Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2019-07-06 02:11:53
Odpowiedzi: 1
jeśli pracuje w systemie zmianowym i w grafiku mam na godzine 22.00.To jeśli przychodzę na godzine 18.00 czy praca w nadgodzinach zaczynam od 18.00 do 22.00?Czy praca w nadgodzinach zacznę po przepracowaniu ośmiu godzin.
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-03-25 13:48:03
Tak nadgodziny występują od 18-22. Istnieje również możliwość zmiany harmonogramu pracy, w ten sposób że praca zacznie się od 18, a nadgodziny wystąpią dopiero po przepracowaniu 8 godzin. i jedno i drugie wyjście jest poprawne.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-07-22 19:27:42
Odpowiedzi: 0
Pracuję na cały etat .7godzin dziennie przez 5 dni oraz jedną sobotę 8godz i jedna niedzielę 4 godziny .Zostałam poinformowana że czas pracy mam rozliczany sredniotygodniowo.Co to dla mnie oznacza ?Czy za inne dodatkowe godziny np.4godxiny w następną niedzielę należy mi się wynagrodzenie .Jak powinnam mieć rozliczony 14 dyniowy urlop , jeżeli wcześniej pracowałam już swój weekend ?
Gość
2019-07-31 21:09:54
Odpowiedzi: 1
Czy jest jakieś ograniczenie godzin nadliczbowych ? Mam wstawione w grafiku po 60 a nawet 70 godzin pracy w tygodniu co jest strasznie męczące szczególnie że to praca w nocy. Czy mam jakieś prawo się nie zgodzić na tak dużą ilość nadgodzin?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-09-19 11:22:26
150 rocznie
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-21 19:37:45
Odpowiedzi: 0
pracuje od siódmej mam przyjść na szusta czy będę miał zapłacone
Mario
2019-10-28 22:01:18
Odpowiedzi: 0
hej. pracuję jako kierowca od poniedziałku do piątku 6-14. Zdarza mi się w tygodniu zrobić nadgodziny (1 lub 2) i za to 50ki tak? Czasami gdy w tygodniu wypadnie święto przesuwają Nam się trasy i przychodzimy w sobotę. jaka wtedy należy się stawka??
Gość
2019-11-02 08:40:59
Odpowiedzi: 0
Praca w nadgodzinach a prace niebezpieczne
Andrzej
2019-11-07 09:55:15
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek ptowadzenia ewidencji nadodzin na bieżąco?
Gość
2020-02-03 09:45:49
Odpowiedzi: 0
Czy podczas pracy kierownik ma obowiązek informować o zakończeniu pracy czy pracownik ma obowiązek pytać o to pracodawcę
Gość
2020-02-05 14:54:58
Odpowiedzi: 0
Jestem na najniższej krajowej, czyli musi mi zapłacić za nadgodzinę taka sama stawkę jak za godzinę robocza tak? Bo ostatnio zapłacił mi mniej, i szukam na to kodeksu. Bo na dodotek nie mam co liczyć.
Gość
2020-02-13 18:23:26
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zmusić pracownika do nadgodzin
Gość
2020-02-19 20:34:03
Odpowiedzi: 0
Pracuję jako nauczyciel w placówce "X" na pełnym etacie (umowa na czas nieokreśl.) Ponadto w placówce "Y" na 1/4 etatu, również na umowę o pracę na czas nieokreślony, od wielu lat. W placówce "Y" odebrano mi ostatnio dodatek stażowy (!!) Proszę o ocenę sytuacji.
Krystian
2020-04-20 23:42:17
Odpowiedzi: 0
Czy w przypadku, gdy pracodawnik nie da rady odebrać nadgodzin do końca okresu rozliczeniowego jest mu wypłacany dodatek?
Gość
2020-06-10 13:11:17
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może bez mojej zgody zamiast ekwiwalentu pieniężnego oddać czas wolny
Gość
2020-07-02 12:32:28
Odpowiedzi: 0
Mam pełny etat w szkole podstawowej w kl.1-3.Dyrektor chce dać mi dodatkowe godziny na świetlicy, których nie chcę.Czy mam prawo odmówić?
Gość
2020-08-27 16:37:15
Odpowiedzi: 0
Parcuję jako pielęgniarka w Zol ,z powodu dodatniego wyniku na koronawirusa jednej z pielęgniarek,musiałam zostać na dyżurze przez 160 godzin non stop.Czy to jest zgodne z kodeksem pracy i jak powinno być naliczone.
Gość
2021-01-07 13:03:06
Odpowiedzi: 1
Czy idąc do pracy na godz 18 do 6 rano należy się 100 czy 50%? Zaznaczam ze moja normalna zmiana to godz 22-6.
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-07-23 10:50:20
Są to nadgodziny 50% po 22 dopiero sa nadgodziny 100%
Dodaj odpowiedź
zosia
2021-03-26 17:09:27
Odpowiedzi: 0
Pracuję jako Pielęgniarka w systemie zmianowym 12godzinnym. Zakład rozlicza nadgodziny co trzy miesiące, ale np. w styczniu wyszło mi 14 nadgodzin więc w lutym Oddziałowa oddaje mi te 14 godzin jako wolne jeżeli się da jeżeli nie to np oddaje 12 godzin i wtedy 2 godziny przechodzą na luty itd aż do końca marca i w marcu wychodzi że np mam 2 nadgodziny za które dostaję wynagrodzenie. Moje pytanie czy tak można liczyć bo przecież na koniec stycznia miałam 12 nadgodzin które chyba są inaczej płatne, a odlicza mi się zwykłe godziny z kolejnego miesiąca.
Gość
2021-07-29 08:47:34
Odpowiedzi: 0
Jeżdżę w delegację na podstawie polecenia służbowego do Szczecina Wyjazd o 7 rano a powrót o 15 dnia następnego. Czy oprócz diety i kosztów noclegu przysługuje mi godziny do odbioru lub dodatek za czas ponadnormatywny (ponad 8 godzin) spędzony w drodze i hotelu?
Gość
2021-10-22 15:45:47
Odpowiedzi: 0
Pracuję na zmianie nocnej od 22:00 do 6:00 susem 4 brygady od 6 rano zostaje na nadgodziny (dokładnie 3 h), już w swym dniu wolnym od pracy, czy przysługuje mi dzień wolny od pracy?
Bartek
2022-02-02 19:58:25
Odpowiedzi: 0
Witam moja obecna stawka na godzine to 15.50 pracuje od poniedziałku do soboty od godziny 7 do 19 cały tydzien po 12 godzin jak powiny byc rozliczone godziny tak samo mam nocki pracuje 0d 19 do 7 rano i obowiazuje mnie jedna stawka 15.50
Bartek88
2022-02-07 19:56:01
Odpowiedzi: 0
Pracuje w systemie czterobrygadowym,trzyzmianowym. Robimy po kilka dni nadgodzin w ciągu kwartału i do tej pory mogliśmy sobie to odciągnąć. Pracodawca powiedział nam że nie możemy wykorzystywać już nadgodzin tylko nam za nie zapłaci chyba ,że ktoś weźmie L4 lub urlop na żądanie wtedy nie zapłaci. Czy tak można?
Zbigniew
2022-05-20 11:22:21
Odpowiedzi: 0
Pracowałem w firmie w systemie dwuzmianowym .Że względu na stan zdrowia "cukrzyca1 lekarz med. pracy dopuścił mnie do pracy tylko na pierwszą zmianę od 6.00 do 14.15 .Pytanie czy pracodawca mógł dopuszczać do pracy po godzinach?
Gość
2022-06-20 14:00:38
Odpowiedzi: 1
Pracuje na cały etat 160 h czy jak miesiąc ma 168 godzin to za te 8 powinnam dostać dodatek ? Czy jak bo kierownik mówi że tak musi być i to nie są żadne nadgodziny bo wynika tak z miesiąca bo tyle dni ma.
Odpowiedzi (1):
Gość
2022-07-08 20:05:18
Niektóre miesiące mają więcej niż 160 godzin do przepracowania na pełny etat. Może to być np 168, 176 lub nawet 184 godzin.
Dodaj odpowiedź
Gość
2022-07-19 23:10:43
Odpowiedzi: 0
Od prawie pół roku z krótkimi przerwami wszyscy pracownicy w moim zakładzie pracy pracują minimum 1h więcej. Grafik jest ustawiany tak że dzień pracy ma minimum 9h nadgodziny. Dobe przed dostajemy wiadomość typu "od 20.05.2022 obowiazkowe nadgodziny dla wszystkich zmian do odwołania" i co jakis czas jest aktualizowana o date. Choć na dokumentach wszystko jest legalnie, my już nie mamy siły. Rzadko widujemy się z rodzinami a ja sam wylądowałem w szpitalu z poważną anemią spowodowaną przepracowaniem i bardzo silnym stresem. Na nasze skargi Kierownik regionalny odpowiada hasłem "życie" i nie kontynuuję tematu.Niektórzy pracownicy ze słabszym charakterem potrafili płakać w pracy lub po niej z przemęczenia i niemocy. Przy przedstawiona sytuacja jest legalna? Czy można tak traktować pracownika w naszym kraju?
Jarek
2022-09-05 21:06:38
Odpowiedzi: 0
Czy godziny nadliczbowe są liczone za każdy dzień w ktury je wykonujemy
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie