzięki :D takze mam jeszcze czas i sie zastanowię i postanowie pod koniec listopada, a moze akurat zachoruje jak piszesz :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-28 21:45:32
Odpowiedzi: 2
Witam Pracuje w firmie z rownowaznym systemem pracy czy jest możliwe ze z tego tytułu pracodawca moze mi liczyć do dni urlopu soboty i niedziele bo to są tez moje dni pracy?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-10-29 17:24:45
nie może, chyba że da tobie więcej urlopu na rok, np około 270 dni pracy i masz 20 lub 26 dni, to jak mamcie pracować 360/5 dni w roku to ty samym dni urlopu niech doliczy, poza tym za soboty i niedziele powinny być 100% setki a jak nie setki to za sobotę i niedziele przepracowane, te 2 dni powinie dodać 2 dni wolnego w tygodni, nie można pracować 7 dni w tyg bez przerwy, jak nie płaci setek musi dać wolne za te dni weekendowe
Gość
2014-10-30 15:15:24
nie może liczyć sobót i niedziel ale zalicza dni w których nie pracujesz w tygodniu. urlop w systemie równoważnym liczy się godzinowo a nie dniówkowe
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie