Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2017r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
Gość
2017-01-25 06:23:39
Odpowiedzi: 0
Moje pytanie brzmi Czy i w jaki sposób można zmienić termin urlopu u mnie w pracy karzdy dostal urlop na wakacje a ja dopiero we wrześniu tylko ja szef nawet mnie się nie zapytal czy mi pasuje czy nie poprostu dal na wrzesień i koniec proszę pomuszcie mi jest jakas opcja bym miała tez na okres wakacji dzieki
Gość
2017-01-26 21:44:13
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem. W ubiegłym roku szkolnym przebywałem na dluższym zwolnieniu lekarskim1. Na czas ferii zimowych (2 tygodnie)nie brałem zwolnienia. Dyrektor nie skierował mnie na badania kontrolne tylko udzielił mi urlopu wypoczynkowego, a następnie zaliczył ten okres do niezdolności do pracy i rozwiązał ze mną umowę o pracę z dniem 31 maja 2016roku, twierdząc, że przekroczyłem 182 dni niezdolności do pracy. Czy mógł tak postąpić ? Sprawa jest obecnie w Sądzie pracy.
Gość
2017-01-30 14:24:25
Odpowiedzi: 0
Witam. jestem kierowcą w firmie przewozowej i czy jeśli mój urlop kończy się w piątek to czy w sobotę zakład może mnie zatrudnić. bo według zakładu tak pozdrawiam
Gość
2017-02-01 04:51:07
Odpowiedzi: 1
Witam Czy zasiłek pobierany jako bezrobotny wlicza się do ustalenia ilości dni urlopu wypoczynkowego
Odpowiedzi (1):
kkk
2017-02-03 08:32:32
tak
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-03 15:18:03
Odpowiedzi: 1
Witam mam prosbe czy jest jakis przepis jezeli mam dziecko w wieku szkolnym nalezy mi sie chocby dwa tygodnie w urlopie w wakacje zebym z dzieckiem mogla pojechac na wczasy?
Odpowiedzi (1):
kkk
2017-02-07 13:32:31
W związku z posiadaniem dziecka w wieku szkolnym to nie ma takiego przepisu. Ale jest art. 162 KP, który mówi, że jeżeli pracujesz na cały etat cały rok to należy Ci się urlop, który możesz wykorzystać w ciągu roku w częściach, ale jedna z tych części musi wynieść co najmniej 14 dni kalendarzowych (czyli razem z weekendami i dniami wolnymi od pracy). Inaczej ma się sprawa jeżeli nie przepracowałaś jeszcze roku w firmie lub pracujesz na jakąś część etatu albo masz umowę na czas określony, która kończy się w tym roku. Mam nadzieję, że pomogłam :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-04 22:25:53
Odpowiedzi: 1
witam jesli musze isc na wizyte lekarska z dzieckiem, to musze brac od lekarza l4 na ten dzien
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-05 09:16:03
Oczywiście,opieke na dziecko ktora wynosi 80% wynagrodzenia dnia
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-04 23:50:17
Odpowiedzi: 0
Witam,na początku tego roku okazało się że mój były pracodawca źle obliczył mi wymiar urlopu wypoczynkowego za rok 2016, miałem obliczone 20 dni zamiast 26. Podobno z braku dostarczonego świadectwa ukończenia szkoły. Czy mogę domagać się ekwiwalentu za te 6 dni urlopu czy już przepadła taka możliwość skoro od miesiąca nie jestem juz pracownikiem tej firmy?
Gosc
2017-02-06 20:15:42
Odpowiedzi: 0
czy to prawda ze od stycznia weszla ustawa ktora mowi o tym ze jesli firma zatrudnia mniej niz 5 to tym pracownikom nie nalezy sie urlop?
Gość
2017-02-08 22:07:16
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, Umowa o pracę na czas określony - rok zaczęła się 1.09.2016 r, zakończyła się wypowiedzeniem pracownika z dniem 28.01.2017. Żaden dzień urlopu nie został wykorzystany przez ten okres. Ile dni urlopu powinno być na świadectwie pracy?
Odpowiedzi (1):
kkk
2017-02-13 11:25:23
Jeżeli masz staż pracy poniżej 10lat to przysługuje Ci za ten okres 7 dni urlopu. Jeżeli Twój staż pracy to ponad 10 lat to masz 9 dni urlopu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-09 13:13:17
Odpowiedzi: 0
Ja mam umowę od 01.02.2016 skonczyla mi się teraz 31.01 .17r.od kwietnia bylam na L4 od września jestem na macierzyńskim rocznym,problem w tym ze podpisałam urlop wypoczynkowy na którym i tak nie bylam tylko pracowałam w tym czasie. okazało się na koiec umowy ze maja mi do wypłacenia ekwiwalent ,wypłacili do reki. na świadectwie pracy mam napisane ze mam wykorzystane 2 dni urlopu na których i tak nie bylam nie wiem skad to wziela,i problem w tym ze nie zglosila mojego urlopu który rzekomo był w marcu do odpowiednich instytucji,co mam zrobić?
Gość
2017-02-09 15:20:14
Odpowiedzi: 0
Witam moje pytanie brzmi do kiedy pracodawca musi się okreslic iprzyznać urlop wypoczynkowy letni dwu tygodniowy. Wniosek mam wpisany od stycznia i czekam na decyzję czy został mi przyznany
Gość
2017-02-10 12:10:28
Odpowiedzi: 1
czas nauki w liceum ogólnokształcącym - ile lat zaliczyć do stażu pracy?
Odpowiedzi (1):
kkk
2017-02-13 11:16:01
Art. 155. §1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-11 14:22:02
Odpowiedzi: 1
Potrzebowałem 1 dnia urlopu i chciałem wziąć urlop na żądanie nie tłumacząc w jakim celu jest mi on potrzebny ale pracodawca wolał dać mi urlop wypoczynkowy. Robiłem wtedy ważne badania lekarskie on się o tym dowiedział i teraz żąda ode mnie zaświadczenia że w tamtym czasie byłem w danej klinicie i by lekarz który mnie badał mi je wystawił. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie takiego zaświadczenia skoro byłem na urlopie wypoczynkowym?
Odpowiedzi (1):
kkk
2017-02-13 11:21:52
Nie ma takiego prawa. To jest twój urlop i nie musi wiedzieć co wtedy robisz. Chyba, że z badań wynika, że są przeciwskazania do pracy na danym stanowisku. A urlop na żądanie jest udzielany w puli urlopu wypoczynkowego więc nawet lepiej wyszło ;)
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-13 12:41:49
Odpowiedzi: 1
Miałem umowę na czas określony (02.2015-31.01.2017 urlop w wymiarze 26 dni). Zawarłem kolejną umowę na czas określony (1.02 2017-31.01.2018). Czy w 2017 r. mogę wykorzystać cały urlop np. w marcu lub kwietniu czy proporcjonalnie ilość miesięcy * 1/12 urlopu
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-18 13:42:37
Pierwszy pracodawca musi Ci udzielić urlopu proporcjonalnie do okresu w którym była wykonana praca czyli 1/12 z 26 dni.
Dodaj odpowiedź
gosc
2017-02-17 21:58:57
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy soboty i niedzielę wliczają mi się do urlopu, jeżeli pracuję w niedzielę? (piekarnia)
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-18 13:39:48
Za niedziele i tak przysługuje Ci dzień wolny ponieważ masz 5 dniowy tydzień pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-02-20 20:08:31
Odpowiedzi: 0
Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje na czas studiów zaocznych?
Martyna
2017-02-21 18:43:14
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może mi wyznaczyć miesiące, w których mogę wybrać urlop, a w których nie mogę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-21 22:07:09
Może
Dodaj odpowiedź
gosia
2017-02-22 16:15:59
Odpowiedzi: 0
czy za skorzystanie z urlopu na żądanie pracodawca ma prawo zabrać premie . taka kara nas spotyka za nasz własny urlop
Gość
2017-02-23 13:03:09
Odpowiedzi: 0
Czy do urlopu wypoczynkowego wliczają się lata prowadzonej działalności gospodarczej jednoosobowej
Gość
2017-02-23 15:56:36
Odpowiedzi: 0
Jestem jedynym pracownikiem wrazie wolnego w sklepie urzęduje mój pracodawca czy może on nie udzielić mi urlopu bo chce wyjechać w tym samym czasie?
Gość
2017-03-03 11:38:56
Odpowiedzi: 0
Witam Chciałabym się dowiedzieć czy kier.sklepu ma prawo zarządzać moim nowym urlopem? W marcu Pani kier.robiąc grafik dała mi 2 dni urlopu za rok 2017 bez mojej wiedzy,gdy zadałąm pytanie kierowniczce dlaczego to zrobiła to usłyszałam odpowiedż bo mogę tak robić.
Gość
2017-03-04 18:47:58
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy pracodawca może bez zgody pracowników wykorzystywac ich urlop gdy w zakładzie odbywa się remament lub inne działania nie będące winą pracowników mimo iż pracownicy wyrazili swój sprzeciw oraz pomimo iż pracownicy wypełnili plan urlopowy na cały rok ?
Gość
2017-03-15 10:32:58
Odpowiedzi: 0
Pracodawca ma prawo odwołać mnie z urlopu. Ale czy ma prawo uzgodniony wcześniej urlop skrócić jeszcze na półtora miesiąca przed jego rozpoczęciem?
Gość
2017-03-16 07:52:31
Odpowiedzi: 0
Witam. Moje pytania dotyczy urlopu za rok 2017 . Wykorzystałam 15 dni z 20 które mi przysługiwało jednorazowo z urlopu . Pracodawca przy wypłacie zabrał mi za urlop 380 zl twierdząc że ze urlop według swoich wyliczeń to dni w które jednak nie ma mnie w pracy ???? Na jakiej podstawie zabrał mi pieniądze za urlop który mi przyslugiwal ??? Czy istnieje taki artykuł na mocy którego mógł to zrobić ??? Czy coś się zmieniło w tej kwestii bo pierwszy raz się z tym spotkałam ??? Uprzejmie prosze o odpowiedz
Jerzy
2017-03-24 14:31:34
Odpowiedzi: 0
Po wkorzystaniu urlopu za ubiegly rok po jakim przepracowanym czasie nalezy mi sie urlop za rok bierzacy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie