Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2015r.
Linki sponsorowane

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.

§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.

§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.

§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.

§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.

§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.

§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

Większe okno
Paweł
2015-09-25 10:09:00
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:01
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:01
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Paweł
2015-09-25 10:09:02
Odpowiedzi: 0
Jako pracownik na 1/4 etatu muszę godzić się na pracę w godzinach nadliczbowych ?
Gość
2015-09-27 00:05:38
Odpowiedzi: 1
Pracuje na umowę o nienormowanym czasie pracy, od poniedziałku do piątku pracuje od 07.00do 17 i w soboty od 0.8 do 16.00 w tym mam półtorej godziny przerwy,za soboty nie mam oddawjane na tygodniu do i tak już od kilku lat do tego pracodawca nie wyznacza zadań tak jak to mówi kodeks pracy. Ale moje pytanie, czy pracodawca może mi powiedzieć że mam jeszcze przyjść do pracy w niedziele nie podając mi kiedy będę miała dzień wolny, bo jak by nie było to wynika że będę pracować 7 dni i nie podając mi kiedy mam dzień wolny wynika z tego że mam przyjść do pracy w poniedziałek a to już 8 dzien i tak dalej. Co na to kodeks pracy?
Odpowiedzi (1):
asza
2015-10-14 08:23:18
Ty możesz pracować tylko 40 godzin tygodniowo a za sobote i niedziele nadliczbówki tak zwane setki............
Dodaj odpowiedź
Adam
2015-10-06 17:11:29
Odpowiedzi: 0
czy osoby niepełnosprawne mogą pracować 24 godziny nos top bez snu i odpoczynku
Tomasz
2015-10-08 22:05:55
Odpowiedzi: 0
Witam pracuje w firmie której musimy pracować bardzo często w sobotę lub w niedzielę,jeszcze pół roku temu nie przeszkadzało mi to ponieważ firma płaciła za nadgodziny. W tym momencie gdy idziemy w sobotę na nadgodziny w zamian za to mamy w środku tygodnia jeden dzień wolny. Jakie mam prawa do tego żeby firma nie zmuszała mnie do brania wolnych dni za nadgodziny. Raz na 4 miesiące przypływ większej gotówki za nadgodziny bardzo się przydaję. Proszę o pomoc Pozdrawiam Tomasz
Gość
2015-10-08 22:51:25
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca ponosi jakąkolwiek odpowiedzilność za pracownika, który ma dzień wolny w zamian za godziny nadliczbowe? Mój pracodawca nie chce mi dać całego dnia wolnego za nadgodziny bo twierdzi, ze jesli w tym czasie coś mi sie stanie to jemu grozi "więzienie".
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-09 23:35:07
Szczerze to nic mi na ten temat nie wiadomo
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-22 11:55:16
Odpowiedzi: 0
Wracam z delegacji o 2 w nocy czy przysługuje mi dzień wolny.
Hipek
2015-10-22 14:16:02
Odpowiedzi: 2
Czy pracodawca, a dokładnie Kierownik Działu może zaliczać do nadliczbowych tylko pełne godziny? Przykład: nadliczbowo z systemu wynika 1h i 25 minut - pracodawca zalicza tylko 1 godzine. Nadmieniam, że w firmie jest system elektroniczny ewidencji pracy, więc wszystko jest klarowne. Czy jest jakiś paragraf KC regulujący odbiór dnia wolnego za nadgodziny? Przykład: w miesiącu mam 16h 45 min nadgodzin - czy pracodawca może mi udzielic jedynie 2 dni wolnego, a te 45 minut przepadają? Bardzo prosze o pomoc, bo taka właśnie praktyka jest stosowana.
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-10-22 23:30:21
Może zaliczać tylko pełne godziny ale pod pewnymi warunkami. Jeśli ustne (a lepiej na własne żądanie pisemne) polecenie zostania po pracy (tak zakładam)na nadgodzinach brzmi "proszę zostać godzinę dłużej". Czyli 1h do grafikowego czasu zakończenia pracy. Jeśli praca w nadgodzinach była wykonywana przez 1h 23min (np.do 16:23) to należy się wynagrodzenia za każdą przepracowaną minutę. Wywalczenie tego nie będzie, łatwe ale masz do tego prawo. Proś o pisemne polecenie pracy w nadgodzinach i żądaj za każdym razem wpisu w stylu "pracę nadliczbową zakończono o xx:yy - podpis kierownika". Wtedy zgłaszasz do PIP że nie płaca w całości za nadgodziny (papiery masz nadal dla siebie). PIP sprawdza godziny wybicia (na bramie?) i jeśli była 16:34 to należy się wynagrodzenie 34/60 dopóki pracodawca nie udowodni że pracowałeś/aś tylko 1h a tak długo trwało 'przebranie i dojście do bramy'. Ty masz papiery ile realnie należy się wynagrodzenia i możesz się tym wykazać. Zadzwoń (nawet anonimowo do PIP), porozmawiaj. Podeślą kontrolę raz i drugi i się wyklaruje.
Gość
2015-10-22 23:37:58
Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych Art. 151-2. Jeśli pracodawca sam daje Ci wolne to za 16h nadgodzin musi Ci dać 24h wolnego. Jeśli samemu się chce wolne to wtedy jest 1:1 na własny wniosek. Jeśli masz dziecko w wieku do lat 4 to nie musisz wcale godzić się na nadgodziny. Art. 178 §2
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-10-26 07:58:20
Odpowiedzi: 0
byłem w delegacji pracowałem od 18 do 6 rano.według mnie pracowałem od 18 do 2 były moje normalne 8 godzin pracy a od 2 do 6 powinienem mieć dadgozdiny 100 według mojego pracodawcy mam nadgodziny ale te pierwsze 4 godziny i to sa 50 czyli zaczynałem preace od\\"przedgodzin:gdzie jest prawda
Gość
2015-10-30 18:21:24
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry.Ma pytanie w mojej firmie kadrowa wymyśliła że przez 5 dni w tygodniu będziemy pracować po 7 godzin a w sobotę będziemy odrabiać 8 godzine bo będzie na brakowało 40 godzinego trybu pracy ponieważ firma nie ma pieniędzy do wypłacania nam nadgodzin wymyśliła na taki system pracy wobec tego mam pytanie ile należy mi się dni wolny do tego czasu miałem dwa sobote i niedziele.
Kuba
2015-11-02 09:47:50
Odpowiedzi: 0
A co w przypadku gdy w tym roku (2015) mam wyrobionych już 545 godzin nadliczbowych i wszystkie były na "2.szczególnych potrzeb pracodawcy" Coś można z tym zrobić?
Patryk
2015-11-05 06:51:56
Odpowiedzi: 0
Witam. Ja mam takie pytanie, pracuję na produkcji od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do czwartku pracujemy po 10 godzin (w tym tygodniu na 3 zmianie) a pracodawca chce abyśmy przyszli jeszcze w sobotę (również na 3 zmianę), czy możemy odmówić przyjścia? Ewentualnie jak powinna być liczona ta sobota?
Gość
2015-11-06 08:11:34
Odpowiedzi: 1
A ja mam takie pytanie. Pracuje na jedna zmiane od 7:30 do 15:45 i ostatnio jechałem z polecenia służbowego w delegację z innymi pracownikami autem służbowym. W dniu wyjazdu byłem w pracy od 7:30 potem od 13:00 byłem kierowcą i na miejscu byliśmy o 17:00. Następnego dnia popoludniu wracaliśmy (również byłem kierowcą) i wyjazd był o 15:30. Auto odstawiłem pod zakład o 21:00. Czy w tym przypadku należą mi się godziny nadliczbowe za kierowanie autem?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-12 10:09:22
Tak, ponieważ było to polecenie służbowe i przebywałeś w tym czasie w pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-11-10 16:53:03
Odpowiedzi: 0
pracuję 5 dni w tygodniu,przełożony w soboty i jedna niedzielę załatwił szkolenia refundowane z unii europejskiej,czy za te dni należy się wolne?
Gość
2015-11-11 10:46:37
Odpowiedzi: 0
Jestem kierownikiem w urzędzie gminy z racji swojej funkcji często muszę uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji odbywających się po godzinach mojej pracy. Otrzymuję dodatek funkcyjny. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić mi czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?
Gość
2015-11-13 21:22:57
Odpowiedzi: 0
Jestem rzecznikiem prasowym. Obowiązuje mnie 8-godzinny dzień pracy. Mam umowę o pracę. Czy jeśli są jakieś wydarzenia w soboty/niedziele i w związku z tym wtedy też pracuję, to czy należy mi się dodatkowy dzień wolny/dodatkowe wynagrodzenie?
Gość
2015-11-17 22:16:47
Odpowiedzi: 0
Pracuję w sklepie w galerii handlowej, w umowię mam zaznaczone że nadgodziny nie są płatne, tylko mogę je sobie odebrać do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku pojedyńczych godzin np 3 odbieram 3 godziny w dniu którym bym chciała czy muszę dostosować się do wyznaczonego terminu kierownika? Dodam że kieronik jest złośliwy i chcę robić na każdym kroku na złość.
gość
2015-11-20 20:29:47
Odpowiedzi: 0
pracuje 10h dziennie od poniedziałku do piątku, na umowie o prace mam dziennie 8h czy te dwie godziny są nadliczbowe i każda jest nadliczbowa 50% wynagrodzenia, bo pracodawca płaci każdą godzinę tak samo z tond moje pytanie czy płaci dobrze czy jestem po prostu oszukiwany bardzo proszę o informację.
Gość
2015-11-23 18:54:01
Odpowiedzi: 0
czy będąc nauczycielem dyrektor może domagać się od mnie zwrócenie źle wpisanych godzin nadliczbowych z poprzedniego roku szkolnego? Godziny te były sprawdzone i podpisane przez dyrektora.
Gość
2015-11-24 01:17:08
Odpowiedzi: 0
Jeżeli osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji nie potrafią dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków,czy wtedy pracodawca może nakazać pracownikom produkcyjnym pracę w godzinach nadliczbowych na zasadzie \\"masz przyjść\\"
sylwia
2015-11-25 10:48:23
Odpowiedzi: 0
czy można odmówić pracodawcy przyjścia do pracy w dniu wolnym od pracy jeżeli wynagrodzenie za ten dzień jest dopłatą do najniższej krajowej lub nie ma możliwości wybrania dnia wolnego za ten dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.Mam umowę o pracę na cały etat system 8h
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie