Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2014r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Gość
2014-09-18 11:45:29
Odpowiedzi: 0
Jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Pracuję 7 godzin dziennie choć na całym etacie. Pracodawca zobowiązuje mnie do wyjazdów 2,3,5 dniowych na wycieczki z podopiecznymi i całodobowej opieki nad nimi, tj. również w godzinach nocnych. Ponadto godzin nocnych nie wlicza do czasu pracy. Moje pytanie brzmi: 1.czy pracodawca ma prawo zmusić mnie do wyjazdu na wycieczki?, 2. czy może zmusić mnie do 12 godzinnej pracy i 12 godzinnej przerwy i znów pracy? 3. czy może nie liczyć godzin nocnej opieki nad wychowankami? 4.jakie powinno być wynagrodzenie za pracę w takim systemie? Proszę o odpowiedź.
patrycja
2014-09-20 14:25:01
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może wymusić na mnie prace w sobotę w ciężkich warunkach pracy
goska
2014-09-22 16:57:22
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w spozywczaku w m-cu wrzesniu zamiast 8dni wolnego wychodzi mi wedlug grafiku 7 nagle kierowniczka wpadla na pomysl ze bedziemy wychodzic wczesniej z pracy o dwie godziny zeby zeszly nam nangodziny czy musi nam oddac 1,5 godz.za 1 tak jak wedlug paragrafu 151 kp?ona twierdzi ze nie
Gość
2014-10-08 19:39:27
Odpowiedzi: 1
witam mam pytanie czy jeżeli firma prcuję od 8.00-16.00 ja otrzymałem polecenie wyjazdu na targi i jechałem jako pasażer o gdzinie 16.00 byliśmy na miejscu to praca po podróży 4 godziny to nadgodziny czy nie mozna tego tak traktować i nadgodziny ma tylko kierowca.Dziękuję za odpowiedż
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-10-15 10:54:49
Podróż służbowa (przejazd) nie wlicza się do godzin pracy. Jeśli na miejscu byliście o 16 i pracowaliście 4 godziny, to nie liczy się to jako godziny nadliczbowe tylko normalna praca.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-10 20:13:12
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie ,ile nadgodzin w ciągu miesiąca można przepracować i jak wyliczyć nadgodziny .Pracuję po 10 godzin dziennie i dwie soboty po 8 godzin.Mam umowę o prace . Grzegorz
Odpowiedzi (1):
Darek
2014-10-15 11:00:49
Nie ma określonej ilości godzin które możesz pracować w miesiącu. Określona jest natomiast ilość 150 godzin w ciągu roku. W Polsce mamy 40 godzinny tydzień pracy. Jeśli pracujesz 10 godzin dziennie to każdego dnia masz 2 nadgodziny plus 8 nadgodzin za sobotę. Należy Ci się więc 18 godzin wolnego co daje dwa dni i dwie godziny. Jeśli Twoja umowa nie stanowi inaczej.
Dodaj odpowiedź
Marcin
2014-10-12 07:59:16
Odpowiedzi: 0
Czy moja partnerka samotnie wychowujaca dziecko w wieku 6 lat może być zmuszona do godzin nadliczbowych
maciej851
2014-10-16 16:56:29
Odpowiedzi: 0
Pracuję w systemie 12 godzinnym ( dwa dni wolne dwa pracujące. W przypadku 4 nadgodzin co mi się należy.
Gość
2014-10-16 19:19:32
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w systemie 8 godzinnym czy pracując w dzień wolny na nadgodzinach pracodawca może kazać mi pracować dłużej nisz 8 godzin ( 12 godz)
Gość
2014-10-17 19:08:53
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie,jestem zatrudniona na 1/2 etatu, szefowa zatrudnił stazytke ktora w weekendy podjela naukę,czy w tej sytuacji szefowa moze mnie zmusić do podjęcia pracy w weekendy? Jeski tak to czy powiinna mi zapłacić za nadgodz? Czekam na szybka odp. Pozdr.
Gość
2014-10-24 10:57:36
Odpowiedzi: 0
Pracowałem na wniosek pracodawcy 4 godz. w wolna sobotę. Uzgodniono rozliczenie w ramach wybrania godzin. Ile mam otrzymać godzin do wybrania ? Pozdrawiam
Gość
2014-10-27 09:23:16
Odpowiedzi: 0
Witam. Pracuję w godzinach od 7.30 do 15.30. W pracy jestem codziennie o godz. 7.00 a czasami wcześniej, czy z tego tytułu mogę wpisywać nadgodziny?
Gość
2014-11-03 14:52:18
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniona na umowie w wymiarze 1/5.Czy w tym momencie przysługuje mi dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 listopada?
Gość
2014-11-04 14:51:25
Odpowiedzi: 0
Witam.Mam pytanie w jakim czasie pracodawca musi dac dzien wolny np.za 1 Listopad?
Gość
2014-11-10 06:36:50
Odpowiedzi: 0
Czy pracując w nadgodzinach przysługuje druga przerwa
Gość
2014-11-16 00:51:44
Odpowiedzi: 0
czy po 12godzinnym dyżurze mogę podjąć pracę w godzinach nadliczbowych na następne 12 godzin bez przerwy
Gość
2014-11-18 10:09:48
Odpowiedzi: 1
Przepracowałem w sobotę 8 godzin nadliczbowych /pracuję w systemie 40 godz./, czy pracodawca może odmówić zapłaty tych godzin? /proponuje odbiór godzin w innym dniu roboczym/
Odpowiedzi (1):
aja
2014-11-20 11:18:54
w pierwszej kolejności za sobotę trzeba oddać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego, jeżeli nie ma kiedy to wtedy nadgodziny, ale na kontroli i tak maja zastrzeżenia że się wypłaca a nie oddaje
Dodaj odpowiedź
leosia
2014-11-19 10:38:26
Odpowiedzi: 0
czy pracodawca może kazać mi pracować w sobotę jeżeli w umowie mam 35 godzinny tydzień pracy,podpisujemy listę obecności ale wynagrodzenia za te godziny nie otrzymujemy ani wolnego
bronisław
2014-11-20 16:55:48
Odpowiedzi: 0
Czy na wezwanie do Sądu Pracy muszę brać urlop?
Gość
2014-11-22 08:07:53
Odpowiedzi: 0
W firmie w której pracuje obowiązuje 4 miesięczny okres rozliczeniowy. Obecny od 01-11-2014 do 28-02-2015.Pracodawca na razie nie wskazał dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.Jak naliczać wynagrodzenie podstawowe pracownikowi za m-c listopad, gdy pracował 8 i 15 listopada w soboty.Czy płacę zasadniczą 2000,00 zł należy podzielić przez 144 godzin i pomnożyć przez 16?Czy płacę należy podzielić przez 152 godziny i pomnożyć przez 16? Wiem , że dodatek za te nadgodziny pracownik otrzyma dopiero w lutym przyszłego roku jeśli do tego czasu nie odbierze wolnego.
Gość
2014-11-27 18:51:04
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zmusić mnie do pracy w godzinach nadliczbowych bez wcześniejszego powiadomienia nie o tym.
Gość
2014-11-30 09:59:23
Odpowiedzi: 0
Ile przysługuje przerw w ciągu 12godz pracy
Gość
2014-12-08 18:38:19
Odpowiedzi: 0
W miesiącu październiku 2014 norma czasu pracy wynosiła 184 godziny. W tym okresie przepracowałem 205,35 godzin z czego 152,35 godziny zasadnicze i 53 godziny ryczałtu. Według moich wyliczeń wynika że przepracowałem 21,35 godzin powyżej miesięcznej normy. Czy za powyższe 21,35 nadgodziny należy mi się zapłata za nadgodziny, lub dni wolne?
Krzysztof
2014-12-12 09:02:39
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może zmusić pracownika zostania po godzinach
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-15 08:31:17
Art. 151. §1. pkt. 2 szczególnych potrzeb pracodawcy. A ponieważ nie da się tego jakoś zdefiniować, to...
Dodaj odpowiedź
krzysztof
2014-12-16 14:27:19
Odpowiedzi: 0
mam umowe na czas nieokreslony i pracuje na caly etat czyli 8godzin dziennie okres rozliczeniowy w firmie 3 miesieczny do ilu nadgodzin moze mnie zmusic pracodawca?? i jak to sa nadgodziny to naleza mi sie 50tki??czy wolne??i jak wyglada sprawa z sobotami??czy moze zmusic czy nie??
marian
2014-12-17 15:45:23
Odpowiedzi: 0
kto decyduje o pracy w nadgodzinach pracownik czy pracodawca a konkretnie czy pracodawca ma obowiązek powiadomić wcześniej pracownika, że będzie pracować w nadgodzinach i czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie