Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
STANISLAW
2014-12-06 15:24:59
Odpowiedzi: 1
JEZELI MAM URLOP DO PIATKU CZY MOGA MIE ZATRUDNIC WSOBOTE LUB W NIEDZIELE
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-06 20:20:39
tak, masz na myśli inną firmę? tak normalnie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-07 18:35:34
Odpowiedzi: 1
mój cały ulop wynosi 20dni,zostało mi 10 dni reszte wykorzystałem ale nie na raz były to pojedyńcze dni.i chce te 10 dni wykorzystać w tym miesiącu to dostane kase za'wczasy pod gruszą'.czy pracodawca ma prawo mi nie dać tego urlopu teraz?czy musi mi go udzielić żebym miał te 14dni wolnego na raz w roku
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-08 14:45:25
musi, musisz mieć 14 dni kal, wolnego jednorazowo, także, pod gruszą się należy
Dodaj odpowiedź
Zbigniew
2014-12-08 09:15:58
Odpowiedzi: 1
Czy obowiązkowy urlop 2 tygodnie kalendarzowe może się zaczynać pod koniec grudnia, a kończyć w pierwszych dniach stycznia następnego roku?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-08 14:46:13
nie. musi zaczynać się i kończyć w tym samym roku
Dodaj odpowiedź
Jacek
2014-12-08 21:56:13
Odpowiedzi: 1
co mowia przepisy na temat zaleglego(zeszlorocznego) urlopu nie wykorzystanego do 30 09 b,r,?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-09 20:21:09
za bardzo bez zmian, zapłacić albo w końcu musi dać wykorzystać
Dodaj odpowiedź
Grzegorz
2014-12-09 13:48:05
Odpowiedzi: 1
Czy to "Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku" dotyczy osób podejmujących pracę po raz pierwszy w ogóle, czy podejmujących kolejną pracę ale pierwszą w danym roku kalendarzowym? Skończyłem pracę w październiku tego roku i kolejną zaczynam w lutym przyszłego roku. Czy w nowej pracy będzie mi przysługiwało od razu 11/12 urlopu, czy po każdym miesiącu 1/12 urlopu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-09 20:23:44
u każdego nowego 1/12 można przejść z nie wykorzystanym, u starego, i wykorzystać u nowego, 1/12 nie stoi na przeszkodzie, aby np dostać w marcu 3 dni cho by i nawet jeszcze byś na niego nie zapracował
Dodaj odpowiedź
jacek
2014-12-09 20:41:34
Odpowiedzi: 1
Czy , i po jakim czasie .prawo do urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego do 30.09"przepada" ? (slyszalem o takim ' 'przepadku' po dwoch latach-) czy istnieje jakis przepis mowiacy o utracie prawa do urlopu w przypadku niewykorzystania go np w ciagu ' X' lat
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-10 15:50:14
nawet z 5 6 lat możesz go wykorzystać, lub dostać pieniądze
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-10 08:54:53
Odpowiedzi: 2
Przysługujący urlop pracownika to 26 dni.Umowa rozwiązana dniem 31.12.2013r. Z nowym pracodawcą podpisana z dniem 1-01-2014r. Pracownik przepracował w styczniu 7 dni. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron. Czy w takim przypadku pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za 3 dni urlopu?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-12-10 15:51:41
tak lub, wydać3 dni wolnego
Gość
2014-12-11 08:03:52
Jasiu dziękuję za odpowiedź. Tak też to zostało zrobione. Pytanie wróciło po rozmowie z osobą ,która podobnież zna się na prawie pracy i z niego szkoli. Odpowiedź była taka ,że pracownik mógł już pracować u innego pracodawcy 20 lat, ale jak zmienia pracodawcę to u nowego pracodawcy powinien pracownik przepracować miesiąc aby ten urlop się należał. To nie była pierwsza praca pracownika, gdzie faktycznie przy pierwszej pracy taki zapis istnieje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-10 11:40:29
Odpowiedzi: 1
w kwitniu 2015 przechodzę na emeryturę, czy mogę wykorzystać uelop wypocznkowy w pełnym wymiarze (26 dni) do kwietnia 2015
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-10 15:53:51
nie, proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy czyli jakieś 9 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-10 23:28:27
Odpowiedzi: 1
jestem na chorobowym od 14 .06.2014 do 05.13.2015 czy pracodawca powinien za ten okres naliczyc mi urlop
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-11 16:00:36
tak urlop ten nalicza się normalnie, składki są odprowadzane cały czas, jesteś zatrudniony, także nie inaczej
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-11 06:15:58
Odpowiedzi: 1
Witam, czy pracodawca, moze zmusic mnie do urlopu jesli mam do konca roku 15 dni urlopu, a jest dzien 11.12, skoro wg kodeksu moge go wykozystac do 30 wrzesnia nastepnego roku. dziekuje
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-11 16:02:49
no nie może cie zmusić, chyba że nie wykorzystałeś, długiego 14 dniowego kalendarzowego urlopu, czyli i tak to 10 dni urlopu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-11 08:26:59
Odpowiedzi: 0
Pracownik zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy na pół etatu do ostatniego maja. W maju podjął pół etatu u nowego pracodawcy na czas nieokreślony. Limit urlopu na pół etatu 13 dni. Ile należy się urlopu u nowego pracodawcy po nałożeniu się 2 stosunków pracy w maju, 8 czy 9 dni.
renata B
2014-12-11 08:34:37
Odpowiedzi: 1
Witam, slyszalam ze pracodawca moze dysponowac polowa mojego urlopu czy sa jakies przepisy na to czy to ja tylko moge nim dysponowac?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-11 16:03:43
możesz sam zaplanować na cały rok cały urlop, i zostawić tylko te 4 dni na żądanie.
Dodaj odpowiedź
sylwia
2014-12-11 13:51:43
Odpowiedzi: 1
Witam Pracownica zatrudniona od 1.06.2013 zaszła w ciążę i od dnia 20.02.2014 jest na urlopie macierzyńskim wraz z dodatkowym oraz rodzicielskim. Data zakończenia urlopu rodzicielskiego jest 18.02.2014 . Ile pracownicy przysługuje urlopu przy stażu pracy powyżej 10 lat? Jak wykazać w zusie cały miesiąc na urlopie pracownicy?? Proszę o pomoc i informacje
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-11 16:06:23
urlop jest naliczany cały czas normalnie jak by pracowała , dopiero może go wykorzystać jak powróci do pracy, nie ma jej w pracy, nie ma urlopu , urlop ten zostaje i się sumuje po powrocie do pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-11 20:14:24
Odpowiedzi: 1
Pracownik zatrudniony u dotychczasowego pracodawcy na pół etatu do ostatniego maja. W maju podjął pół etatu u nowego pracodawcy na czas nieokreślony. Limit urlopu na pół etatu 13 dni. Ile należy się urlopu u nowego pracodawcy po nałożeniu się 2 stosunków pracy w maju, 8 czy 9 dni.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-12 17:02:23
powinno się zaokrąglić, ale przez to że u 2 to bez zmian
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-12 13:47:07
Odpowiedzi: 1
Pracodawca kaze wypisywac urlopy w swięta tj. 25 i 26 grudzień. Pracuje w systemie 4 zmianowym, czy to jest zgodne z prawem? Proszę o wyjaśnienie...
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-12 17:05:58
żaden urlop nie pokryje święta, tak po prostu nie można, święto jest z góry dniem wolnym , chyba że taki macie system że też w święta, pracujecie, ale to muszą być nadgodziny setki, lub dni wolne za to , ale na pewno nie urlop a te dni,
Dodaj odpowiedź
jagoda
2014-12-13 12:06:22
Odpowiedzi: 1
Wezwanie do sądu. Czy za ten dzień należy się urlop i jaki?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-13 20:44:50
wezwanie do sądu, jest od razu wnioskiem do dnia wolnego, pokazujesz w pracy i ten dzień musisz mieć wolny, a w sądzie oddadzą tobie za dojazd, i można się starać o to że sąd zapłaci za tą dniówkę w pracy, lub pracodawca to zapłaci, czyli uwzględni jako dzień zaliczony. chyba że ty masz być karana to tylko dzień wolny musisz w pracy dostać, tak jakoś to jest, za świadka jest tego więcej.
Dodaj odpowiedź
witold
2014-12-14 18:12:28
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może mnie przymusowo wysłać na urlop i zaliczyć to na poczet przysługujących mi dni urlopu czy musi uznać to jako postojowe i zapłacić w jakimś procencie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-15 15:53:45
postojowe jest płatne, jeżeli wykorzystałeś długi urlop 14 dniowy kalendarzowy, to nie może cie zmusić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-14 23:49:20
Odpowiedzi: 3
Pracuję na 1/2 etatu( jako jedyna) czy w takim razie przy planowaniu urlopu wypoczynkowego jestem na szarym końcu?, pomimo tego iż pracuję dłużej niż inne koleżanki.
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-12-15 15:56:36
oczywiście że nie,masz połowę mniej urlopu, ale kolejność kto pierwszy nie ma znaczenia, możesz ty być pierwsza, dlaczego tylko ty masz na 1/2 etatu? jeżeli tak długo pracujesz? pracodawca nie chce dać czy tobie tak opowiada?
Gość
2014-12-15 23:49:09
Studiuję na dziennych i odpowiada mi 1/2 etatu. Pracodawca proponował mi przejście na etat ale ja nie mam takiej potrzeby.
jasiu
2014-12-16 19:14:44
oczywiście że nie,masz połowę mniej urlopu, ale kolejność kto pierwszy nie ma znaczenia, możesz ty być pierwsza/y
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-16 10:52:33
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-16 19:15:25
nie ma takiej opcji to jest nasze prawo odgórne
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-16 17:13:33
Odpowiedzi: 1
Witam.Pracuje w Osrodku Pomocy spolecznej na stanowisku pracownik socjalny.Konczy mi sie umowa na koniec grudnia i mam jeszcze 5 dni urlopu. dzisiaj kierowniczka mi oswiadczyla ze 29,30,31.12.2014r., ze w tych dniach mam zejsc z urlopu i byc w pracy. Z tego co wiem to u nas ekwiwalentu sie nie wyplaca.Czy mam taki obowiazek przychodzic do pracy????prosze o odp.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-16 19:17:35
jak już urlopu nie będziesz maiła , to tak do końca trwania umowy musisz być w pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-16 17:27:29
Odpowiedzi: 1
czy urlop 14 kolejnych dni musi być wykorzystany w danym roku czy może być odebrany do końca września roku przyszłego
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-16 19:15:58
ten urlop do końca każdego roku
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-12-17 18:00:13
Odpowiedzi: 1
Mam umowę do końca roku i już wiem że pracodawca nie przedłuży mi umowy. Zostało mi 8 godzin nadgodzin i 2 dni urlopu. Aktualnie jestem na l4 do 24 grudnia, które raczej zostanie przedłużone do końca stycznia ze względu na zły stan zdrowia. 1. Jak prawnie wygląda moja sytuacja? 2. Czy nadgodziny i urlop zostaną wypłacone ? 3. Czy po 31 grudnia w związku z tym że kończy mi się umowa, a nie mam wykorzystanego urlopu dalej jestem pracownikiem tej Jednostki Samorządu Terytorialnego ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-17 22:45:30
tak zostanie wypłacony ten urlop, jeżeli ta umowa się zakończy, ale nadal możesz chorować ale wszelkie składki będzie płacił ZUS , a możesz chorować nawet pół roku, potem komisja lekarska
Dodaj odpowiedź
g.o
2014-12-19 09:15:25
Odpowiedzi: 1
Witam Jestem zatrudniona od 20.01.2014 zaplanowany urlop 14-dniowy musiałam przełożyć ze względu na chorobę i pobyt w szpitalu (łącznie około półtora miesiąca). Zaległy urlop chciałam wykorzystać w grudniu przy okazji świąt. pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu tłumacząc ze i tak dosyć długo przebywalam na chorobowym...czy ma do.tego prawo???
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-19 16:44:54
nie, długi urlop 14 dniowy musisz wykorzystać w danem roku i tyle, takie jest prawo, kp
Dodaj odpowiedź
Andzia
2014-12-19 10:35:18
Odpowiedzi: 1
Dzień Dobry, Mam pytanie odnośnie przysługującej mi wysokości urlopu wypoczynkowego. ukończone szkoły: średnia zawodowa 4letnia 2005-2009r. licencjat: data wystawienia dyplomu 18.07.2012r.(studia 10.2009-07.2012)pracowałam i jednocześnie studiowałam, wybiera się sytuację korzystniejszą dla pracownika czyli 8 lat szkoła wyższa, a zatrudnienie liczę od dnia wystawienia dyplomu, czy od dnia następnego? Okres mojego zatrudnienia: 15.04.2011-30.06.2011 umowa o pracę - pełen etat 15.09.2011-30.04.2014 umowa o pracę - pełen etat (9dni wykorzystane na świadectwie pracy) 21-08.2014- czas nieokreślony pełen etat(wykorzystany 1 dzień) miałam również staże z Urzędu Pracy ale one chyba liczą się tylko do stażu pracy a nie do nabycia praw urlopowych? staże: 16.09.2009-31.08.2014r. 02.06.2014-20.08.2014r.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-20 00:55:12
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.....................
Dodaj odpowiedź
Iwona
2014-12-19 23:49:30
Odpowiedzi: 1
Witam. Chciałam się dowiedzieć czy pracodawca może zakazać wszystkim pracownikom dni urlopowych w określonych częściach roku? I czy może nakazać planowanie urlopu w połowie w miesiącach ciepłych(11 dni) i w połowie w miesiącach zimnych (11 dni)? Bez uwzględnienia 4 dni na żądanie.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-12-20 00:58:42
Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. NA Żądanie JEST ŚWIĘTE NIE może omówić tego urlopu,
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie