Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Pina
2015-02-08 19:06:02
Odpowiedzi: 3
Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych liczy sie do obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego? Był to mój pierwszy i jedyny zasiłek dla bezrobotnych pobierany przez okres 6 miesięcy.
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-02-09 19:27:41
nie......... liczy się .
Gość
2015-02-10 17:05:55
jak pracodawca moze zmusic pracownika do wykorzystania urlopu jesli tego nie chce czy to jest mozliwe
jasiu
2015-02-12 16:14:25
może zadysponować połową twojego urlopu
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-09 10:18:13
Odpowiedzi: 1
Witam,mam pytanie pracuje w systemie 12 godzinnym( dzień,noc,dwa dni wolne) wziąłem urlop 1 i 2 lutego tj niedziela i poniedziałek czyli dwa dni a pracodawca chce mi udzielić 3 dni urlopu czy to jest zgodnie z prawem
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-09 19:31:06
jak masz wolne za przepracowane 12 godz, to może tak zrobić dzień urlopu to 8 godz.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-10 10:54:13
Odpowiedzi: 2
Zatrudniam pracownika, któremu przysługuje 26 dni na rok 2015 za ubiegły rok urlop ma wybrany. W styczniu wybrał 4 dni a w tym miesiącu chce wybrać 4 dni i w czerwcu 10 dni. Czy muszę mu udzielić tego urlopu czy mogę odmówić bo do końca roku daleko.
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-02-11 21:40:38
prawo do 26 dni pracownik nabywa z dniem 01.01 danego roku, więc może wykorzystać go w pełnym wymiarze już na początku roku
jasiu
2015-02-12 16:15:49
po przepracowanym uprzednio roku, Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe Art. 152. §1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". §2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Art. 153. §1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. §2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.......
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-10 23:22:00
Odpowiedzi: 1
Moje pytanie dotyczy ekwiwalentu za urlop jeżeli od 28.08.2013 przebywałem na chorobowym, po 182 dniach zostałem skierowany na roczny zasiłek rehabilitacyjny a miesiąc przed jego zakończeniem rozwiązano ze mną stosunek pracy z art 53
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-12 16:17:46
urlop za te lata do rozwiązania stosunku pracy, powinien już być uregulowany, ekwiwalentem pieniężnym. muszą zapłacić
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-11 16:55:06
Odpowiedzi: 2
Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-02-11 21:41:24
wyłącznie w okresie wypowiedzenia
jasiu
2015-02-12 16:25:35
w danym roku, pracownik, powinien, wykorzystać w każdym roku 14 dniowy kalendarzowy , tzw długi urlop, pracodawca może zadysponować połową twojego urlopu, na okres wypowiedzenia, trzeba, wykorzystać cały zaległy urlop, chyba że strony postanowią, o wypłacenie ekwiwalentu, zazwyczaj , jest w okresie wypowiedzenia wykorzystywanie urlopu, może ci wysłać na taki urlop, jeżeli sam go nie zaplanujesz wcześniej
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-12 23:21:23
Odpowiedzi: 1
czy pracodawca moze zabronić wybrania zaległego urlopu z poprzedniego roku na okresie wypowiedzenia ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-13 17:24:37
korzystaj z nowego, a za stary będzie musiał tobie zapłacić, jeżeli jest za mało urlopu nowego na całą resztę wypowiedzenia, musiał by dać ten stary, stary urlop jest do wykorzystania do końca września, a więc normalnie mógłbyś być na wypowiedzeniu na tym starym urlopie, a jak nie to ekwiwalent, za zaległy urlop
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-13 19:26:32
Odpowiedzi: 2
Witam, Mam pytanie dotyczące wypłacania należności za urlop. Czy pracodawca powinien wypłacić należność za cały urlop wypoczynkowy czy tylko jego część przy wypowiedzeniu umowy o pracę?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-02-14 08:20:27
chodzi pewnie o nowy urlop, a z tamtych lat masz uregulowany ? jeśli tak, to wypłaci , proporcjonalnie do przepracowanych mieś czyli nie za cały, np do końca lutego było by to za 3 dni urlopu
Gość
2015-02-14 12:34:24
Tak, dokładnie o nowy urlop. Z poprzedniego roku pozostało 12 dni, za które wypłaci zakład. Jednak miałam wątpliwości co do wypłacenia należności za nowy urlop. Poinformowano mnie, że zmieniły się przepisy i teraz przy rozwiązaniu umowy nie jest wypłacany urlop za cały rok, a właśnie częściowy. Chciałam się upewnić czy tak rzeczywiście jest. Dziękuję bardzo za informację.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-14 14:11:25
Odpowiedzi: 1
na wskutek wejścia dyrektywy unijnej od 2015r. miał wejść nowy podział urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni jeżeli wiek emerytalny wynosi 67 lat. Na jakim etapie jest ta zmiana i czy w ogóle wejdą te przepisy w życie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-15 17:59:58
Nadal jest 20 i 26 dni urlopu. Raczej nie zanosi sie na to aby w tym roku cokolwiek sie zmienilo.
Dodaj odpowiedź
Waldemar
2015-02-15 10:07:44
Odpowiedzi: 1
Czy za roczny urlop macierzyński należy się pracownicy pełny urlop wypoczynkowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-15 17:57:28
Tak. Zaleglych urlopow udziela sie do 30 wrzesnia roku nastepnego, wiec do tej daty jest czas aby go wykorzystac
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-16 08:43:12
Odpowiedzi: 1
Witam, Jakie obowiązują zasady naliczania urlopu dla osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy?Pracuję w wymiarze 1/2 etatu,3 dni w tygodniu.Staż pracy mam powyżej 10 lat.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-16 08:59:17
jeśli masz przepracowane 10 lat, to przysługuje ci pełny wymiar urlopu tj. 26 dni - patrząc na pełen wymiar etatu, natomiast na 1/2 etatu przysługuje ci 13 dni roboczych z tym, że liczone są one w wymiarze po 4 godz. dziennie - czyli 1 dzień 8 godzinnego urlopu to tak jak Twoje 2 dni robocze
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-16 12:17:08
Odpowiedzi: 1
Przysługuje mi 26 dni urlopu. Umowę o pracę mam do 30-stego lipca. Z tego wynika, że urlopu przysługuje mi 15 dni. Czy mogę wykorzystać dni urlopu w miesiącach luty i marzec? Czy przy wcześniejszym wypowiedzeniu umowy o pracę np. 30-stego maja pracodawca może odliczyć sobie kwotę za wykorzystany przeze mnie urlop
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-17 19:24:58
nie może odliczyć, to będzie strata pracodawcy
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-18 13:57:22
Odpowiedzi: 2
Dzień dobry. Jesteśmy jednostką budżetową. Pracodawca nie zgadza się, aby w planie urlopów zaplanować wypoczynek, a tym samym skorzystać np. na 11 dni roboczych (15 dni kalendarzowych). Zaplanowane urlopy w poszczególnych działach nie pokrywają się, jest zapewniona ciągłość pracy. Czy pracodawca łamie przepisy kodeksu pracy ? Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-02-18 23:43:42
powinien się zgodzić
jasiu
2015-02-18 23:44:27
Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego./////////
Dodaj odpowiedź
Jerzy
2015-02-19 11:04:14
Odpowiedzi: 2
Czy na pracowniku udającym się na dłuższy urlop ciąży obowiązek wyznaczenia zastępcy na okres urlopu ? W moim przypadku - został mi przyznany pobyt w sanatorium. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o udzielenie urlopu ( nie był ujęty w planie urlopów) na okres 16 dni roboczych ( 22 dni kalendarzowe) i otrzymałem odpowiedź, że urlop zostanie mi udzielony pod warunkiem wyznaczenia przeze mnie osoby, która w okresie mojej nieobecności będzie sprawować zastępstwo i kierować pracami, którymi ja się zajmuję.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-02-21 09:11:22
jest konkretna przyczyna , pisz wniosek , powinien się zgodzić A A A Urzędy pracy Urzędy Pracy w Polsce Aktualności Słownik ZUS Ustawy Rozporządzenia Skorowidz Konstytucja RP Formularze Wykaz chorób zawodowych Zmiany w KP Prawo pracy za granicą Renty i emerytury Kodeks pracy Polskie prawo pracy Stan prawny: luty 2015r. Linki sponsorowane URLOPY PRACOWNICZE Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe Art. 152. §1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". §2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Art. 153. §1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. §2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Art. 154. §1. Wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. §2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. §3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1. Art. 1541. §1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. §2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Art. 1542. §1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. §2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. §3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. §4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Art. 1551. §1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze, u kolejnego pracodawcy - w wymiarze: proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 2. §2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. §21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą. §3. (uchylony) Art. 1552. §1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. §2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Art. 1552a. §1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2. §2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. §3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Art. 1553. §1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. §2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1. Art. 156. (uchylony) Art. 157. (uchylony) Art. 158. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Art. 159. (uchylony) Art. 160. (uchylony) Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Art. 164. §1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. §2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy..........
jasiu
2015-02-21 09:15:08
skopiowało się za dużo omyłkowo. pisz wniosek , jest konkretny powód powinien się zgodzić, Art. 164. §1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. §2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-20 17:12:53
Odpowiedzi: 2
witam mam pytanie do stycznia tego roku bylem zatrudniony na 0.53 etatu zostalo mi 10dni urlopu zaleglego .. ponadto otrzymalem e llutym nowa umowe o prace na czas okreslony na pelen etat jak mam wyliczyc sobie urlop??? czy jezeli pozostalo mi 10 dni urlopu to moge wziasc 10 dni ulopu czy trzeba to przeliczyc proporcjonalnie? co uwazam za krzywdzace!!!!!!!! pozdrawiam Akeksy
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-02-21 09:17:47
wykorzystać 10 dni urlop, i naliczyć go tak jaka jest krzywdząco, czyli proporcjonalnie, do lutego, a od lutego będzie się naliczał tobie już normalnie urlop, z pełnego etatu,
jasiu
2015-02-21 09:19:12
Art. 171. §1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. §2. (uchylony) §3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.......
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-21 15:19:51
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. Proszę o pomoc. W styczniu bieżącego roku wypowiedziałam umowę o pracę po wyliczeniu okazało się, że mam 17 dni urlopu zaległego, ale mój były pracodawca nie poczuwa się do zapłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy ma on jakiś termin przewidziany ustawowo do którego musi się zastosować na wypłatę powyższego ekwiwalentu? Czy coś mogę zrobić w tej sprawie aby przyśpieszyć procedurę. Proszę o radę i z góry dziękuję.
Jerzy
2015-02-21 22:38:47
Odpowiedzi: 1
Jasiu dziękuję za odpowiedź na moje pytanie z dnia 19.02.2015. Z kodeksu wynika, że przesunięcie urlopu może nastąpić na wniosek pracownika uzasadniony ważną przyczyną (w moim przypadku jest to skierowanie do sanatorium). Nie otrzymałem jednak żadnej informacji na temat warunku koniecznego jaki mi postawiono w celu akceptacji tego urlopu. Mianowicie, że to na mnie ciąży obowiązek wyznaczenia przeze mnie osoby, która w okresie mojej nieobecności będzie sprawować zastępstwo i kierować pracami, którymi ja się zajmuję ? Czy to pracodawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na okres mojego urlopu?. Brak takiego zastępcy zawsze może być dla pracodawcy argumentem do nie wyrażenia zgody na mój urlop (tzw. szczególne potrzeby pracodawcy) , bez względu na to jak ważne okoliczności powodują, że ten urlop chciałbym wykorzystać we wskazanym terminie. Pozdrawiam i proszę o stanowisko w tej kwestii.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-22 19:58:54
jeśli owy wniosek był by składany jako pierwszy, to ominął by ciebie ten incydent tzn spadło by to na pracodawce, więc tak złóż ten wniosek, i jak on przejdzie, będzie sytuacja taka sama, czyli to będzie problem pracodawcy, bo nie miałeś takiego celowego zamiaru, tylko siła wyższa, jest taka że musisz zmienić ten termin , to dlaczego masz szukać zastępcy, jak i tak nie znajdziesz, a do sanatorium musisz jechać i tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-22 15:31:01
Odpowiedzi: 1
witam. Czy staż absolwencki,na który zostałam sierowana i za który płacił urząd pracy, wlicza sie do stażu pracy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-22 20:00:17
tak wlicza się do stażu pracy, na 100%
Dodaj odpowiedź
Renia
2015-02-24 13:24:27
Odpowiedzi: 1
Jeśli pracownica w 2014 przebywała na l-4 i świadczeniu rehab.z tego powodu nie wykorzystała urlopu za 2014 .w chwili obecnej dalej jest na rehabilitacji aż do sierpnia 2015 i odejdzie na rentę czy zaległ;y urlop możemy teraz wypłacić czy przy odejściu na rentę
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-25 11:09:21
można teraz, szczególnie jak nie wróci, strony też mogą się porozumieć i ustalić to między sobą, pracownica wtedy powinna napisać taki wniosek
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-24 16:04:40
Odpowiedzi: 3
W jakich sytuacjach można wysłać SMSem do pracownika przebywającego na urlopie zapytanie na temat dokumentów pozostawionych w biurze
Odpowiedzi (3):
jasiu
2015-02-25 11:11:00
esm nie przerywa urlopu, zależy jakie to dokumenty? odnośnie pracy, firmy, czy dokumenty osobiste pracownika ?
Gość
2015-02-25 11:43:09
Status:pracownik,pełny etat,budżetówka,umowa na czas nieokreślony.Pozostałe 6 dni urlopu za rok 2014 zaplanowałam wykorzystać w lutym 2015,niestety wyskoczyło L-4,poinformowałam pracodawcę że chcę wykorzystać te dni w okresie letnim (co nie koliduje z funkcjonowaniem placówki).Pracodawca naciska, aby wykorzystać te dni do 30.03.2015 ,czy ma rację?
jasiu
2015-02-25 22:49:23
naciskać może tzn podjąć próbę abyś wykorzystał jak najszybciej, a prawo masz takie że możesz do końca września mieć ten stary urlop, planuj jak tobie pasuje
Dodaj odpowiedź
paulina
2015-02-25 17:30:34
Odpowiedzi: 1
Jestem zatrudniona na umowe o prace na 3lata. Mam niewykorzystane 20 dni urlopu wypoczynkowego. Obecnie jestem na macierzynskim. Czy po macierzynskim przysluguje mi dodatkowe 20 dni urlopu pomacierzyńskiego? Czyli 20 dni url wypoczynkowego i jeszcze 20 dni pomacierzynskiego?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-25 23:28:02
cały ten czas normalnie tobie nalicza się urlop, po powrocie możesz wykorzystać cały zaległy urlop, lub napisać wniosek o wypłacenie ekwiwalentu za tamten rok
Dodaj odpowiedź
Maciej
2015-02-26 14:47:36
Odpowiedzi: 1
Witam! Mój pracodawca wpisał mi 1 dzień urlopu wypoczynkego bez mojej zgody, argumentujac to tym, ze mam do wykorzystania 8 dni urlopu zaleglego z zeszlego roku. Czy ma do tego prawo? Malo tego wyglada to w ten sposob, ze we wtorek mam zmiane 22-6, w srode ten dzien urlopu i w czwartek na 13-21. Pracuje na stacji paliw, ktora jest otwarta 24h.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-26 17:56:24
Oczywiście, ze nie ma takiego prawa.
Dodaj odpowiedź
Maciej
2015-02-26 21:00:24
Odpowiedzi: 1
jeśli mimo mojego sprzeciwu co do grafiku kierownik zlekceważył sprawę i w dalszym ciągu nie chce go zmodyfikować, do kogo mogę się odwołać lub jak mogę go uświadomić że nie ma do tego prawa jaki artykuł mogę mu zacytować?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-27 10:07:03
Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Art. 164. §1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. §2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy........
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-27 10:09:59
Odpowiedzi: 1
Witam pracuję w firmie 5 lat, od tego roku przysługuje mi 26 dni urlopu. Pod koniec marca zamierzam się zwolnić, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ile dni urlopu mi przysługuje do wykorzystania?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-27 23:12:41
13
Dodaj odpowiedź
kesnall
2015-02-27 14:03:02
Odpowiedzi: 2
witam, jestem zatudniony przez agencje na umowe o prace na czas określony (co miesiąc podpisuje tą samą umowe) czy przysługują mi 4 dni urlopu na żadanie z art 167, pkt 2 ? czy nie? drugie pytanie, pracowalem od czerwca2014 w jednej firmie, czy nie wykozystany urlop za ten czas (2 dni za kazdy miesiac) moge wybrać czy dostane pieniadze za ten czas czy pracodawca moze mnie wyslac na przymusowy urlop w terminie przez niego wybranym bez mozliwosci zmiany?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-02-27 23:15:36
były pracodawca, powinien uregulować zaległy urlop, w postaci ekwiwalentu, jak już u niego nie pracujesz
jasiu
2015-02-27 23:16:06
raczej nie masz tych dni na żądanie
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-27 21:19:19
Odpowiedzi: 1
Witam, pracuję na pół etatu po 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu. Mam pytanie ile dni przysługuje mi urlopu (mam ponad 10 letni staż pracy).
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-02-27 23:13:32
13 na rok
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie