Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2014-03-12 08:03:40
Odpowiedzi: 1
na dniówke wychodzę gdzieś 60zł.To zasatanawai mnie dlaczego mi płaci tylko 40zł.A umowe mam najniższą krajową.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-12 11:43:47
bo po prostu zdziercy oszukują ludzi, to penie płaci tobie od tej najniższej ten urlop, pewnie tak wychodzi dniówka żeby wg papierów się zgadzało, albo poro tak jak wyżej oszukuje, zapytaj wprost, co jest grane
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-12 10:23:08
Odpowiedzi: 1
Witam, w tym roku we wrześniu 2014 r.bedzie juz dwa lata jak pracuję i uzyskam prawo do pełnego wymiaru urlopu czyli 26 dni ( do tej pory przysługiwało mi 20 dni, ponieważ to moja pierwsza praca, a ukończone studia liczyły sie jako 8 lat). Czy w związku z tym juz tym roku całość urlopu wynosic będzie 26 dni i tyle moge już zaplanować na 2014 r. ? czy musze poczekac do września, aż rzeczywiście nabedę prawo do pełnego wymiaru urlopu i jakos proporcjonalnie kilka dni do końca roku bedzie można doliczyc?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-12 11:39:40
doliczą te dni jak tylko termin 10 lat wejdzie w życie, zależy jak się dogadasz mogli by tobie pozwolić zaplanować, ale i po co zaplanuj sobie 20 dni a te 6 będzie w razie W
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-12 17:15:19
Odpowiedzi: 0
Witam, mam takie pytanie, ile lat wstecz pracodawca może rozliczyć faktury za wczasy pod gruszą?
Hanna
2014-03-17 14:27:01
Odpowiedzi: 0
Witam, W byłej firmie pracowałam od grudnia 2012 do 11.03.2014r Od lutego 2013 do 02.09.2013 przebywałam na zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży a następnie od 03.09.2013 do 3.03.2014r na urlopie macierzyńskim i do 11.03.2014 rodzicielskim. Jak oblicza się i ile urlopu przysługuje mi za poszczególne okresy i czy pracodawca musi mi wypłacić ekwiwalent?
Helena
2014-03-17 14:32:14
Odpowiedzi: 1
Witam, ja jeszcze w sprawie zaległego nie wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zakład pracy po upływie roku czasu ( jestem rok na emeryturze), wypłacił mi pieniądze na konto, lecz potrącił mi wszystkie składki - tak jak pracownikowi! Napisane było tytułem wynagrodzenie za luty 2014r. ( bez odsetek, tak jak się spodziewałam), w związku z tym mam pytanie, czy powinien mi potrącić wszystkie składki, czy tylko np.podatek? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-17 21:02:49
tamte dni normalnie liczone powinny być czy to na lekarskim czy to na macierzyńskim, wszystko się zalicza do urlopu, po roku oczekiwania powinien zapłacić odsetki, tak wszystkie składki, i powinno to na wysokość emerytury zaingerować. emerytura? a rok wcześniej macierzyński?w jakim wieku urodziłaś?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-17 22:32:41
Odpowiedzi: 1
witam, za kazdym razem kiedy wypadnie mi z dnia na dzien pilna sprawa musze brac urlop na zadanie. mamy polowe marca a ja wykorzystalam juz 3 z 4 dni urlopu na zadanie. urlop w mojej firmie nalezy zglaszac 7 dni przed planowana data , kazdy inny termin traktowany jest jako urlop na zadnie. czy to w porzadku ? dodam ze zadne zwalnianie sie i odrabianie rowniez nie jest tolerowane. pracuje od pon do czwartku od 8 do 16.45. w piatki od 8 do 15. nie jestem wiec w stanie w godzinach po pracy zalatwic np spraw urzedowych czy tez innych, na wszelkie wizyty u lekarza rowniez musze brac urlop. czy to jest zgodne z kodeksem pracy ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-18 01:00:53
z tego co czytam, t zostaje tobie l4, nie musisz brać żadnego urlopu aby iść do lekarza, i np, on tobie wystawia l4, i jeżeli wyskakuje tobie coś z dnia na dzień to jedyny ratunek l4 lub to na żądanie a że się kończą, trudno się mówi, sprawy urzędowe, np. jak to skarbówka, firma musi tobie dać takie wolne, nie na żądanie, a jak nie chce to musisz zgłosić to do skarbówki,jak to sąd to też musi dać wolne, ale tu już na 100% musi nie ma wyjścia, a jak to twoje prywatne sprawy, to musisz zacząć inaczej je planować, np. tydz wcześniej, każda ważna urzędowa sprawa, np, wezwanie, firma powinna pokryć to urlopem nie na żądanie, , chyba że tak jak pisałem to twoje prywatne, trudno. ja np. nigdy nie musiałem wykorzystywać, żadnego na żądanie, w sprawach urzędowych, raz miałem wezwanie do skarbówki, to firma dała mi normalny urlop.bierz l4 jak wszystkie na żądanie wytracisz.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-20 14:59:12
Odpowiedzi: 1
Witam, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu od 02/09/2013r. jaki jest jego wymiar urlopu. za rok 2013. i jak to się liczy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-20 23:48:36
jak ma mniej niż 10 lat pracy, to 10 dni na rok, 1/2 z całego 20 dniowego urlopu, przy umowie na cały etat. powyżej 10 lat przepracowanych, 13 dni na rok przy umowie 1/2 etatu, przy umowie na cały etat 26 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-23 21:14:35
Odpowiedzi: 1
Witam, w lutym dostałam kolejną umowę na czas określony do końca sierpnia, jednak w marcu dostałam od pracodawcy rozwiązanie umowy bez podania przyczyny z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca narzucił mi 2 tygodnie urlopu w okresie wypowiedzenia, jednak czytając kodeks pracy znalazłam informację, że urlop ma byc proporcjonalny do czasu przepracowanego w danym roku. Pracując mniej niż 10 lat przysługuje mi 20 dni, więc przeliczając jest to 5 dni urlopu za ten okres. Dodam, ze zaległy urlop za 2013 rok już wykorzystałam. Moje pytanie brzmi czy pracodawca miał prawo dać mi urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący? czy mogę się od tego odwołać jeśli jest to niezgodne z kodeksem pracy i zostało mi to narzucone?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-24 12:44:06
mógł tobie dać taki urlop, a pewnie wynikło to z jakiejś pomyłki, le to jest strata pracodawcy, będziesz miała ty więcej zapłacone, ale też może być taki że jak pójdziesz do nowej firmy, i się będą sugerować ile już urlopu wykorzystałaś, czytając twoje św pracy, to zostanie tobie tylko połowa,tak możesz się odwołać pytanie czy chcesz, i czy się uda pojąć w tym roku prace.
Dodaj odpowiedź
Anna K
2014-03-24 21:03:55
Odpowiedzi: 1
Pracowałam 6 miesięcy, miałam umowe o prace na 2 lata.Dostałam wypowiedzenie bez podania przyczyny (wypowiedzenie nie było z mojej winy), firma zatrudnia ponad 20 pracowników.Chcę się dowiedzieć czy należy mi sie miesięczna odprawa?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-25 05:43:30
100% nie mam pewności ale 6 miesięcy to za mało, na miesięczną odprawę, w umowie o prace będziesz miała to napisane
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-25 12:58:15
Odpowiedzi: 1
9 sierpnia nabywam prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego (mam wykształcenie wyższe i 2 lata pracy), czy od 9 sierpnia mogę wykorzystać 26 dni urlopu, czy mam proporcjonalnie wyliczyć, że od 8 sierpnia 20 dni, a po 9.09 26dni?. Proszę o pomoc
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-25 14:12:31
tak dnia 9 sierpnia nabywa Pani prawo do urlopu uzupełniającego 6 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-25 20:07:41
Odpowiedzi: 1
Czy soboty i niedzielę, również zalicza się do nieprzewranego urlopu 14-dniowego? Czy tylko czarne dni liczyć do urlopu 14 dniowego
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-26 13:30:34
soboty i niedziele się wliczają do 14 dniowego nie przerwanego urlopu, bierzesz 10 dni urlopu, a kalendarzowego wychodzi 14
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-03-27 09:25:53
Odpowiedzi: 1
Za 2013 rok należy mi się 26 urlopu. W 2013 ukończyłam studia wyższe. Złożyłam wypowiedzenie 25 .03. 2014r. z 3 miesięcznym wypowiedzeniem do 30.06.2014 r. Z moich obliczeń wynika, że należy mi się 39 dni urlopu. 26 dni za 2013r i 13 dni za 2014r. Czy mogę wykorzystać urlop w całości za 2014 r? czyli 26 dni urlopu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-27 10:48:21
w całości tak ale jak już wiedzą o wypowiedzeniu , to ta całość będzie właśnie 13 dni, nie dadzą tobie 26, za 2014r ale muszą dać tobie 39 dni wolnego za zaległy rak i ten rok, chyba że tobie by chcieli zapłacić.
Dodaj odpowiedź
Tomek
2014-03-29 13:33:01
Odpowiedzi: 1
Jestem zatrudniony na 6-cio miesaięcznym stażu w ZUS refundowanym przez PUP czy po skończeniu stażu należy mi się urlop? Pozdrawiam Tomek
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-29 22:51:16
po i w trakcie również.
Dodaj odpowiedź
grzegorz
2014-03-30 09:56:07
Odpowiedzi: 1
CZY STRACE OSTATNI DZIEN URLOPU GDZY POJDE DO SZPITALA NA ZABIEG CZY MUISZA MI GO PRZESUNAC.DZIEKUJE ZA ODP GRZEGORZ
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-03-30 17:07:59
nie stracisz go, będziesz miał l4 a urlop tobie zostanie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-01 19:44:18
Odpowiedzi: 1
Witam mam pytanie czy pracodawca ma prawo bez mojejwiedzy wypłacic mi pieniadze za nie wykozystany urlop. Chcialam.wziac urlop a szef powiedzial ze za pozno bo juz mi za urlop wyplacil pieniafzeł
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-02 11:51:10
w ostateczności pieniądze, a jak pracujesz to urlop trzeba wykorzystać pierwsze, przy zwolnieniu mógłby wypłacić, ale i tak na wypowiedzeniu się wykorzystuje urlopu, bo nie chcą płacić
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-02 01:56:04
Odpowiedzi: 1
2kwietnia kończy mi się urlop macierzyński idę na urlop wypoczynkowy zaległy za 2013 do 10 maja .Ile proporcjonalnie należy mi się urlopu za 2014rok
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-02 11:52:18
jak masz 20 dni na rok, to do 1 maja za 2014 będziesz miał 8.5 dnia, w czerwcu 10 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-05 19:41:49
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca moze wstawic urlop gdy brakuje godzin do normy miesiecznej
Gość
2014-04-07 18:06:41
Odpowiedzi: 6
Mąż przebywał na zwolnieniu lekarskim od 20 czerwca 2013 roku do dnia rozwiązania umowy przez pracodawcę tj 27.03.2014r, bez wypowiedzenia art 30$1 pkt.3 K.P. w związku z art.53 $ 1 lit. b. K.p, będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym. Co z urlopem wypoczynkowym za 2013 i 2014 rok do dnia rozwiązania umowy? Mąż wykorzystał 7 dni wg świadectwa pracy, jest adnotacja wypłacono ekwiwalent pieniężny za 7 dni uropu wypoczynkowego w tym 0 dni na podstawie art 167.2 Kodeksu pracy. O co chodzi? co z resztą urolpu? Nie należy się? czy pieniądze też nie? proszę o udzielenie odpwoeidzi.
Odpowiedzi (6):
jasiu
2014-04-08 13:27:20
jaką miał umowę o pracę? na stałe? na jaki etat? Należy się cały urlop za 2013,z tym że pracował od stycznia 2013 i 4,5 dnia za 2014 o ile miał 20 dni na rok,i umowę na stałe w sumie, z dniem rozwiązania umowy i wypłaceniu wypłaty w takim przypadku powinny być uregulowane wszelki płatności w tym urlop, mi wyszło przy stażu pracy mniej niż 10 lat ,ze powinien mieć wypłacone za 17, 5 dnia urlopu. czyli wypłatę, plus prawie jeszcze jedną całą wypłatę najmniej wg umowy o pracę. należy się urlop chorobowe nie zwalnia z naliczania się urlopu. postraszyć inspekcją pracy, lub przedstawić że jak nie wypłacą to oddasz sprawę do sądu pracy, i tak to odzyskacie plus odsetki o ile wszystko się zgadza , czyli umowa na cały etat. jak miał na stałe to nie wiem ale nie mogą bez wypowiedzenia sobie go tak zwolnić.
Gość
2014-04-08 17:33:08
Mąż był zatrudniony w firmie od 02,03,2003 roku do dnia 27,03,2014 roku wg świadectwa pracy jakie dostał. Umowa była na pełen etat i na czas nieokreślony. Leczy się onkologicznie, a zwolinili go bo wykorzytsał 3 miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. Właśnie co z tym wypłaceniem świadczenia za marzec bo firma płaciła??? i co z tym urlopem? Prawnik też powiedziała ze cały urlop za 2013 i kilka dni 2014 i powinni zapłacić ale jak na razie przysłali dokumenty do domu i tyle. Cisza. Kiedy zus zapłaci resztę i jak?
jasiu
2014-04-08 17:55:48
data następnego wynagrodzenia, powinno być uregulowane wszystko, przez zus, firma powinna zapłacić z dniem rozwiązania, a najpóźniej przy dacie wynagrodzeń do pracowników, wszystko za urlop , tak jak pisałem wcześniej się należy, jak nie zapłacą to do sądu pracy, wygrasz to , nasłać inspekcje pracy na tą firmę. Nie powinni go zwolnić na czas nieokreślony przybywając na chorobowym, bez wypowiedzenia, sprawa do sądu o uregulowanie ekwiwalentu za urlop, i przywrócenie do pracy, a jak nadal musi się leczyć to niech nadal będzie na l4 przez pół roku może się leczyć bez umowy o pracę, później wyślą go na komisje,i ona stwierdzi czy wysłać go do sanatorium , czy też nadaje się do dalszej pracy.
Gość
2014-04-08 17:59:58
nic nie zapłacili, moze 10go jak płacili wcześniej zapłacą, ale wątpię bo na świadectwie by napisali a wg niego nie ma mowy o urlopie. To co napisać pismo do nich by wyjaśnili co z resztą urlopu za 2013 i 2014 rok?
jasiu
2014-04-10 07:19:45
tak oczywiście, napisać o wyjaśnienie , i to że jest dużo niezgodności, z wypłaceniem za urlop, i to że go zwolnili też, ale jak już nie chce wracać tam do pracy, to napisać pod groźbą złożenia wniosku do sądu jeżeli sami się nie poczują do wypłacenia ekwiwalentu
Gość
2014-04-11 08:35:08
Dziekuję. Dam znać co odpiszą.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-09 11:32:44
Odpowiedzi: 1
złożyłam wypowiedzenie dwutygodniowe (ponieważ jestem na umowie określonej)wypowiedzenie moje kończy się z dniem 26 kwietnia. Mam 20 dni urlopu z czego 3dni urlopu 3 dni urlopu na żądanie już wykorzystałam, pozostało mi 14 dni urlopu nie wykorzystanego. Czy urlop ten przechodzi do innego pracodawcy ? Czy obecny pracodawca musi mi go udzielić czy za niego zapłacić ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-10 07:24:05
ten stary urlop musisz wykorzystać, u tego obecnego pracodawcy, ten stary nie przychodzi do nowego, masz w sumie 17dni bo te 3 dni to i tak idzie z twojego 20 dniowego urlopu, więc wypowiedzenie możesz siedzieć w domu, i szukać pracy, musi tobie go wydać, chyba ze chce zapłacić, i ty też wolisz kasę. jak nie to na urlop.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-09 11:32:46
Odpowiedzi: 0
złożyłam wypowiedzenie dwutygodniowe (ponieważ jestem na umowie określonej)wypowiedzenie moje kończy się z dniem 26 kwietnia. Mam 20 dni urlopu z czego 3dni urlopu 3 dni urlopu na żądanie już wykorzystałam, pozostało mi 14 dni urlopu nie wykorzystanego. Czy urlop ten przechodzi do innego pracodawcy ? Czy obecny pracodawca musi mi go udzielić czy za niego zapłacić ?
Gość
2014-04-09 11:32:48
Odpowiedzi: 2
złożyłam wypowiedzenie dwutygodniowe (ponieważ jestem na umowie określonej)wypowiedzenie moje kończy się z dniem 26 kwietnia. Mam 20 dni urlopu z czego 3dni urlopu 3 dni urlopu na żądanie już wykorzystałam, pozostało mi 14 dni urlopu nie wykorzystanego. Czy urlop ten przechodzi do innego pracodawcy ? Czy obecny pracodawca musi mi go udzielić czy za niego zapłacić ?
Odpowiedzi (2):
Żaneta
2014-04-09 20:06:34
Dołączam się do pytania. Czy mogę nie wykorzystać przysługujących mi wolnych dni, ani nie otrzymać ekwiwalentu, tytlko poprosić o wpis w świadectwie pracy o liczbie niewykorzystanych dni, aby kolejny pracodawca musiał mi ich udzielić? Dodatkowe pytanie: przepracowane 6 miesięcy to na rozum laika 13 dni urlopu z 26go wymiaru? Pozdrawiam i dziękuję
jasiu
2014-04-10 07:25:34
ten stary urlop musisz wykorzystać, u tego obecnego pracodawcy, ten stary nie przychodzi do nowego, masz w sumie 17dni bo te 3 dni to i tak idzie z twojego 20 dniowego urlopu, więc wypowiedzenie możesz siedzieć w domu, i szukać pracy, musi tobie go wydać, chyba ze chce zapłacić, i ty też wolisz kasę. jak nie to na urlop. tak 6 mieś 13 dni urlopu z 26 na rok
Dodaj odpowiedź
Barbara Majewska
2014-04-09 12:30:21
Odpowiedzi: 1
Witam. Mam przepracowane 36 lat w pełnym wymiarze czasu pracy, więc mam 26 dni urlopu wypoczynkowego. Od 01.01.2014 r pracodawca zmniejszył mi wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. Czy w dalszym ciągu przysługuje mi 26 dni urlopu ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-10 07:27:47
nie, 3/4 z 26, zaokrąglą do 20 dni tak wyjdzie za 2014r.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-11 11:26:39
Odpowiedzi: 1
POMOCY wykorzystałem tydzień urlopu w tamtym roku a szef mi mowi ze za caly urlop będę miał zapłacone dopiero na koniec okresu rozliczeniowego 1000 zl na raz mam umowę na stale pracuje tam 4 lata i jest tak co rok placi tylko raz 1000zl przy wyplacie nie wyplaca urlopu POMOCY
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-12 08:46:18
pytanie czy w ogóle chcesz te pieniądze, możesz nie chcieć, bo na pierwszy ogień trzeba wykorzystać urlop, czyli 2 tygodnie w roku trzeba wykorzystać, kiedy ten okres rozliczeniowy się kończy, bo jeszcze nabyłeś prawo, z dniem 1 .01.2014 do całego urlopu za ten rok, i masz prawo z niego korzystać, nie może tobie odmówić jak będziesz chciał ten długi urlop zaplanować, jak już to powinien płacić do wypłat, ale jak nie wiadomo kiedy chcesz brać ten urlop to dlatego na koniec okresu rozliczeniowego wypłaca,
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-04-11 14:30:11
Odpowiedzi: 1
pomuszcie mi
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-12 08:46:47
pytanie czy w ogóle chcesz te pieniądze, możesz nie chcieć, bo na pierwszy ogień trzeba wykorzystać urlop, czyli 2 tygodnie w roku trzeba wykorzystać, kiedy ten okres rozliczeniowy się kończy, bo jeszcze nabyłeś prawo, z dniem 1 .01.2014 do całego urlopu za ten rok, i masz prawo z niego korzystać, nie może tobie odmówić jak będziesz chciał ten długi urlop zaplanować, jak już to powinien płacić do wypłat, ale jak nie wiadomo kiedy chcesz brać ten urlop to dlatego na koniec okresu rozliczeniowego wypłaca
Dodaj odpowiedź
Anna
2014-04-13 11:00:46
Odpowiedzi: 1
Prosze mi powiedzieć czy to jest normalne iż gdy mamy planowanie urlopów sami musimy sobie szukać zastępstwa ? niestety ale zakład ani kierownictwo umywa ręce, na nas spoczywa obowiązek poszukania sobie zastępstwa na czas urlopu nawet idąc do lekarza i dostając L-4 pytają w pracy kto mnie zastąpi ? czy to jest zgodne z prawem co oni robią? tak jest od zawsze a pracuję w tym zakladzie 13 lat .. to staje się już uciążliwe dla mnie na kim spoczywa obowiązek obsadzenia stanowiska pracy w razie urlopu czy choroby pracownika ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-04-14 07:59:18
oczywiście że na pracodawcy, jest coś takiego jak plany urlopowe i pracodawca, ustala , kiedy najlepiej pasuje np, ustalanie długich 14 dniowych urlopów, pracodawca (kierownik działu) dysponuje organizacją pracy,że nawet na wolnym ale żeby praca miała swój tok, każdy w roku musi wykorzystać długi nie przerwany urlop, ustalasz dni z pracodawcą, pozwala tobie na te dni bo nikt inny nie idzie w tych samych dnia, i on o tym wie, i jak jesteś chora to idziesz na l4 i tyle, bo jak nie możesz zachorować bo nie masz zastępstwa?? zidiociała samowolka, pracodawcy, a tak jest bo mu na to od początku pozwoliła, inspekcje pracy nasłać na niego kontrole niech zrobią i anonimowo powiedzieć, że tak robi z urlopami, i pewnie coś tam jeszcze ma nie dopilnowane.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie