Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2017r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Wojciech
2016-10-24 20:06:03
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny za cały rok na koniec roku.
Gość
2016-11-02 22:46:09
Odpowiedzi: 0
Ile wolnego należ sie za pracę w dni świąteczne
Ela
2016-11-06 19:44:53
Odpowiedzi: 0
Pracodawca chce żebyśmy pracowali przez kilka miesięcy zimowych po 7 godz. dziennie a w okresie letnim po 9 godz. dziennie. Czy ma prawo żądać tego od nas, czy możemy się nie zgodzić?
Gość
2016-11-09 08:52:28
Odpowiedzi: 1
Mam umowę o pracę na czas określony od 26.10.2016 na okres 3 miesięcy. Mam pytanie czy to jest prawda,że w pierwszym miesiącu pracy L-4 nie jest płacone. Jest traktowane jak urlop bezpłatny.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-11-17 09:00:17
Jeżeli nie pracowałeś wcześniej i nie odprowadzałeś składek, to nie będziesz miał zapłacone. Jeżeli masz tzw. "ciągłość pracy" to musisz dostarczyć świadectwo pracy z poprzedniego zakładu do obecnego pracodawcy i l-4 będzie płacone.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-09 10:41:55
Odpowiedzi: 0
Kiedy pracodawca powinien wypłacić wypłatę po zwolnieniu pracownika?
Gość
2016-11-11 06:07:12
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie ile nalezy sie godzin nadiczbowych lezeli mam nocna zmiane z dnia roboczego na dzien swiateczny ?
Gość
2016-11-11 12:18:52
Odpowiedzi: 0
Kiedy się składa wypowiedzenie pracy w jakie dni
Gość
2016-11-17 09:29:08
Odpowiedzi: 0
Czy mogę zadać wypłaty za nadgodziny jeśli podpisałem zobowiązanie ze nie będę wykonywać nadgodzin a niedostateczna ilość pracowników wymagała pozostania w pracy
Piotr
2016-11-23 22:45:14
Odpowiedzi: 0
Pracuję na 3/4 etatu z możliwością dopełnienia,a w rzeczywistości mój czas pracy każdego miesiąca przekracza liczbę godzin dla wymiaru 3/4 etatu. Moje pytanie: Czy jest to zgodne z prawem? Czy obowiązuje tu Art. 151.KP czy też nie?
Gość
2016-11-30 18:03:20
Odpowiedzi: 0
Pracuję na umowę zlecenie a razem ze mną na tym samym stanowisku pracują 2 inne osoby na umowę o pracę. Nasz szef zwiększył nam wymiar czasu pracy w miesiącu tj. np. w listopadzie norma wynosi 160 godzin a on każe nam przepracować 185. Czy pracodawca ma prawo zwiększać sobie dowolnie czas pracy jeśli nie zawiera tego umowa? Jako to wygląda z umową o dzieło? Pracujemy także w święta "nielegalnie" i w niedzielę, nie mamy za to dodatków, nie mamy też dodatków nocnych a pracujemy od 4 rano. Pracujemy jednak w etapie zmianowym (pierwszego dnia 4-13, drugiego 13-21 a trzeci dzień mamy wolny i tak na zmianę)
Gość
2016-12-02 21:35:34
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zabrać pracownikowi nadgodziny w zamian za wzięcie urlopu bezpłatnego ?
Gość
2016-12-09 10:09:38
Odpowiedzi: 0
Pracuję na umowę o pracę 15 miesięcy. Zmiany są 12 godzinne, więc w miesiącu pracuję 15 razy. Jest to galeria handlowa, więc wytyczną jest aby przyjść 30min wcześniej i posprzątać sklep przed otwarciem. Nie ma tego w umowie, ani regulaminie więc czy należą mi się nadgodziny za każdy taki dzień?
MARI
2016-12-21 11:43:46
Odpowiedzi: 1
Mam ogólnie przepracowanych 36,5 godziny, w czym 20,5 godz.to praca w sobote i niedzielę. Czy za prace w weekend nie powinnam dostać wolnego godziny za godzinę. Kadrowa poinformowała mnie, że jeśli przepracowałam w sobotę 10,5 godz., to należy mi się tylko jeden dzień wolny czyli 8 godzin. Proszę o prawdziwą informację.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-11 08:19:02
należy się dzień wolny (8 godzin) 2,5 do odbioru innego dnia. Za pracę w dni wolne (w przypadku systemu czasu pracy który obejmuje wolne soboty i święta) za pracę w taki dzień zawsze należy się inny dzień wolny - nawet jeżeli praca była krótsza niż 8 godz.
Dodaj odpowiedź
tomek
2016-12-21 16:08:31
Odpowiedzi: 1
Pracuję na umowę o pracę. Za nadgodziny odbieram wolne w tygodniu. Chciałem się zapytać ile przysługuje mi wolnego za 12 godzin pracy w sobotę.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-25 19:53:39
Za pracę w dzień wolny przysługuje dzień wolny. Nie ma znaczenia czy pracował Pan 4 godziny, czy 12 Dzień za dzień.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-01-08 14:03:14
Odpowiedzi: 0
Gdzie znajduje się informacja o wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i delegacje dot. pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej?
Gość
2017-02-01 22:41:30
Odpowiedzi: 0
Czy ktos moze mi pomoc? kierownik twierdzi ze mam pracowac 8 godz.tygodniowo w nadgodzinach wg.nowych zmian w KP. odmawia wydania ZUS RMUA.nie bede mial oddanych tych godzin ani zaplaconych.czy to jest ok??? I czy moge odmowic nadgodzin jezeli mam np.wizyte u lekarza??No i jeszcze jak udowodnic ze bylem w pracy dluzej niz powinienem.
halina
2017-02-16 09:10:28
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć czy za pracę w wolną sobotę 4 godziny ( mam 40 godzinny czas pracy ) należy mi się cały dzień czy tylko 4 godziny jak twierdzą w mojej firmie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-03-01 17:05:59
Tak,nalezy sie caly dzien wolny za przepracowane 4 godz.w sobotę.Wystarczy przepracowac 1 godz.Pracodawca winien oddac za to caly dzien.Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
bernard
2017-02-16 20:04:43
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie odnośnie urlopu wypoczynkowego planowanego na okres od 16.12.2016r do 30.12.2016r. Pytam czy pracodawca może w zamian za planowany i wykorzystany urlop w tym terminie może pierwsze dni tego urlopu bez mojej zgody zmienić mi, urlop na dni wolne za przepracowane nadgodziny w stosunku 1 do 1.
Jadwiga
2017-03-02 10:46:30
Odpowiedzi: 0
Pracownik na pelnym etacie. który tez ma platne nadgodziny. Czy za niewyklorzystany urlop placi sie za 8 godzin dziennie czy wiecej z powodu wielu nadgodzin (wszystkie nadgodziny sa platne)
slawek
2017-03-02 22:49:37
Odpowiedzi: 0
Pracuje w firmie gdzie przepracowałem dwa tygodnie po 12 od Poniedziałku do Piątku a w Sobotę 8 godz jak pracodawca powinien mnie rozliczyć za te nadgodziny.Umowa na cały etat czas nieokreślony
Maksym
2017-03-06 11:55:51
Odpowiedzi: 0
Hello! The question should be very simple. In case if I have worked on Friday from 9PM-11PM (2 Hours) -- looks like night shift. In case of OT - price * 100% in case of dayoff/timeoff - how much I can request? 2 Hours or 4 Hours?
Gość
2017-03-12 13:13:09
Odpowiedzi: 0
Dlaczego pracodawca nie chce puścić godzin nadliczbowych
Gość
2017-04-06 20:22:07
Odpowiedzi: 0
Jestem kierowcą,Pracodawca zabral mi dodatek 50% do godz.nadl.Godz.nadl.wyplaca jako zwykle.Nocne pozostawil bez zmian.Czy tak moze? Pozdrawiam
Gość
2017-04-12 14:22:52
Odpowiedzi: 0
witam proszę o odpowiedź czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych np w sobotę , ktora jest dniem wolnym od pracy
Gość
2017-04-20 22:48:43
Odpowiedzi: 0
moge odmowic nadgodziny? mam umowe normalna na 40h w tygodniu a ten mi kaze zostac dodatkowe 2 x w tyg po 12h
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie