Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

STOSUNEK PRACY

Rozdział 3 - Stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz spóldzielczej umowy o pracę

Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania

Art. 68.

§1. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

§11. Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawiązuje się na czas nie określony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.

§2. (uchylony)

Art. 681.

Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.

Art. 682.

§1. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony - w dniu doręczenia powołania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§2. Powołanie powinno być dokonane na piśmie.

Art. 683.

Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Art. 69.

Jeżeli przepisy niniejszego Oddziału nie stanowią inaczej, do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących:

Art. 70.

§1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.

§11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.

§12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego Oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.

Art. 71.

Na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy.

Art. 72.

§1. Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2, organ, który pracownika powołał, może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

§2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy.

§3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§4. W razie naruszenia przepisów § 1-3, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy.

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2010-11-05 14:15:52
Odpowiedzi: 0
Jestem kierownikiem samorządowego zakładu budżetowego powołanym po wygraniu konkursu. Rozumiem że zgodnie z powyższymi przepisami, Wójt może mnie w każdej chwili odwołać bez podania przyczyny, i będzie to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia - pomimo że mam umowę o pracę na czas nieokreślony? Nie wiem czy dobrze interpretuję przepisy ale - w razie odwołania nie będę miał prawa do odwołania się do sądu pracy?
z poważaniem
samorządowiec
Gość
2011-06-08 23:06:38
Odpowiedzi: 0
Pracuję w szkole już cztery lata od września 2011 r zacznę juz 5 rok. Co rok miałam przydłużaną umowę o pracę , czyli już 4 umowy były. Czy może to tak być w nieskończoność? Pozdrawiam
Gość
2013-01-07 14:24:25
Odpowiedzi: 1
Witam! Jeżeli od 5 lat pracuję na stanowisku urzędniczym, mam ciągle zmieniane umowy to na czas określony to na zastępstwo...itd i teraz na to samo stanowisko które wykonuje od tylu lat jest ogłoszony konkurs, czy ja jako pracownik z taki stażem wykonywania tej pracy mogę otrzymaę ten etat bez konkursu czy jednak muszę obowiazkowo wziąć udział w konkursie...!!???
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-15 21:14:17
Koniecznie musisz wziąć udział w konkursie ;]
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-01-08 13:00:42
Odpowiedzi: 0
ja chce placka geju :P
Gość
2014-01-08 13:05:02
Odpowiedzi: 0
www.redtube.com
Gość
2014-01-08 13:05:47
Odpowiedzi: 0
3====>.... z polykiem synek
Piotr
2014-05-06 09:42:21
Odpowiedzi: 0
czy do powołania potrzebna jest umowa ,czy wystarczy uchwała rady nadzorczej
Jolanta
2016-01-21 09:31:26
Odpowiedzi: 0
czy trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczy się od dnia otrzymania wiadomości o odwołaniu ze stanowiska, na który pracownika został powołany( przysługuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia)
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie