Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Dorota
2014-10-28 18:22:39
Odpowiedzi: 5
Witam! Pracuje w firmie sieciowej od 7 kwietnia 2014 roku, najpierw okres probny 3-msc, a pozniej od 1 lipca na umowe o prace na pelny etat, mam 11 dni urlopu i 6 dni wykorzystalam juz w sierpniu, takze zostalo mi 5 dni. Menadzerka mi w wrzesniu powiedziala ze musze je wykorzystac i mialam miec w listopadzie, ale wkoncu sie odwazylam i powiedzialam ze nie potrzebuje w listopadzie i chce zostsawic sobie na nastepny rok, na styczen albo luty. Wszystko bylo wporzadku, ostatnio mi mowila ze musze go wykorzystac i mi wydzielila pierwszy tydzien w grudniu, ale ja go nie chce!! Co mam zrobic? Cały czas myślę zeby wtedy isc na L4, co o tym sadzicie?
Odpowiedzi (5):
jasiu
2014-10-28 20:20:02
Idź NA L4 URLOP tobie zostanie, jak już tobie tak go wmusza, chodź nie powinna to tak zrób będzie ok
Dorota
2014-10-29 18:55:52
Tylko teraz nie wiem czy po chamsku tego nie zrobie, co o tym sadzisz?
jasiu
2014-10-30 14:17:22
więc tak do grudnia jest jeszcze parę tygodni, to raczej sobie tak nie pomyśli że specjalnie to zrobiłaś,nie będzie po chamsku, po za tym będziesz miała l4 , a l4 to l4 nie do pod warzenia, z resztą nie wiadomo czy na pewno nie zachorujesz, może cię co weźmie, więc wiesz-:) już z nią nie rozmawiaj na ten temat, ona tobie wmusza urlop, to możesz zrobić tak jak chciałaś zrobić, ona może na przekór tobie to ty też, urlop zostanie.
Dorota
2014-10-30 22:55:47
Aha ok, teraz podniosłeś mnie na duchu :) dzięki :D takze mam jeszcze czas i sie zastanowię i postanowie pod koniec listopada, a moze akurat zachoruje jak piszesz :)
jasiu
2014-10-31 15:04:59
:)
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-28 21:45:32
Odpowiedzi: 3
Witam Pracuje w firmie z rownowaznym systemem pracy czy jest możliwe ze z tego tytułu pracodawca moze mi liczyć do dni urlopu soboty i niedziele bo to są tez moje dni pracy?
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-10-29 17:24:45
nie może, chyba że da tobie więcej urlopu na rok, np około 270 dni pracy i masz 20 lub 26 dni, to jak mamcie pracować 360/5 dni w roku to ty samym dni urlopu niech doliczy, poza tym za soboty i niedziele powinny być 100% setki a jak nie setki to za sobotę i niedziele przepracowane, te 2 dni powinie dodać 2 dni wolnego w tygodni, nie można pracować 7 dni w tyg bez przerwy, jak nie płaci setek musi dać wolne za te dni weekendowe
Gość
2014-10-30 15:15:24
nie może liczyć sobót i niedziel ale zalicza dni w których nie pracujesz w tygodniu. urlop w systemie równoważnym liczy się godzinowo a nie dniówkowe
jasiu
2014-10-31 15:02:47
dniówka to 8 godzin to jak y nie było jest ok, nie wspomniał nic o 12 godzinach pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-31 10:47:29
Odpowiedzi: 0
Pracuję na stacji CPN i w związku z tym mam pytanie: czy urlop wypoczynkowy może być przydzielany w soboty i niedziele?
Gość
2014-11-03 14:58:29
Odpowiedzi: 1
mając jeszcze 16 dni urlopu,czy muszę go wykożystać do końca tego roku???
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-03 18:49:48
możesz go trzymać do 2015 roku do końca września, można go wykorzystywać
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-04 09:00:04
Odpowiedzi: 1
a czy urlop wypoczynkowy który mi przysługuje w kazdym przepracowanym roku mam tez wykorzystac do konca wrzesnia nast r, czy do konca tego roku ostatniego grudnia ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-04 18:43:16
tak z każdego roku, ale nie masz wykorzystać, tylko możesz go mieć aż do przyszłego roku do wrześnie, z końcem września powinieneś już go nie mieć.
Dodaj odpowiedź
MG
2014-11-04 14:11:52
Odpowiedzi: 1
A co jeśli pracownik celowo nie bierze urlopu w ciagu roku aby mieć więcej w następnym? Jak pracodawca może go zmusić do wykorzystania urlopu w danym roku?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-04 18:46:23
według kp urlop długi czyli 14 dniowy kalendarzowy, urlop jest obowiązkiem jego wykorzystania, połową urlopu może za rządzić pracodawca i zaplanować ten długi urlop , o ile jest to ujęte w przepisach firmowych że pracodawca może tak zrobić.
Dodaj odpowiedź
Tomasz
2014-11-05 07:08:57
Odpowiedzi: 1
Jestem na wypowiedzeniu 2 tygodniowym i chce wziąć urlop wypoczynkowy, czy pracodawca może się nie zgodzić na niego ?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-05 20:46:42
w sumie nie, jak już to musi zapłacić tobie za niego z ostatnim dniem pracy uregulować wszystkie płatności
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-05 14:00:43
Odpowiedzi: 4
czy muszę przedstawić pracodawcy wszystkie świadectwa pracy na podstawie których mam prawo do wyzszego wymiaru urlopu. w jakim czasie, czy po zakończeniu umowy o pracę a zaległościach w wynagrodzeniu mogę jeszcze takie dokumenty przedstawić byłemu pracodawcy?
Odpowiedzi (4):
jasiu
2014-11-05 20:49:55
a byłemu pracodawcy po co? ten były ma u ciebie zaległości ? w wynagrodzeniu?
Gość
2014-11-06 14:27:41
Tak, ma jeszcze jakieś zaległości. Ale chodzi o źle naliczony urlop. zy jest jeszcze szansa na rozwiązanie tej sprawy?
jasiu
2014-11-06 17:16:21
tka jest, nawet do 5 jak nie więcej lat wstecz możesz domagać się wyrównania za urlop
jasiu
2014-11-06 17:18:01
tylko nie wiem jak się nie zgodzi polubownie to wygrasz w sądzie pracy, tylko poinformuj pracodawce że jak nie dogadacie się miedzie sobą to po sprawiedliwość rozliczenia urlopu pójdziesz do sądu pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-05 21:40:41
Odpowiedzi: 1
Witam, 25 listopada kończę urlop rodzicielski, po którym bezpośrednio wykorzystam zaległy urlop za 2013 rok w wymiarze 16 dni oraz bieżący urlop w wymiarze 26 dni. Urlopy te kończę 28 stycznia 2015. Moje pytanie: czy w trakcie trwania tego urlopu mogę złożyć wniosek o wykorzystanie urlopu za 2015 rok? Czy ten urlop mi się należy proporcjonalnie czy w całości czyli 26 dni. Czy pracodawca może mi odmówić wykorzystania tego urlopu? Zamierzam pójść na wychowawczy.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-06 17:22:57
jak masz umowę na stałe , prawo do całego urlopu nabywasz z dniem 1 stycznia nowego roku, ale pracodawca może ci odmówić ale nie musi, ja mylę że odmówi, i odrazu pojdziesz na wychowawczy, jak nie będziemiała okazji go wykorzystać, będzie musiał tobie za ten zaległy urlop wypłącić ekwiwlent, ale dopiero, jak będzie zaległy czyli w 2016. zapyatć ne zaszkodzi może akurat nie odmówi.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-06 14:39:11
Odpowiedzi: 3
Witam wszystkich mam takie pytanie gdyż w lutym ustalaliśmy plan urlopowy na cały rok i ja ustaliłem 9.11-16.11 2014r i kierownik w ten poniedziałek powiedział że nie dostanę urlopu bo może być dużo pracy i muszę być a pracuje na zmianie 14 osób i tu moje pytanie czy może kierownik zabrać mi ten urlop??
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-11-06 17:29:38
miałeś wypisany wniosek urlopowy ? jak miałeś powinieneś siedzieć domu i olac tego kierowniczka, jeśli nie miałeś wypisanego wniosku, na ostatnią chwile nie może po prostu odmówić ci planowanego urlopu w dodatku na cały roku, idziesz na reke planujesz urlop na cały rok, aby wiedział jak rozdysponować pracą i pracownikami, abyś mógł iść na ten urlop, kierownik nie kompetentny, nad używa, swojej funkcji, za to może mu grozić wylot z pracy, jak to się zdarza często, lub nagminnie, lub tylko na twojej osobie, z 14 innych ludzi , jest to mobbing
Gość
2014-11-07 04:40:27
Nie wniosku nie wypisałem bo zazwyczaj u nas wniosek wypisuje się dzień dwa wcześniej. Już kilka razy miałem taki przypadek jak chciałem wziąść urlop to zawsze tłumaczenie że nie bo dużo pracy będzie i nie dostałem takiego urlopu nie zawsze był planowany nie raz mówiłem tydzień wcześniej że będę za tydzień potrzebował dzień czy dwa i była odmowa i tłumaczenie że dużo pracy. Na razie spotkałem się z moją osobą z takim czymś. I miałem przypadek że potrzebowałem urlopu na żądanie bo 200km od miejsca pracy popsuł się samochód i zadzwoniłem do tego kierowniczka to powiedział że jeżeli się nie stawię w pracy do jutro mam się stawić u prezesa. Co mam w takim wypadku zrobić?
jasiu
2014-11-07 20:11:28
tym bardziej nadużywa swojego stanowiska, na żądanie możesz brać 4 dni w roku bez żadnych konsekwencji, to jest twoje prawo, a to ze tak tobie odmawia, robi to celowo,ale podaje dobry powód, że jesteś potrzebny w pracy, ale w końcu ten urlo musisz wykorzystać, ale zapytasz jak jak nie chce tobie go wydać, idź z tym do prezesa, przedstaw swoją wersje ,że czujesz się, dyskryminowany, i n ie traktowany poważnie, jak na to zasługuje każdy pracownik, że za każdym razem, masz odmowę urlopu, zdarza się to nagminnie od dłuższego czasu, powyżej pół roku, notorycznie co jakiś czas, jeżeli tak robi, nawet możesz wspomnieć o mobbingu, tylko to już głębsza woda, ja tak zrobiłem na przełożonego, sprawy do sądu jeszcze nie dąłem, ale miał strute życie przez 3 4 miesiące, a ja sobie wtedy siedziałem w domu, firma mi wypłacała wypłatę, bez świadczenia pracy byle bym sprawy do sądu nie dał, nie zwolnili go, ślizgnął się o włos od wylotu, ja się zwolniłem bo i tak już tam siebie nie widziałem, i nie musiałem już patrzeć na ten zakłamany wredny dwulicowy ryj, a mnie zapamięta na pewno, moja prawa nie tyczyła przez urlop, ale mobbing odbywa się tak samo, komisje, rozmowy świadkowie, itp, jak już go oskarżyć będziesz chciał o to, gdy nie uda się polubownie
Dodaj odpowiedź
bb64
2014-11-08 19:24:11
Odpowiedzi: 1
Witam ! Mam pytanie. Pracownica w 2013 roku była na urlopie bezpłatnym od kwietnia do września .Wybrała cały urlop 26 dni przed urlopem bezpłatnym,w/g mnie niesłusznie bo powinna wybrać urlop do kwietnia( 9 dni) ,ale pracownik z kadr zagapił się i wydał cały urlop (26 dni).W 2014 roku z nowego przysługującego urlopu kadrowiec odejmuje urlop który pracownica wybrała przed urlopem bezpłatnym . Czy to jest zgodne z KP ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-11-09 11:10:08
Jeśli pracownica została zatrudniona w roku 2013 to nabywa 1/12 czasu urlopu z kazdym przepracowanym miesiacem pracy.. jeśli wcześniej to nabywa prawo do calego urlopu na poczatku roku.
Dodaj odpowiedź
bb64
2014-11-09 11:50:06
Odpowiedzi: 1
Oczywiście , że pracownica została zatrudniona wcześniej przed 2013 rokiem ,ale chodzi mi o to czy można wejść w 2014 rok z minusowym urlopem ponieważ został jej odtrącony urlop ,który wybrała przed urlopem bezpłatnym.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-10 23:08:29
chodziło mu o to że nabrała prawo do całego urlopu na 2013r , a więc nie można jej odjąć urlopu z 2014, za 2013r bo miała prawo do całego za 2013r
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-12 15:25:25
Odpowiedzi: 2
Pracownica napisała wniosek o udzielenie jej po zakończeniu urlopu rodzicielskiego,urlopów ypoczynkowych .w ilości 64 dni,który będzie trwał do 26 lutego 2015 r. a póżniej ma zamiar wykorzystać urlop wychowawczy na okres 1 roku.Czy za 2015 r. należy jej się urlop wypoczynkowy,jeśli tak czy cały
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-11-13 10:26:07
urlopy są naliczane przez ten cały okres normalnie, również za 2015r
jasiu
2014-11-13 10:26:49
również za 2015 r będąc na wychowawczym
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-12 18:30:36
Odpowiedzi: 1
Witam, Czy pracownik pracujący od stycznia (jest to jego pierwsza praca) ma prawo do wykorzystania urlopu za listopad, chociaż jeszcze się ten miesiąc nie skończył?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-13 10:51:33
tak można tak zrobić, a jaką ma umowę, lub do kiedy?
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-12 18:55:49
Odpowiedzi: 1
Jeżeli okres wypowiedzenia kończy mi się w lutym ile należy mi się urlopu za 2015
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-13 10:44:45
jeżeli już wszystko ustalone tzn, jest wypowiedzenie, będą się upierać abyś wykorzystał je proporcjonalnie, bo przepracowanych miesięcy, lub trwania umowy w tej firmie, myślisz pewnie sobie że nabywasz prawo do całego urlopu z początkiem roku,? tak tak jest ale jeśli jest już ustalony okres wypowiedzenia, to ulega zmianie, i robią proporcjonalnie, ty nie musisz znać tych zasad i udać ze nic nie wiesz, idź do kard o zaplanować urlop w 2015 za 2015 może się pomylą i dadzą tobie cały przed wypowiedzeniem, była by to strata pracodawcy, ale w świadectwie pracy będzie napisane ile masz wykorzystane urlopu, czyli u nowego pracodawcy, możesz czasami go nie dostać jak u tego wykorzystał byś cały, a tego co nie wykorzystasz u tego obecnego pracodawcy , u nowego będziesz go nadal miał, obliczając od miesiąca w którym zaczął byś nową prace.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-12 20:28:54
Odpowiedzi: 1
czy pracodawca może zamienić urlop wypoczynkowy na urlop na żondanie
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-13 10:50:17
nie ma prawa, ale w zależności jak to się stało, np, zadzwoniłeś dzień wcześniej do administratora, że potrzebujesz urlop, i powiedział tobie ok zrobimy zwykły urlop, ty zadowolony, wracasz do pracy a kierownik mówi tak nie może być bo za późno zadzwoniłeś o ten urlop i że on nie był planowany, to może zrobić że był na żądanie, niestety, wtedy słowo administratora jest ch warte
Dodaj odpowiedź
Basia
2014-11-14 11:38:01
Odpowiedzi: 1
Witam:) Starałam się dopasować wcześniejsze odpowiedzi do mojej sytuacji, ale nie rozwiały one moich wątpliwości:)Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Z końcem grudnia mam zamiar złożyć wypowiedzenie. Co łączy się z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Z bieżącego roku kalendarzowego, przysługuje mi jeszcze 6 dni urlopowych. Czy z dniem 1 stycznia 2015 roku, uzyskam prawo do 26 dniowego urlopu? I czy mogę skumulować wszystkie dni urlopowe w końcówce okresu wypowiedzenia? Z góry dziękuję za pomoc:)
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-14 22:38:09
możesz je skumulować, , z dniem 1 stycznia na takiej umowie, zyskujesz prawo do całego urlopu, ale jak zobaczą wypowiedzenie naliczą tobie proporcjonalnie, do przebywania w pracy, czyli za 3 miesiące, w świadectwie tobie muszą wpisać ile masz wykorzystanych dni urlopu, im więcej wykorzystała byś u tego obecnego pracodawcy, tym mniej będziesz miała u nowego
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-14 20:53:46
Odpowiedzi: 1
witam ,przedstawię sytuacje mojej mamy tak więc 4 lata temu zatrudniła się w sklepie na rozmowie i podpisaniu umowy została zapytana tylko czy to jej pierwsza praca ponieważ brak było świadectw pracy, nikt jej nie pytał co robiła prędzej a mama nie była świadoma tego ze musi powiedzieć ,że prędzej pracowała przez ponad 25 lat na własnym gospodarstwie rolnym. Teraz gdy dowiedziała się ze przysługuje jej 26 dniu urlopu zamiast 20 (bo praca na gospodarstwie tez jest wliczana w wymiar urlopu)poszła do urzędu gminy zrobiła tzw Zeznanie Świadków i zaniosła dokument do firmy wiec moje pytanie brzmi czy firma odda jej urlop który został źle naliczony przez 4 lata jak nie patrzeć to kilkanaście dni w plecy nie z jej winy ? proszę o szybka odpowiedź :)
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-14 22:44:05
jak najbardziej może jej oddać, i raczej powinna, ale winnych nie wskazujemy od razu, jak sam pisałeś mama nie dała świadectw pracy, ani z Krusu. czy jak to tam się zwie, ani nie powiedziała, tak więc nie mieli z czego naliczyć tego długiego urlopu, a naliczali jak by to była pierwsza praca,, mogą oddać ale też mogą się tak bronić, nie zmienia to faktu że jej są dłużni 24 dni urlopu
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-19 15:33:26
Odpowiedzi: 0
Pracodawca zlecił wykonanie planu urlopu na 2015 z zaleceniem nie planowania 14dni w okresie letnim w ciągu jednego miesiąca tylko na przełomie miesięcy.czy pracodawca ma takie prawo i jak według przepisów wygląda urlop w okresie letnim?
Gość
2014-11-19 17:31:49
Odpowiedzi: 1
Witam, mam pytanie czy będąc na urlopie wypoczynkowym mogę w tym czasie pracować u tego samego pracodawcy tylko na umowie cywilno-prawnej
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-19 18:53:27
urlop to urlop, lepiej to już na czarno heh
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-19 20:36:53
Odpowiedzi: 1
czy bedac na 6 miesiecznym zwolnieniu chorobowym przysluguje mi caly urlop 26 dni
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-20 17:57:19
tak normalnie 26 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-20 07:29:18
Odpowiedzi: 1
Pracodawca każe nam wykorzystać urlop wypoczynkowy za 2014 rok - do końca 2014 roku. Czy jest to zgodne z prawem? Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-20 17:58:21
nie jest, możesz ten urlop mieć do 2015r do końca września, takie masz prawo
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-20 14:50:13
Odpowiedzi: 1
witam pozostały mi 4 dni urlopu Składając 2- tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę okres wypowiedzenia zmniejsza się o te 4 dni? Czy w tym czasie kiedy mam urlop mogę podjąć pracę w innym zakładzie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-20 18:00:35
skończ urlop i niech dopiero cie zatrudni, ale można pracować na 2 etaty z tego co wiem, urlop naliczą proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-22 13:38:25
Odpowiedzi: 1
jestem zatrudnione na 1/3 etatu mam ponad 10 lat pracy.Jle nalerzy mi się urlopu
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-11-22 20:33:40
1/3 z 26 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-22 18:54:02
Odpowiedzi: 3
czy zakład pracy może narzucić mi kiedy mam wykorzystać mój urlop np.2dni w karzdym miesiącu kalędarzowym
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-11-22 20:34:44
nie. jak już to połowę z całości twojego urlopu, z 20dni jest to 10 i raczej jednorazowo, ale sam wiesz
lidka
2014-11-23 15:02:53
Pracodawca każe już teraz zaplanować 20 dni urlopu na 2015 rok. Czy jeśli zaplanuje to można zmienić terminy i czy musi to być 20 dni? Przecież może być potrzebny kiedy indziej
jasiu
2014-11-23 18:29:20
no właśnie, nie wiadomo kiedy będzie potrzebny, połową urlopu może za rządzić pracodawca ale nie całym, musicie zrobić zebranie i się nie zgodzić na takie akcje i nie 20 dni bo w 20 dniach są 4 na żądanie, których nie może omówić
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie