Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2022r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Art. 135.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

§2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

§3. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Art. 136.

§1. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

§2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.

Art. 137.

Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przepisy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 138.

§1. Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.

§2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

§4. Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.

§5. Przepisy art. 130 § 2 zdanie drugie i § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 139.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

§2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje się do pracownika objętego systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144.

§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, z zastrzeżeniem § 4.

§4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o prace. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli wynika to z umowy o prace.

§ 5. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym mowa w § 3, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

Art. 140.

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Art. 1401.

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 141.

§1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

§2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Art. 142.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Art. 143.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 144.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 145.

§ 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. 23711a i art. 23713a oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Art. 146.

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy.

Art. 147.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Art. 148.

W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i 144, czas pracy:

- nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Art. 149.

§ 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Art. 150.

§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

§ 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:

§ 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w trybie określonym w § 3.

§ 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

§ 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043

.

Większe okno
Gość
2016-08-01 22:59:21
Odpowiedzi: 0
Witam.Mam takie pytanie. Czy pracodawca może złośliwie ułożyć mi grafik cały na popołudnie tzn.14:45-23:00?W wewnętrznym regulaminie pracy w mojej firmie nie znalazłam wyjaśnienia, nie znalazłam nic na ten temat.A jak jest z kodeksem pracy?Dodam,że pracujemy na dwie zmiany właśnie ta którą wymieniłam i 6:00-14:15.Rzadko zdarza się zmiana "przejściowa"10:00-18:00
Gość
2016-09-22 15:52:08
Odpowiedzi: 0
ile czasowo przerw nalezy sie pracownikowi ,pracujac 8 godz w niskich temperaturach
Gość
2016-09-26 14:38:03
Odpowiedzi: 0
Witam w mojej firmie od 15 lat obowiązuje równoważny system pracy.kierownik ustala co miesiąc grafik pracy w którym pracuję na 3 zmiany 6-14, 14-22, 22-6.Nigdy nie pracuję w innych godzinach, czy w takim razie jest to system równoważny pracy?.Dziękuję i pozdrawiam
Gość
2016-09-29 13:17:14
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie pracuje w systemie 4-brygadowym mam 4 dni pierwszej zmiany i dzień wolnego potem mam 4 dni drugiej zmiany i dzień wolnego następnie 4 dni nocek i dwa dni wolnego.Czy pracodawca po 4 nockach może mi dać jeden dzień wolnego w systemie 4-brygadowym?. Dziękuję i pozdrawiam
Gość
2016-10-18 11:56:34
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie. Czy pracując 5 dni w tygodniu po 8 godz dziennie w równoważnym czasie pracy, za pracę w niedzielę np: 4 lub 5 godz. należy się cały dzień do odbioru? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-11 15:13:41
Uważam, że cały dzień wolny za pracę w niedzielę przysługiwałby, gdyby pierwotnie ta niedziela miała być dla pracownika dniem wolnym od pracy. Wtedy nawet udzielenie całego dnia wolnego byłoby obowiązkiem pracodawcy, przy czym udzielenie całego wolnego dnia nie mogłoby obniżyć wynagrodzenia dla pracownika. Natomiast gdy praca w niedzielę była od poczatku zaplanowana i pracownik o tym wiedział to żaden wolny dzień nie przysługuje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-21 17:09:07
Odpowiedzi: 2
W mojej pracy (5 dni w tygodniu) występują 2 zmiany: wcześniejsza w godzinach 8:00 - 16:00 oraz późniejsza od 11:00 do 19:00. Zgodnie z zaleceniem przełożonych, 2 razy w tygodniu pracownik przychodzi na wcześniejszą zmianę i 3 razy na późniejszą. Istnieje możliwość ustalenia, w które dni jaką zmianę się wybiera. Niemniej, wiele osób uważa, że praca 3 razy w tygodniu do 19-tej jest "paraliżująca życiowo", gdyż niewiele pozostawia czasu pracownikom na załatwianie swoich życiowych spraw po lub przed godzinami pracy. Czy taki stan rzeczy nie jest nadużyciem ze strony pracodawcy?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-06-06 15:57:36
Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy.
Gość
2017-07-11 15:21:59
popieram przedmówcę, już sam fakt, że pracodawca daje możliwość wyboru dni na którą zmianę można pracować jest daleko posuniętym przejawem dbałości pracodawcy o interesy pracownika
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-13 13:19:30
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy istnieje możliwość aby pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, pełen etat przekazać innemu pracodawcy w celu podniesienia jego kwalifikacji?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-11 15:16:13
Moim zdaniem tak, ale w porozumieniu stron czyli za zgodą pracownika
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-06-04 10:10:25
Odpowiedzi: 0
Witam, pracuje w stolarni wprowadzono 4brygadówke. Pracuje 4 dni na pierwszą zmianę dzień wolnego, 4 dni na drugą zmianę dzień wolnego i 4 dni na nockę. Proszę mi powiedzieć jak rozliczana jest praca w niedzielę i święta? Czy mimo tego że chodzę 4 dni do pracy należy się jakiś dodatek? W miesiącu mam 22 dni pracujące a podstawa wynagrodzenia to najniższa krajowa.
Gość
2017-08-01 13:17:33
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w systemie równoważny 7 dni w tygodniu, w godzinach 9-19,2 dni pracujące na 2 wolne, za przepracowane niedzielę i święta oddawane dzień wolnego w innym dniu. Okres rozliczeniowy przypada na kwartał i wtedy mam dokładne dni w grafiku, żeby godziny się zgadzały z ilością godzin do wypracowania w ciągu kwartału średnio po 170 h na miesiąc. Czy jest to prawidłowo naliczane czas pracy skoro moimi dniami pracującymi są niedziele(średnio 6x na kwartał), bo mam odczucie, że muszę opracować dni wolne oddane za niedzielę i święta?
Janusz
2017-09-11 23:21:08
Odpowiedzi: 0
Pracuje na umowę zlecenie po 12 godzin na dobę, ile powinienem mieć przerw i po ile czasu?
Gość
2017-11-21 11:58:21
Odpowiedzi: 0
Dostała wypowiedzenie z 1/3 etatu z księgowości. Do tej pory pracowałam na umowę o pracę na pełnym etacie 1/3 jako księgowa i 2/3 jako opiekun. Obowiązki księgowej miałam w wyznaczonych godzinach od 10.00 do 12.40. Po otrzymaniu wypowiedzenia Kierowniczka chce żebym pracowała rano od 7.30 później przerwa tak jak miałam godziny księgowości i od 12.40 znowu do pracy. Mi takie rozwiązanie się nie podoba, ponieważ cały dzień będę miała popsuty, i nawet nie będę mogła zacząć dodatkowej pracy jak bym coś znalazła. Moje pytanie to czy kierowniczka może mi tak rozdzielić godziny czy to jest zgodne z prawem? ewentualnie jak można tą sytuację rozwiązać Z góry dzięki za odpowiedz.
Gość
2017-11-22 18:27:28
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniony w ośmiogodzinnym systemie pracy,a pracodawca wysyła pracownika na trzy godziny przerwy i każe ponownie przychodzić do pracy.Czy jest to naruszenie praw pracowniczych?
Gość
2018-01-18 19:40:43
Odpowiedzi: 0
czy jeżeli pracuję w trybie 11,5 godzinnym na umowę o pracę, przysługuje mi tyle samo godzin do obioru za święto?
Edward
2018-01-26 11:59:40
Odpowiedzi: 1
Pracuję w systemie 4 brygadowym. W miesiącu byłem 5 dni na chorobowym . Czy należą mi się nadgodziny za niewykorzystane regulatory.
Odpowiedzi (1):
A
2018-02-14 05:39:28
moim zdaniem NIE, gdyż ng. są wtedy gdy się pracuje, a chorobowe jest naliczane inaczej
Dodaj odpowiedź
Andrzej
2018-02-14 05:35:40
Odpowiedzi: 0
praca w ruchu ciągłym jest tylko w systemie pracy w ruchu ciągłym czy może być również w innym systemie np. równoważnym
Andrzej
2018-02-14 05:45:49
Odpowiedzi: 0
dodatek za pracę powyżej 8 godzin w ruchu ciągłym należy się w każdym systemie pracy czy tylko w ruchu ciągłym
Daria
2018-03-25 20:16:25
Odpowiedzi: 0
Jeżeli ma się cztery enki ,nie usprawiedliwone czy to znaczy że jest się wtedy zwolnionym
Gość
2018-05-10 06:25:58
Odpowiedzi: 0
Czy zgodnie z prawem jest praca na 3 zmiany w trybie 6 dniowym w systemie 1 2 3 a nie 3 2 1
Gość
2019-01-08 16:14:35
Odpowiedzi: 1
czym jest system pracy 321
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-11 20:38:29
Nocki, popołudniówki, pierwsze zmiany. I tak w kółko.
Dodaj odpowiedź
Hubert
2019-02-26 14:30:53
Odpowiedzi: 0
Witam, czy jeżeli pracuje pracuje w równoważnym systemie pracy, posiadam umowę o pracę w której jest napisane że będę pracował 5 dni w tygodniu po 8 godzin, czasem po 12.czy pracodawca może skrócić mój czas pracy do 7godzin? :) Dziekuje pozdrawiam :)
irek
2019-08-08 10:11:24
Odpowiedzi: 0
pracująć w 5 brygadach w trybie ciągłym należy się 35 godz wolnego nieprzerwalnego -(bez przesuwania wolnego
Gość
2019-08-08 10:14:04
Odpowiedzi: 0
pracująć w 5 brygadach(pierwsza zm 1,2zmiana 2) 1122 wolne 33i po tym cyklu należy się35 godz wolnego nieprzerwalnego bez porzesuwania i zmieniania bez zgody przacownika
Gość
2020-04-15 20:46:39
Odpowiedzi: 0
Pracodawca nie placił mi dodatku 4 brygadowego przez 2 lata tak jak mam w umowie o prace . Czy musi mi zwrócić całość za te 2 lata nie placenia dodatku ?
Piotr
2021-06-18 22:23:50
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca na jednym dziale może sobie wybierać kto ma czterobrygadówkę a kto nie ?
Gość
2021-06-26 21:53:41
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może dać dzień wolny od pracy,który należy odpracować w późniejszym okresie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie