Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2022r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 6 - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 108.

§1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

§2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 109.

§1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Art. 110.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 111.

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Art. 112.

§1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Art. 113.

§1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Art. 1131.

(uchylony)

Gość
2014-04-05 11:03:19
Odpowiedzi: 0
dostałam kare upomnienia z art 108 1 K.P w związku z Art 109 i 2 K.P .nie dopełnienie obowiązku w związku z przestrzeganiem i kontrolą dat przydatności w przydzielonym regale.Moje pytanie brzmi czy pracodawca miał do tego prawo , czy nie nadużywa swoich praw.
agnieszka
2014-05-07 17:34:07
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. jestem kierownikiem Studium Języków Obcych - małej pod względem liczny pracowników jednostki ogólnouczelnianej. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wyższej to wydział. Nasza jednostka SJO podlega bezpośrednio pod prorektora. W mojej jednostce jest jeden pracownik administracyjny obsługujący sekretariat SJO. Oprócz SJO drugą niedużą jednostką ogólnouczelnianą jest Studium Wychowania Fizycznego (SWF), którą kieruje też kierownik. I ta sama pani z administracji obsługuje SWF, czyli pani X (nazwijmy ją) ma dwóch bezpośrednich przełożonych - ja kierownik SJO i kierownik SWF. Swój zakres obowiązków oczywiście ma spisany, wyszczególnione są jej prawa, obowiązki i zakres czynności. Wykonuje bezpośrednie polecenia moje i drugiego kierownika. Od 3 tygodni pojawiła się dość dziwna sytuacja, otóż jedna z pracownic z dziekanatu dużego wydziału poszła na zwolnienie chorobowe z powodu ciąży. Ta pani wykonywała swoje zadania dla wydziału. I pani dziekan razem z panem kanclerzem uczelni wpadli na genialny pomysł, aby naszą jedną pracownicę administracyjną SJO i SWF dociążyć obowiązkami tej pani w ciąży w ramach cały czas jednego etatu, bez żadnych dodatkowych płacowych wynagrodzeń. Kanclerz nie przyjmuje do wiadomości, że tak nie wolno, została naruszona procedura organizacyjna uczelni. Nasza jednostka SJO i SWF ma się nijak do wydziału i pani dziekan, która tym zarządza. Ona ma swoich pracownikow. Kanclerz nie powinien chyba wtrącać się do dydaktyki. Jest przygotowany aneks do obowiązków naszej pracownicy - poszerzony o punkt z zapisem: Współpraca z kierownikami zakładów wydziału inzynierii i ekonomii w kwestii układania planów zajęć na wszystkich kierunkach i rocznikach. To jest ogrom pracy. Kanclerz naciska, aby nasza pani X to podpisała i oczywiście wzięła te obowiązki. Proszę wyjaśnić, czy tak można zrobić? Czy pracownik jakiegoś działu może być dociążony obowiązkami innego pracownika z innego działu? W takim razie kogo ma słuchać nasza pani X - mnie jako kierownika SJO, drugiego kierownika SWF, pani dziekan, kanclerza czy kierowników zakładów? Coś jest nie tak. Proszę o poradę, co ja mogę zrobić jako bezpośredni przełożony pani X, któremu tylko zakomunikowano, że pani X będzie dociążona i nikt nie słuchal mojej strony, że tak się nie robi. Z poważaniem AM
Gość
2014-07-28 10:23:29
Odpowiedzi: 0
108 §2 kodeksu pracy karę porządkową nagany. W nocy z dnia 22-23 07.2014 zamiast wykonywać swoje obowiązki wynikające z umowy pracy i zgodnie z art.100 K.P.dopuściła się pani wraz z innymi pracownikami z 3 zmiany zabrudzenia jadalni poprzez wymazanie substancją spożywczą m.in.szafek śniadaniowych ,krzeseł,stołu,okien,apteczki pierwszej pomocy ,zlewu ,umywalki oraz innych znajdujących się tam sprzętów. Nie wykonywanie powierzonych obowiązków zakład organizacji pracy w zakładzie co w konsekwencji naraża firmę na straty finansowe .Wobec powyższego zastosowana kara porządkowa jest w pełni zasadna. Jednocześnie informuję ,że przysługuje pani prawo do wniesienia sprzeciwu od nałożonej kary w terminie 7 dni ,liczonym od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Pismo te otrzymałam 24 07 2014o godzinie 6 rano bez żadnych wyjaśnień nagany były przygotowane i czekały na nasze podpisy. Pismo te oczernia wszystkich pracowników 3 zmiany staliśmy się obiektem drwin . Proszę o pomoc napisaniu odwołania od tej kary porządkowej. (butelkę rozerwało z ciepła)
Gość
2014-08-21 12:36:46
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zastosować dwie kary wobec pracownika za to same przewinienie
Gość
2014-11-02 22:33:42
Odpowiedzi: 0
co oznacza zwrot " powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego" ?
Józef
2015-04-07 19:18:54
Odpowiedzi: 0
Pracuję 5 dni w tygodniu tj 40 godz zawsze na rano.Pracodawca często zmienia mi grafik na system 4brygadowy Wówczas niejednokrotnie brakuje mi wypracowanych godzin w miesiącu. Czy pracodawca może mi wpisać urlop za brakujące mi godziny w danym miesiącu
Gość
2015-04-09 09:58:34
Odpowiedzi: 2
Jaką karę powinieniem dostać za złe słowa dla drugiej osoby ?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-05-30 16:10:25
kary niemajątkowe- nagany bądź karę upomnienia
Gość
2015-06-04 22:24:02
jak długo obowiązuje kara upomnienia a jak długo kara nagany?
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-05 20:51:41
Odpowiedzi: 0
dostałem wypowiedzenie chociaż wysłałem meldunek o wypadku
Gość
2015-07-07 09:26:58
Odpowiedzi: 0
Dostałem karę na podstawie art. 108 ( nagana) ale nie podano daty kiedy to miało miejsce. Czy ta nagana jest zgodna z prawem. Proszę o odpowiedź bo nie wiem czy mogę się od tej kary odwołać
Gość
2015-07-18 15:36:34
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może stosować podwójną karę np. ukaranie mandatem i dodatkowa kara np. upomnienia lub inna....
Gość
2015-11-13 10:45:03
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry . Porzuciłem prace kierowcy międzynarodowego ponieważ były szef nakazał mi jazdy niesprawnym samochodem do Niemiec , samochód wszedł w tryb awaryjny i osiągał prędkość maksymalną 75km/h co na autostradach w Niemczech jest niedopuszczalne . Szef obciążył mnie karą za porzucenie pracy 1000 zł ponieważ nie chciałem wyjechać tym autem do Niemiec . Co mogę zrobić w tej sytuacji by odzyskać pieniądze które potrącono mi z wypłaty ?
Gość
2015-11-29 19:47:50
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. Jak powinna wyglądać i jak napisać naganę dla młodocianego pracownika? Trzy miesiące temu podpisałam umowę o praktyczną naukę zawodu z uczniem, który już w drugim tygodniu września przyniósł zwolnienie lekarskie na dwa tygodnie. Nie byłoby w tym nic złego, bo wiadomo ze kazdemu może zdarzyć się choroba ale sprawa jest taka, że mi przynosi zwolnienia a w tym czasie pracuje w innych miejscach ( np. sklepie spożywczym- bez umowy). Ponadto nie stosuje się do dyscypliny panującej w zakładzie, nie słucha przełożonego, brakuje również szacunku wobec pracodawcy.Nie szanuje przedmiotów znajdujących się w zakładzie mianowicie jeśli proszę o padanie jakiejś rzeczy dziewczyna poda go rzucając nim. Uczeń zatrudniony jest w salonie fryzjerskim, gdzie bardzo ważna jest kultura osobista oraz właściwa postawa wobec klientów, natomiast klienci skarżą się na opryskliwe zachowanie oraz odzywki od tego ucznia. Dodam, że usłyszałam od klientów, że mimo zadowolenia z usług nie będą do nas przychodzić ze względu na zachowanie tej uczennicy. Proszę pomóżcie mi skutecznie się jej pozbyć zanim będzie za poźno. Obecnie teraz też jest na chorobowym i a wieczorami dorabia jako hostessa.
Gość
2016-02-29 19:43:12
Odpowiedzi: 0
Witam mam problem pracownik na zwolnieniu lekarskim przyszedł do pracy i wyniósł dokumenty oryginalne w celu ich uzupełnienia. Czy to jesy legalne nadmieniam że te dokumenty są potrzebne i nie mamy do nich dostępu co w tej sytuacji robić? Czy to jest naruszenie?
Gość
2016-03-05 15:28:48
Odpowiedzi: 0
co z towarem przeterminowanym znalezionym przez pracodawcę na dziale pracownika
Gość
2016-03-15 16:37:24
Odpowiedzi: 0
Jezeli nie bylo mnie w pracy 2 dni z powodow osobistych czy pracodawca moze ukarac mnie Kara pieniezna? Z gory dziekuje
Stanisław
2016-03-25 12:23:25
Odpowiedzi: 1
Dnia 02.07.2015r. popełniłem błąd w wyniku którego nastąpiła awaria . Pracodawca ukarał mnie naganą z czym się zgodziłem. Zabrał mi premie kwartalną za poprzedni kwartał jak i za następne, do dnia dzisiejszego tj . do 25.03 .2016r., do tego czasu nie otrzymywałem też premii miesięcznych w pełnym wymiarze. Na dodatek teraz obcioł premię roczną . Mam pytanie. Czy pracownik za jedno przewinienie może być karany tyle razy ? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-15 14:06:38
Witam. Nie może. Kara pieniężna jest karą jednorazową i nie może przekraczać wysokości jednej dniówki lub 1/10 wynagrodzenia miesięcznego jeżeli nałożonych było kilka kar porządkowych. Inna sprawa to czy popełniony błąd miał związek ze złamaniem przepisów bhp lub ppoż bo jeśli nie to kodeks pracy określa: ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego Rozdziału. Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Art. 116. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
Dodaj odpowiedź
Grażyna
2016-04-07 16:47:03
Odpowiedzi: 0
Pracownik wyszedł w godzinach pracy do lekarza nie powiadamiając przełożonego, jednak wpisał się do książki wyjść. Czy pracodawca ma prawo ukarać naganą z wpisaniem do akt. Dziękuję za odpowiedź. Jest to sprawa pilna. Proszę o odpowiedź na e-meil
Jagoda
2016-09-08 19:00:14
Odpowiedzi: 0
Czy Dyrektor Szkoły mógł ukarać mnie karą upomnienia za to, że nie odpowiedziałam Wójtowi " dzień dobry"?. Czy dyrektor może ograniczać mi swobodę w doborze osób których mam pozdrawiać?
Anna
2016-09-25 22:29:07
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może kazać konserwatorowi kłaść płytki chodnikowe?
Gość
2016-11-01 17:39:10
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik młodociany może otrzymać karę porządkową za naruszenie porządku i dyscypliny pracy?
Monika
2017-11-22 20:54:10
Odpowiedzi: 0
jestem kierownikiem kiedy byłam na urlopie macierzyńskim 3 lata zastepowała mnie koleżanka była wtedy p.o. kierownika. Teraz wróciłam do pracy i na każdym kroku widzę braki w dokumentach, moja była zastępczyni mówi, że nie będzie uzupełniała tych dokumentów a nasza szefowa mówi, że jak przyjdzie kontrol to ja odpowiem za braki ponieważ wracając do pracy przejęłam dokumenty z brakami. Myślę, że pełniąca p.o. kierownika jest odpowiedzilana za swoją pracę przez 3 lata natomiast ja za swoją działkę. Proszę powiedzieć kto faktycznie jest odpowiedzialny za okres 3 lat kiedy mnie nie było w pracy.
dyr
2017-12-04 20:33:49
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel naruszył procedury postępowania na lekcji wf - nie zawiadomił lekarza ani rodzica o zdarzeniu na lekcji. Rodzic żąda poinformowania go na piśmie o poniesionych konsekwencjach nauczyciela. Czy mogę takiej informacji mu udzielić? Czy ochrona danych osobowych tego zabrania. Będę wdzięczna za odpowiedź.
Gość
2017-12-05 21:00:54
Odpowiedzi: 0
Jaka jest dopuszczalna ilość promil w krwi pracownika ? Czy nie ma takiej ilości ?
basia
2018-06-12 09:35:04
Odpowiedzi: 0
witam dostalam kare finasowa bez zadnego wyjasnienia za co i bez formy pisemnej.jestem pannia sprzatajaca dostalam polecenie sms ze bede zalaczac alarm firmie ,gdzie za kazdym razem cos sie dzieje z alarmem.tydzien predzej pytalam sie szefowej czy nas to bedzie tyczylo ,dostalam odpowiedz ze nas to nie dotyczy.mam umowe prosta bez zadnych wypisanych zakresow obowiazkow.czy miala prawo nas ukarac ,kara finasowa
Gość
2018-11-24 21:28:23
Odpowiedzi: 0
co zrobić z księgową która przelała podwójnie wypłate
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie