Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział 5 - Nagrody i wyróżnienia

Art. 105.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Art. 106.

(uchylony)

Art. 107.

(uchylony)

Gość
2011-09-06 23:18:10
Odpowiedzi: 0
Czy staż pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej ( 8 lat pracy udokumentowane świadectwem pracy) wlicza się do stażu pracy, od którego nabywa się prawo do nabycia nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego w jednostce budżetowej????
Gość
2011-10-24 12:07:28
Odpowiedzi: 0
Czy praca w gospodarstwie rolnym rodziców jest zaliczana do stażu pracy wliczanym do nagrody jubileuszowej? Jakie dokumenty w tym wypadku należy przedłożyć w zakładzie pracy?
danka
2011-10-28 00:28:16
Odpowiedzi: 2
Przepracowalam 30 lat i czekam na wyplacenie
mi gratyfikacji z okazji tego jubileuszu. Kadry wyliczyly nalezna mi kwote, przekazaly te dane do ksiegowosci i okazalo sie, ze nie otrzymam pieniedzy, bo sytucja finansowa zakladu pracy jest trudna. Jest to panstwowy zaklad i dotychczas takie jubileusze byly wyplacane. czy mam prawo do tych pieniedzy w tej sytuacji?
Odpowiedzi (2):
Gość
2011-12-16 12:49:55
Nikt nie robi Pani łaski poniżej Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Sąd pracy pomoże, pracodawca będzie musiał zapłacić nawet odsetki.
pozdr.498

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej działających w zakresie środowiska, zatrudnionych w:

1) Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie;

2) parkach krajobrazowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

-- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy na II zmianie.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -- Kodeks pracy.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia -- po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia -- po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia -- po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia -- po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia -- po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze -- wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalnosc do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę -- najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej -- różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2--10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia -- jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia -- po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia -- po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. 1. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

2. Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 15. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 16. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U. Nr 96, poz. 447, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 6, 8, 12 i 15, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. R. Mleczko

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. (poz. 498)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3
Arlena
2013-10-01 16:29:33
Wniosek w sprawie wprowadzenia indywidualnego rozkladu czasu pracy.
Na podstawie art.150 &5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy(Dz.U. z1998r.Nr21,poz.94 ze zm.)prosze o objecie mnie indywidualnym rozkladem czasu pracy,w ktorym:
1 obowiazujacy mnie rozklad/harmonogram czasu pracy bedzie przewidywal rozne godziny rozpoczynania pracy w dniach,ktore sa dla mnie dniami pracy;
2 zachowane beda odpoczynki dobowy i tygodniowy,
3 ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Zostalismy zmuszeni do podpisania takiego wniosku i dano nam do zrozumienia ze jesli nie podpiszemy to zostaniemy zwolnieni.
Moje pytanie brzmi co to tak naprawde znaczy dla nas i czego moze zarzadac od nas pracodawca. Bardzo prosze o mozliwie szybka odpowiedz.Dziekuje bardzo. Arlena
Dodaj odpowiedź
kris
2011-11-16 19:56:52
Odpowiedzi: 0
czy wprywatnej firmie nalezy sie nagroda jubileuszowa za 15 lat pracy w tej firmie
leszek
2011-12-29 14:57:53
Odpowiedzi: 0
Czy po przepracowaniu 11 miesiecy i dwóch tygodni mam prawo do nagrody rocznej .zaznaczam ze zwolnilam się sam z pracy ?
Małgorzata
2012-01-04 11:45:09
Odpowiedzi: 0
Pracuję nieprzerwanie w firmie od 1997r . mam umowę o pracę na czas nieokreślony.Jestem jedynym pracownikiem. Czy w przypadku zwolnienia otrzymam odprawę i w jakiej wysokości?
Gość
2012-01-05 09:03:57
Odpowiedzi: 0
Czy do nagrody jubileuszowej wlicza się szkołę zawodową
ela
2012-06-25 15:26:00
Odpowiedzi: 0
Czy w placówce służby zdrowia( szpital) może Dyrektor zmniejszyć jubileuszówkę np.za30lat jak było 200%na 150% czy jest taka ustawa która ma wejść w życie z dniem 1lipca 2012
Elżbieta
2012-11-26 18:16:44
Odpowiedzi: 0
jestem pracującą emerytką w służbie zdrowia (przychodnia) na stanowisku z-cy kierownika ds. gospodarczych, umowę o pracę mam do 2015 roku ale z uwagi na stan zdrowia chcę odejścć na emeryturę po przepracowani 39 lat i 2 m-cy, czy dostanę nagrodę jubileuszową. Miedzy przejściem na emeryturę a podjeciem pracy w tym samym zakładzie nie było przerwy.
Katarzyna
2013-01-16 22:52:57
Odpowiedzi: 0
pracuje u jednego pracodawcy z przerwami:
czerwiec - sierpien 1998 - umowa na czas probny
wrzesien 1998 - wrzesien 2001 - umowa na czas nieokreslony
pazdziernik 2003 - marzec 2004 - umowa zlecenie
kwiecien 2004 - do teraz - umowa na czas nieokreslony.
Ktore z tych okresow (poza ostatnim) wliczaja sie do nagrody jubileuszowej za 10 lat pracy? dziekuje.
Gość
2013-08-02 20:05:02
Odpowiedzi: 0
czy każdy zakład powinien mieć fundusz socjalny?
ania
2013-09-12 18:12:12
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy pracodawca powinien podac powód kiedy zwalnia pracownika wczesniej niz wygasa umowa
a drugie czy jezeli w firmie istnieje premia czy pracownikowi ktory jest zwolniony wczesniej niz umowa wygasa nalezy sie premia
Gość
2013-09-25 18:49:15
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy jeśli jestem na L4 od lipca tego roku (ciąża) to mogę otrzymać nagrodę dyrektora czy też wójta,czy są jakieś regulacje prawne że jeśli jestem na L4to mi to nie przysługuje
jacek
2013-10-11 20:17:39
Odpowiedzi: 0
czy wystarczy umowa o pracę i świadectwo ukończenia przyzakładowej szkoły zawodowej,żeby ten okres zaliczyć do nagrody jubileuszowej?
Gość
2014-01-17 12:46:37
Odpowiedzi: 0
podpisalem umowe o prace na czas okreslony w pelnym wymiarze godzin z dniem 31,12,2013 r mam pytanie czy dostane aneks na umowie mam 1600 brutto .
urszula
2014-04-04 11:46:35
Odpowiedzi: 0
Czy w szkołach prowadzonych przez fundacje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace, przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy?
Krzysztof
2014-06-01 06:49:41
Odpowiedzi: 0
Od 1970 r. studiowałem, następnie po miesiącu pracy zostałem wezwany do odbycia 1rocznej służby wojskowej w SOR a po jej zakończeniu I powrocie do pracy jestem w niej zatrudniony do dzisiaj - jako urzędnik. Czy i kiedy przysługuje mi nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?
Jarek
2014-06-23 09:06:01
Odpowiedzi: 0
Do 40 lat pracy brakuje mi 6 m-cy.Czy odchodząc z pracy z dniem 30 listopada mam prawo do nagrody jubileuszowej?
Magdalena
2014-11-22 09:41:15
Odpowiedzi: 0
W 2010r wprowadzono w niepublicznej szkole nagrody jubileuszowe po 15, 10 i 5 latach pracy w szkole. Nagrody dostala garstka osob wlasciwie zalozyciele i najstarsi nauczyciele. W 2012 ja nabylam prawo do nagrody po 5latach.przez 2lata doslownie zebralam o wyplate nagrody i do tej pory nie dostalam. 14 list 2014 wyslalam list polecony z wezwaniem do zaplaty w ciagu 7dni.ale obawiam ze zostanie to zignorowane. W sierpniu 2015 nagroda sie przedawni. Co moge zrobic?
Andrzej
2014-12-12 11:29:15
Odpowiedzi: 1
czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa za 50 lat pracy
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-07-13 09:43:34
Mam 39 lat pracy i 4 miesiace w jednym zakladzie czy nalezy sie nagroda jubileuszowa
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-08-04 12:02:07
Odpowiedzi: 0
Mam przepracowane 10 lat pracy chciałbym się dowiedzieć czy należy się jubileuszowe,jak tak to w jakim czasie powinno być wypłacone i ile powinno wynosić?
MAŁGORZATA
2015-10-10 16:22:05
Odpowiedzi: 0
Jestem pracownikiem sfery budżetowej (administracja samorządowa). W grudniu 2015 nabywam prawo do emerytury.Jest to 3-ci miesiąc 40-go roku pracy - 39 lat pracy upłynęło z dniem 31.08.2015. Od 25.08.2015 z powodu niezdolności do pracy pozostaję na świadczeniu chorobowym. Pytanie: 1. czy nabędę prawo do nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy, jeśli do dnia rozwiązania umowy w związku z przejściem na emeryturę nie powrócę już do pracy ( w 40-ym roku pracy nie będzie ani jednego dnia pracy czynnej)? 2. czy będą potrącenia w podstawie do naliczenia - jakie? 3. proszę o podanie szczegółów podstawy prawnej.
Joanna
2016-01-19 22:59:35
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, pracuję w szpitalu jako pielęgniarka. W lutym tego roku minie mi 30 lat pracy (w tymże szpitalu). Poinformowano mnie, że nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy będzie przyznana po 30 latach plus jeden rok. Dla mnie 30 lat to 30. A dla szpitala 31. Czy to jest zgodne z prawem pracy?
Gość
2017-09-04 12:28:15
Odpowiedzi: 0
Witam mój pracodawca wspólnie z partnerem kierują grupę pracowników na 3dniowy wyjazd w góry. Niestety obowiązkiem każdego pracownika jest wzięcie urlopu wypoczynkowego na ten czas. Pracodawca twierdzi, że jest to w nagrodę a nie przymus stąd konieczność wzięcia dni wolnych. Mam pytanie czy są przepisy regulujące tego rodzaju wyjazdy, co więcej w nazwie wyjazdu jest Konferencja. Czy pracodawca słusznie wprowadził obowiązek wzięcia urlopu?
Gość
2021-11-18 21:06:29
Odpowiedzi: 0
mam pytanie czy jak byłem na zwolnieniu w związku z covid , mogę być pominięty w wypłacie nagród ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie