Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Magdalena
2014-08-19 21:48:42
Odpowiedzi: 1
Witam, od maja 2011 roku byłam zatrudniona na umowę o dzieło. W maju tego roku zmieniłam status zatrudnienia na umowę o pracę. Daje to 3 lata przepracowane plus 8 lat za studia, z tego wynika że powinnam mieć 26 dni podczas gdy dzisiaj dowiedziałam się że przysługuje mi 14 dni, skąd ta liczba. Ile powinno mi przysługiwać dni urlopu, możliwe że zmiana umowy ma wpływ na ilość dni urlopu wypoczynkowego? Dodam, iż kiedy byłam zatrudniona na umowę o dzieło pracowałam po osiem godzin 5 dni w tygodniu jak wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-19 23:45:08
umowa o dzieło nie liczy się do stażu pracy wliczanego w urlop, najmniejszy wymiar pracy na cały etat to 20 dni urlopu na 1/2 etatu to 10 dni po przepracowanych 10 latach jest 26 dni ale już na połowie etatu jest to 13 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-21 08:46:59
Odpowiedzi: 1
czy nocka moge zaczynac urlop
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-24 20:21:09
a dlaczego by nie? nocka jak zaczynasz niby w niedziele , to i tak wypisujesz urlop od poniedziałku
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-25 16:37:35
Odpowiedzi: 1
czy musze dać pracownikowi 1 dzien urlopu za 15.08.2014 gdyz pracownik był na urlopie wypoczynkowym od 11.08.2014 do 22.08.2014
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-25 20:24:54
za 15.08 czyli to święto, nie liczy się urlopu w żadnym wypadku urlop nie pokrywa święta, czyli ten 1 dzień urlopu mu normalnie został
Dodaj odpowiedź
Czarek
2014-08-25 21:36:21
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może przerwać długi urlop 14 dniowy i wezwać pracownika do pracy? Co wtedy dzieje się z urlopem? A czy pracownik może odmówić podjęcia pracy i jakie konsekwencje może podjąć pracodawca?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-26 17:02:03
musi zaplanować nowy 14dniwy urlop, beż utraty, urlopu, może niestety, gdyż jesteś bardzo potrzebny w pracy, i firma nie poradzi sobie =bez ciebie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-27 09:43:55
Odpowiedzi: 1
Czy mogę przenieść urlop na inny termin? Kierownik się nie zgadza! Co mam.zrobić? Iść wyżej do.firmy??
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-27 15:09:42
możesz spróbować wyżyj iść, możesz przełożyć, oczywiście, ale jak rozplanowali, tak że akurat wtedy cie nie ma to temu się nie zgadza
Dodaj odpowiedź
anka
2014-08-27 13:07:27
Odpowiedzi: 1
Maz jest na umowie o prace na czas określony do końca roku 2014. 15.10.2014 kończy mi się urlop macierzyński i mąż ma kontynuować urlop rodzicielski do 16.04.2015, co z urlopem wypoczynowym, którego w tym orku jeszcze wcale nie wykorzystał? ( ma nadal 26 dni), jeśli złoży podanie o urlop rodzicielski w wymaganym czasie do 14 dni przed jego rozpoczęciem, to w żaden sposób nie zdąży wykorzystać urlopu. Czy pracodawca może przedłużyć umowę o pracę, aby umożliwić wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po zakończonym urlopie rodzicielskim?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-27 15:36:46
może pracodawca tak zrobić, ale wątpię że przedłuży umowę po to aby iść tak na rękę,i albo mu za niego zapłaci, do końca umowy, albo już teraz chodziarz 14 dni wykorzysta, i reszta rodzicielskiego, i za resztę 12 dni zapłacić i tak musi, czyli ,musi zapłacić za tyle dni ile mu przysługuje, ale ale halo jak się tobie kończy macierzyński"rodzicielski" który teraz może trwać rok, to mąż już nie może iść, bo jak napisałaś, to się kończy 15.10 2014, a więc zostaje tylko wychowawczy, po tym macierzyńskim, ten rok macierzyńskiego jest na was oboje, i się sumuje, mąż może iść też na wychowawczy, ale nie wiadomo czy, dostanie np. od jutra ten wychowawczy, i tylko do końca umowy, czy w trakcie wychowawczego, tą umowę mu przedłuży, wychowawczy może trać 4 lata z tego, jak wam się należy płatne 2 lata, jak przekroczycie, określone zarobki 513zł na osobę , to wam GMINA, lub "urząd miasta" nie będzie płacić, to jak już byście się kwalifikowali, i mielibyście mniej niż 500 zł, to lepiej aby szła na to wychowawcze osoba na umowie na stałe.
Dodaj odpowiedź
zoz
2014-08-28 10:30:33
Odpowiedzi: 2
Dzień dobry.Chciałam zadać pytanie dotyczące naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy bieżący i zaległy plus 2 dni na dziecko zdrowe(opieka)następujący zaraz po urlopie rodzicielskim . Pracuję na pełnym etacie na 12 w rozliczaniu godz 7.35 od czerwca przez 5 miesięcy byłam na zwolnieniu lekarskim przed porodem następnie cały roczny urlop płatny 80%.Teraz chcę od 13 listopada wybrać cały zaległy za 2013 i z 2014 roku urlop jaki mi się należy.I tu powstało wielkie zamieszanie poniewaz księgowa twierdzi ze iodąc na urlop zaraz bez powrotu do pracy dostanę marne grosze. Z jej słów wynika że z czego ona mi to naliczy jak tyle mnie nie było .Mam przyjść na 1 miesiąc roboczy i wówczas z wszystkimi dodatkami za noce i godziny świąteczne mi się urlop naliczy.Ja informując się u księgowych naliczających w innych insytytucjach dowiedziałam sie że Wynagrodzenie nalicza się cofając sie do momentu kiedy pracownik przepracował pełne trzy miesiące a jeśli to nie daje rezultatu to okres 12miesięcy.Nigdy nie miałam zwolnienia więc prosto odnaleśc miesiące z przed ciąży w których miałam przepracowane wsztstkie godziny.Jaki artykuł kodeksu pracy mówi jasno i wyrażnie ,bo Pani po przedstawieni moich racji o jakimś paradoksie w tej sytuacji twierdzi ze korporacje naliczają tak inne firmy tak jak Pani mi tu mówi a ja liczę ze zmiennej i tak wychodzi .Proszę mi odpowiedzieć na pytanie kto ma rację i czy powrót na miesiąc do pracy to jest rozwiązanie na uzyskanie wynagrodzenia za urlop takiego jak oczekuję czyli tak jak za przepracowane dni.Kto tu ma rację i jak udowodnić jeśli jest ona po mojej stronie .
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-08-28 11:53:26
http://www.solidarnosc.org.pl/stara/uploads/2/rozporzadzenie_ekwiwalent_urlopowy.pdf
jasiu
2014-08-28 19:46:33
jeśli pomogło to ok, dodam ,że ty masz racje, tak z ost 3 miesięcy, wyliczone wynagrodzenie, za urlop, ale w tym 1 miesiąc chorobowego, ten który płaci pracodawca, obniży ten urlop, na zdrowy rozum , 1 miesiąc nie pomoże na uzyskanie pełnego wynagrodzenia za urlop , musiały bu=y być 3 miesiące, nie wiem gdzie ten przepis kp możesz znaleźć, bo aż trudno uwierzyć że tak księgowa czy kadrowa tak de tego podeszła,śmieszne myślę, na dziecko jeżeli nie wykorzystasz, nie dostaniesz nic za to, jest on do wykorzystania nic po za tym, jak go nie wykorzystasz to go porostu stracisz, i go nie będzie, ani się nie odłoży na następny rok, pieniędzy też nie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-28 21:30:32
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry. Interesuje mnie temat dotyczący wynagrodzenia z tytułu urlopu wypoczynkowego. Obecnie skończył mi się okres urlopu macierzyńskiego, niebawem po wykorzystaniu zaległego urlopu wracam do pracy. Dodam, że mój zakład pracy zatrudnia ponad 20 osób. W ubiegłym roku kalendarzowym , jak i w poprzednich latach otrzymywałam przysługujące mi świadczenie urlopowe. Natomiast w tym roku już nie. Zostałam poinformowana, że zakład dysponował mniejszymi środkami finansowymi, dlatego też nie otrzymałam pieniędzy. Czy jest to zgodne z przepisami prawa pracy? Nadmienie, że pozostali pracownicy otrzymali owe świadczenie. Czy są jakieś przepisy, które regulują kwestię "doboru" pracowników do otrzymania takiego wynagrodzenia?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-29 19:17:38
nie, powinnaś dostać tak samo jak reszta, jest to początek mobbingu, i nawet już jest przepis naciągnięty że tak się stało
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-28 22:23:22
Odpowiedzi: 1
Dobry wieczór.Chciałabym zadać pytanie odnośnie urlopów gdyż w czerwcu tego roku byłm na zaległym urlopie z roku 2013 i w grafiku pracy miałam wpisany właśnie urlop. Teraz w firmie w której pracuję z końcem sierpnia kończy się trzymiesięczny okres rozliczeniowy w którym uzyskałam sporo nadgodzin i kierownik firmy żeby uniknąć zapłacenia za nadgodziny oznajmił że te nadgodziny wpisał mi zamiast tego czerwcowego urlopu i nie mam już nadgodzin tylko jeszcze mam zaległy urlop.Zaznaczę że niektórym pracownikom zostało wypłacone wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny a niektórym przerobiony urlop tak jak w moim przypadku. I moje pytanie jest takie czy jest to zrobione zgodnie z prawem pracy czy kierownik mógł tak postąpić? Prosiłabym o szybką odpowiedź dziękuję.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-29 19:22:58
absolutnie nie może, zgadzałaś się na prace, za nadgodziny, czyli za większe pieniądze, nie może sobie teraz, zabrać urlop, i tak zostawić, nie zgodne, zostaliście oszukani, urlop ,miałaś wypisany? tak, ? to masz na piśmie że byłaś na urlopie, i nadgodziny też pewnie gdzieś są odnotowane, nie dajcie się oszukać , jak też paru osobom wypłacił, a mniejszości nie , =jest to początek mobbingu, macie kamery na zakładzie ? macie dowody, idźcie do dyrektora z tą sprawą, że chcecie pieniądze, chyba że wolisz tak jak on chce
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-29 19:40:17
Odpowiedzi: 1
jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy podczas urlopu wypoczynkowego mogę wykonywać pracę u innego pracodawcy na umowę zlecenie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-30 21:48:05
z tego co wiem można nawet robić w 2 firmach na raz, a więc....
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-29 20:10:20
Odpowiedzi: 1
jezeli nie podpisalam urlopu z ubieglego roku i nie wykorzystalam urlopu cz moge wykorzystac z dwoch lat
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-30 21:49:50
tak możesz , możesz też dostać pieniądze za te 2 lata
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-29 22:43:58
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie, ostatniego kwietnia podpisałam rozwiązanie umowy o pracę, dnia 2 maja rozpoczęłam prace w nowym zakładzie, w którym wraz z kierowniczka ustaliłam termin długiego urlopu od 1 września, a międzyczasie zmienił się kierownik, który na grafiku wrześniowym naniosl urlop tylko na drugi tydz września najpierw twierdząc że nie mam tyle urlopu, potem ze to ona decyduje ile mi udzieli wolnego...pytanie brzmi czy przechodząc z zakładu nr 1 do zakładu nr 2 tracę prawo do urlopu 10 dniowego?! Proszę o.pomoc!
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-30 21:52:02
urlop podpisany przez tamtego kierownika, w tej samej firmie, powinien zostać termin ten sam, nie nie tracisz prawa do długie urlopu, musisz i tak go wykorzystać jak tego nie zrobiłaś
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-31 22:25:22
Odpowiedzi: 1
Witam.jak jest naliczane wynagrodzenie za urlop,jeżeli moje wynagrodzenie to 50% zasadnicze,50% premia?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-01 12:39:32
z 3 ostatnich miesięcy z całości, jeżeli cie będą chcieli oszukać , to naliczą tobie tylko z zasadniczej, ale nie powinni.
Dodaj odpowiedź
slawomir
2014-09-03 09:19:57
Odpowiedzi: 1
w marcu 2015r przechodzę na emeryturę czy należy się urlop.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-03 09:57:02
tak 6.5 dnia do marca z marcem włącznie, powinni zaokrąglić do 7 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-03 10:57:16
Odpowiedzi: 2
Mam pytanie,czy pracodawca ściągając pracownika w trakcie trwania urlopu np. na jeden dzień, ma obowiązek udzielić mu tego urlopu "od nowa",bo tak słyszałam.
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-09-03 22:33:18
dobrze słyszałaś , a na jakim długim tym urlopie byłaś, i cie ściągnął na 1 dzień długim, czy paro dniowym, byłaś daleko od pracy, czy w innym mieście, musiał by ten koszty zwrócić.
Gość
2014-09-09 11:52:03
urlop od poniedziałku-łącznie dwa tygodnie,gdzie po czterech dniach kazał przyjść w piatek do pracy na jeden dzień tylko bo nie znalazł innego zastępstwa. Akurat byłam w domu....Znajomy mój twierdzi,że powinien policzyć mi urlop od nowa,czyli licząc od tego piatku znowy dwa tygodnie- czy to zgodne z kodeksem i czy mogę o to walczyć?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-03 13:10:10
Odpowiedzi: 1
Witam bylam juz na 2tygodniowym urlopie i postanowilam wybrac sobie 5 dni jeszcze tego ktory mi zostal idac od poniedzialku do piatku sadzilam ze sobote niedziele mam wolna ustawowo.. natomiast w grafiku ujrzalam ze sobote niedziele pracuje. Na pytanie moje w stronę kierowniczki ze chyba sie pomylila bo w tygodniu przypadają 2 dni wolne wiec biorac 5 dni urlopu weekend powinnam miec wolny. . Odpowiedziala ze to nie urlop 2 tygodniowy i weekend mi sie nie nalezy a wolne dni sa 2 w tygodniu ale ona nie musi mi ich dawc akurat w tym tygodniu. Czy to prawda ze nie mam wolego weekendu jesli wzielam 5 dni urlopu ??
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-03 22:37:56
a normalnie też się zdarza ze robicie w weekendy? jeżeli tak to zwykła złośliwość, że akurat dała tobie ten weekend po urlopie, ale mogła, pytanie czy za te weekendy dają wam wolne, czy nadgodziny to są czy jak inaczej, niedziela są setki a raczej powinny być, jedną sobotę w miesiącu się niby pracuje, a za następne takie powinno być wolne w tygodniu za taką sobotę, lub jak nie wolne to nadgodziny do zapłacenia
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-04 08:47:07
Odpowiedzi: 1
Moje dziecko w tym roku rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. Czy z tego tytułu należy mi się urlop.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-04 10:08:24
a z jakiego tytułu, jaki urlop? który się tobie i tak należy.
Dodaj odpowiedź
Edward
2014-09-12 14:47:39
Odpowiedzi: 1
Czy zakończenie udzielonego mi urlopu 14-dniowego musi nastąpić w roku w którym go rozpocząłem(art.162)? Czyli czy zostanie zachowany wymóg art. 162 jeśli urlop 14-dniowy rozpocznę 30 grudnia? dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-13 23:14:16
z tego co wiem każdy 14 dniowy urlop jest na dany 1 rok nie może tak dzielić z jednego na 2 rok
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-13 17:34:13
Odpowiedzi: 1
skończyła mi się umowa z dniem 29 sierpnia.miałem nie wykorzystany urlop.jednak w pensji za sierpień nie miałem zapłacone.czy jest określone w jakim czasie pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent pieniężny?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-13 23:16:11
tak z ostatnim dniem zakończenia tam pracy powinien wszystko z tobą uregulować włącznie z urlopem, lub ekwiwalentem, za należne dni urlopu za ten urlop
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-16 17:19:00
Odpowiedzi: 1
Witam . Mam przepracowane 18 lat pracy ,przez 5lat nie pracowalam i w tym roku podjelam prace. Moje pytanie ile nalezy mi sie urlopu, gdzie jestem zatrudniona na 1/2 etatu z dopelnieniem . Prosze o szybka odpowiedz
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-17 20:35:58
13 dni\ na pół etatu
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-16 19:23:04
Odpowiedzi: 1
Witam.Mam urlop wypoczynkowy od środy do piątku łącznie 3 dni.Czy należy mi się wolny weekend po urlopie ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-17 20:36:55
nie koniecznie, może ci wpisać w grafik że pracujesz , np. na złość
Dodaj odpowiedź
Ania
2014-09-16 22:42:43
Odpowiedzi: 1
Czy szef może kazać mi iść na urlop z dnia na dzień lub zadzwonić do mnie pół godz przed rozpoczęciem pracy? Mówimy o urlopie nie zaległym
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-17 20:38:09
nie. tylko ty masz prawo do urlopu na żądanie , np 2 godz lub 30min przed pracą. takich dni jest 4
Dodaj odpowiedź
Ania
2014-09-16 22:50:44
Odpowiedzi: 1
Szef wymyślił grafik według którego pracuje różnie np jeden dzień idę na 12 godz do pracy a w drugi np na 4 godz gorzej z urlopem karze brać urlop w dni które pracuje po 4 lub 6 godz odmówił mi dnia w którym pracowałam 12 godz czy tak może być?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-17 20:39:37
i tak musi wyrównać ten urlop godzinami, jeden dzień urlopu to 8 godzin czyli takich dni po 4 godz w pracy powinnaś mieć 2 wolne
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-17 18:12:58
Odpowiedzi: 1
zaczelem pracowac od 03.03.2014 pracodawca twierdzi ze do konca 2014 roku nalezy mi sie 21 dni urlopu jezeli tak to rozumiem ze pozostale 5 dni moge wykozystac w 1 i 2 miesiacu przyszlego roku (2015)
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-17 20:43:03
nie. nie masz tych 26 bo nie zaczęłaś pracować od stycznia tylko od marca i dlatego masz ich 21, ten nowy 26 dniowy będziesz miała od nowego roku od stycznia, w tym roku zostanie te 21 i nie więcej bo od marca do grudnia tyle się nazbiera, od stycznia było by 26 ale od stycznia nie zaczęłaś tam pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-18 19:59:37
Odpowiedzi: 1
Witam mam taką sytuacje pracuje od półtora roku w firmie i ze względu na pijącego szefa postanowiłem zmienić pracę w poniedziałek wręczyłem mu wypowiedzenie i chciałem iść na urlop którego wcześniej nie wykorzystałem pracodawca sie nie zgodził abym poszedł na urlop od poniedziałku bo nie ma ludzi na dwa dni na moje zastępstwo teraz w czwartek wypisałem następny wniosek u urlop na dwa tygodnie tak jak trwa wypowiedzenie wiem ze szef był w firmie(w stanie po spożyciu) ale nie wiem czy popisał wniosek o urlop i nie wiem czy mam urlop czy nie ktoś może pomoc co w takiej kwestii?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-09-18 20:47:33
tak , wystarczy policja, i alkomat, a czy jest podpisany, porostu zadzwoń do sekretarki lub do niego i tyle .
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie