Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2020r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2019-05-11 11:54:37
Odpowiedzi: 0
Pracodawca wysyła mnie na przymusowy urlop, który ma trwać dwa tygodnie. Czy ma do tego prawo?
Gość
2019-05-21 14:21:31
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni jeżeli pracownik woli wykorzystywać urlop np. co miesiąc po 2 dni? Jakie są konsekwencje dla pracodawcy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2019-06-28 18:05:56
obowiązkowy jest urlop 14 dniowy raz na rok, inspekcja pracy, chyba że rozpisze sobie tak jak chce a ty będziesz chodził na urlop jak się tobie chce , gorzej jak coś się stanie .
Dodaj odpowiedź
Mania
2019-06-24 17:07:56
Odpowiedzi: 1
Przebywam obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia do końca sierpnia. Po tym okresie mogę zawnioskować o urlop wypoczynkowy. Co w sytuacji, kiedy wolałabym wrócić do szkoły o pierwszego września i nie korzystać z urlopu. Czy należy mi się wypłata ekwiwalentu?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2019-06-28 18:02:51
jeśli n ie dało i nie da rady go wykorzystać można go sprzedać pracodawcy, przepaść nie może .
Dodaj odpowiedź
Ada
2019-07-31 13:23:14
Odpowiedzi: 0
Jestem kuratorem sądowym i przysługuje mi 12 dni dodatkowego urlopu. W lipcu 2020 odchodzę na emeryturę .Ile urlopu przysługuje mi za 2020 rok?
Gość
2019-08-08 08:25:30
Odpowiedzi: 0
Czy jak niechcę 10 dni roboczych urlopu w całości czy na mój wniosek moge go podzielić na dwa razy po 5 ? Czy pracodawca może się zgodzić aby mi ten urlop podzielić ?
Gość
2019-09-16 08:35:26
Odpowiedzi: 0
Czy opieka nad członkiem rodziny przerywa urlop wypoczynkowy?
Gość
2019-09-24 14:50:42
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca który określił w regulaminie urlopowym że wniosek o urlop wypoczynkowy powinien być złożony nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem ma prawo uznać wniosek o urlop wypoczynkowy złożony na 4 dni przed rozpoczęciem urlopu jako urlop na żądanie, jeżeli pracownik ma jeszcze do wykorzystania 15 dni urlopu wypoczynkowego?
Gość
2019-10-24 11:57:20
Odpowiedzi: 1
Pracuje od sierpnia, to moja pierwsza praca. Kierownik mówi, że muszę do końca roku 2019r wykorzystać swój urlop. Czy muszę wykorzystać do końca roku czy ten urlop może mi przejść na następny rok i wykorzystać go do 30 września?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-11-27 08:22:48
Nie. Nie musisz go wykorzystywać. Zgodnie z KP urlop który przechodzi na kolejny rok to urlop zaległy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urlop taki musisz wykorzystać do końca września.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-25 11:27:28
Odpowiedzi: 0
dzień dobry,Może ktoś mi odpowiedzieć jaką pracę na rzecz pracodawcy świadczy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym?
Gość
2019-11-11 11:58:29
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry,jestem na emeryturze od m-ca września,chciałbym podjąć pracę od listopada na 1/2 etatu,posiadam również orzeczenie niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,Jaki będzie wymiar mojego urlopu
Gość
2019-12-12 15:23:46
Odpowiedzi: 0
Witam, Pracowałam zagranicą w kraju należącym do EU przez ponad 3 lata na kontrakcie, czy wlicza mi się to do stażu urlopowego? Czy kontrakty powinny być przetłumaczone przysięgle na język polski???
Gość
2020-01-21 00:27:50
Odpowiedzi: 0
Witam . Czy jeśli pracodawca zamyka firmę na kilka dni w celu odnowienia gabinetów. To Przysługuje pracownikowi wolne czy pracodawca ma prawo wyslac nas na urlop?
~anonim
2020-02-04 17:44:23
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca bez porozumienia z pracownikiem moze mu wpisac w grafik urlop biezacy?
Gość
2020-02-22 11:23:09
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może podzielić pracownikow urlop zakegły po parę dni wbrew jego woli
Gość
2020-02-25 09:14:17
Odpowiedzi: 0
Witajcie, jestem na urlopie wychowawczym i nie jestem pewna czy za poprzedni rok tj 2019 przysługuje mi urlop wypoczynkowy?
Gość
2020-02-27 09:57:26
Odpowiedzi: 0
U nas w firmie pracodawca stwierdził ze jesli chcemy urlop wypoczynkowy 1 dzień, mimo że zgłaszamy taką potrzebę 1 lub 2 dni wczesniej to jest już urlop na żadanie. Czy on ma racje.
Gość
2020-03-17 12:26:01
Odpowiedzi: 0
czy przysługuje urlop opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem poniżej 8 lat jeżeli drugie z rodziców jest chore
Gość
2020-04-12 10:34:21
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może podzielić pracowników urlop zaległy po parę dni wbrew jego woli
Gość
2020-04-24 10:27:33
Odpowiedzi: 0
W lipcu przechodzę na emeryturę czy przysługuje mi cały urlop za ten rok
Dariusz
2020-06-10 07:02:58
Odpowiedzi: 0
Jakie są miesiące letnie,w których pracownik powinien otrzymać 14 dniowy urlop wypoczynkowy?
Gość
2020-06-22 14:05:50
Odpowiedzi: 0
czy pracownik musi wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowy w ciągłości
Gość
2020-07-08 14:52:52
Odpowiedzi: 0
Iloma dniami może dysponować pracodawca A iloma pracownik?
Gość
2020-07-08 17:04:59
Odpowiedzi: 0
urlop przy przejściu na emeryturę
Gość
2020-07-12 08:25:29
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy studia zaoczne są również wliczane do okresu urlopu? Mój pracodawca twierdzi, że nie i okres nauki w szkole wyższej nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu dni urlopu
Gość
2020-09-29 11:11:54
Odpowiedzi: 0
Art 168 czy urlop na żadanie trzeba wykorzystać w danym roku?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie