Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: sierpień 2014r.
Linki sponsorowane

URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział 1 - Urlopy wypoczynkowe

Art. 152.

§1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".

§2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Art. 153.

§1. Pracownik podejmujący prace po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął prace, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

§2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

§2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541.

§1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

§2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542.

§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155.

§1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

§2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Art. 1551.

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

§2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

§21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

§3. (uchylony)

Art. 1552.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Art. 1552a.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2.

§2. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

§3. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Art. 1553.

§1. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§2. Urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.

Art. 156.

(uchylony)

Art. 157.

(uchylony)

Art. 158.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Art. 159.

(uchylony)

Art. 160.

(uchylony)

Art. 161.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Art. 162.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Art. 163.

§1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 164.

§1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

§2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Art. 165.

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Art. 166.

Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Art. 167.

§1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Art. 1671.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Art. 1672.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Art. 168.

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Art. 169.

(uchylony)

Art. 170.

(uchylony)

Art. 171.

§1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§2. (uchylony)

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawcą.

Art. 172.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Art. 1721.

§1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.

§2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę stanowiącą różnicę między tymi należnościami.

Art. 173.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Większe okno
zabcia
2014-07-21 16:26:29
Odpowiedzi: 1
mam takie pytanie czy jak urlop wypoczynkowy zaczynam od 21 lipca od poniedziałku a dostałam zwolnienie na dziecko od dnia 18 lipca czy pracodawca może mi cofnąć urlop
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-21 21:52:09
ile dni na dziecko? tak jak masz urlop od lekarza na dziecko to ten wypoczynkowy jest unieważniony
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-21 22:09:14
Odpowiedzi: 1
witam,mam umowe na czas nieokreslony w której pracodawca wpisał punkt "pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za urlop" czy to jest zgodne z prawem i na jakiej podstawie
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-22 19:14:43
nie wypłaci go tobie jak byś wolał np. pieniądze, jak byś na ten urlop nie poszedł, i też gdy będziesz się zwalniał, lub oni tobie wypowiedzą umowę , to tobie nie wypłacą, tylko będziesz musiał wszystkie dni wykorzystać , jak sobie tak zastrzegł to chyba prawnie ma poparcie
Dodaj odpowiedź
zabcia
2014-07-22 12:53:25
Odpowiedzi: 2
dostałam od piątku 18 lipca do 25 lipca z powodu poparzenia a urlop zaczynałam od 21 lipca to jeśli zwolnienie dostałam od piątku i nie dostałam go w sumie w moim urlopie tylko przed to powinien być unieważniony ,to dla czego mi mówiła ze zwolnienie jest nie ważne ze urlop się liczy się w tej sytuacji
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-07-22 19:24:23
nie ma racji, na 100% urlop jest unieważniany , nie może być naliczony, nawet gdy byś dała to zwolnienie 25 nie był by naliczony ten urlop, bo masz zwolnienie, od 18, a nawet i byś miała urlop, od 21 do np. 25 a dziecko by się poparzyło 22 to tylko 21 jest traktowany jako urlop a resztę unieważnia l4 na dziecko czy też l4 na ciebie czyli od 22 urlop z automatu jest przerwany,ten urlop bo jest choroba opieka, a nie odpoczynek!! musi się dokształcić, w tym zakresie jak jest kadrową i tego nie wiem,? źle tobie mówi obojętnie gdzie zadzwoń prawo pracownika, darmowe porady to samo ci powiedzą,
jasiu
2014-07-22 19:27:48
nawet jak tak mówi to już łamie przepisy KP bo może tobie zabrać urlop, który powinnaś mieć, i tak to prędzej czy później by wyszło, że masz, urlop, i to były by te dni które były opieką nad dzieckiem
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-22 19:16:44
Odpowiedzi: 0
Mam urlop od 04.08.2014-15.08.2014, pracuję od poniedziałku do piątku, czy mam zachowane ciągłość dziesięciu dni roboczych skoro 15 sierpień(piątek) jest świętem
Gość
2014-07-22 19:17:32
Odpowiedzi: 2
Mam urlop od 04.08.2014-15.08.2014, pracuję od poniedziałku do piątku, czy mam zachowane ciągłość dziesięciu dni roboczych skoro 15 sierpień(piątek) jest świętem
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-07-23 18:59:35
urlopem nie zastąpisz święta, stracisz 9 dni urlopu a nie 10, ale nie będzie obecna w pracy i tak te 10 dni a w sumie 14 kalendarzowych , czyli jeżeli chodzi tobie o firmowe socjalne to dostaniesz je
jasiu
2014-07-23 19:00:04
urlopem nie zastąpisz święta, stracisz 9 dni urlopu a nie 10, ale nie będzie obecna w pracy i tak te 10 dni a w sumie 14 kalendarzowych , czyli jeżeli chodzi tobie o firmowe socjalne to dostaniesz je...
Dodaj odpowiedź
magda
2014-07-22 19:55:58
Odpowiedzi: 1
Czy staż liczy się do lat pracy? jeśli tak to jak?byłam pół roku na nim.Czy zasiłek macierzyński liczy się do lat pracy?Czy umowę zlecenie liczy się do lat pracy jeśli były odliczane składki zusowskie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-23 19:04:10
składki składkami, zależy w jakiej wysokości, a na pewno nie były one jak na całym etacie czyli nie liczy się ta umowa do lat pracy, jest to umowa śmieciowa, tak liczy się na stażu, tyle ile trwał staż, czyli pół roku, macierzyński, nalicza tobie urlop, jeżeli jesteś zatrudniona, a byłaś na pewno skoro na m=nim jesteś a tym samym, powinien naliczać staż pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-22 21:23:33
Odpowiedzi: 1
Pracuje w systemie rownowaznym 4x4 z 3 miesiecznym okresem rozliczeniowym. Obecny konczy sie z koncem lipca. Od 22.07 trwa urlop, przy czym w dniu 15.07 bylem w pracy, choc byl to ustalony wczesniej dzien wolny ale zostal odwolany. Pracodawca nie dal do dnia urlopu dnia wolnego za 15.07 a wniosek urlopowy zostal wypisany na reszte dni lipca. Czy pracodawca moze odmowic zaplaty nadgodzin za 15.07, i bez woli i wiedzy pracownika zwrocic dzien z urlopu? Nawet jesli okres rozliczeniowy juz sie skonczy gdy wroce do pracy? Czy jesli nie chce placic tylko oddac nalezy mi sie 18 godzin (art 151 kp)?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-23 19:09:54
setki są za święta lub dni takie jam niedziela lub sobota ustalone wcześniej, jeżeli nie spodziewane, w tygodniu powinny być setki,jeżeli planowane w tygodni to 50% ale tak jak się skończył powinien zapłacić, jeżeli tego nie zrobił ten dzień urlopu tobie został, na bank, ze stratą tych setek, bo 2 dni wolnego to tobie nie dadzą za to, idź do kierownika o sprostowanie, może przy już następnej wypłacie, tobie to wyrównają, może zwykłą pomyłka to była .
Dodaj odpowiedź
Gosc
2014-07-24 08:33:08
Odpowiedzi: 1
Witam w chwili obecnej mam urlop pozostały w wymiarze 15 dni. (26 na rok) Mamy urlop 10 dni który był zaplanowany i cala firma nie pracuje . Kadrowa twierdzi ze powinienem mieć 7 dni wypoczynkowego , i 3 dni bezpłatnego ponieważ tyle mi się należy licząc proporcjonalnie. ze musi mi zostać 8 dni do końca roku.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-24 16:52:04
pracujesz tam dłużej niż rok? jeżeli tak to prawo do 26 dniowego urlopu nabywasz z dniem 1 stycznia nowego roku czyli jaki bezpłatny, proporcjonalnie może i tak ale należy się tobie twój normalny urlop, bo już go masz.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-07-24 21:19:42
Odpowiedzi: 2
Witam pracuje na pół etatu (5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie) ile należy mi się urlopu wypoczynkowego ?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-07-25 19:39:54
10 lub 13 dni w zależności ile masz lat przepracowane, mniej niż 10 czy ponad 10 lat
jasiu
2014-07-25 19:40:00
10 lub 13 dni w zależności ile masz lat przepracowane, mniej niż 10 czy ponad 10 lat
Dodaj odpowiedź
Jerzy
2014-07-29 14:01:15
Odpowiedzi: 0
Mam zaległy urlop jak również za rok 2014.Mój pracodawca w związku z zamknięciem basenu od 1 sierpnia odmówił mi udzielenia urlopu wypoczynkowego oraz zaległego nie podając żadnej argumentacji.Zgodził się tylko na urlop wypoczynkowy 10 dniowy /14 dni kalendarzowych
Jerzy
2014-07-29 14:01:18
Odpowiedzi: 1
Mam zaległy urlop jak również za rok 2014.Mój pracodawca w związku z zamknięciem basenu od 1 sierpnia odmówił mi udzielenia urlopu wypoczynkowego oraz zaległego nie podając żadnej argumentacji.Zgodził się tylko na urlop wypoczynkowy 10 dniowy /14 dni kalendarzowych
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-29 21:31:20
do kiedy zamknięty ten basen ma być, za zaległy, jak go nie da to i tak będzie musiał zapłacić
Dodaj odpowiedź
Jola
2014-07-30 14:43:43
Odpowiedzi: 1
pracownik zatrudniony na okres próbny i umowa nie przedłużona /od 05.05.14r, do 04.08.14r./ile należy się uropu z 26 wymiaru 7 czy 9
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-31 14:26:38
7
Dodaj odpowiedź
waclaw
2014-07-30 15:53:27
Odpowiedzi: 1
pracuję od 07.01,2014do31.12.2014 mam 43 lat pracy.Jle mam urlopu na dzień dzisieszy oraz na koniec roku
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-31 14:28:14
ile masz lat pracy? jak ponad 10 to 13 dni urlopu
Dodaj odpowiedź
Małgosia
2014-07-31 07:55:11
Odpowiedzi: 1
Czy jeżeli wezmę urlop zaległy (z 2013 r.) 5 dni i bieżący (z 2014 r.)5 dni w terminie 18.08.14 - 29.08.14 - razem 10 dni roboczych (14 kalendarzowych) to będzie jednoznaczne z wykorzystaniem obowiązkowego urlopu w 2014 r. z art.162? Czy będę musiała jeszcze iść na dwutygodniowy urlop za rok 2014?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-07-31 14:29:33
tak za 2014 musi być ubrane 10 dni urlopu , 2013 to co innego
Dodaj odpowiedź
Joanna
2014-08-02 09:55:54
Odpowiedzi: 1
Witam, Pracuję na umowę o pracę od 1 lutego 2014, urlop mam od 11 do 24 sierpnia. Czy w związku z tym, że 15.08 jest świętem mogę przedłużyć urlop do 25 sierpnia włącznie?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-02 12:12:10
możesz święta nie zabiera urlopu,pytanie czy po 14 dniach kalendarzowych, wolnego będą chcieli dać tobie jeszcze 1 dzień, ale mogą to zrobić
Dodaj odpowiedź
gość
2014-08-08 09:14:14
Odpowiedzi: 1
Witam , pracuję na stacji paliw ,mam umowę na cały etat , pracujemy po 8 godzin dziennie w tym dwa dni wolnego w tygodniu , nasz pracodawca twierdzi że jak ide na urlop na tydzień to liczy mi 7 dni zamiast 5 oraz twierdzi że stację paliw mają inny kodeks dotyczący urlopów i że niby inspektor pracy to popisał że tak mogą nam liczyć i nawet jak wypada święto to nam nie przedłużają bo nas to nie dotyczy i że nie możemy brać urlopów tak jak w święta majowe czy wigilie
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-08 17:57:47
nie wiem jak to w tą wigilie, ale to ze pracujecie 5 dni, w tygodniu to powinien na cały tydzień wolnego, zabrać 5 dni urlopu tak jest w kp, i tego nikt nie zmieni, a te święta zależy kto jak ma grafik, ustalony, pamiętać trzeba że jeszcze każdy pracownik ma 4 dni urlopu na żądanie, którego nie może odmówić, a reszta już na jego głowie, czyli załatwienie zastępstwa, ale to już za setki
Dodaj odpowiedź
gość
2014-08-08 09:18:09
Odpowiedzi: 1
i jeszcze jedno czy jak pracujemy w święta to pracodawca powinien liczyć inaczej wynagrodzenie ? czy to zależy od jego woli , mam cały etat i płąci mi za godz.7,5
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-08 17:59:10
nie wiem jak to w tą wigilie, ale to ze pracujecie 5 dni, w tygodniu to powinien na cały tydzień wolnego, zabrać 5 dni urlopu tak jest w kp, i tego nikt nie zmieni, a te święta zależy kto jak ma grafik, ustalony, pamiętać trzeba że jeszcze każdy pracownik ma 4 dni urlopu na żądanie, którego nie może odmówić, a reszta już na jego głowie, czyli załatwienie zastępstwa, ale to już za setki, przerwa to część pracy powinien płacić za 8 godz, gość się miga i liczy na waszą nie wiedze
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-09 00:09:24
Odpowiedzi: 1
Do poniedziałku włącznie miałam L-4. Ponieważ jestem zatrudniona na 1/8 etatu, ustaliłam z szefową w rozmowie osobistej,że przyjdę do pracy w piątek.W czwartek dzwoniłam do szefowej z pytaniem,czy nic się nie zmieniło-potwierdziła,że nie.W chwili,kiedy w piątek pojawiłam się w zakładzie pracy,przedłożono mi do podpisania wniosek urlopowy,na którym pisało,że mam urlop od wtorku.Tak więc stawiłam się do pracy nie wiedząc,że od 3 dni jestem na urlopie(za 2013).Podpisałam wniosek,ale z data piątkową(czyli dzień,kiedy się o tym dowiedziałam).W dodatku po przeliczeniu wyszło mi,że jest błąd we wniosku.Poprosiłam o ksero,ale mi odmówiła,przy świadkach.Proszę o komentarz.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-09 21:51:22
musisz trzymać się swojej wersji że miałaś taka ustną umowę z szefową, a w razie potrzeby wykorzystaj tych świadków, jak by chcieli coś zrobić, wróciłaś w piątek, bo tak się dogadałaś z szefową i po powrocie miałaś wypisać wniosek, i innego niż do piątku nie powinnaś podpisywać, bo tak to mogą cie nawet zwolnić dyscyplinarnie za nie obecność.poszukaj innej pracy na cały etat, lub chociaż na pół etatu 1/8 z tego nić prawie na emeryturę nie idzie
Dodaj odpowiedź
Michał
2014-08-10 14:54:30
Odpowiedzi: 6
Witam. Mam pytanie w związku z urlopem na żądanie. Otóż pracodawca umieścił kartkę z informacją, że urlopu takiego może nie udzielić i za to będzie wpisana neusprawiedliwiona nieobecność. Czy jest to zgodne z prawem?
Odpowiedzi (6):
jasiu
2014-08-11 11:25:17
nie,,,,,, nie może odmówić dlatego jest na żądanie, zgodnie z kp, nie będzie ten dzień nie usprawiedliwiony, będzie wszystko wg kp
jasiu
2014-08-11 11:28:33
jeszcze czego żeby na żądanie odmawiali!! to niech da zwykły wtedy kiedy potrzebujesz , penie też nie da, a z resztą jest pilna sytuacja i taki urlop jeszcze masz co się korzysta, bo jak inaczej załatwisz pilną sprawę, jak nie da zwykłego, poza tym jak pilne to nie zaplanujesz
Gość
2014-08-11 20:33:06
31.08 kończy mi się umowa o pracę. Mam pilny zabieg muszę skorzystać z dłuższego zwolnienia, mam jeszcze kilka dni urlopu,czy umowa wygaśnie podczas zwolnienia
Gość
2014-08-11 20:33:11
31.08 kończy mi się umowa o pracę. Mam pilny zabieg muszę skorzystać z dłuższego zwolnienia, mam jeszcze kilka dni urlopu,czy umowa wygaśnie podczas zwolnienia
jasiu
2014-08-11 21:04:33
jak nie przedłuż to umowy nie będzie, ale na tym l4 po zabiegu, można być nawet 5 miesięcy, i będzie płacone, a jak umowę przedłużą jak pan będzie na chorobowym , to trzeba będzie tylko od nowa zdolność do pracy zrobić, i z powrotem do pracy
jasiu
2014-08-11 21:05:47
jak nie przedłuż to umowy nie będzie, ale na tym l4 po zabiegu, można być nawet 5 miesięcy,bez tej umowy i będzie płacone, z ZUS, a jak umowę przedłużą jak pan będzie na chorobowym , to trzeba będzie tylko od nowa zdolność do pracy zrobić, i z powrotem do pracy
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-12 22:49:02
Odpowiedzi: 2
Witam, niebawem kończy mi się urlop rodzicielski, więc przed powrotem do pracy odbieram zaległe urlopy tzn. z 2012r jeden dzień, z 2013 roku 26 dni. Problem polega na tym, że za 2014 rok przysługuje mi również 26 dni urlopu, z tym, że nie chciałabym wykorzystać całego a tylko 16 dni, a resztę tj. 10 zostawić na "wszelki wypadek", w najgorszym wypadku te pozostałe 10 dni mogę przecież odebrać do końca września 2015r. Czy mam rację? Czy pracodawca może mi narzucić konieczność odebrania całego urlopu za 2014r?
Odpowiedzi (2):
jasiu
2014-08-12 23:37:28
masz racje tak jak napisałeś, nie nie może narzucić, do wykorzystania 26 dni w 2014, czyli masz racje
jasiu
2014-08-12 23:38:02
tak jak pisałeś tak się zgadza
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-17 11:55:22
Odpowiedzi: 1
Witam, podczas urlopu wypoczynkowego,wypalo wpiątek świeto 15 sierpnia, mam pytanko , czy nalezy mi sie za to dzień wolny??
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-17 18:17:35
nie wezmą tobie tego dnia urlopu za to święto
Dodaj odpowiedź
monika
2014-08-18 00:20:19
Odpowiedzi: 3
Czy będąc 5 miesięcy na zwolnieniu lekarskim (w tym czasie przypada mi 10 dni urlopu) po powrocie do pracy, pracodawca może anulować mi ten urlop? Czy będzie zmuszony dać mi go zaraz po powrocie do pracy?
Odpowiedzi (3):
jasiu
2014-08-18 01:17:54
nic się nie anuluje ten urlop zostanie, ale czy da go tobie od razu po powrocie to nie wiadomo, a była jakaś umowa lub coś zaplanowane na ten termin te 10 dni
Gość
2014-08-18 18:22:19
Jasiu, jeśli mowa o zaplanowanym odpoczynku tj. bilety lotnicze czy rezerwacje, to nie. Jedynie urlop został wpisany na listę urlopów tak samo jak pozostałych pracowników. Jeszcze jedno pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że zmniejsza mi się ilość dni urlopowych \\"dzięki\\" L-4? Z góry dziękuję za odpowiedz.
jasiu
2014-08-19 10:31:17
l4 nie zmniejsza ilości dni urlopu, i oto chodziło,jeżeli, był wpisany w ten plan urlopowy , to musi być urlop wydany, i nic nie może zabierać, urlop jest cały normalnie
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-18 21:39:36
Odpowiedzi: 1
Witam.Od końcówki lipca przebywam na urlopie.Właśnie się dowiedziałam,że jeden dzień w środku urlopu został mi zabrany i będę musiała go odpracować mimo,że nadal jestem na urlopie i w zabranym dniu również nie byłam w pracy.Czy to jest zgodne z prawem?
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-19 10:34:39
zaplanowany długi urlop to jest? czyli 14 dniowy? nie może przerywać,tak sobie, tym samym powinien od nowa zaplanować długi 14 dniowy urlop jak go przerwie, może przerwać bo np jesteś pilnie potrzebny w pracy i tam wracasz, a nie zabiera 1 dzień w środku urlopu, abyś miał nie usprawiedliwione, nie zgodne z KP
Dodaj odpowiedź
Magdalena
2014-08-19 21:48:42
Odpowiedzi: 1
Witam, od maja 2011 roku byłam zatrudniona na umowę o dzieło. W maju tego roku zmieniłam status zatrudnienia na umowę o pracę. Daje to 3 lata przepracowane plus 8 lat za studia, z tego wynika że powinnam mieć 26 dni podczas gdy dzisiaj dowiedziałam się że przysługuje mi 14 dni, skąd ta liczba. Ile powinno mi przysługiwać dni urlopu, możliwe że zmiana umowy ma wpływ na ilość dni urlopu wypoczynkowego? Dodam, iż kiedy byłam zatrudniona na umowę o dzieło pracowałam po osiem godzin 5 dni w tygodniu jak wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Odpowiedzi (1):
jasiu
2014-08-19 23:45:08
umowa o dzieło nie liczy się do stażu pracy wliczanego w urlop, najmniejszy wymiar pracy na cały etat to 20 dni urlopu na 1/2 etatu to 10 dni po przepracowanych 10 latach jest 26 dni ale już na połowie etatu jest to 13 dni
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-21 08:46:59
Odpowiedzi: 0
czy nocka moge zaczynac urlop
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie