Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2015-03-07 18:25:13
Odpowiedzi: 1
Jezeli w tym roku kalendarzowym zostało mi 7 dni urlopu czy musze isc na 2 tygodni urlopu to czy urlop bendzie brany z nastepnego roku czy bende 3 dni na bezplatnym i czy istnieje morzliwosc nie pujscia na urlop w tym roku
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-07 22:07:52
będzie brany w całości z nowego urlopu, nie ma możliwości prawnego nie pójścia na urlop. Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-10 10:58:51
Odpowiedzi: 2
Witam w tym roku zakonczyłmi sie urlop macierzynski tj.8-2-2015r mam niewykorzystany urlop wypoczynkowy o którym zapomniałam.Złozyłam juz u pracodawcy wniosek o urlop wychowawczy i obecnie jestem na wychowawczym.moje pytanie brzmi czy pracodawca jest zobowiazany zapłacic mi za ten nie wykorzystany urlop czy on przepada ?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-03-10 21:18:50
nie przepada na 100% mogłaś wykorzystać też , jeżeli jednak się nie udało to tak na ten wniosek powinien zapłacić , ekwiwalent za zaległy urlop, , lub możesz zostawić z 2014 r i z 2015 r wykorzystać cały urlop zaległy w 2016r np, 40 dni od razu , też tak się robi
Gość
2015-03-11 09:52:28
Dziękuje za odpowiedż mam jeszcze pytanie jeżeli byłam na urlopie macierzynskim od 02-2014r do 02-2015r a obecnie jestem na wychowawczym trzy lata to jest do 02-2018r mam 25 letni staż pracy (czyli 26 dni ur.wypoczynkowego rocznie)to ile mam zaległego urlopu u pracodawcy( mam umowe na czas nieokreślony) pytam poniewaz mój pracodawca powiedział ze w tym okresie co byłam na macierzynskim to fizycznie nie pracowałam i nic według niego nie należy mi się.Proszę o pomoc bo nie wiem co mam o tym myślec i jak jest tak naprawdę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-10 14:01:44
Odpowiedzi: 1
Dostałam wypowiedzenie z pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy od 15 października 2014 r, bez obowiązku świadczenia pracy. Jednocześnie były pracodawca zobowiązał mnie abym pozostawała w dyspozycji gdybym była potrzebna w firmie. Okres wypowiedzenia skończył mi się 31 stycznia 2015r . W październiku wykorzystałam zaległy urlop za 2014 r., w styczniu 2015r nie brałam urlopu (nie składałam wniosku). Obecnie zwróciłam się z prośbą do byłego pracodawcy aby wypłacił mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop za styczeń 2015 r. Pracodawca odpowiedział, że udzielił mi już urlop za styczeń 2015r. w październiku 2014r. Proszę o informację, czy w tej sytuacji pracodawca mógł mi udzielić urlopu z wyprzedzeniem za 2015 r w roku 2014r. skoro prawo do niego nabyłam dopiero od stycznia 2015r.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-10 21:22:23
jeżeli faktycznie tak było to może coś zakombinować i tak zrobić ale jak to za styczeń, z 2015 r i tak to było 1.5 dnia ,nie myśl czasem że 20 dni, jak by tobie miał zapłacić to i tak za te 1.5 dnia nie więcej
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-10 14:04:16
Odpowiedzi: 1
czy istnieje możliwość (zgoda pracownika i pracodawcy) udzielenie urlopu w podziale na godziny ? Inaczej, czy można urlopem "odpracować" godziny wolne na zabiegi lekarskie (2 godziny dziennie przez 8 dni to daje dwa dni urlopu ) ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-10 19:43:30
tak istnieje taka możliwość , jak najbardziej, wystarczy się dogadać z kierownikiem, lub pracodawcą
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-11 07:46:12
Odpowiedzi: 3
proszę o podanie \\"sposobu prawnego\\" - pracodawca się zgadza, ale przepis nie pozwala !!
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-03-11 18:49:37
można tak zrobić, a np , jak w jednym dniu zostaniesz godz dłużej i jak nie zapłaci , wychodzisz nazajutrz godz wcześniej, może z tego coś zrozumiesz, jest zakręcone no ale..... Art. 1542. §1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. §4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Gość
2015-03-12 14:06:14
kto odpowiada na zadawane tu pytania ?
jasiu
2015-03-12 19:09:30
co to za pytanie w ogóle, nie widzisz na jaka stronę wchodzisz?a może myślisz że radca prawny na darmowej stronie będzie tutaj opowiadał każdy każdemu może tu doradzić, masz podany nr artykułu, wszystko o co pytasz, pytacie jest zawarte, i tak wyżej, wystarczy mieć chęć poczytać i zrozumieć, a nie czekać za odp, zrozumiałe jest to że ktoś czeka za odpisem, normalnymi słowami,lepiej przyswajalnymi a nie tylko artykułami.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-11 10:00:03
Odpowiedzi: 2
jeżeli byłam na urlopie macierzynskim od 02-2014r do 02-2015r a obecnie jestem na wychowawczym trzy lata to jest do 02-2018r mam 25 letni staż pracy (czyli 26 dni ur.wypoczynkowego rocznie)to ile mam zaległego urlopu u pracodawcy( mam umowe na czas nieokreślony) pytam poniewaz mój pracodawca powiedział ze w tym okresie co byłam na macierzynskim to fizycznie nie pracowałam i nic według niego nie należy mi się.Proszę o pomoc bo nie wiem co mam o tym myślec i jak jest tak naprawdę.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-03-11 18:52:27
od 02 -2014 do 2018 naliczany jest normalny urlop, liczy się do do lat pracy również, urlop naliczany jest normalnie jak byś pracowała, składki są odprowadzane, urlop się należy normalnie przez cały ten okres, na 100%
jasiu
2015-03-11 18:54:58
art 163 §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-11 18:02:35
Odpowiedzi: 1
Po urlopie macierzynskim przebywał am na l-4, powinnam wrócić do pracy 17 marca, mam zaległy urlop z 2013 i 2014. Czy mogę go wykorzystać od 17 marca i czy pracodawca może mi odmówić urlopu? Prawdopodobnie będzie chcial wręczyć mi wypowiedzenie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-11 18:58:27
albo od razu wykorzystać, albo zapłacić, na 1wszy ogień idzie wykorzystanie, jak się dogadacie, może zapłacić za urlop z 2013 i 2014, nie zgaduj , czy ci wręczy wypowiedzenie, a jak wręczy to powiedz że idziesz na 40 dni zaległego urlopu, plus te dni z 2015r, naliczone proporcjonalnie,, jako na wypowiedzeniu, jak już da to wypowiedzenie,
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-12 09:02:07
Odpowiedzi: 1
Witam czy moge przerwac urlop wychowawczy i złozyc wniosek o urlop wypoczynkowy u pracodawcy a nastepnie po tym urlopie wrócic na wychowawczy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-12 19:00:02
wrócisz po 2 latach i wykorzystasz za 2 lata od razu, , lepiej nap wniosek, o wypłacenie ekwiwalentu za urlop zaległy , powinien za zaległy wypłacić bez problemu, na taki wniosek, bo myślę że tu tylko o kasę chodzi, to złóż taki wniosek
Dodaj odpowiedź
Magda
2015-03-13 15:09:16
Odpowiedzi: 3
Witam. Mam pytanie ile dni pracodawca zabiera mi z urlopu wypoczynkowego gdy w umowie mam napisane ze urol jest rozliczany godzinowo a moj system pracy odpowiada 12h pracujacym na dzień wolny. Czy dni w których nie pracuje co wynika z grafiku też są liczone jako urlop...
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-03-13 16:54:05
Art. 1542. §1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. §4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Magda
2015-03-13 19:50:14
jesli wypisuje wniosek na 14dni pracodawca może zabrac mi z tego urlopu 10 i poł dnia rozliczajac mnie z niego godzinowo. biorac pod uwage ze w przeciagu tych 14 dni 7 jest tyko pracujacych.
jasiu
2015-03-14 18:12:44
no to 7 dni urlopu powinien zabrać
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-14 09:29:54
Odpowiedzi: 1
czy będąc na urlopie wychowawczym 3 lata , należy mi się urlop wypoczynkowy[posiadam umowę na czas nie określony]
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-15 18:32:19
tak z całych 3 lat masz ten urlop, naliczany musi być normalnie
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-14 17:23:12
Odpowiedzi: 1
Pracuje na umowę o pracę na czas nieokreslony. Co roku mamy w firmie dwa korytarze urlopowe jeden letni w wymiarze 14 dni a drugi zimowy w wymiarze 5 dni. Pozostały urlop zostawał nam udzielany według indywidualnych potrzeb. Teraz jednak pracodawca chce rozdysponowac naszym całym urlopem zostawiając nam jedynie dwa dni do własnej dyspozycji. Czy to jest zgodne z przepisami ? Jaka częścią urlopu pracownika pracodawca może dysponować ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-15 18:33:55
jedynie połową na więcej nie ma prawa, po za tym nawet te 2 dni to za mało bo są 4 dni na żądanie
Dodaj odpowiedź
mm
2015-03-15 11:10:45
Odpowiedzi: 1
Złożyłam wypowiedzenie pracodawcy z 2tygodniowym okresem wypowiedzenia, czy w tym czasie mogę wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie? Pracodawca z premedytacją nie chce udzielić mi urlopu zaległego, czy mogę to zmienić?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-15 18:35:52
oczywiście, że tak , idź na żądanie i tyle, przynajmniej wykorzystasz te dni które masz, tego urlopu , od początku roku do końca wypowiedzenia, nawet 4 dni pod rząd możesz
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-16 13:02:25
Odpowiedzi: 1
Witam. Mam pytanie. Czy pracodawca moze wystawic urlop do przodu. Przywiolz papiery do podpisania ze bylem na urlopie i w marcu skasowal odrazu 14 dni urlopu. Czy jest to wogole dopuszczalne zeby na ten okres mozna bylo tyle dni wpisac ??
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-16 23:10:14
z początkiem roku nabywasz prawo do całego urlopu,w marcu możesz iść na taki urlop, a chciałeś iść w marcu skonsultował to z tobą?, bo sumie 10 dni powinien dać , czyli 14 kalendarzowych, jak to by miał być ten długi urlop , byłeś na nim czy dopiero masz iść na ten urlop?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-17 21:33:55
Odpowiedzi: 5
Witam, Czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do wybrania całego urlopu w obecnym 2015 roku? Nie ma u mnie w zakładzie czegoś takiego jak plan urlopu, dyrekcja sama decyduje w większości kto kiedy idzie na urlop, a przez okres wakacyjny jesteśmy "zmuszane" do wybrania całego urlopu, jaki przysługuje nam na cały rok 2015.
Odpowiedzi (5):
jasiu
2015-03-17 22:49:05
nigdy do niczego nie może cie zmusić!! a generalnie to wybierania, całego urlopu także, może jedynie za rządzić połową twojego urlopu, reszta jest do twojej dyspozycji
Gość
2015-03-18 08:34:31
Dobrze, rozumiem. A gdzie dokładnie jest to zapisane w kodeksie pracy? Czarno na białym...
Gość
2015-03-18 09:05:22
nie ma czegoś takiego jak zarządzanie połowa urlopu.Jakaś bzdura.Gdy nie ma planu urlopu(moze tak być) każdy urlop wtedy jest uzgadniany obopólnie.Jedynie zaległy może pracodawca nakazać wybrać w terminie jemu pasujący.
Gość
2015-03-18 09:57:02
Czyli jeżeli pracodawca każe mi wybrac w okresie wakacyjnym np. 20 dni roboczych urlopu (i od września będę musiała wybierać urlop już z puli urlopu na 2016 rok) to mogę się nie zgodzić i powiedzieć, że mam prawo do korzystania z urlopu do końca roku i nie muszę wszystkiego wykorzystywać w okresie wakacji, bo to niezgodne z prawem?
jasiu
2015-03-18 22:48:03
Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.///
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-20 09:03:27
Odpowiedzi: 1
Czy na stażu 6 miesięcznym przysługuje mi jakiś urlop?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-20 23:01:51
tak , proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-21 17:55:15
Odpowiedzi: 1
czy będąc na długim zwolnieniu lekarskim mogą zaplanować urlop wypoczynkowy,czy dopiero po zakończonym zwolnieniu
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-21 19:44:25
oczywiście że po zakończony zwolnieniu, z tym że jak wiedzą kiedy wracasz na pewno, zaplanować można również
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-21 18:43:09
Odpowiedzi: 5
Czy mój pracodawca może mi odmówić urlopu jeżei mam wczasy wykupione na lipiec. Zgłosiłem to w marcu
Odpowiedzi (5):
jasiu
2015-03-21 19:48:08
Art. 167. §1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. §2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. pisz wniosek o zwrot kosztów, może się uda, bo to co masz podane wyżej, odnosi się do bycia już na urlopie, więc zakombinuj, że jak przed to też, powinien ponieś koszty może nie będzie drążył i odpuści jak zobaczy że będzie musiał oddać tobie kasę ,
jasiu
2015-03-21 19:50:03
Art. 164. §1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. §2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. pytanie czy by były poważne gdyby ciebie nie było w pracy.
Gość
2015-03-22 10:05:02
Mam dalsze pytana w sprawie tego urlopu i wykupionych wczasów.Jestem kierowcą w firmie transportowej i raczej zaklad pracy be zemnie będzie normalnie funkcjonował. Jednak pracodawca powiedział ze nie da mi urlopu bo mogłem sobie jechać na wczasy na początku roku.(od stycznia do marca).Ale w tym okresie też pracowałem.
jasiu
2015-03-22 18:51:54
zaplanowałeś teraz, i tyle co oni szacunku nie mają?, w takim razie niech ci napisne oświadczenia, że bez ciebie sobie nie poradzą, lub napisz ten wniosek o zwrot kosztów za wykupiony urlop, z tego względu że pracodawca nie dopilnował, rozdysponowania pracy, ustalając twój urlop, i to nie jest twoja wina tylko ewidentnie pracodawcy
jasiu
2015-03-22 18:55:48
Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. jeżeli w marcu się zgodził, czyli wiedział co robi, to teraz zrób tak że mają ci za to pieniądze oddać
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-22 17:29:56
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może bez porozumienia z pracownikiem dysponować jego urlopem i udzielać go zamiast dnia wolnego od pracy ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-22 18:52:46
tylko jeżeli chodzi o od święcenie , inaczej bez porozumienia nie bardzo
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-23 10:07:56
Odpowiedzi: 2
We wrześniu tego roku mija 10 lat mojego stażu pracy (8 szkoły 2 lata pracy), ile dni urlopu w sumie w tym roku mi przysługuje?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-03-23 13:55:20
jeżeli ta szkoła się wlicza, to we wrześniu, będą musieli dołożyć tobie dodatkowe 6 dni urlopu.
jasiu
2015-03-23 14:01:32
Art. 158. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.....
Dodaj odpowiedź
Jola
2015-03-23 16:18:36
Odpowiedzi: 3
Czy pracodawca powinien mi udzielić wyczerpującej odpowiedzi jak obliczył mój ekwiwalent za urlop i jakie były składniki wynagrodzenia.
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-03-23 20:23:22
Art. 172. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. zawsze jak obliczają i jest ciągłość normalnej pracy biorą średnią z 3 ost miesięcy
Jola
2015-03-24 18:10:35
Interesuje mnie jakich argumentów użyć, aby pracodawca przesłać mi specyfikację jak naliczyła ekwiwalent.
jasiu
2015-03-27 15:15:02
takie szczegóły zna księgowa obliczająca wypłaty
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-24 08:46:46
Odpowiedzi: 1
Ukończyłam dwie szkoły LO i Policealną dla Dorosłych w tym czasie pracowałam czy okres nauki wlicza się do stażu urlopowego? Czy obydwie szkoły czy tylko jedna? naukę zaczęłam w 2009 (3 lata LO I 2 lata Policealna)a pracę podjęłam w 2012 i nadal pracuję w tym zakładzie.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-24 14:11:56
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.....
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-24 10:24:14
Odpowiedzi: 1
Mam skończoną wyższą szkołę, czyli 8 lat szkoły i 2 lata pracy. Tak więc jak Pan napisał wyżej we wrześniu mają mi doliczyć 6 dni urlopu. Co to jest urlop uzupełniający i czy w drugim roku pracy księgowa może go naliczać proporcjonalnie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-24 14:16:03
po tym jak we wrześniu nabędziesz prawo, do 26 dniowego urlopu , to z początkiem nowego roku nabędziesz prawo już do 26 dniowego urlopu.......Art. 153. §1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. §2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-25 19:55:48
Odpowiedzi: 1
Witam Jestem samotną matką. Wychowuje 7-letniego syna. Czy pracodawca może odmowic mi 14-dniowego urlopu w okresie wakacji (lipiec/sierpień). Firma zatrudnia ponad 300 pracownikow, ja pracuje w niej od 3 lat.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-27 15:01:49
tak , niestety tak,może odmówić, dziecko to nie przywilej korzystania z urlopu letniego, nie masz pierwszeństwa, jedynie jak by tobie pierwszej udało się go zaplanować, a i tak nie rok w rok, bo ktoś inny może być pokrzywdzony, że on chciałby w tym terminie a ty go masz rok w rok, niestety,
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-26 13:47:39
Odpowiedzi: 1
Proszę pomóc mi wyliczyć wymiar urlopu. Ukończyłam szkołę wyższą, odbyłam staż 8 m-cy. Przepracowałam rok - umowa o pracę. Byłam 6 m-cy na zasiłku dla bezrobotnych. Miałam umowę o pracę na okres próbny 3 m-ce i od razu po okresie próbnym została przedłużona mi i trwa do dziś. mój problem polega na tym, że jedna kadrowa wlicza staż do wymiaru urlopu, a druga twierdzi, że staż nie wlicza się. Dodam, że pracuję na stanowisku sprzedawcy. Proszę o odpowiedź na adres e-mail. z góry dziękuję za pomoc.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-27 15:05:14
przydały by się jakieś daty, ile lat tej szkoły, jedynie odpowiem tobie, że staż na pewno się nalicza do lat, stażu pracy, muszą go uwzględnić
Dodaj odpowiedź
bartek
2015-03-26 22:55:21
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie pracuję na umowę o prace na czas określony czy muszę zwrócić pieniądze za otrzymanie urlopu wcześniej jeśli chce rozwiązać umowę a dostałem urlop na przód bardzo proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-03-27 15:12:40
nie oczywiście że nie,żadnych pieniędzy nie oddasz, jest to jak by strata, pracodawcy, będzie jedynie uwzględniona, faktyczna liczba dni wykorzystanego urlopu, w świadectwie pracy, i po za tym przy takiej umowie, nabywasz prawo do całego urlopu , z początkiem roku.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie