Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: sierpień 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2015-06-03 14:52:23
Odpowiedzi: 0
Dostałam urlop od 1.07.2015, czy pracodawca może mi dać ostatni dyżur przed urlopem od godz. 18.00 do 6.00 w dn.30.06 w 12-to godzinnym systemie pracy. 6 godzin będzie już w dn. 1.07
mitia
2015-06-04 14:10:14
Odpowiedzi: 1
czy jest takie pojęcie jak pół urlopu w czasie jednego dnia
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-06-08 06:32:06
4godz urlopu, to połowa całego dniowego urlop który wynosi 8 godz
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-05 18:49:40
Odpowiedzi: 0
W 2013, 2014 roku nie byłam na urlopie wypoczynkowym, teraz jest rok 2015 i tez nie wykorzystany urlop. Powodem niewykorzystania tych urlopów były dwie osobne ciąze a co za tym idzie, ze przebywałam na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. 25 czerwca kończy mi sie urlop rodzicielski. Pytanie jakie chce zadać to czy mogę bezpośrednio wykorzystac te 3 urlopy za rok 2013, 2014, i 2015. Ostatni urlop na ,którym byłam był w czerwcu 2012r.
jasiu
2015-06-08 07:32:41
Odpowiedzi: 0
art 163 §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
ula
2015-06-08 22:29:16
Odpowiedzi: 2
Czyjest mozliwe to ze jak pojde na urlop wypocz a pracodawca sciagnie inna osobe to zabieze mi moje pieniadze z urlopu platnego a zaplaci tej osobie
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-06-10 23:51:09
nie.... pieniądze za twój urlop należy się tylko tobie, i musisz je dostać
jasiu
2015-06-10 23:52:19
każdy pracuje na swój urlop
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-09 21:02:08
Odpowiedzi: 1
Witam co roku jest problem z urlopami.teraz dostałyśmy ustną odmowę na urlop w okresie lipiec sierpień bo pierwszeństwo maja matki z dziecmi(ich jest 2)tylko jak zwykle jest problem z urlopem bo jest za mało ludzi.Do kiedy pracodawca musi dać urlop??
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-06-10 23:53:37
na wniosek pracownika, 14 dni w roku musi byc wykorzystane
Dodaj odpowiedź
irek
2015-06-10 08:56:13
Odpowiedzi: 1
jaką ilością podstawowego urlopu w moim przypadku jest to 26 dni przyslugującego mi urlopu może rozdysponować pracodawca ? jestem zatrudniony na cały etat umowa o prace i pracuje od 2,5 roku. I drugie pytanie : jestem osobą niepełnosprawną zatrudnioną jak wyżej pisalem na cały etat i moje pytanie jest następujące:Czy pracodawca może rozporządzić moim urlopem rechabilitacyjnym który przysługuje mi z tytulu inwalidztwa?.urlop rechabilitacyjny jest 10 dniowy
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-06-10 23:58:31
jeżeli chodzi o urlop zwykły, pracodawca może zarządzić połową tego urlopu, a rehabilitacyjny zostaje w całości do twojej dyspozycji, i połowa tamtego
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-11 22:12:01
Odpowiedzi: 2
Witam, czy pracodawca ma prawo do wstrzymania urlopu na żądanie?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-06-11 22:55:47
absolutnie nie.
jasiu
2015-06-11 22:57:32
Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Art. 1673. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.
Dodaj odpowiedź
Michał
2015-06-15 08:15:46
Odpowiedzi: 0
Pracuje w systemie turnus 1lipiec 7-19 , 2 lipiec 19-7,3-4lipiec wolny 5 lipiec dzień itd. zaczynam urlop wypoczynkowy właśnie od 1szego lipca 8sluzb po 12 godzin czyli z 14\15 lipca mam noc moim zdaniem powinienem mieć jeszcze 2dni wolne jak jest po nocce i do pracy 17lipca dzień pytanie brzmi czy tak powinno być czy dobrze mysle. bardzo proszę o odpowiedz wyczerpującą. pozdr michał.
Gość
2015-06-23 21:35:18
Odpowiedzi: 0
czy można udzielić pracownikowi zatrudnionym na 1/16 liczbie np 4dni 2 godziny w jednym dniu dziękuję i pozdrawiam.
antoni
2015-06-24 20:24:58
Odpowiedzi: 1
zwolniłem się zpracy pracodawca naświadectwie pracy napisał że wykożystałem urlop wypoczynkowy za 2015 , a nie korzystałem nic nie wspomiał o16 dniach urlopu zaległego za 2014 rok jak mam postąpić w tej sytuacji?
Odpowiedzi (1):
jola
2015-06-28 15:10:29
Czy w umowie na zastępstwa na 3/4 etatu pracodawca może dysponować moim urlopem wypoczynkowym i w jakim wymiarze?
Dodaj odpowiedź
Tomasz
2015-06-27 18:33:48
Odpowiedzi: 0
Czy idąc na urlop wypoczynkowy w 14 dniach wolnych musi być wstawione 10 dni urlopu czy może być mniej urlopu a więcej dni wolnych na przykład 8 dni urlopu i 6 dni wonych. W miarę możliwości proszę o odpowiedź na maila dziękuję
Gość
2015-07-02 09:32:15
Odpowiedzi: 0
czy urlop musi być dany w okresie wakacji? O terminie urlopu kto decydueje pracodawca czy pracownik Czy pracownik może nie zgodzić się z planem urlopu Pozdrawiam
kasia
2015-07-06 20:22:46
Odpowiedzi: 0
Witam jestem zatrudniona na poj etatu na trzy miesiace umowa konczy mi sie za trzy dni pracodawda dal mi wczesniej 3dni urlopu i powiedzial ze na kazdy miesiac nalezy mi sie 2dni czyli zostaly mi 3dni jeszcze do wykorzystania czy mogę domagać się od pracodawcy wypłaty za urlop niewykorzystany
kamika
2015-07-09 16:52:24
Odpowiedzi: 0
Czy do urlopu 26 dniowego wlicza się koroniówka?
Joanna
2015-07-14 07:31:43
Odpowiedzi: 0
ile mam czasu na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego?
Joanna
2015-07-14 07:31:48
Odpowiedzi: 0
ile mam czasu na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego?
Krzysiek
2015-07-14 13:55:08
Odpowiedzi: 0
Witam.Czy jeśli urlop wypoczynkowy kończy sie w piątek mam obowiązek w sobotę być w pracy, czy dopiero w poniedziałek.Jestem kierowcą w transporcie międzynarodowym.
Gość
2015-07-14 16:21:20
Odpowiedzi: 0
pracodawca wysyla mnie na 10 dniowy urlop ja chce wziazc tylko 5 dni bo mam malo urlopu pracodawca i tak chce mnie wyslac na 10 dni uropu bo twierdzi ze jest tak w kodeksie pracy ja niechce sie zgodzic na te 10 dni urlopu pracodawca ma prawo wyslac mnie na te 10 dni urlopu
Sofi
2015-07-20 22:39:33
Odpowiedzi: 1
Pracuje od 6 lat i mam zaległego urlopu 6 dni,a z dniem 31 lipca rozwiązuje umowę o pracę i podejmuje w innej firmie. Czy pracodawca ma prawo pod pozorem potrzeby nie dać mi urlopu zaległego tj 6 dni i proporcjonalnie 15 dni za bieżący rok chcąc mi zapłacić jeśli ja chcę urlopu ?
Odpowiedzi (1):
Janeksk
2015-07-20 22:58:43
Ma prawo nieudzielić jak w przypadku każdego urlopu i zapłacić ekwiwalent 6 16 gdyż niepełny dzień zaokrągla się w górę. Można również uzgodnić 15 i wówczas zaokrąglenie będzie przysługiwało u nowego pracodawcy.
Dodaj odpowiedź
Magda
2015-07-21 13:55:09
Odpowiedzi: 0
Czy w systemie równoważnym gdzie grafik ulożony jest na 10h i 8h a wpoprzednim miesiacu na 12h ulop na przełomie tych dwóch miesięcy 7 dniowy w systemie 8 -kowym to 5 dni urlopu i dwa dni wolne sobota i niedziela to w tym drugim przypadku 12 12 10 8 10 wymosi 48 H to 6 dni zabranego urlopu na 7 dni pracy , czy to prawidlowo?
Gość
2015-07-21 15:08:45
Odpowiedzi: 1
Mam skonczona szkolę wyzsza co daje mi 8 lat pracy, poza tym mam ponad dwa lata stazu pracy w innej firmie. Wg KP przysluguje mi na rok 2015 urlopu 26 dni a dostalam tylko 20. W obecnej firmie pracuje 11 miesiecy.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-07-27 22:32:53
Powinna Pani zgłosić to w Kadrach, a te dwa lata stażu pracy były po skończeniu studiów?, bo jeśli tak to się nie liczy, musi być dokładnie dwa lata stażu pracy po ukończeniu studiów, a poza tym jesli np. skończyła Pani studia w czerwcu, to dodatkowo w roku 2015 otrzyma tylko 3 dni, bedzie to naliczone proporcjonalnie.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-07-22 07:10:53
Odpowiedzi: 0
Witam. Jak wygląda sprawa z urlopem w okresie wakacyjnym. Czy jest taki przepis ,że pracownik mający dzieci w wieku szkolnym może lub musi wybrać urlop 2 lub 1 tygodniowy w tym okresie.
Gość
2015-07-22 14:09:02
Odpowiedzi: 0
mam pytanko.czy staż się wlicza do lat pray?
Gość
2015-07-22 22:43:03
Odpowiedzi: 1
muj urlop rozpoczoł sie od poniedziałku trwał 10 dni konczy sie w piatek czy po urlopie nie powinnam miec soboty i niedzieli wolnej?
Odpowiedzi (1):
Klaudia
2015-07-31 10:25:53
Urlop przynajmniej raz w roku powinien wynosić 14 dni kalendarzowych ( 2 tygodnie) praca w prawie powinna trwać od pon do pt i w te dni bierze się wolne czyli w 10 dni urlopu mamy 14 dni kalendarzowych w tym soboty i niedziele wolne.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie