Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2015r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2015-04-08 10:16:32
Odpowiedzi: 2
Jak liczy się ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjat) do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? jeżeli w trakcie tych trzech lat studiów również pracowałem na umowe o prace na czas nieokreślony, to do okresu pracy wlicza mi się tylko albo praca albo studia?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2015-04-09 01:17:06
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika..................
jasiu
2015-04-09 01:17:56
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. §2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.//////////
Dodaj odpowiedź
Jacek
2015-04-08 18:43:12
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca moze zarzadac od pracownika aby reszta urlopu poza tym 14 dniowym byla wybierana w czesciach maksymalnie 2-3 dni. Ja chce 5 dni pod rzad bo tak mi pasuje a pracodawca mowi mi ze max 3 dni. Jezeli bede chcial 5 dni to powiedzial ze moge szukac sobie innej pracy. Prosze o odpowiedz.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-09 01:25:15
przepis odnoście ilości dni jest jeden,Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, reszta jest tak że po prostu raz jeszcze nie można 14 dni z nowego urlop a 3 lub 5 lu 8 można normalnie
Dodaj odpowiedź
aga
2015-04-08 22:46:26
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca tłumacząc się potrzeba składania rezerw finansowych na poczet urlopów może zakazać korzystania z 14 dniowego urlopu w ostatnim kwartale roku i wymusić na pracowniku skorzystanie z urlopu nie później niż do września br.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-09 01:19:34
Art. 163. §1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. §11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. §2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
Dodaj odpowiedź
piotrek
2015-04-09 08:11:50
Odpowiedzi: 1
Przysługuje mi 26 dni urlopu. Do końca marca wykorzystałem u poprzedniego pracodawcy 7 dni urlopu, a od 1 kwietnia pracuję w nowym miejscu zatrudniony na pełen etat. Czy mogę wziąć 1 dzień urlopu wypoczynkowego w najbliższych dniach?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-09 09:14:49
nie powinien robić problemu, ogólnie jeszcze na niego nie zapracowałeś , ale powinieneś go dostać, normalnie
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-09 17:51:21
Odpowiedzi: 1
ile przysługuje urlopu wypoczynkowego za rok 2015 gdy od 01.10.2015 przechodzę na emeryturę
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-10 02:28:27
22/23 dni
Dodaj odpowiedź
Ula
2015-04-09 19:30:12
Odpowiedzi: 1
Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron 28.12 ub.r.Urlop nie stał wykorzystany za 3 m-ce 2013 r. i cały za 2014 rok.Kiedy przysługuje mi zwrot ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i świadectwo Pracy?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-10 02:30:17
po tygodniu max świadectwo powinieneś mieć w domu, ekwiwalent jak najszybciej nawet z ostatnim dniem pracy tam
Dodaj odpowiedź
Grzegorz
2015-04-10 08:48:14
Odpowiedzi: 1
Dzień Dobry Ja kieruje inne pytanie,chodzi mi o okres wypoczynkowy . Pracodawca poinformował mnie że przysługuje mi 26 dni w roku kalendarzowym. Problem mój pojawia sie przy planowaniu takiego urlopu , otóż kierownik twierdzi że MA PRAWO do tego iż może mi sam zaplanować urlop według jego \\"widzi mi sie\\" cytując: \\"10 dni jest twoje , 10 mam prawo ja ci zaplanowac.Gdy próbuję \\"interweniować\\" to zasłania sie przepisem typu że zakład ma swoje przepisy wewnętrzne i ...MA DO TEGO PRAWO . Czy Facet ma rację czy robi sobie za przeproszeniem jaja ? Przyznaję że nie szlifowałem przepisów ale bez przesady . Zmieniłem dział bo pracuję w markecie , poprzedni kierownik nie macał mi palców w urlopie. Po prostu chce wiedzieć czy jest gdzieś taki przepis czy mam iść \\"wyżej\\" ? Nie chce za bardzo szaleć bo jeszcze mnie przeniosą
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-10 10:07:00
ma prawo zarządzić połową twojego urlopu, niestety ma racje, jak taki przepis wewnętrzny jest to tak, dobrze że nie całym tylko 1 połową
Dodaj odpowiedź
pracownik stacji
2015-04-11 16:33:11
Odpowiedzi: 0
mój pracodawca twierdzi że nie przysługuje mi urlop w takim terminie w jakim mi pasuje ponieważ jak on to twierdzi " kobiety z dziećmi maja pierwszeństwo w urlopach wakacyjnych" powołuje sie nawet na kodeks pracy a nic takiego tutaj nie znalazła, dodam że mój termin urlopu po części koliduje z urlopami matki z dzieckiem, czy to jest już dyskryminacja ? szef jest nieugięty a ja nie mam zamiaru iść na urlop w takim terminie w jakim on sobie życzy bo już wystarczy że ustala mi mi reszte mojego urlopu, co robić?
jasiu
2015-04-12 13:29:52
Odpowiedzi: 2
nie ma tak że kobiety z dzieckiem maja pierwszeństwo, w tym przypadku, powinno być kto był pierwszy z tym terminem ustalając go ten lepszy, jak by nie było na następny rok powinno być na odwrót.
Odpowiedzi (2):
pracownik stacji
2015-04-12 21:06:57
no właśnie w tamtym roku ustąpiłam i niestety przeniosłam swój urlop na inny termin, co mam robić w tym roku skoro jest ta sama sytuacja a ja nie mam zamiaru znowu zmieniać terminu, tym bardziej że to właśnie ja jako pierwsza z 10 pracowników wpisałam sobie ten a nie inny termin, co robić? jak już pisałam szef jest nieugięty ?
jasiu
2015-04-13 14:46:44
jeżeli ustąpiłaś w tamtym roku termin ten powinien tobie przysługiwać, bez większych problemów, a jeżeli tylko tobie, tak utrudnia podchodzi to pod mobbing, rozumiem że to co tu napisane to też mu mówiłaś? że w tamtym roku ustąpiłaś, i ze rok w rok ta sama osoba nie może mieć urlopu, w tym samym terminie itd?
Dodaj odpowiedź
Ula
2015-04-12 19:03:26
Odpowiedzi: 1
Witam, miałam umowę o pracę 1.10.13-31.12.14.Nie wykorzystałam urlopu.Za ile dni powinnam otrzymać ekwiwalent,a w pkt.4 Świadectwa Pracy napisano: "wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze : 26 dni (w tym Wypłacono ekwiwalent urlopowy 26 dni.)". Czy to jest prawidłowo? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-13 14:50:41
za cały 2014r należało się tobie tyle dni, i wypłacili tobie za ten urlop, to tak jak byś wykorzystała
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-13 07:58:59
Odpowiedzi: 1
Witam, 25.04.2015r. kończy się mi urlop rodzicielski(przebywałam na nim na okres 1 rok -80% wynagrodzenia).Chcę bezpośrednio po tym urlopie wykorzystać zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy. Moja pensja składa się z dwóch części: tzw. podstawy i premii uznaniowej (uzależniona od obrotu - jestem handlowcem). Jakie wynagrodzenie mi przysługuje, czy tylko podstawa, czy może średnia - taka jak na urlopie rodzicielskim?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-13 14:54:11
jak już to -20% lub 80 % wypłaty,,,,,,,, tak średnia z 3 mieś wypłat , jeżeli nie wyjdzie średnią z 12 miś wezmą wyjdzie tak jak byś wypłatę dostała z pracy,,,,, bez rodzicielskiego
Dodaj odpowiedź
ja
2015-04-13 15:47:08
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze ,zabrac jeden dzien urlopu na poczet niby kary za nic ?
maria
2015-04-13 16:01:56
Odpowiedzi: 0
pracując w systemie 12h,czy rozpoczynając urlop od poniedziałku 10 dni powinnam mieć sobotę i niedzielę wolną ,czy nie koniecznie?
Anna
2015-04-13 19:45:04
Odpowiedzi: 4
przysługuje mi 26 dni urlopu, po rocznej przerwie w pracy, podjęłam pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin pracy od 1 wrzesnia 2014 roku. W marcu chciałam wykorzystać pięć dni urlopu za 2014 rok, lecz pracodawca powiedział mi, ze mam prawo do urlopu dopiero po 1 września 2015roku i to tylko w ilości 26 dni które mi przyslugują proporcjonalnie po roku czasu pracy a urlop za 2014 nie należy mi się. Proszę uprzejmie o interpretację przepisów które dla mnie są jasne a dla pracodawcy chyba nie
Odpowiedzi (4):
jasiu
2015-04-14 13:45:36
od 1 września 2014 normalnie tobie naliczał się urlop, więc masz 9 dni za 2014 r, masz pełne prawo do tych 9 dni urlopu, i musisz wykorzystać je do ostatniego września, i za 2015 r też już się nalicza normalnie , urlop, jest tak że w 1 kolejności wykorzystuje się zaległy urlop.
jasiu
2015-04-14 13:50:12
Art. 1552a. §1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2. §2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.....
jasiu
2015-04-14 14:00:28
TO POWINNO BYĆ OK JAK MU WYDRUKUJESZ............. Art. 152. §1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". §2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. A Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu. Art 153 §2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym..
jasiu
2015-04-14 14:07:29
nabywasz prawo do pełnego urlopu z początkiem roku, mając taka umowę
Dodaj odpowiedź
marta
2015-04-14 23:09:48
Odpowiedzi: 0
Jak to jest z pracownikami ,którzy otrzymuja miesięczne wynagrodzenie plus diety ,jak wylicza sie ekwiwalent pienięzny za niewykorzystany urlop?
Gość
2015-04-15 12:52:56
Odpowiedzi: 2
Proszę o info, czy przysługuje pracownikowi część urlopu za 2011r. jeżeli zatrudnił się w firmie 05.12.2011? i z jakiego paragrafu to wynika? z poprzednią firmą rozstał się ponad rok wcześniej tym samym nie przenosząc żadnych dni urlopowych. Czytając powyższe odpowiedzi jasno wynika, że nie, musi być przepracowany pełny miesiąc.
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-04-16 09:32:28
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownikowi należy się urlop za niepełny miesiąc pracy u danego pracodawcy co wynika wprost z art. 155.2a§2. Dodatkowo obliczając wymiar urlopu trzeba zaznaczyć, że niepełny dzień urlopu również zaokrągla sie w górę zgodnie z art. 155.3. Należy mieć jedynie na uwadze, że w ciągu danego 2011 roku pracownik nie mógł wykorzystać więcej urlopu niż mu przysługiwało ze względu na ilość dotychczasowych lat pracy czyli 20 lub 26 dni łącznie w ciągu całego roku u wszystkich pracodawców co wynika z art. 155.3 §2. Należy również pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne zgodnie z art. 291§1 pozdrawiam J.M.
Gość
2015-04-16 17:24:19
dziękuję!
Dodaj odpowiedź
Kasia
2015-04-15 16:22:43
Odpowiedzi: 1
chciałam sie dowiedziec czy przysługuje mi prawo do 26 dni urlopu jeśli kończyłam studia licencjackie w czerwcu 2012r. a pracuje od września 2009r. na 3/4 etatu. Według mnie w tym roku powinnam miec 26 dni urlopu.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-16 09:54:17
Witaj Kasiu Przepisy prawa pracy nie uzależniają udzielenia urlopu od kolejności w jakiej została ukończona szkoła i podjęta praca a jedynie łączy czas zatrudnienia i okresu wliczanego ze względu na ukończenie szkoły. Przepisy wskazują jedynie, że wlicza się z tytułu ukończenia szkoły pewien okres. Z przedstawionego stanu wynika, że w związku z ukończeniem studiów licencjackich do okresu pracy wlicza się Tobie 8lat. Biorąc pod uwagę, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika to wg moich wyliczeń wynika, od lipca 2012roku należy się tobie urlop uzupełniający jeśli wykorzystałaś przysługujący Tobie wcześniej urlop a z rokiem następnym pełny urlop 26 dni. Należy również pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne zgodnie z art. 291§1 pozdrawiam J.M.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-15 21:01:51
Odpowiedzi: 0
Witam.Jestem samotną matką wychowującą 7 -letniego syna.Pracodawca zarządził aby urlopy w calości wykorzystywać w danym roku ,ustalając je w styczniu bez mozliwosci przesuniecia.Ja wykorzystuję urlop tak aby zapewnic opiekę dziecku ,kiedy nie ma szkoły.Czy nie mogę przeniesc 10 dni na nastepny rok ,kiedy bedą ferie zimowe?
Gość
2015-04-17 11:39:24
Odpowiedzi: 0
Witam, mój pracodawca każe wypisywać urlop 'na żądanie" w sytuacji, gdzie potrzebuję urlop na jutro, tzn. w poniedziałek wypisuje urlop na wtorek, na jeden dzień - czy muszę brać "na żądanie" czy można traktować jako zwykły, nie planowany?
Gość
2015-04-17 13:09:24
Odpowiedzi: 1
Czy zgodnie z Art 162 pracownik musi wykorzystać 14 dni urlopu jednorazowo? czy to jest jego \\" obowiązek\\" czy prawo?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-17 15:04:01
Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych... przepisy tak mówią, powinna..
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-17 19:42:50
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca moze dac urlop w sobote pracuje do kwietnia zwalniam sie z pracy w trybie natychmiastowym i musze wykorzystac urlop
Gość
2015-04-18 08:01:31
Odpowiedzi: 0
Podobno od kwietnia weszły zmiany gdzie sobota i niedziela są wliczane do wymiaru urlopu a liczba dni urlopowych się nie zwiększyła i pozostała na 26 dniach
roch
2015-04-19 15:11:34
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może nakazać wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego jeden dzień w tygodniu przez np. dwa miesiące, w celu wyzbycia się urlopu przez pracownika bo ma dużo ( 15 dni za 2014 r.).
Gość 20,04,2015 r.
2015-04-20 15:30:36
Odpowiedzi: 1
Czy teraz liczy się soboty i niedziele do urlopu? Np. wzięłam 10 dni urlopu wypoczynkowego, a miałam 14 dni wolnego od pracy.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2015-04-20 15:42:01
10 dni urlopu, a 14 dni kalendarzowych wolnego zgadza się...
Dodaj odpowiedź
Piotr
2015-04-20 15:49:15
Odpowiedzi: 0
Witam. Posiadam umowe o prace od 16.12.14r do 16.06.15r na 1/2 etatu przy 5h pracy. Czy przysluguje mi urlop ? I ile wynosi dni ? Dziekuje z gory za odpowiedz :)
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie