Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Art. 135.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

§2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

§3. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Art. 136.

§1. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

§2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.

Art. 137.

Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przepisy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 138.

§1. Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.

§2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

§4. Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.

§5. Przepisy art. 130 § 2 zdanie drugie i § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 139.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

§2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje się do pracownika objętego systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144.

§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy, z zastrzeżeniem § 4.

§4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o prace. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli wynika to z umowy o prace.

§ 5. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym mowa w § 3, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

Art. 140.

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Art. 1401.

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 141.

§1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

§2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Art. 142.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Art. 143.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 144.

Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 145.

§ 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w art. 129 § 1 dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. 23711a i art. 23713a oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Art. 146.

Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy.

Art. 147.

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Art. 148.

W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i 144, czas pracy:

- nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Art. 149.

§ 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Art. 150.

§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy.

§ 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:

§ 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w trybie określonym w § 3.

§ 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę.

§ 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043

.

Większe okno
Gość
2015-02-06 00:05:31
Odpowiedzi: 0
czy istnieje system w ktorym pracuje sie cztery dni po dwanascie godzin a nastepnie sa cztery dni wolnego i czy jest to zgodne z prawem
Gość
2015-02-19 23:06:29
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie.W zakładzie pracy w którym pracuje prowadzono system pracy polegający na tym że mamy grafik w którym mamy ustalone odgórnie w które soboty mamy pracować. Za soboty w które pracujemy dają nam dzień wolny w tygodniu który też mamy narzucony z góry. Praca w sobotę obejmuje jedną zmianę choć teraz piszą grafik nawet na popołudnie czyli od 14 do 22. Najdziwniejsze jest to że taki system jest wprowadzony tylko na jednym wydziale!! W grafiku na marzec jedna osoba ma tak napisany grafik że nie posiada przynajmniej jednego całego weekendu wolnego...Nie wiem czy to jest zgodne z prawem ponieważ nie znam się na przepisach... prosiłbym o odpowiedź. Pozdrawiam
Gość
2015-02-22 22:25:02
Odpowiedzi: 0
Witam, czy firma może mnie zwolnić, za wytłumaczenie pracownikom co mają robić po upływie czasu mojej pracy;dodam iż trwało to ok. pół godz.,a w reku trzymalem kartke co widać na monitoringu.
Gość
2015-04-07 18:40:48
Odpowiedzi: 1
u nas w firmie pracujemy na dwie zmiany ale praculac na popoludnie czekamy codziennie na wiadomosc sms o godzinie rozpoczecia zmiany czy jest to zgodne z kodeksem pracy
Odpowiedzi (1):
Gość_2
2015-05-25 20:36:32
Niezgodne z prawem, ponieważ art. 129 kodeksu pracy: § 3. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-10 10:29:16
Odpowiedzi: 5
Czy firma może od nowego okresu rozliczeniowego tj. 1 maj przejść z systemu trzyzmianowego do czterobrygadówki ?
Odpowiedzi (5):
Gość
2015-06-10 12:19:00
Od jakiegoś czasu korzystamy z systemu Technology zakresie planowania i ewidencji czasu pracy. Program ten daje możliwość tworzenia wielozmianowych harmonogramów czasu pracy. System ten pokazuje oddzielnie plan oraz wykonanie. Wprowadzając modyfikacje w wykonaniu automatycznie informuje o wystąpieniu nadgodzin 50% i 100%, o przekroczeniach dobowych oraz o zbyt krótkim odpoczynku dobowym, itp. Program ten jest połączony z drugim modułem tej firmy z systemem urlopowym, dzięki czemu układając harmonogram od razu można zobaczyć który pracownik kiedy planuje urlop. System ten wybraliśmy ponieważ ma bardzo ciekawe rozwiązania. W odróżnieniu od innych programów, ten system daje możliwość minutowego naliczania czasu pracy i jest połączony z naszymi czytnikami kart. Jest to wg. mnie świetne rozwiązanie, zwłaszcza przy nadgodzinach, czy spóźnieniach. Gdy pracownik posiada wypracowane nadgodziny można je bez problemu w tym systemie zarezerwować do odbioru. Pracownikowi informacja ta wyświetli się jako kafelek informujący o możliwości złożenia wniosku o odbiór nadgodzin lub dnia wolego. Fajne jest też to, że gdy raz w systemie stworzę harmonogram później nie musze za każdym razem tworzyć go od początku, wystarczy że kliknę kopiuj i zmienię, np.: miesiąc i mam gotowy harmonogram. Mogę tez od razu go wydrukować. Plusem tego programu jest też to, że jest on zintegrowany z naszym systemem kadrowo-płacowym i wysyła do niego komplet danych do naliczenia płac. Jest też mnóstwo różnych raportów i wszystkie te raporty za pomocą jednego przycisku można zapisać Excela. Polecam. Jeśli chcesz zapoznać się z programem bliżej wejdź na stronę www.technology.poznan.pl
Aśka
2015-06-26 10:39:19
Jeśli szukacie programu do rozliczania czasu pracy to polecam system luminum. System ten pozwala na kompleksowe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie urlopów i innych nieobecności. Można w nim tworzyć wielozmianowe harmonogramy, które następnie można kopiować na kolejne tygodnie, miesiące. Dzięki temu, że program ten połączony jest z drugim modułem – systemem urlopowym, układając harmonogram od razu można zobaczyć , który pracownik planuje urlop. Wybraliśmy ten program ponieważ możemy w nim minutowo naliczać czas pracy. Dodatkowo jest on połączony z naszymi czytnikami kart. Ta opcja idealnie sprawdza się przy obliczaniu nadgodzin oraz spóźnień. Gdy w systemie są wypracowane nadgodziny bez problemu można je zarezerwować i odebrać lub wypłacić pracownikowi. System ten dodatkowo mamy połączony z maszyn programem kadrowo – placowym, do którego automatycznie przesyłane są dane potrzebne do naliczania plac. Bliższe informacje o programie znajdziecie na stronie luminum . pl .
Gość
2015-07-03 13:55:02
My w firmie zamówiliśmy program http://luminum.pl/czaspracy_funkcjonalnosc.php . Według mnie elektroniczny system ewidencji czasu pracy powinien być dostępny we wszystkich firmach. To bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Mi osobiście w tej metodzie podoba się przejrzystość i możliwość sprawdzenia w każdym miejscu jaki mam harmonogram, czy zostały naniesione wypracowane przeze mnie nadgodziny. Plus tego systemu jest też taki, że nadgodziny mam liczone co do minuty, nie jak wcześniej dopiero powyżej pół godziny!!
Gość
2015-07-09 09:27:19
My już od dawna korzystamy z systemów firmy Technology. Fajne w nim jest to, że moduł czasu pracy połączony jest z modułem urlopy, dzięki czemu przy układaniu harmonogramu od razu uwzględniane są osoby, które w danym tygodniu idą na urlop i nie są przypisywane do pracy na maszynach. Dzięki temu później nie musza być wprowadzane korekty do harmonogramu. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest minutowe naliczanie nadgodzin, a nie jak w poprzednim systemie były liczone dopiero powyżej pół godziny. Polecam technology . poznan . pl
Gość
2015-07-15 15:33:44
Polecam! Program bardzo ciekawie zrobiony! U nas w firmie idealnie sprawdziła się funkcja minutowego rozliczania czasu pracy. Nadgodziny liczone co do minuty. Wszyscy są zadowoleni.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-06-12 19:06:57
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może mi zmienić zmianę z dnia na dzień czy musi to być przynajmniej doba odstępu. Przykład miałem do pracy na 9 o 14 dostałem smsa od swojego kierownika że juro mam przyjechać na 11 czy mógł tak zrobić
Gość
2015-06-30 10:31:49
Odpowiedzi: 0
pracuję w systemie cztero brygadowym,rownież w świeta np.Bożego Narodzenia jak to jest z nadgodzinami za św nie mamy nic bądż jedną tz setkę w miesiącu rozliczani jesteśmy miesięcznie.
Gość
2015-07-26 00:42:00
Odpowiedzi: 1
Witam pracuje w firmie z sysemem dwuzmianowym i moje pytanie czy pracodawca może dwa niesiace pod rząd woisywac mi druga zmiane skoro pracuje w systemie dwu zmianowym .Pisalem również prosbe o dwa tygodnie w miesiącu pierwszych zmian do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-22 22:54:55
Pracodawca może nawet przez cały rok dawać Ci drugą zmianę. Żadne przepisy KP tego nie ograniczają. Co najwyżej koleżeńskiej przyzwoitości.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-06 10:04:58
Odpowiedzi: 0
a ja mam właśnie lekcję z tego i muszę bardzo dużo pisać dziękuje za uwagę :P
Gość
2015-10-15 05:13:25
Odpowiedzi: 0
Jezeli chodzi o prace sprzataczki. Ktora jest zatrudniona w MOSIR. Zatrudniona jest na hali sportowej gdzie system pracy jest 8 godzinny i dwu zmianowy. Wczasie pracy na jednym obiekcie jest wysylana na drugi obiekt ktory jest oddalony o okolo 3 km. Czy jest to zgodne z polskim prawem pracy. Prosze o odpowiedz jestem bardzo ciekawa poniewaz chodzi o moja mame.dziekuje
Tadeusz
2015-10-26 09:15:40
Odpowiedzi: 0
pracuję na zmiany jako dyspozytor 24h na 72h.pracodawca od 1.11 zmienia na 24h /48h Mam zaplanowane w listopadzie co drugi dzień nockę. Czy propozycje pracodawcy są zgodne z prawem?
Gość
2015-11-17 17:24:47
Odpowiedzi: 0
pracuje w systemie zmianowym...czy pracodawca moz e ustalic zmiany 3 tygodnie po poludniu i tydzien na rano?
Gość
2015-12-27 09:11:07
Odpowiedzi: 0
Na co mogę liczyć przy 4 dzieci żona nie pracuje.Co powinienem dostać z pracy
magda
2016-01-10 13:13:10
Odpowiedzi: 0
dzień dobry mam 3 i 4 letnie dziecko od nie dawna czyli od listopada pracuje w biedrace czas mój pracy wychodzi 40 godzin tygodniowo pracuje na zmiany od 6 do 14 i od 14 do 22 było dobrze kiedy miałam dzień pierwszych zmian dzień drugich kub tydzień pierwszych tydzień drugich zmian przez pierwsze 3 tygodnie mogłam zająć się dziećmi teraz nie mogę zająć dziećmi ponieważ kierownicy sklepu ustalają mi grafik ze większości pracuje same 2 zmiany mam grafik do końca stycznia to mi teraz wyjdzie ze będę pracować 4 tydzień drugich czy i dopiero 20 stycznia zaczynam prace pierwszych zmian koleżanki które przyjmowały się tego same dnia ci ja pracują dzień pierwszych dzień drugich lub tydzień pierwszych tydzień drugich ja pracuje tez weekendy prawie ze każdy moje pytanie co mogę zrobić skoro po rozmowie z kierownikiem zęby grafik ustalał jaki miałam wcześniejszy bo mam małe dzieci lub większość pierwszych zmian bo dzieci za mną tęsknią a widzą mnie tylko rano nic z tym nie robi nie wiem jak będzie w lutym
Gość
2016-01-13 14:29:26
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry, Pracuje 5 dni w tygodniu 8h i do tego mam przerwe 1h, ktora - jak twierdzi pracodawca - jest obowiazkowa. Lacznie wiec jestem w pracy 9h. Chcialbym, zeby ta przerwa zostala skrocona, jednak pracodawca nie chce sie na to zgodzic. Czy ma prawo mi odmowic, bez wyraznego uzasadnienia, jesli chce by przerwa trwala jedynie 30 minut? Pozdrawiam.
Gość
2016-01-30 20:17:26
Odpowiedzi: 0
jak długo można pracować po 12-ście godzin
mateusz
2016-01-31 10:56:43
Odpowiedzi: 0
Pracuje w 4 brygadówce: 4pierwsze zmiany dzień wolny,4drugie dzień wolny,4trzecie dwa dni wolne.Często wypada mi wolne w święto ustawowe więc trace ten dodatkowy wolny dzień.Czy nie powinienem mieć do odbioru?
Gość
2016-01-31 23:24:14
Odpowiedzi: 1
Pracodawca wymyślił sobie taki miesięczny rozkład godzin: dwa tygodnie Pn-8h,Wt-Wolne,Śr-9h,Czw-9h,Pt-9h,Sob-5h, 3 tydzień Pn-Pt-8h,Sob-Wolne, 4 tydzień Pn-10h, Wt-8h, Śr-8h, Cz-7h,Pt-9h, So-Wolne. Zakład nie pracuje w niedziele. Jest to plan stały. Moje pytanie czy taki plan jest zgodny z art. 135 §1. i może być stosowany na stałe? Czy pracodawca może przedłużać czas pracy w niektóre dni powyżej 8h w sposób stały, i skracać w inne dni? Suma summarum 40h tygodniowo jest.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-31 23:25:53
Poprawka - 4 tydzień Pt- 7h
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-01 08:15:54
Odpowiedzi: 0
W 2015 roku złożyłem wniosek o zmianę godzin pracy. Przy czym we wniosku nie wskazałem terminu, do którego mają obowiązywać zmiany godzin pracy, o które wnioskowałem. Pracodawca wyraził zgodę, określając dla mnie wnioskowane godziny pracy, jednocześnie nie wskazując terminu obowiązywania tych zmian. Wydał też swoją decyzję, w której wskazał jedynie zmienione godziny pracy. Czy w związku z tym, należy traktować, że zmiana godzin pracy jest ważna bezterminowo, do czasu odwołania jej przez pracodawcę?
Gość
2016-02-16 13:04:55
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zaproponowac taki rozkład czasu pracy : pracownica pełny etat praca od pon do soboty po 6 godzin na rano od 6.00 do 12.00 plus dodatkowo jeden dzień w tygodniu 4 godziny od 15.00 do 19.00 czyli 1 dzień w tygodniu wychodziłoby 10 godz. zaznaczę że nie daje dni wolnych i nie płaci nadgodzin a i czasami jest praca w niedzielę
Gość
2016-02-19 18:01:44
Odpowiedzi: 0
Cześć, mam pytanie. Pracuję w sklepie i niedługo będziemy mieć inwentaryzację. Czy zgodne z prawem jest to bym była w pracy cały dzień od godziny 8.30 do 3.00 w nocy (jeśli nie przedłuży się nawet do 5) To łącznie 18.5 godziny. Czy coś mogę z tym zrobić?
Jacek
2016-02-23 07:56:32
Odpowiedzi: 0
zakład pracuje normalnie na 3 zmiany czy na jakiś okres mogą wprowadzić system czterobrygadowy na jednym lub dwóch działach
Gość
2016-03-23 17:47:13
Odpowiedzi: 0
Jestem sprzataczką w szkole,moje pytanie :czy pracodawca moze ustalić taką zmianę od 10.00 do 18.00 przez 5 dni w każdym tygodniu.To jest osiem godzin ale czy w takim przypadku nie powinno być systemu zmianowego.
Gość
2016-04-06 21:47:02
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może odpisać urlop od pracownika w święta?
Gość
2016-04-15 16:21:07
Odpowiedzi: 5
Czy pracodawca może wyznaczyć czas pracy tylko popołudniami (10-18)
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-05-11 05:08:38
A wonderful job. Super helpful intfrmaoion.
Gość
2016-05-11 12:57:22
Akbar bhai: As salamu alaikum wa rahmatullahe wa barkatuhu. &quot;ZARA ZAMAANE KO BEDAAR TO HONE DO - HAR QAUM PUKAREGA HUMARE HAI HUSSAIN, HUMARE HAI <a href="http://pyhpdtrp.com">HUSo;IN&quStA.</a>
Gość
2016-05-13 02:13:23
سلام با تشکر از شمامن رشته ام مهندسی شیمی بود(Û¶ امتیازی) وغیر و˜±Ø§Ù†Ú©ÙÁفون که در اوائل ژانویه Û²Û°Û±Û± فایل نامبر فدرال را بعد از مصاحبه در دمشق گرفتم.به نظر شما با توجه به موارد مشابه تاریخ دریافت مدیکال من چه تاریخی می باشد؟ http://jbiahcogz.com [url=http://rqagfpol.com]rqagfpol[/url] [link=http://wrnblnqrob.com]wrnblnqrob[/link]
Gość
2016-05-14 03:07:06
arah,cool, there you have it, your <a href="http://chxffzftwow.com">po-srodemnsmeets-itlamc</a> revision of history, lettting us know that it wont be so bad when Islam will rule in Europe once again, because, isn&#39;t so?.. &quot;it was so progresive and intelectual&quot;, until the primitive Catholics did &quot;an astonishing act of ethnic clensing on Granada muslims&quot;
Gość
2016-05-15 01:20:15
Dukker var et bra valg Med 3 sønner så var dette ordet nesten gått i gleebemoken.Mmn klart man kjenner igjenAnne-dokka Gode minner !! http://icunjt.com [url=http://xkrvjhlt.com]xkrvjhlt[/url] [link=http://anbcjeewxgb.com]anbcjeewxgb[/link]
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie