Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2017r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Art. 135.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

§2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

§3. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Art. 136.

§1. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

§2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.

Art. 137.

Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przepisy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 138.

§1. Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.

§2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

§4. Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.

§5. Przepisy art. 130 § 2 zdanie drugie i § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 139.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

§2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje się do pracownika objętego systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144.

§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, z zastrzeżeniem § 4.

§4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o prace. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli wynika to z umowy o prace.

§ 5. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym mowa w § 3, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

Art. 140.

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Art. 1401.

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 141.

§1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

§2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Art. 142.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Art. 143.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 144.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 145.

§ 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. 23711a i art. 23713a oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Art. 146.

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy.

Art. 147.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Art. 148.

W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i 144, czas pracy:

- nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Art. 149.

§ 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Art. 150.

§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

§ 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:

§ 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w trybie określonym w § 3.

§ 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

§ 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043

.

Większe okno
Gość
2015-12-27 09:11:07
Odpowiedzi: 0
Na co mogę liczyć przy 4 dzieci żona nie pracuje.Co powinienem dostać z pracy
magda
2016-01-10 13:13:10
Odpowiedzi: 0
dzień dobry mam 3 i 4 letnie dziecko od nie dawna czyli od listopada pracuje w biedrace czas mój pracy wychodzi 40 godzin tygodniowo pracuje na zmiany od 6 do 14 i od 14 do 22 było dobrze kiedy miałam dzień pierwszych zmian dzień drugich kub tydzień pierwszych tydzień drugich zmian przez pierwsze 3 tygodnie mogłam zająć się dziećmi teraz nie mogę zająć dziećmi ponieważ kierownicy sklepu ustalają mi grafik ze większości pracuje same 2 zmiany mam grafik do końca stycznia to mi teraz wyjdzie ze będę pracować 4 tydzień drugich czy i dopiero 20 stycznia zaczynam prace pierwszych zmian koleżanki które przyjmowały się tego same dnia ci ja pracują dzień pierwszych dzień drugich lub tydzień pierwszych tydzień drugich ja pracuje tez weekendy prawie ze każdy moje pytanie co mogę zrobić skoro po rozmowie z kierownikiem zęby grafik ustalał jaki miałam wcześniejszy bo mam małe dzieci lub większość pierwszych zmian bo dzieci za mną tęsknią a widzą mnie tylko rano nic z tym nie robi nie wiem jak będzie w lutym
Gość
2016-01-13 14:29:26
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry, Pracuje 5 dni w tygodniu 8h i do tego mam przerwe 1h, ktora - jak twierdzi pracodawca - jest obowiazkowa. Lacznie wiec jestem w pracy 9h. Chcialbym, zeby ta przerwa zostala skrocona, jednak pracodawca nie chce sie na to zgodzic. Czy ma prawo mi odmowic, bez wyraznego uzasadnienia, jesli chce by przerwa trwala jedynie 30 minut? Pozdrawiam.
Gość
2016-01-30 20:17:26
Odpowiedzi: 0
jak długo można pracować po 12-ście godzin
mateusz
2016-01-31 10:56:43
Odpowiedzi: 0
Pracuje w 4 brygadówce: 4pierwsze zmiany dzień wolny,4drugie dzień wolny,4trzecie dwa dni wolne.Często wypada mi wolne w święto ustawowe więc trace ten dodatkowy wolny dzień.Czy nie powinienem mieć do odbioru?
Gość
2016-01-31 23:24:14
Odpowiedzi: 1
Pracodawca wymyślił sobie taki miesięczny rozkład godzin: dwa tygodnie Pn-8h,Wt-Wolne,Śr-9h,Czw-9h,Pt-9h,Sob-5h, 3 tydzień Pn-Pt-8h,Sob-Wolne, 4 tydzień Pn-10h, Wt-8h, Śr-8h, Cz-7h,Pt-9h, So-Wolne. Zakład nie pracuje w niedziele. Jest to plan stały. Moje pytanie czy taki plan jest zgodny z art. 135 §1. i może być stosowany na stałe? Czy pracodawca może przedłużać czas pracy w niektóre dni powyżej 8h w sposób stały, i skracać w inne dni? Suma summarum 40h tygodniowo jest.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-31 23:25:53
Poprawka - 4 tydzień Pt- 7h
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-01 08:15:54
Odpowiedzi: 0
W 2015 roku złożyłem wniosek o zmianę godzin pracy. Przy czym we wniosku nie wskazałem terminu, do którego mają obowiązywać zmiany godzin pracy, o które wnioskowałem. Pracodawca wyraził zgodę, określając dla mnie wnioskowane godziny pracy, jednocześnie nie wskazując terminu obowiązywania tych zmian. Wydał też swoją decyzję, w której wskazał jedynie zmienione godziny pracy. Czy w związku z tym, należy traktować, że zmiana godzin pracy jest ważna bezterminowo, do czasu odwołania jej przez pracodawcę?
Gość
2016-02-16 13:04:55
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zaproponowac taki rozkład czasu pracy : pracownica pełny etat praca od pon do soboty po 6 godzin na rano od 6.00 do 12.00 plus dodatkowo jeden dzień w tygodniu 4 godziny od 15.00 do 19.00 czyli 1 dzień w tygodniu wychodziłoby 10 godz. zaznaczę że nie daje dni wolnych i nie płaci nadgodzin a i czasami jest praca w niedzielę
Gość
2016-02-19 18:01:44
Odpowiedzi: 0
Cześć, mam pytanie. Pracuję w sklepie i niedługo będziemy mieć inwentaryzację. Czy zgodne z prawem jest to bym była w pracy cały dzień od godziny 8.30 do 3.00 w nocy (jeśli nie przedłuży się nawet do 5) To łącznie 18.5 godziny. Czy coś mogę z tym zrobić?
Jacek
2016-02-23 07:56:32
Odpowiedzi: 0
zakład pracuje normalnie na 3 zmiany czy na jakiś okres mogą wprowadzić system czterobrygadowy na jednym lub dwóch działach
Gość
2016-03-23 17:47:13
Odpowiedzi: 0
Jestem sprzataczką w szkole,moje pytanie :czy pracodawca moze ustalić taką zmianę od 10.00 do 18.00 przez 5 dni w każdym tygodniu.To jest osiem godzin ale czy w takim przypadku nie powinno być systemu zmianowego.
Gość
2016-04-06 21:47:02
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może odpisać urlop od pracownika w święta?
Gość
2016-04-15 16:21:07
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wyznaczyć czas pracy tylko popołudniami (10-18)
jan
2016-05-27 14:13:10
Odpowiedzi: 1
rozpoczynamy trzy zmianową prace tj.6.00do14,00,14.oodo22.00,22.00do06.00 zgodnie z przepisem kiedy powinno się rozpocząć tydzień na nocną zmianę w niedzielę o 22.00,czy dopiero w poniedziałek o22.00.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-23 18:02:19
W niedzielę o 22.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-06 15:11:18
Odpowiedzi: 0
Pracuje w ochronie 24h w systemie równowżnego czasu pracy na etacie.miałem 5 dni wolnego ale w miesiącu wypracowałwm godziny.kadrowa kazała mi wypisać urlop na te 5 dni.mówi że nie mogę mieć tyle dni przerwy w pracy. czy to jest prawda.
Gość
2016-06-18 15:11:52
Odpowiedzi: 0
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, moje pytanie czy pracodawca może zmienić decyzję i ustalić nowy rozkład (dodam pani pracuje od 7 do 15 a ja chce zmienić na 7,30-15,30) bo tak funkcjonuje całe biuro)
Gość
2016-06-23 19:32:52
Odpowiedzi: 0
Czy stosowanie ruchomego czasu pracy(Art. 140 1 ) na wniosek pracownika ( Art. 150 par.5 KP) pracodawca jest zwolniony z jakiegokolwiek uregulowania w tym przedmiocie w aktach prawa wewnętrznego ? ( Układ Zbiorowy pracy; Regulamin Pracy; Porozumienia; decyzji i innych) celem wiedzy pracowników o możliwości stosowania ( korzystania ) z powyższego jak również regulacji ( w przypadku stosowania wielości systemów i rozkładów czasu pracy w firmie) sxzczególnie o stosowane u pracodawcy formy dokumentowania i rozliczania czasu pracy. ?
Gość
2016-07-01 13:01:49
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Pracuję na 3/4 etatu w warunkach uciążliwych, które spowodowały obniżenie normy czasu pracy do 7 godzin. Kolega pracuje również na 3/4 etatu, gdzie czynników szkodliwych nie ma. Zdaniem pracodawcy, obaj mamy ten sam wymiar czasu pracy, tj. 30 godz. tygodniowo, z tym że u mnie nie może on przekroczyć 7 godzin dziennie, a kolegi to ograniczenie nie dotyczy. Jaka norma czasu pracy mnie dotyczy? Czy jedynym "profitem" pracy w warunkach uciążliwych uciążliwych jest dzienne ograniczenie czasu pracy do 7 godzin. Czy moje wyliczenie liczby godzin w tygodniu roboczym- 5 dni x 7 godzin x 0,75 etatu = 26 godz i 15 minut jest poprawne? Czy dopuszczalne jest przekroczenie czasu pracy na moim stanowisku , powiedzmy do 10 godzin dziennie, np. z przerwą, w systemie równoważnym.
Gość
2016-08-01 22:59:21
Odpowiedzi: 0
Witam.Mam takie pytanie. Czy pracodawca może złośliwie ułożyć mi grafik cały na popołudnie tzn.14:45-23:00?W wewnętrznym regulaminie pracy w mojej firmie nie znalazłam wyjaśnienia, nie znalazłam nic na ten temat.A jak jest z kodeksem pracy?Dodam,że pracujemy na dwie zmiany właśnie ta którą wymieniłam i 6:00-14:15.Rzadko zdarza się zmiana "przejściowa"10:00-18:00
Gość
2016-09-22 15:52:08
Odpowiedzi: 0
ile czasowo przerw nalezy sie pracownikowi ,pracujac 8 godz w niskich temperaturach
Gość
2016-09-26 14:38:03
Odpowiedzi: 0
Witam w mojej firmie od 15 lat obowiązuje równoważny system pracy.kierownik ustala co miesiąc grafik pracy w którym pracuję na 3 zmiany 6-14, 14-22, 22-6.Nigdy nie pracuję w innych godzinach, czy w takim razie jest to system równoważny pracy?.Dziękuję i pozdrawiam
Gość
2016-09-29 13:17:14
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie pracuje w systemie 4-brygadowym mam 4 dni pierwszej zmiany i dzień wolnego potem mam 4 dni drugiej zmiany i dzień wolnego następnie 4 dni nocek i dwa dni wolnego.Czy pracodawca po 4 nockach może mi dać jeden dzień wolnego w systemie 4-brygadowym?. Dziękuję i pozdrawiam
Gość
2016-10-18 11:56:34
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. Czy pracując 5 dni w tygodniu po 8 godz dziennie w równoważnym czasie pracy, za pracę w niedzielę np: 4 lub 5 godz. należy się cały dzień do odbioru? Pozdrawiam
Gość
2016-10-21 17:09:07
Odpowiedzi: 0
W mojej pracy (5 dni w tygodniu) występują 2 zmiany: wcześniejsza w godzinach 8:00 - 16:00 oraz późniejsza od 11:00 do 19:00. Zgodnie z zaleceniem przełożonych, 2 razy w tygodniu pracownik przychodzi na wcześniejszą zmianę i 3 razy na późniejszą. Istnieje możliwość ustalenia, w które dni jaką zmianę się wybiera. Niemniej, wiele osób uważa, że praca 3 razy w tygodniu do 19-tej jest "paraliżująca życiowo", gdyż niewiele pozostawia czasu pracownikom na załatwianie swoich życiowych spraw po lub przed godzinami pracy. Czy taki stan rzeczy nie jest nadużyciem ze strony pracodawcy?
Gość
2017-01-13 13:19:30
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy istnieje możliwość aby pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, pełen etat przekazać innemu pracodawcy w celu podniesienia jego kwalifikacji?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie